• No results found

pi ir Recensioner

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "pi ir Recensioner"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

blandning bestiende av cis-3-hexen- I -ol, 1-hexa-

nol, 1-octanol och l-hexadecanol (emnen som ocksi finns i blomdoften hos O. holocericea och O. scolopax\. men inte till attrappen med enbart lcisningsmedel. Beteendet pA attrappen med al- koholblandningen kan tolkas som sexuellt upp- hetsat di kopulationsapparaten var helt utdragen

Attraction ol Pht'llopertha males to Ophry"s Jlon,ers 109

hos vissa hdgexciterade hanar. Tridgirdsborrens hanar attraheras utan visuella stimuli av flyktiga cioftImnen som utsondras frin Opftrys-labellen.

Dcssa attraktiva dmnen finns hos flcra Ophrys- taxa. vilket mojligen kan orsaka korspollination och delvis forklara uppkomstcn av vissa hybrider.

Recensioner

Gdrdcnlors. U., Hall. R.. Hansson. C. & Wilan- dcr. P. 1988. Svensku smitkryp. En bestiimnings- bok till ry'ggnulslosu djur utofti insekler. Student- litteratur. Lund. 147 s. ISBN 9l-44-27301-0. Pris

125 SKr.

Bra bestamningslitteratur pi svenska iir nigot vi entomologer inte air hortskamda med. Svenska smikryp ir diirmed ett mycket viilkommet bidrag fOr oss som ir intresserade av den ldgre faunan.

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till

samtliga familjer. och inte bara presentera ett ax- plock vanliga arter. Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for. Frir den vetgirige kan detta i sig vara frustrerande. men di far man leta vidare i nigot av de minga verk som refereras till

efter varje nycke l.

Som titeln anger behandlas ej insekterna. men alla dvriga svenska evertebrater. Som regel har man valt att behandla flertalet artrika gruppcr med smivdxla former mer dversiktligt. Detta giil- ler bl a kvalstrcn och de liigre kriiftdjuren, till vil- ka inga familjcnvcklar ges. En introduktions- nyckel leder vidarc till separata nycklar for olika phyla. vilka sedan 6ven de ofta indelas i under- grupper med separata nvcklar. Frir varje familj ges uppgifter om artantal och utbredning i Sveri-

gc. storlek. levnadsmiljoer och vanligen n6gra morfologiska kennetecken utdver de som finns i

n

vck larn a.

Nycklarna iir rikligt illustrcrade med teckningar av djur i helfigur eller av detaljer. Det iir genom- giende hog kvalit6 pA teckningarna, som dr till

mycket stor hjelp.

Boken kommer sekert att anvdndas flitigt inom undervisning. I fdrordet nAmns aven att den byg- ger pi kompendicr som anvants pi kurser vid Lunds universitet. Siikert kommer den avcn att

gliidja minga allment naturin tresse rade. bide som hjiitp att identifiera djur och som informa- tionskalla.

En sannolik kiilla till problem for anvAndare ir

att i nycklarna blandas morfologiska karaktdrer med sidana som avser levnadssatt och -miljd. Det scnarc kan ofta vara svart att avgora ntr man v61

har djuret isin hand. Extra svirt blir dct niir djur frin 0vergingsmiljOer som t ex brackvatten skall unclcrscikas. Hur viiljer man di mcllan marina el- ler limniska former'? Det kan dven vara svert att tilliimpa de kcinsbundna karaktdrcr som anvzinds.

t ex for vissa av de hogre kraftdjuren, nar det inte anges hur man skrljer k<inen it.

Trots dessa mindre anmirkningar fungerar sf,- kert nycklarna bra. och det ar bara att lyckdnska fdrfattarna till ett fint resultat. Boken lr mig ve- tcrligt den enda i sitt slag pi den svenska markna- clcn och dirmed mycket viilbchovlig.

Anders Nilsson

Baccetti, B. (Ed.) 198"7. Evolutionar-v Biology of

Orthopteroid lnsects. Ellis Horwood Series in En- tomology' and Acridology. Chichester. ISBN 0- 7458-0208-7. Pris I190 DKr.

Initiativct till denna samlingsvolym togs redan 1960 under den lnternationella Entomologkon- gressen i Wien. Det visade sig att det fanns ett stort behov av att samla forskare som arbetade mcd systematik och fylogenihos Orthoptera ser?su

/a/.' trll ctt eget mcite. Ditintills hade de flesta kon-

Icrcnscr i princip uteslutande behandlat tilliimpad

acridologi. dvs griishoppsbekiimpning med be-

slaktad prohlematik. Att det sedan skulle ta mer

lin 25 ir innan m<itet blev av hade nog inte initia-

tivtagaren Baccio Baccetti tdnkt sig.

(2)

I lt) Rccc,lsio,

Bokens 52 artiklar. vilka behandlar evolution och fylogeni hos Orthoptcra sensu lato (Orthople- ra. Blattaria. Phasmida. Mantodea och Dermap- tcra), prcscntcras i bokstavsordning efter forfat- tirrnas namn. Baccctti anscr att de alla behandlar samma gru ndfrhgestaillning och darfor Ar detta dcn mcst lrimpaclc dispositioncn. Boken hade gett ijtt mcr samlat intryck om artiklarna hade presen- tcrats antinqcn i systematisk ordning. eller hellre cfter mcr specifik dmnesindelning.

Kvalitdn pi artiklarna er mycket skiftande. Si kan man t ex finna artiklar av narmast anekdotisk karaktar. ett par rent deskriptiva, och Aven refcrat av artiklar som har eller ska publiceras. Flera i,r-

tiklar innehdller clock mcr substansiell informa- tion.

Ett stort antal av artiklarna zir koncentrerade till just cytologisk och gcnetisk information och dess anvdndning vid studier av slaktskap, hybridise- ring. artbilclning och biogeografi. Andra behand- lar mcr traditioncll information som morfologiska karaktzircr och deras anviindningsmojligheter inom ovanstiende dmnesomriden. Orthopterers utbredning och biogeografi tas upp frin olika in- formationsnivier. Fd artiklar berrir ckologiska frigestlillningar. Undantag finns. som exertpclvis

Schmidts artikel om anpassningar hos Saltatoria

till olika klimatfaktorer iolika geografiska omri-

den.

Det som jag saknar mest i den hiir volvmen ir

dels studier av mer komparativ karaktdr, exem- pelvis jdmforelser mellan olika artcrs fvlogeni och ekologi. eventuellt med hiiilp av cladogram eller andra fylogenetiska trid. Ekologi- och etologiav- snitten ar klart underrepresentcratlc trots att det inledningsvis skrivs att syftet lir alt iiven dessa aspekter ska beaktas.

Mitt omdcime dr att bokcn skulle ha vunnit pi

cn omstrukturering. kanske med en liten samman- fattande introduktion till varje imnesavsnitt. Nu

ir det mvcket svert att skaffa sig en sammanhdng- ande bild av innehiillet. Trots sitt vida amnesom- ride och den hdga ambitionsnivin tror jag inte att den hiir boken har nigot revolutionerandc nytt att tillfrira evolutionsbiologin hos Orthoptcra. den ir

inte ens lrimpad som uppslagsvork. Jag skulle hel- ler inte rekommenclera den som introcluktionslit- teratur till evolutionsbiologin hos orthopterer, trots dcss ansprak att tecka in ctt sa digcrt dmnes- omride

.

Nina Wedell

Rapportering av skinnbaggsfynd

Di jag fiirbcreder cn ny svensk skinnbaggskatalog vill jag girna fa in rapportcr om skinnbaggsfynd.

Av sArskilt intresse dr uppgifter om nya Iandskaps- fynd, siillsyntare arrer, samt alla fynd av artcr vil-

ka ir med pi den svenska hotlistan (sc Ent.

Tidskr. 108: 65-75. 1987).

Cu rl -C

e

d ri c (\n

t I i u

tt os, K umme Inrisv ii ge rt 90,

l -12 37. Saltsjb- Iloo

References

Related documents

Till deras försvar är de med korrigeringar förvånansvärt korrekta (Ytterberg 2007, s. 373), dock är de baserade på totalgenomgångar av keramikmaterial från en enda

Manuell applicering av massan Mapelastic Smart skall appliceras i minst två skikt med spackel eller roller inom 60 minuter efter tillblandning, för en slutlig tjocklek om minst 2

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex.. inkrupna mellan lunna vita tra-

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Hans svnnerligen fulliidiga pedagogiska bana fortsatles i Helsingfors, dir han l912 ulnamndes till tektor vid l'inska Normallyceum och 1926 till dverlirare vid

Bide ftire och efter sin disputation hade Fahlander egnat sig at liran'erksaurhet och 1941 utnemndes han tilt lektor i Lulei, diir han efter- trldde C.. I Lulei

Iiortvingarnr er genom sin rikedom pA arter och dessas snarlikhet inom mlnga sl:ik- ten oflast ett crut f6r samlaren. Visst blir en massa djur moElerade och lika

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna