• No results found

Konto för löneinsättning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Konto för löneinsättning"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Swedbank

Konto för löneinsättning

Östhammars kommun använder Swedbank som löneutbetalande bank. För att säkerställa att du får dina pengar till rätt konto ska du anmäla ditt konto till Swedbank. Det gör du genom något av följande alternativ:

 Anmäl ditt konto genom att gå in på www.swedbank.se/kontoregister.

Inloggning sker med e-legitimation, eller

 gå in på närmaste Swedbankskontor och ta med denna blankett, eller

 sänd blanketten till Swedbank AB, Box 85, 742 21 Östhammar.

Uppgift om clearing- och kontonummer finner du alltid på kontoutdraget från din bank.

Kontonummer består av två delar. Clearingnummer som oftast är fyrsiffrigt och därefter kontonummer med varierande antal siffror. Swedbank/Sparbankerna har ibland fem siffror i

clearingnumret, t ex 8150-5xxxxxx. Ange endast de fyra första och uteslut den femte siffran, i detta fall siffran 5.

Har du personkonto i Nordea där kontonumret är detsamma som ditt personnummer anger du 3300 som ditt clearingnummer.

Efternamn, förnamn Personnummer (12 siffror)

             

Utdelningsadress

     

Postnummer Ort

           

Telefon (dagtid inklusive riktnummer) e-postadress

           

Jag vill fortsättningsvis ha mina utbetalningar insatta på nedanstående konto

Bankens namn

     

Clearingnummer Kontonummer

       

Datum Underskrift

P21-s 2009-06 Ee

(2)

Jag vill öppna ett nytt konto i Swedbank.

Frågor hänvisas till Swedbank på telefon 0173-182 00.

P21-s 2009-06 Ee

References

Related documents

Lagrådsremissens förslag om en teknisk plattform för direkt och omedelbar tillgång till vissa uppgifter om kunder hos finansiella företag (konto- och värdefackssystem) går

[r]

 Demenssjukdomar kommer att leda till ökade resurskrav på vårdsektorn bland annat på grund av språkproblem: Tjänsten kommer inte att kunna lösa problemen med att

Insättningar till ett konto som disponeras av två eller flera personer som är medlemmar i ett bolag, en sammanslutning eller en gruppering av liknande natur som inte är en

Om medlen för betalningstransaktionen inte har inbetalats på kontot i betalningsmottagarens bank inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor är betalarens bank skyldig

Insättningar till ett konto som disponeras av två eller flera personer som är medlemmar i ett bolag, en sammanslutning eller en gruppering av liknande natur som inte är en

Vidare kommer HFD fram till att den enskilde lämnat oriktig uppgift och att förutsättningarna för efterbeskattning är uppfyllda, vilket innebär att den skattskyldige skulle

Att utbildning är viktigt för att som barnmorska kunna hantera sina egna känslor vid vårdandet av föräldrar under förlossningen som drabbats av IUFD styrks också av Mander

Länsstyrelsen i Stockholms län tar inte upp avfall i de regionala delmålen till God bebyggd miljö och länsstyrelsen i Västernorrlands län behandlar delmålet

Om den enskilde ges möjlighet att själv beställa insatsen utan behovsprövning finns stor risk att insatsen kommer att innefatta sådant innehåll, av mer sjukvårdande slag, som

När du loggar in i Windows med ditt Micro- soft-konto får du åtkomst till alla de appar som du har hämtat eller köpt från Microsoft Store. I Windows är det bara att öppna

För att komma till din föreningssida loggar du först in på din egna Facebook och i vänstra menyn ska du klicka på "Sidor" så kommer du få upp alla sidor som du

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 kronor Riksgälden insättningsgarantin. 1 050 000 kronor

Gör val för att synliggöra ert företag till köpande organisationer som vill anskaffa nya varor och tjänster på Ariba Network ochAriba Network Discovery.. Glöm inte att spara

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 kronor Riksgälden insättningsgarantin. 1 050 000 kronor

För att en användare ska kunna få behörighet till parkering krävs det att varje enskild användare skapar ett Parkster konto knutet till sin jobbmail.. Detta gör man på

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

fysiska personer, ge tillgång till uppgifter om namn och person- eller samordningsnummer eller, om sådant nummer saknas, födelsedatum för samtliga innehavare av ett konto

För det fall kontohavaren/givaren inte önskar ge bort kontant utdelning/ränta eller annan avkastning på visst värdepapper skall detta värdepapper kontoföras på ett Vp-konto utan

Vill du anmäla ditt konto i en utländsk bank, har ett samordningsnummer eller är under 18 år är du välkommen att maila in en Svarsfullmakt till

Transfereringar 77410 Bidrag övr statl enheter kons 0. Transfereringar 77420 Bidrag övr statl enheter

Banken vidtar i 3.2–3.4 angivna åtgärder under förutsättning att banken i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärden genom meddelande

Denna person måste också vara medveten om sin skyldighet att överlämna information från Svensk Insamlingskontroll till styrelsen och den eller de inom insamlingsorganisationen,