• No results found

PŘÍRODA VERSUS ARCHITEKTURA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PŘÍRODA VERSUS ARCHITEKTURA"

Copied!
59
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

PŘÍRODA VERSUS ARCHITEKTURA

Bakalářská práce

Studijní program: B3107 – Textil

Studijní obor: 3107R006 – Textilní a oděvní návrhářství Autor práce: Jana Mudráková

Vedoucí práce: Doc. Mgr. Art. Zuzana Hromadová

(2)
(3)
(4)

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto pří- padě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vyna- ložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

(5)

Poďakovanie

Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, rodine a priateľom, ktorí pri mne stáli, podporovali ma a motivovali pri tejto práci a počas celého štúdia. Tiež by som chcela poďakovať vedúcej mojej bakalárskej práce, pani Doc. Mgr. Art.

Zuzane Hromadovej za rady a prístup pri konzultáciách.

(6)

ANOTACE

Cílem mé bakalářské práce je realizace dekoračních závěsů do interiéru.

Námět kompozice na závěsech je inspirován vztahem přírody a architektury, jejich   vzájemným   prolínaním   a   potlačením.   Nejprve   jsem   ho   zpracovala fotografiemi,   které   byly   následně   převedené   do   kreseb   návrhů.   S   pomocí počítačového   programu   byly   tyto   návrhy   převedené   do   digitální   podoby   pro technologii tisku a dále realizované sublimačním tiskem na digitálním stroji. 

Klíčová slová:   závěsy, textil, digitální tisk, příroda, architektura

ABSTRACT

 

The aim of this thesis is the implementation decorative curtains in the interior.   The   theme   of   the   composition   on   the   curtains   is   inspired   by   the relationship   between   nature   and   architecture,   their   interconnectedness   and suppression. First of all, they were processed by photographs, which were then converted into drawings proposals. With the help of a computer program, these proposals were converted into digital form for printing technology and realized at the digital sublimation printing machine. 

Keywords:

 

curtains, textiles, digital printing, nature, architecture 

(7)

Obsah

ÚVOD...9

. TEORETICKÁ ČASŤ Ӏ ...10

1.1 Okno a textil v histórii ľudstva...11

1.2 Závesné systémy...14

1.2.1 Závesné okenné systémy...14

1.2.2 Záclonové a závesné tyče...14

1.2.3 Garniže...17

1.2.4 Príslušenstvo, doplnky a ozdobné prvky...18

1.3 Ďalšia tieniaca technika...19

1.3.1 Rolety...20

1.3.2 Žalúzie...20

1.3.3 Markízy...21

1.3.4 Plisé - skladané žalúzie...22

1.4 Štýly a farby okenných dekorácií v interiéri...22

1.4.1 Vplyv farieb na človeka a na interiér...22

1.4.2 Farby v interiéri...24

1.5. Údržba a čistenie záclon, tkanín a tieniacich techník...25

1.5.1. Symboly vyjadrujúce podmienky žehlenia...25

1.5.2. Symboly vyjadrujúce podmienky bielenia...26

1.5.3. Symboly vyjadrujúce podmienky pre pranie...26

1.5.4. Symboly podmienok chemického čistenia...26

1.5.5. Symboly podmienok sušenia...27

1.6. Novinky z veľtrhu Heimtextil Frankfurt 2014...27

1.6.1 Generate collision...28

1.6.2 Energineer nature...28

1.6.3 Exalt purity...29

1.6.4 Rejuvenate craft...29

. PRAKTICKÁ ČASŤ ӀӀ ...31

1.1 Výtvarné spracovanie témy...32

1.1.1 Inšpirácia...32

1.1.2 Tvorba návrhov kompozícií závesov...33

1.2 Technická dokumentácia...43

1.2.1 Voľba materiálu...43

(8)

1.2.3 Vhodný výber tisku1.2.4 Realizácia návrhu digitálnym tiskom...48

1.2.5 Samotné šitie závesov...51

1.4. Fotodokumentácia...54

Záver...58

Použitá literatúra...59

(9)

ÚVOD

Hovorí sa, že oko je okno do duše. A ako je to s oknami? Nie sú to vlastne naše predĺžené oči? Radi sa nimi pozeráme na zeleň, sledujeme nimi ruch života, fungovanie rastlinnej a živočíšnej ríše. Okno je dôležité, púšťa k nám svetlo, slnko a čerstvý vzduch. Preto, aby toho nebolo príliš, okná zahaľujeme.

Snáď   každý   si   pri   zariaďovaní   svojho   interiéru   (bytu,   domu   alebo kancelárie)   kladie   otázku,   či   neexistuje   nejaký   ,,univerzálny“   návod,   ako   to urobiť ­ ako zariadiť interiér, aké záclony, závesy alebo iné zatienenie vybrať na svoje okná. Na tieto otázky prirodzene žiadna univerzálna odpoveď neexistuje.

Nie je možné povedať, práve takto zariadený interiér je správny a tento už nie, pretože prekročil nejakú hranicu, za ktorou už je všetko nesprávne. Vkus sa nedá tak ľahko definovať. V dobe, kde neexistujú komunikačné bariéry, na nás pôsobia rôzne   zdroje   ­   kultúra   a   osobitosť   rodiny,   prejavuje   sa   vplyv   spoločnosti, historických   koreňov   a   zeme,   kde   žijeme.   Ovplyvňujú   nás   kraje,   ktoré   nás okúzlili na dovolenke a v neposlednom rade aj reklama. Diktát módy nie je jednoznačný,  preto   je  povolené  všetko  i  v  okenných  dekoráciách.  Dizajnové centrá   tvoria   obrovské   množstvo   vzorov.   Úlohou   architekta   a   dekoratéra   je dokonale spoznať osobnosť človeka a rodiny, pre ktorú je interiér vytváraný, vcítiť sa do ich potrieb, predstáv a použiť citlivo vhodnú dekoráciu. Platí však, že každý obytný priestor by mal byť obrazom svojho užívateľa, a ten by sa mal aktívne podieľať na jeho formovaní.

Jednotlivé kapitoly bakalárskej práce som venovala od histórie okien a textilu,   závesných   systémov,   cez   ďalšie   druhy   tieniacej   techniky,   pôsobenia farieb, novinkám z veľtrhu Heimtextil Frankfurt 2014 až k samotnej inšpirácii vo vzájomnom prepojení prírody a architektúry. 

Dôležité je spoločné pôsobenie materiálu, farby a vzoru látky a vplyv veľkosti okna, miestnosti, svetla, strihu dekorácie a ostatných prvkov interiéru.   

(10)

Ӏ. TEORETICKÁ ČASŤ

(11)

1.1 Okno a textil v histórii ľudstva

Okno   podľa   našich   predstáv   a   nášho   pohľadu   prišlo   k   masovému rozšíreniu neskôr. Spočiatku zahaľoval človek svoje obydlie, steny a okná len z praktických dôvodov, aby sa chránil pred zimou a vlhkosťou. Okná boli také malé, že slnko bolo len vítané. V gotike, v prvej polovici 13. storočia, boli okná zdobené   sklo­maľbami   alebo   vitrážami.   Už   v   16.   storočí   patrili   závesy k   hodnotnému   vybaveniu   interiérov,   okná   boli   vtedy   menšie   a   závesy   boli z jedného kusa látky. Centrá prvej módy v dekoráciách okien boli v Taliansku a Francúzsku a postupne sa rozšírili po Európe. Závesy sa stávali stále viac rafinovanejšími a nápaditejšími.

Architekti tej doby, napr. Francúz Daniel Marrat, už navrhovali závesy so strapcami,   výšivkami   a   na   boku   okien   prichytávali   dekoračnými   šálami a šerpami. V tej dobe sa začali používať jednoduché rolety. V ére klasicizmu čerpali   architekti   námety   z   mnohých   historických   období   a   svoje   inšpirácie získavali aj z vykopávok z Pompejí či Herculanea. V interiéri sa nad oknami začali používať tyče s koncovkami v bojovníckom štýle, ktoré pretrvali až do dnešných čias.

Významnými architektami tej doby boli bratia Robert a James Adamovi zo   Škótska.   Opustili   ťažkopádny   štýl   nazývaný   tiež   palladiánsky   a   vytvorili ľahký štýl, ktorému sa dodnes hovorí Adamov. Do interiéru priniesli odľahčené materiály   ­   hodváb,   taft   z   Číny   a   používanie   aranžovania,   drapérií   a romantických motívov. V 19. storočí stráca tento klasický štýl svoju ľahkosť, začína používať veľa zbytočných ozdôb, stáva sa prezdobeným až nevkusným.

Nutne musela prísť reakcia na ,,čačky“ z viktorianskeho obdobia.

Koncom   19.   storočia   prišli   so   zmenou   a   návratom   k   prírodnej jednoduchosti architekti Sybil Colefax, Montrou Lancaster a ďalší. Po 1. svetovej

(12)

Textil   bol   vždy   blízky   ,,priateľ“   človeka   a   patril   k   jeho   najstarším umeleckým prejavom. K najstarším textíliám patrila látka z vlny oviec, ktoré človek vedome choval v Mezopotámii už od 8. tisícročia pred n.l.. Vedomé poľnohospodárstvo existovalo v tejto oblasti už skôr, približne od 10. tisícročia pred   n.l.,   kedy   si   človek   všimol   mimoriadne   vlastnosti   ľanu.   Ľan   je   zatiaľ preukázateľne najstarším nájdeným spracovaným prírodným vláknom. Najstaršia látka bola objavená v jaskyni Nehal Hemar v dnešnom Izraeli. Jej vek bol určený na obdobie 6 500 rokov pred n. l. V tejto oblasti bývalo zvykom používať látku na zabalenie múmie. Zbytky látky napovedali, že boli vytvorené technikou, ktorá bola používaná pred vynálezom pradenia neprerušovanej priadze. Táto technika používala   krátke   dĺžky   priadzí,   vzájomne   prepletaných   slučiek.   Aby   bol vytvorený jemný výrobok, vyžadovalo to omnoho viac umu než pletenie. Ide o technológiu sieťkovania, ktorá predchádzala pradeniu a tkaniu. Látky v hrobkách faraónov boli také cenné, že sa stali okrem zlata a striebra cieľom vykrádačov hrobiek. Tí ich potom predávali na čiernom trhu. V Európe, konkrétne v Dánsku, boli nájdené textílie rovnakej technológie sieťkovania z obdobia asi 4 200 rokov pred n. l.

Sieťkovaním   vznikla   sieťka   z   jednej   nite.   Použitie   jedinej   nite   je rozlišovacím znakom od tkania alebo pletenia. K najkrásnejším krajkám z druhej polovice   17.   storočia   patrí   flanderská   krajka   (oblasť   Belgicka,   Francúzska, Holandska). V druhej polovici 18. storočia sa sieťkoviny ­ krajky začali vyrábať strojovo.  Známa   je  tiež  filetová   krajka,  čo  je  výšivka  na  sieťovine,  ktorá  sa vyrábala strojovo od 19. storočia.

Po dramatickej expanzii Európanov do oblasti Indického oceánu a Nového sveta sa v rastúcej miere dostával tovar z týchto častí sveta do Európy. Tieto nové druhy tovaru dali vzniknúť novým spoločenským zvykom a módam a volali po nových výrobných metódach. Dôležitým tovarom sa stal čaj, cukor, tabak, kakao,   ale   pre   textil   bola   dôležitá   bavlna.   Bavlník   bol   známi   už   skôr   ako

(13)

východná rastlina, ale až po jeho vývoze do Severnej Ameriky sa rozšíril vo väčšej   miere,   a   tým   bol   podnietený   rozvoj   nového   dôležitého   textilného odvetvia­ bavlnárstva.

Už   v   stredoveku   boli   postupy   spracovania   tkanín   čiastočne mechanizované zavedením valchovacích mlynov a kolovratov. V 18. storočí ale prevládala   domácka   výroba,   spracovanie  prebiehalo   v  domovoch   robotníkov, ktorí používali pomerne jednoduché nástroje, ručné valchy, ručné kolovraty. Boli poháňané buď rukou alebo nohou. Najzložitejším strojom bol stav, ale na tom obvykle pracoval jeden tkáč, len pri tkaní širších plátien potreboval pomocníka.

Bolo úplne bežné, že sa stav umiestnil v miestnosti na hornom poschodí, kde dlhé   okno   dávalo   dostatok   prirodzeného   svetla.   Tkanie   bolo   považované   za mužskú prácu a u ťažkých tkanín sa považuje dodnes. Pradenie bolo doménou žien a je tomu tak aj pri výrobe v moderných pradiarňach. Tkáč spracovával priadzu vyrobenú až tuctom žien. Tlak na zvýšenie produktivity rôznych operácii viedol   už   v   prvej   polovici   18.   storočia   k   zavedeniu   niekoľkých   technických inovácií.   Prvé   pokusy   o   vynález   rýchlejšieho   tkáčskeho   stroja   však   neboli úspešné. Významný technický pokrok predstavoval vynález lietajúceho člnku Johna Kaye, zariadenie, ktoré preháňalo člnok z jedného konca stavu na druhý, a odstraňovalo tak nutnosť preťahovať ho ručne. Tento vynález však narazil na technickú nedokonalosť mechanického systému tkáčskeho stroja na tkanie z ľanu.

Až   rýchly   rozvoj   spracovania   bavlny   viedol   k   ďalším   inováciam   tkáčskeho stroja, novej mechaniky a zrušenie starého výrobného spôsobu. [11] 

(14)

1.2 Závesné systémy

1.2.1 Závesné okenné systémy

Ako   základné   závesné   systémy   pre   záclony   a   závesy   sa   používajú záclonové a dekoračné tyče, vitrážkové tyče, garniže, koľajnice a koľajnicové profily a napínacie lanká.

Závesné systémy (obr. 1) by mali ladiť s interiérom. Pre klasické interiéry sú vhodné tradičné v prevedení drevo, pre moderné interiéry skryté koľajnicové profily ako pre dekoráciu záclon, tak i závesov a pelmet. Možno ich inštalovať do stropu   i   na   stenu,   na   akýkoľvek   typ   okna,   arkýže,   horizontálne   a   vertikálne oblúky. [2]  

       Obr. 1 Závesné systémy [1]

1.2.2 Záclonové a závesné tyče

K najstarším závesným systémom patrí tyč. Najjednoduchším, ale stále krásnym   upevnením   závesu   na   tyč   je   ušitie   tunelíku   v   hornej   časti   látky   a prestrčenie tyče tunelíkom. Jedna tyč nám umožní použiť na okno buď záclonu, alebo záves, dvojitá tyč dáva možnosť zavesiť na okno oboje. Tyče sa pripevňujú

(15)

hmoždinkami k stene pomocou nosných konzol. Menej často sa tyče upevňujú do  stropu.  Tyče  sa  vo  väčšine  prípadov  adaretujú   a dajú  sa  sňať  z  nosných konzol. Záclona alebo záves sa na ne umiestnia pohodlne priamo na zemi. Tyče sa dnes ponúkajú v prevedení rôznych druhov dreva, pre dotiahnutie interiéru k dokonalosti sa vyrábajú v prírodnom nelakovanom prevedení (obr. 2). V ponuke sú ešte kovové (obr. 3), sklenené (obr. 4) a plastové tyče. [2]  

        Obr. 2 Klasické drevené tyče [2]       Obr. 3 Nerezové tyče [2]

       

      Obr. 4 Ukážka sklenených tyčí [2]

Tyče   sa   od   seba   okrem   materiálu,   z   ktorého   sú   vyrobené,   ďalej   líšia koncovkami. Koncovky zabraňujú padaniu krúžkov a dekoratívne ukončujú tyč, môžu byť moderne vyzývavé, v neutrálnom prevedení  až po klasické zámocké

(16)

prevedenie.   Najbežnejší   spôsob   uchytenia   záclon   a   závesov   na   tyči   je   na krúžkoch. Pre tichšiu a ľahšiu manipuláciu sú vhodné krúžky s plastovou alebo teflónovou   vložkou  a  očkom   pre  uchytenie  závesu.  Okrem   krúžkov  (obr.   8) z   rôznych   materiálov   môžu   krúžky   nahradiť   ozdobné   klipsy,   rôzne   stuhy, viazačky (obr. 6), putká (obr. 7), šnúrky prevliekané kovovými krúžkami. Módne sú   závesy   s   vlisovanými,   kovovými   alebo   plastovými   kruhmi   (obr.   5), navlieknuté na tyč. [2]  

Obr. 5 Vlisované kovové kruhy [2]       Obr. 6 Viazačky na zavesenie [1]

Obr. 7 Závesné putká [1]      Obr. 8 Kovové očká a krúžky [1]

Vitrážové tyče sú určené na čiastočné zakrytie okna. Zakrýva sa tretina až polovica   menších   okien.   Pripevňujú   sa   na   jednotlivé   krídla   okien   kaviarní, chalúp a chát, kuchýň, kúpeľní a pod. Pripevnenie je jednoduché ­ priskrutkuje sa na okno, alebo nalepí. Vyrábajú sa v prevedení drevo alebo kov. Záclonky na vitrážku sú s malými vzormi, v spodnej časti bývajú často ukončené krajkou. V hornej časti majú tunelík, alebo z výroby predpripravené výrezy na prevlečenie tyče. Mnohokrát je tunelík či výrez aj v spodnej časti a záclona sa vypína medzi dve tyče.

(17)

1.2.3 Garniže

Ďalšou možnosťou, ako umiestniť záclony a závesy na okno, sú garniže.

Garniža je celý komplex, ktorý zahŕňa najčastejšie 2­3 koľajnice, predný kryt a väčší počet jazdcov a háčikov. Všeobecne platí, že dobre pojazdná koľajnica by mala mať 10­15 jazdcov a háčikov na 100 cm koľajnice, všetko podľa váhy a nariasenia   tkaniny.   Háčiky,   ktorými   sa   záclony   a   závesy   pripevňujú   ku koľajniciam a garnižiam, majú rôzne tvary. Jednou stranou sa háčiky prevlečú otvorom v našitej riasiacej stužke na zadnej strane záclony alebo závesu. Druhá časť háčikov sa zastrčí do otvoru jazdca v koľajnici.

Najdôležitejšou súčasťou garniže je koľajnica, v ktorej prechádza jazdec s háčikom. Koľajnica môže mať rôzny profil a môže byť z rôznych materiálov­

plastová alebo kovová. Kovová býva vo väčšine prípadov pevnejšia, ale prejazd u   lacnejšej   plechovej   varianty   o   niečo   hlučnejší.   Garniža   sa   pripevňuje hmoždinkami priamo do steny alebo do stropu. Hlavnou výhodou garnižových systémov je ich variabilita a priechodnosť v celej dĺžke bez ohľadu na kotvenie.

Predná strana garniže je opatrená krytom v rôznych farbách dreva alebo bielej farbe. Biela tenká koľajnica obvykle splynie s bielou farbou stropu a steny nad oknom. Čelo garniže je možné zdobiť malou palmetkou z textilu, upevnenou suchým zipsom.

K   závesným   systémom   patrí   dnes   využívané   ťahacie   zariadenie,   ktoré umožňuje   ľahko   manipulovať   so   zatiahnutím   a   roztiahnutím   závesu.   Býva umiestnené na boku okna a pomocou vysoko pevných šnúr alebo retiazky posúva jednotlivé   diely   závesu   na   boky   okien,   prípadne   k   stredu   okna.

Najjednoduchšími   zariadeniami   pre   posun   závesov   sú   ťahacie   tyče   rôznych výšok. [2]  

(18)

1.2.4 Príslušenstvo, doplnky a ozdobné prvky

Na   príslušenstve   a   doplnkoch   k   spracovaniu   záclonovín   a   tkanín   do konečného produktu záclony a závesu pracuje celé odvetvie. Najdôležitejším základným produktom, bez ktorého sa dnes môžeme zaobísť len vo výnimočných prípadoch,   sú   riasiace   stuhy.   Vyrábajú   sa   z   polyesteru   alebo   polypropylénu.

Stuha určuje, ako veľmi bude tkanina zvlnená, nariasená a udáva tvar riasenia.

Stiahnutie   stuhy   sa   vykonáva   až   po   našití   a   k   tomu   slúžia   dve,   u   vyšších komplikovaných stúh až štyri pevné šnúrky. Po stiahnutí vytvorí látka v hornej časti sklady rôznych tvarov, ktoré sa v ľahkej forme prenášajú vertikálne po textílii. Stuhy sa nazývajú podľa toho, aký tvar predstavujú ­ tvar pohárikový (obr.   9),   striedavé   poháriky,   vejárový,   tužkový   (obr.   10),   plochý,   kapsový, trojuholníkový,   šesťuholníkový,   hniezdo   a   pod.   Ich   výška,   úroveň   našitia   na záves a úroveň zavesenia záclonového háčika v stuhe umožňuje úplné zakrytie voľne umiestnenej koľajnice.

Obr. 9 Riasiaca stuha­tvar pohárikov[2]     Obr. 10 Stuha s tužkovým riasením [2]

Druhou najviac používanou pomôckou je klasický suchý zips. Vyrába sa vo všetkých základných farbách. Suchý zips má dve časti, a to mäkkú, velúrovú časť a tvrdú, ihličkovú časť. Bežné pravidlo pri použití je, že mäkká časť patrí na látku, tvrdá na rám okna, garnižu, čabrakovú kostru a pod.

Pelmeta je názov, ktorý sa používa v obchodnom styku. Ide o riasený, celkom úzky pruh látky umiestnený medzi stropom a horným okrajom okna.

(19)

Najčastejšie vyzerá, ako by vychádzal zo stropu. Dokáže zakryť nepekný kus steny nad oknom alebo nedekoratívny typ koľajnice. Väčšinou býva z rovnakej látky ako bočnice alebo celkový záves, ale môže byť aj z inej látky farebne zladenej. Na pelmety sa vyrába špeciálna riasiaca páska, ktorá sa po stiahnutí nalepí na suchý zips, ktorý je umiestnený na špeciálnej koľajnici. Používa sa pre klasické interiéry.

Splývavosť   u   závesov   docielime   záťažovými   olovkami,   u   plochých závesov hliníkovými tyčkami, ktoré sa všívajú do spodného lemu. Pre zaťaženie záclon alebo závesov vo voľnej japonskej stene používame ploché lišty všité do spodnej strany jednotlivej steny.

Ako ozdobné prvky ďalej slúžia saténové stuhy, porty, prámiky, lemovky, bavlnené   a   všívané   krajky,   makramé,   strapce,   ozdobné   korálky   atď.   Pre uchytenie látok k tyči slúžia narážacie krúžky rôznych veľkostí a farieb.

K uchyteniu závesu na boku okna používame stenové háčiky, závesové spony, strapce a viazačky. [8]

1.3 Ďalšia tieniaca technika

V súčasnej dobe používa moderná architektúra vo väčšej miere sklo, a preto je ochrana proti slnku dôležitá. Bez dostatočne veľkých okien by bol každý dom smutný, tmavý, ako bez života. Lenže niekedy je všetkého príliš, teda i svetla a slnka a preto je nutné okná nejak zatieniť.

K   tomu   slúžia   už   popisované   záclony,   závesy,   ale   aj   ďalšia   vnútorná tieniaca technika, ako sú rolety (obr. 11), žalúzie (obr. 12), plisé (obr. 14), plošné steny ­ japonské, vonkajšia tieniaca technika ­ markízy. [2]

(20)

1.3.1 Rolety

Rolety   môžu   plniť   dve   funkcie:   úplne   zatieňovať   a   tiež   dekoratívne doplňovať interiér. Materiály na rolety môžu byť látkové, tkané i netkané, od ľahko zatieňujúcich až po úplne zatemňujúce alebo reflexné.

Skladajú sa z hornej hriadele, ktorá je z ocele alebo hliníka. Na ňu sa pripevnia   hladké   pruhy   látok.   Tkaniny   v   roletách   sa   namotávajú   pomocou samonavíjacích pružinových mechanizmov jednoduchých alebo so  špeciálnou brzdičkou.   Ďalej   existujú   rolety   s   bočným   ťahom,   ovládané   nekonečným retiazkom alebo elektromotorom. [2]

  

  

   

   Obr. 11 Detail mechaniky skladaných roliet [2]

1.3.2 Žalúzie

    

Horizontálne žalúzie patria medzi najlacnejšie typy a našli uplatnenie v oknách panelových domov a kancelárií. Sú najčastejšie hliníkové v širokej škále farieb a vkladajú  sa medzi sklá dvojitých okien alebo priamo pred okná do interiéru. [2]

(21)

Obr. 12 Horizontálne žalúzie [2]

Obr. 13 Detail zvislých žalúzií [2]

Vertikálne   žalúzie   (obr.   13)   vnášajú   do   miestnosti   niečo   z   útulnosti klasického textilu. Skladajú sa zo zvislých pásov látky. Na ich povrch sa chytá menej prachu, dobre sa udržujú a jednoducho ovládajú. [2]

1.3.3 Markízy

Textilná clona, ktorá nie je rovnobežná s fasádou domu. Používa sa v rôznych obmenách. Mimo zaclonenia okna môže byť použitá aj k zatieneniu veľkých zasklených plôch alebo balkónov, terás a lodžií, ale tiež ako prístrešok pri rodinných domoch a chatách. Keďže sa jedná o vonkajšiu tieniacu techniku,

(22)

textília je viac upravená na odolnosť voči mrazu, dažďu, vetru a slnku. Ovládanie býva mechanické alebo pomocou elektromotoru. [2]

1.3.4 Plisé ­ skladané žalúzie

Skladá sa z hliníkovej koľajničky, na ktorú je fixovaný pruh plisovanej látky. Na výber ovládania je klasické manuálne alebo moderné elektrické. Vďaka svojej textilnej štruktúre pôsobí plisé útulne. Dokonalý vzhľad zaručuje aj ukryté šnúrkové ovládanie. [2]

 

 Obr. 14 Detail vzorovaného plisé [2]

1.4 Štýly a farby okenných dekorácií v interiéri

1.4.1 Vplyv farieb na človeka a na interiér

Farba ako taká neexistuje. Je to efekt, ktorý vzniká kombináciou troch prvkov: svetla, objektu a vizuálneho aparátu ­ oko, mozog. S istotou sa nedá povedať, akú farbu majú veci. Môžeme len tvrdiť, akú farbu vidíme. Slnečné svetlo sa nám zdá  biele, lebo je dokonalou zmesou všetkých farieb viditeľného spektra. Každá farba má inú vlnovú dĺžku. Je to vidieť pri lome paprskov v kryštále alebo v kvapke vody, kde sa biele svetlo rozkladá na jednotlivé farby.

(23)

K   základným   farbám   patrí   červená,   žltá   a   modrá.   Ich   kombináciou vznikajú   doplnkové   farby:   oranžová,   zelená   a   fialová.   Tento   princíp zjednodušene znázorňuje farebný trojuholník (obr. 15). [2] [3]

 

 

    Obr. 15 Rozklad bieleho svetla [2]

Farby, ktoré vníma ľudské oko, sú tie, ktoré odrážajú okolité predmety.

Pokiaľ predmet odráža väčšinu svetla, ktoré naňho dopadá, vidíme ho ako biely.

Ak neodráža takmer nič, zdá sa nám čierny. 

Psychické a fyziologické účinky farieb na človeka sa neustále skúmajú.

Sýte farby obsahujú čistú zdravú energiu, život a vitalitu. Čiernou farbou tlmené farby túto energiu brzdia. Farby, ktoré sú vyjasnené bielou, vyjadrujú zjemnenie a citlivosť. Sú vhodné pre chvíle voľna (obr. 16). [2] [3]

    

  Obr. 16 Pôsobenie farieb [2]

Ľudskú   reakciu   na   farbu   ovplyvňuje   rad   okolností   ­   množstvo   svetla, nálada, pohlavie. Farba je tiež jednou z foriem komunikácie. Viac ako 80%

informácií, ktoré prijímame z okolia, je vizuálneho charakteru.

(24)

1.4.2 Farby v interiéri

Sú   dôležitou   súčasťou   ich   pôsobenia.   Navodzujú   pocity,   ktoré   vníma každý po svojom. Dávame prednosť farbe, ktorá sa nám páči. Výber farieb a ich kombinácií je väčšinou daný intuíciou. V konečnom dôsledku sa však pôsobenie farieb dá zovšeobecniť. Inak na nás pôsobia farby teplé a inak studené. Jedne povzbudzujú k aktivite, iné ukľudňujú či dodávajú energiu.

Farby môžu priestor zväčšiť, či zmenšiť, navodiť dojem útulnosti a pohody alebo   naopak   nekľudu   a   nervozity.   Dodávajú   energiu   a   chuť   k   životu   alebo pôsobia smutne a depresívne.

Svetlé tóny zväčšia malú miestnosť, tmavé a teplé farby zútulňujú veľké priestory. Tmavé farby na strope opticky znižujú veľmi vysoké stropy. Naopak nízke stropy nutne vyžadujú svetlú farbu. Je tiež pravdou, že tmavé farby priestor opticky   zmenšujú.   Svetlé   naopak   rozširujú.   Malé   vzory   miestnosť   zväčšujú, zatiaľ   čo   výrazné   veľké   vzory   zmenšujú.   Ak   použijeme   na   zadnú   stenu pretiahnutej miestnosti záves s dominantným horizontálnym vzorom, miestnosť sa opticky skráti a rozšíri. Nanešťastie sa ale zníži strop, čomu pomôže studená svetlá farba na strope.

U   farieb   treba   premýšľať   nad   celodenným   pohybom   slnka   a   jeho intenzitou   v   miestnosti.   S   ubúdajúcim   slnkom   majú   všetky   farby   nádych domodra. S rastúcou intenzitou vystupujú do popredia hlavne oranžová, červená a žltá. Je dobré ladiť farby základné s doplnkovou, napr. modrú s oranžovou, červenú so zelenou. Príjemné je spojenie dvoch farieb toho istého tónu, tzv. tón v tóne, ale s rôznou sýtosťou, napr. červená s ružovou, stredne hnedá s oranžovou.

[3] [9]

(25)

1.5. Údržba a čistenie záclon, tkanín a tieniacich techník

Pred   praním   tkaniny   je   potrebné   zistiť,   z   akého   materiálu   sú   závesy vyrobené a aký spôsob údržby výrobca materiálu doporučuje. Na každom kuse by mala byť etiketa. U závesov sa nachádza dole v rohu na leme.

Jednotlivé kusy závesov sa pred praním roztriedia podľa symbolov údržby a podľa farby. Povolia sa šnúrky na stuhách a riasenie uvoľní. Konce šnúrok je potrebné zabezpečiť proti vytiahnutiu. 

Rolety a žalúzie sa čistia odstránením prachu a zotretím vlhkou handrou.

Vertikálne   lamely   z   látky   Trevira   CS   je   možno   vyprať   v   pračke.

V autorizovaných závodoch sa čistenie žalúzií, PVC, ALU lamiel a všetkých tvrdých častí materiálov vykonáva ultrazvukovým čistením vo vodnom kúpeli pri teplote 30­80 °C. Vertikálne lamely iného typu než Trevira musí prať odborná firma v zdvihových pracích strojoch. [5]

1.5.1. Symboly vyjadrujúce podmienky žehlenia

Teplota spodnej plochy žehličky musí odpovedať pre jeden bod 110 °C, pre dva body 150 °C a pre tri body 220 °C. Ak je žehlička preškrtnutá, výrobok sa nesmie žehliť. [13]

Obr. 17 [2]

(26)

1.5.2. Symboly vyjadrujúce podmienky bielenia

Trojuholník bez písmen znamená, že výrobok sa nesmie bieliť. Druhý trojuholník so značkou chlóru CL znamená, že sa môže bieliť prostriedkami, ktoré uvoľňujú chlór. [13]

Obr. 18 [2]

1.5.3. Symboly vyjadrujúce podmienky pre pranie

Vanička s rukou predpokladá jemné ručné pranie. Výrobok je možné prať v práčke pri teplote vody 30 °C. Čiara pod symbolom znamená, že sa musí zvýšiť šetrnosť v zmysle zníženia teploty, skrátenia procesu. Pokiaľ má práčka šetrný program, je potrebné ho použiť. Dva pruhy, je veľké varovanie pre maximálnu šetrnosť. Škrtnutá vanička znamená, že sa výrobok nesmie prať vôbec. [13]

Obr. 19 [2]

1.5.4. Symboly podmienok chemického čistenia

F v kruhu znamená, že textília sa môže chemicky čistiť len benzínom alebo trifluortrichloretanom. Písmeno P znamená tetrachloretanom, benzínom, trifluortrichloretanom   alebo   fluortrichlormetanom.   Podčiarknutie   znamená maximálnu   opatrnosť   pri   mechanickom   pôsobení   a   voľbe   teploty   sušenia.

Na podčiarknutý symbol P existuje zvláštny predpis pre postup čistenia. Prázdny

(27)

kruh nesie informácie o možnosti textíliu profesionálne čistiť. [13]

Obr. 20 [2]

1.5.5. Symboly podmienok sušenia

Prvý znak znamená, že výrobok nevyžaduje zvláštne obmedzenia. Druhý znak na textílii znamená, že je možné sušiť za použitia normálneho sušiaceho programu. Tretí znak je určený hlavne pre pružné pleteniny, je potrebné, aby sa sušili  rozložené na rovnej ploche. Štvrtý znak naopak stanovuje, že výrobok sa suší   v   zavesenom   stave.   Posledný   symbol   značí   zákaz   sušenia   v   sušiacich zariadeniach. [13]

Obr. 21 [2]

1.6. Novinky z veľtrhu Heimtextil Frankfurt 2014

Heimtextil   je   najväčší   medzinárodný   veľtrh   pre   domácnosti   a   textilné zákazky a globálne merítko kvality dizajnu textílií inovatívnych funkcií. Ako prvý veľtrh roka, Heimtextil, ktorý sa koná štyri dni v januári, je východiskový bod pre výrobcov, obchodníkov a dizajnérov.

Návštevníci obchodu zo všetkých kontinentov sa účastnia Heimtextilu, aby  našli nových dodávateľov. 

(28)

medzinárodné   trendy   na   začiatku   každého   roka.   Priekopnícke   inovácie   a najnovšie trendy tvoria základ pre nové kolekcie a zmeny v správaní dopytu.

Trendy   2014/15   sú   štruktúrované   do   dvoch   hlavných   kategórií   ­ ,,Progress!“ ("Pokrok!") a ,,Recive!“ ("Obnova!"), z ktorých každý je rozdelený do   dvoch   tém:   ,,Generate   Collision!“   (,,Vytváranie   kolízií“)   a   ,,Engineer Nature!“   (,,Napodobovanie   prírody“),   ,,Exalt   Purity!“   (,,Vytváranie   čistoty“) a   ,,Rejuvenate   Craft!“   (,,Omladenie   remesla“),   respektíve   ­   zaoberajú   sa podrobne prieskumom pokroku a obnovou textilu v interiéri. [14]

1.6.1 Generate collision

Kombinovanie technológií na vytvorenie výnimočnosti.

Pre uspokojenie dopytu po jedinečnosti, individualizovaných produktoch, návrhári stále experimentujú s novými materiálmi a technológiami. Počítačové algoritmy a podobné technológie uľahčujú hromadnú výrobu na mieru, pretože predmety, napríklad časti tkaniny možno digitálne vytlačiť bez nutnosti dizajn opakovať.   Podobne,   hravá   potlač   a   označovanie   techniky   umožňujú nekontrolovaný   umelecký   výraz.   Farby   sú   hodené   cez   kresbu,   otreté   alebo šplechnuté na povrch. Návrhári experimentujú so spôsobmi, ako umožniť procesu výroby určiť vzhľad a štruktúru konečného produktu (obr. 22). [14]

1.6.2 Energineer nature

Syntetizovať prirodzený svet pre udržateľnú budúcnosť

Spolupráca vedy a prírody odkrýva progresívne syntetické riešenia pre udržateľnejšiu   budúcnosť.   Nové   textílne   techniky   prelínajú   žijúce   systémy   z biologických a textúrnych technológií, skopírovaných z prírody, aby vytvorili nové druhy látok. Dizajnéri napodobňujú prírodu tým, že nechávajú rásť svoje vlastné   materiály   a   kopírujú   prírodné   procesy.   Toto   inovatívne   približovanie

(29)

biológie k materiálnu ide ruka v ruke s novou zodpovednosťou. Dizajnéri tiež začínajú prehodnocovať dôsledky modifikácie ich pôvodného životného štýlu.

Keď sektor dizajnu zmení biológiu na nové médium kreativity, vedci využijú zložitosť   živých   systémov   za   použitia   technických   postupov.   Sme   svedkami dizajnového   trendu,   ktorý   skúma   koncepciu   vytvárania   prirodzenej   práce použitím   umelých   prostriedkov   a   ktorý   umožňuje   sám   sebe   byť   inšpirovaný interakciou vedy a dizajnu (obr. 23). [14]

1.6.3 Exalt purity

Návrat späť k odhaleniu čistoty a integrity

Pri hľadaní účelu spirituality prírodných materiálov je oslavovaná ich čistá podoba. Ako odpoveď na hromadnú výrobu, sa zvyšuje záujem o objekty, ktoré majú osobnosť a sú sprevádzané príbehmi. V pátraní  po zmysle, toto hnutie uznáva prírodné materiály prijatím ich nedostatkov a zámerne zvýrazňuje ich pôvod. Výsledky sú primitívne a zároveň moderne estetické. Divoká a hrubá príroda s jej rýdzimi farbami, povrchmi a tvarmi pôsobí ako generátor nápadov.

Touto cestou sa návrhári sústreďujú na pokoru, čistotu a neozdobnosť. Používajú sa   čisté   neošetrené   materiály   a   zdroje,   úsporné   výrobné   procesy   a   životnosť výrobkov definujú hlavné kritériá (obr. 24). [14]

1.6.4 Rejuvenate craft

Obnovenie tradície pre zvýšenie pravosti

Oživenie a obnovenie tradičných techník prispieva k posilneniu príbehu a významu   objektov.  Návrhári   pracujú   s  recyklovanými   materiálmi,  vymýšľajú koncept   improvizovaného   životného   štýlu   ako   protiklad   našej,   spoločnosti dominujúcej   technológie.   Uniformita   sa   nahrádza   kolážovým   vzhľadom   na predvedenie   neočakávaného   a   vyvolávajú   zvodné   vizuálne   napätie.   Použitím jazyka tradičných remeselných techník ako je vyšívanie, tkanie alebo pletenie,

(30)

dizajnéri rozprávajú príbehy o ich životoch. Oživenie remeselného spracovania vedie k bohatstvu textúr (obr. 25). [14]

        Obr. 22 Generate Collision [14]        Obr. 23 Engineer Nature [14]

       Obr. 24 Exalt Purity [14]       Obr. 25 Rejuvenate Craft [14]

(31)

ӀӀ. PRAKTICKÁ ČASŤ

(32)

1.1 Výtvarné spracovanie témy

1.1.1 Inšpirácia

Príroda   sa   neprispôsobuje   zvyklostiam   fungovania   inteligencie,   nie   je rozumová.   Príroda   je   tiež   esteticky   a   eticky   neutrálna.   Nepozná   krásu   ani nemravnosť. Preto z nej nemôžeme odvodzovať čo je estetika a čo etika. To sú veľmi slobodné ľudské pojmy. Prírodné dianie je stálym zdrojom poučenia pre metódu práce tým, ktorí utvárajú predmety, ktoré nás denne obklopujú. 

Príroda je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Pod pojmom príroda je myslené všetko čo nevytvoril človek. Je to všetko, čo patrí k zemi i s jej skrytou energiou, čo podlieha prírodným zákonom. V prírode sa všetko neustále mení, nič   nie   je   stále.   Čo   sa   zmenám   a   iným   životným   podmienkam   nedokáže prispôsobiť, musí zahynúť. To je rovnováha v prírode, otázka života a smrti. Túto rovnováhu   narúša   necitlivým   zásahom   človek.   Ničí   lesy   na   vytváranie stavebných   pozemkov.   Pritom   koná   sám   proti   sebe,   keďže   stromy   a   zeleň celkovo je pre ľudstvo zdrojom kyslíka nevyhnutného na prežitie.

Tam, kde nie je príroda, nie je ani prirodzenosť. Tam, kde je potlačená príroda, je potlačená aj prirodzenosť.

Mohlo by sa zdať, že príroda je voči civilizačným výdobytkom bezmocná.

To, čo človek vyrobil a následne opustil, si príroda vezme späť. Koreňmi stromov prerastie cez škáry betónu a stien obydlí a pomaly ich rozbije na kúsočky. Tráva sa vysemení a znova narastie tam, kde bola pošliapaná.

Námet a systém radenia jednotlivých kusov závesov nie je náhodný. Má vyjadrovať   vzájomné   spolužitie   prírody   a   architektúry   vyrobenej   človekom.

Niekedy   má   navrch   príroda   nad   človekom,   inokedy   zas   architektúra   nad prírodou.

(33)

1.1.2 Tvorba návrhov kompozícií závesov

Tvorbe návrhov  predchádzal zber inšpiračných zdrojov fotografovaním okolia   v   jeho   rôznych   podobách.   Fotografiou   bola   zachytená   architektúra spoločne   so   stromami   ako   symbolom   prírody,   množstvo   obydlí   natlačených jedno na druhom, zaberajúc prírode miesto.

Z   veľkého   množstva   fotografií   bolo   vybraných   zopár   najlepšie vyjadrujúcich myšlienku návrhu (obr. 26­31).

Obr. 26 Pohľad na domy

(34)

Obr. 27 Harcov

Obr. 28 Cesta do Liberca

(35)

Obr. 29 Na prechádzke

Obr. 30 Príjemný teplý deň v Liberci

(36)

 Obr. 31 Cestou do knižnice

Každá z týchto fotografií bola následne námetom pre vznik kresebných štúdií a skíc (obr. 32­38). Na tvorbu kresieb som použila ceruzku a čiernu fixu rôznych   veľkostí   linky,   farebné   tuše,   anilínové   farby,   papier   pauzák.   Práve transparentnosť tohto papiera bola prínosná pri tvorbe návrhov (obr. 39­41). 

(37)

     

      Obr. 32 Inšpirácia na sídlisku

       

       Obr. 33 Inšpirácia na Harcovskej priehrade

(38)

Obr. 34 Liberecké domy

Obr. 35 Prechádzka mestom

(39)

  Obr. 36 Pohľad na domy

(40)

   Obr. 38 Domy so stromami

Zrealizovaným   návrhom   kompozície   je   návrh   3   ­   Pohľad   na   Liberec.

Inšpirovala som sa mojím častým cestovaním medzi Libercom a Prahou. Keď sa už blížim do Liberca, toto je pohľad, ktorý ma zakaždým víta. Je to pre mňa symbol domova. Napĺňa ma to príjemným pocitom, preto je toto dielo pre mňa dôležité.

  Čiernu farbu v návrhoch som zhodnotila ako nevhodnú, keďže vytvára príliš ostrý kontrast nepríjemný na ľudské oko. Práca s farbami na štúdiách mi napomohla pri nájdení správnych tvarov, použitej farby a vyjadrenia inšpirácie.

Preto som zvolila menej tmavú na pohľad príjemnú farbu a to gaštanovo hnedú.

Ako   formu   vyjadrenia   som   zvolila   lineárnu   kresbu.   Je   to   grafický   diagram predstavujúci systém prepojenia alebo vzájomných vzťahov medzi dvoma alebo viacerými   objektami   počtom   čiar  a   kriviek,   jasná   forma   vyjadrenia   lineárnej kresby,   ktorá   spolu   s   transparentnou   látkou   vytvára   dokonalé   spojenie.   Na

(41)

jednotlivých   vrstvách   sú   vyobrazené   samostatne   domy,   stromy   a   následne posledná vrstva ako pozadie symbol Liberca, Ješted. Pri zavesení vrstiev závesov za sebou do svetla, dochádza k prelínaniu liniek domov a stromov. Vyjadruje to moju inšpiráciu vo vzájomnom spolužití prírody a architektúry. Preto je použitie linky vhodnejšie ako celistvé plochy. Na to aby linky lepšie splývali, som sa rozhodla použiť jednotnú farebnosť celého diela. Stromy, ktoré v mojom diele reprezentujú prírodu, som sa rozhodla odlíšiť  výraznejšou linkou. keďže sú ako druhá   vrstva,   aby   nezanikli   v   linkách   domov.   Zároveň   vyjadrujem   odlišnosť ľuďmi vytvorenej architektúry a prírody.

Obr. 39 Návrh 1­ Pohľad na Ješted

(42)

Obr. 40 Návrh 2­ Sídlisko plné domov s pár stromami

Obr. 41 Návrh 3­ Pohľad na Liberec 

(43)

1.2 Technická dokumentácia

1.2.1 Voľba materiálu

Najdôležitejší je použitý materiál. Pri kupovaní je dobré nechať si látku voľne zavesiť, aby sa ukázalo, nakoľko je splývavá a aký robí dojem na väčšej ploche. Existuje mnoho druhov tkanín, ktoré sú vhodné pre závesy, od ľahkých a vzdušných cez stredne zatieňujúce žinylky, zamaty až po úplne zatemňujúce ťažké textílie. 

Štruktúra látky ovplyvňuje farbu. Hladký povrch svetlo odráža, zatiaľ čo hrubší ho pohlcuje a je matný. O štruktúre materiálu rozhoduje kvalita vlákna a spôsob tkania. Celkový dojem mení aj spôsob zavesenia. Závesy môžu upútať pozornosť   tiež   kombináciou   látok   s   rôznou   štruktúrou   a   zložením,   našitím výrazných lemov alebo nariasených volánov.

K   dispozícii   sú   materiály   od   cenovo   prijateľných   látok   z   bavlny, polyesteru, látok zo zmesi bavlny a ľanu, polyesteru a ľanu, polyesteru a bavlny až po lesklé hodvábne látky a damašky. 

Vzhľadom   na   dôkladne   zváženie   potrebných   vlastností   použitého materiálu   na   závesy,   som   vybrala   ako   najvhodnejší   polyester.   Svojimi univerzálnymi vlastnosťami predčí ostatné materiály. Ide o typ materiálu, ktorý má   optimálnu   kombináciu   základných   fyzikálnych,   fyzikálno­chemických   a chemických   vlastností.   Z   hľadiska   stálosti   na   svetle   je   polyester   jeden   z najodolnejších.   Ďalej   jednoduchá   údržba,   odolnosť   voči   odretiu   a   vysokým teplotám, čo sa využije pri digitálnom tisku. [13]

Väzby   zvolených   polyesterov­   plátno.   Tmavý   polyester   (obr.   43)   má dostavu nití: útek= 25 nití na cm2, osnova= 25 nití na cm. Svetlý polyester (obr.

42) má dostavu: útek= 28 nití na cm2, osnova= 28 nití na cm2.

(44)

Obr. 42 Svetlý polyester       Obr. 43 Tmavý polyester

1.2.2. Výber začistenia materiálu

Pred tým, než som zvolila spôsob začistenia okrajov závesov, som urobila  niekoľko skúšobných vzoriek.

       Obr. 44 Vzorka okraja 1

Tento spôsob začistenia (obr. 44) spočíva v jednoduchom rovnom stehu­

vázaný steh a následnom vypáraní okraja. Zhodnotila som ho ako nevhodný spôsob pre tento konkrétny záves. Bolo by tam riziko, že sa pri páraní okraju zatiahne niť aj za steh.

(45)

       Obr. 45 Vzorka okraja 2

Táto vzorka (obr. 45) predstavuje dvojité zahnutie okraja látky a prejdenie jednoduchým rovným viazaným stehom, takzvaný obrubovací šev. Zhodnotila som ako nevhodný spôsob. Pri pohľade do svetla, vytvára na okraji tmavý pruh.

      Obr. 46 Vzorka okraja 3

Keďže je polyester syntetický materiál. Pôsobením tepla sa dá malý okraj roztaviť (obr. 46). Okamžite chladne a vytvára tvrdý tmavý okraj. Nevhodné pre toto dielo. Neestetické a pri rozsiahlosti diela nepraktické.

(46)

      Obr. 47 Vzorka okraja 4

Táto vzorka (obr. 47) ukazuje obrubovací šev. Jedenkrát prehnutú látku   prešitú   viazaným   stehom.   Taktiež   nevyhovuje.   Pri   pohľade   do   svetla vytvára tmavý okraj.

       Obr. 48 Vzorka okraja 5

Vzorka (obr. 48) znázorňuje začistený okraj obnitkovacím stehom. 

Vytvára neestetické zakončenie látky, preto som ju tiež zhodnotila ako  nevhodnú.

(47)

      Obr. 49 Vzorka okraja 6

Okraj   začistený   obnitkovacím   stehom   (obr.   49),   následne   prehnutý   a prešitý viazaným stehom­ obrubovací šev. Zavrhla som ako nevhodný spôsob zakončenia okraja. Vytvára príliš tmavý okraj pri pohľade do svetla.

       Obr. č. 50 Vzorka okraja 7

Na   poslednej   vzorke   (obr.   50)   zakončenia   okraja   je   znázornený   malý obnitkovací   steh.   Vytvára   takzvanú   roličku.   Zo   všetkých   vzoriek   najmenej zasahuje do výsledného efektu priesvitu svetla spoza závesu. Pôsobí príjemne na pohľad. Je to rýchle a estetické riešenie zakončenia okraju, preto som zvolila tento spôsob.

(48)

1.2.3 Vhodný výber tisku

Na správnom výbere prenosu návrhu na látku závisí úroveň výsledku. Je nutné   mať   jasno   v   tom,   aký   výsledok   chceme   dosiahnuť.   Prvotný   návrh   bol realizovať kompozíciu na textíliu ručnou maľbou. Po zvážení všetkých stránok tejto varianty a po urobení skúšok, som zhodnotila túto možnosť ako nevhodnú. 

Návrh   si   vyžaduje   presnosť   a   ostrosť   tisku,   čo   sa   najlepšie   dosiahne sublimačnou, prenosovou tlačou. Jej názov vychádza z princípu, že sa najprv vykonáva na prenosové papiere a z nich sa potom prenáša na textíliu. Samotný prenos farieb z papiera na textíliu sa uskutočňuje sublimáciou disperzných farbív pri kontaktnom dotyku papiera s textíliou za prítlaku a pri vysokých teplotách okolo 180­200 °C na špeciálnych prenosových kalandroch, kde súčasne dôjde k fixácii farieb. Tento spôsob je veľmi rýchly a má dobré výsledky. Dôležité je pozorne vybrať textíliu, ktorá musí byť syntetická alebo v zmesi aspoň 50%. [10]

1.2.4 Realizácia návrhu digitálnym tiskom

Vzor na textilný materiál je možné z papiera preniesť diskontinuálne alebo kontinuálne.   Diskontinuálny   prenos   sa   používa   pre   potiskovanie   hotovej konfekcie alebo konfekčných dielov. Tiskne sa na strojoch podobných žehliacim lisom. [10]

V prípade tejto realizácie je použitý kontinuálny kalander. Jeho podstatou je vyhrievaný bubon, opásaný prítlačnou dekou.

Návrh kompozície ,, Pohľad na Liberec“ som pomocou skeneru preniesla do počítačového programu Adobe Illustrator, kde som ho následne upravila do podoby rastrového obrázku. Rastrový obrázok bol potrebný, aby som ho mohla zväčšiť na požadovaný rozmer bez straty kvality obrazového rozlíšenia. Ďalej pre potreby tisku som návrhy uložila vo farebnosti RGB (Red­Green­Blue), rozlíšení 72 megapixelov a formáte jpg (obr. 51­53).

(49)

Tisk   bol   realizovaný   firmou   Alisy   pro   sport,   ktorá   sídli   na   adrese Mrštíkova 2, Liberec, ktorá spolupracuje s firmou Lekatex, s.r.o., Mezilesí 110.

Použitá bola tiskárna japonskej značky Roland a typ kalandru Lemare. 

Obr. 51 Zadná vrstva realizovaného návrhu ­ Ješted pripravená na tisk

(50)

Obr. 52 Stredná vrstva realizovaného návrhu ­ Stromy pripravená na tisk

Obr. 53 Predná strana realizovaného návrhu­ Domy  pripravená na tisk

Pred samotným tiskom bola potrebná skúška stálosti tkaniny pri vysokých teplotách. V tomto prípade sa jednalo o teplotu 180 °C. Zároveň prebehla aj

(51)

skúška vzhľadu farby na tkanine. Výsledok bol veľmi dobrý čo sa týka teploty aj farby (obr. 54).

   Obr. 54 Skúška tisku       

1.2.5 Samotné šitie závesov

Množstvo potrebné na ušitie závesov som vypočítala podľa druhu použitej tkaniny. Ak sa jedná o tkaninu so vzorom, výpočet sa líši od výpočtu pre tkaninu bez vzoru.

Spotreba vzorovanej tkaniny

Ukážka výpočtu spotreby: dĺžka závesného systému: 180 cm; výsledná výška=

výška závesného systému až podlaha: 250 cm. 

Pri   tkaninách   so   vzorom   je   potrebné   myslieť   na   náväznosť   vzoru   pri napojovaní pruhov. Väčšinou je raport­ opakovanie vzoru, uvedený na látke.

Napríklad vzor sa opakuje po 35 cm po dĺžke. Pre vzorovanú látku, aby sa dal zostaviť vzor, platí: (výsledná výška + prídavok na hornú a dolnú záložku) deleno raportom = 7,86, zaokrúhlime na 8 kusov raportov na jednej dĺžke pruhu

(52)

8 ks raportov x 35 cm = 280 cm 280 cm x 3 = 840 cm = 8,4 m

Výsledok: U vzorovanej tkaniny je potrebné s ohľadom na raport kúpiť viac ako 840 cm, tj. 8,4 bm látky o šírke 140 cm. Pokiaľ by bolo potrebné kúpiť 4 pruhy, je spotreba tkaniny 1120 cm, tj. 11,20 bm. [2]

V prípade môjho návrhu sa jedná o použitie tkaniny bez vzoru, ktorá bude až následne potlačená navrhnutou kompozíciou.

Spotreba tkaniny bez vzoru

Výpočet spotreby:  dĺžka závesného systému 400 cm; výsledná výška= výška závesného systému až podlaha: 220 cm.

Ak by sa jednalo o tkaninu bavlnenú nepredpranú, malo by byť uvedené percento zrážania pri praní. Môže sa pohybovať až okolo 3%. V tomto prípade je to tkanina zo 100% polyesteru, medzivýpočet na zrážanie nebude potrebný.

V návrhu sú 3 vrstvy závesov radené za sebou. Každý sa skladá z 3 pruhov látky. Spolu to je 9 pruhov látky o dĺžke 220 cm a šírke 130 cm. Predajná šírka je 140 cm. Výpočet počtu pruhov tkaniny je vynechaný, pretože je jasný z návrhu.

(Výsledná výška + prídavok na hornú a dolnú záložku) x 9 pruhov látky = 2160 cm, tj. 21,6 bm

[ 9 pruhov x (220 cm + 25 cm)] = 2160 cm, tj. 21,6 bm.

(53)

Technický nákres závesov

      Obr. 55 Jedna vrstva závesov

Technický popis

Súbor závesov sa skladá z troch  vrstiev  závesov, kde každá vrstva je zložená z 3 dielov. Technický nákres (obr. 55) zobrazuje jednu vrstvu. Všetky tri vrstvy majú rovnaký technický nákres. Závesy sú zhotovené z dvoch farebne odlišných   polyesterov.   Dva   diely   závesov   z   deviatich   sú   zo   svetlejšieho polyesteru,   vložené   do   súboru   zdanlivo   náhodne   na   rozbitie   jednoliatosti a všednosti. Na hornej strane je znázornený závesný systém. Na dosiahnutie napnutia   jednotlivých   častí   závesov   som   použila   drevené   tyčky   s   kruhovým prierezom. Na hornej a dolnej časti som ušila 2,5 cm tunelík na vloženie tyčí. 

(54)

1.4. Fotodokumentácia

V tejto kapitole je fotografiami zdokumentované hotové dielo ,, Pohľad na Liberec“ a jeho jednotlivé vrstvy. Fotografie boli zhotovené v Severočeskom múzeu v Liberci.

        Obr. 56 Závesy ,,Pohľad na Liberec“

(55)

Obr. 57 Vrstva závesov ­ Stromy

(56)

Obr. 58 Vrstva závesov ­ Domy

(57)

Obr. 59 Vrstva závesov ­ Ješted

(58)

Záver

Cieľom   mojej   bakalárskej   práce   bolo   navrhnúť   kompozíciu   potisku   na závesy inšpirovaného vzťahom prírody a architektúry. Vznikol súbor deviatich závesov,   ktoré   môžu   byť   použité   jednotlivo,   alebo   ako   celok   vytvárajúci komplexný obraz. Závesy ,, Pohľad na Liberec“ sú ako umelecké dielo, oni budú dominantou izby, slúžia aj ako obraz, ľahúčke, jemné, vzdušné ako vánok.

Mesto je výtvor ľudí a aj vytvorená kompozícia je výtvor človeka, ktorý sa na toto mesto pozerá a vidí aj nedostatky, nie len tú dokonalosť.

Ľudský faktor, dáva dielu jedinečnosť. V tomto prípade jedinečnosť dielu dala firma, ktorá realizovala tisk. Svoju prácu neodviedli tak ako mali podľa zadania, preto som bola nútená pôvodný návrh upraviť. Jednotlivé vrstvy majú rozdielnu dĺžku. Celkový dojem priesvitu vrstiev to zásadne nemení. Jeden diel vrstvy   stromov   nebol   natisknutý   správne.   Chyba   nastala   v   komunikácii počítačového programu a tlačiarne, výsledný tisk bol rozrastrovaný. Po následnej reklamácii tisk neopravili. Tentokrát nesprávne vložili látku a prenosový papier do   kalandru   a   z   výsledného   tisku   je   odrezaná   časť   dlhá   30   cm.   V   záujme zachovania   návrhu   a   naväzovania   jednotlivých   častí   závesu   som   doplnila chýbajúcu časť z prvého pokusu tisku s rozrastrovaným výsledkom. Z väčšej vzdialenosti a keď sú vrstvy radené za sebou, opravu takmer nie je vidieť.

Počas samotnej realizácie som získala veľa poznatkov a skúseností.

Vyskúšala som si celý proces od samotného navrhovania, cez úpravu návrhov v počítačovom  programe,  tisk a následné  šitie,  čo  bolo  veľmi  zaujímavé.  Táto práca je pre mňa prínosom do ďalšej tvorby.

(59)

Použitá literatúra

[1] CAMPBELLOVÁ, J.: Závěsy a záclony, Praha: Slovart, 2000, 72s.

[2] PIDROVÁ, V.: Oblékáme okna. Brno: ERA, 2007, 148s. 

[3] PALOUČEK, J.: Poselství barev. Brno: Integrál, 2009, 167s.

[4] ČECHOVÁ, Z., ŠVEJDA M.: Textil v bytě. Praha:. Merkur, 1987, 107s.

[5] STRECKÝ, J., KADLECOVÁ E.: Bytové textilie, ERPO, 1987.

[6] PAINE, M.: Záclony závěsy rolety­ dokonalá úprava okna. Praha: Euromedia Group, k.s a Knižní klub, 1999.

[7] LEWITZKY, H., STEPEL, G., KYBALOVÁ, L., LAPKA, K.: Bytový textil. 

Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 260s.

[8] Bytové dekorace, zařizování se šarmem, VEMAG, 2005, 96s.

[9] BROWN, S.: Základy Feng­Šuej. Alpress, 1997, 96s.

[10] FRÝDECKÁ, E., VAŇOVÁ, J., KROTKÝ, S.: Textil­ technika. 

Současnost. Liberec: Geoprint, 2005, 26s.

[11] KYBAL, A.: O textilním výtvarném projevu, Praha: Státni pedagogické  nakladatelství, 1973, 168s.

[12] TEXSITE.info: Multimedia and internet guide for international textile trade.

[online]. [cit. 2014­04­17]. Dostupné z: http://www.texsite.info

[13] E­LTex: Obchod, Vzdělávání, Internet. [online]. [cit. 2014­04­20]. 

Dostupné z: http://www.skolatextilu.cz/

[14] Heimtextil: Welcome to Heimtextil. [online]. [cit. 2014­04­20]. Dostupné z: 

http://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html

References

Related documents

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou

Fluidní sval MAS-20-605N-AA-MC-O-ER-BG McKibbenova typu od firmy FESTO (s vyznačeným počátkem pryžové části) ... Schématický nákres trubky pneumatického svalu

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem.. do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li

Po zrušení Stavoprojektu se začalo s přestavbou na hotel, nakonec devítipodlažní objekt získala v roce 1992 univerzita i se sousedním dočasným sídlem Investiční

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřeby TUL.

Beru na vědomí, ţe Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv uţitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Beru na v ě domí, že technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnit ř ní pot ř ebu TUL.. Dále bych rád pod ě

Beru na v ě domí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diserta č ní práce pro vnit ř ní pot ř

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Po provedení studie konstrukčních metodik podprsenek a korzetových výrobků byla vytvořena konstrukční metodika pro tvorbu střihu sportovní podprsenky bezešvou

Občanská sdružení budou mít následující možnosti výběru právní formy podle nového občanského zákoníku: založení obecně prospěšné společnosti, transformaci

Poněkud huře už hodnotím časové rozvržení práce, kdy podstatná část zejména praktické části bakalářské práce byla zpracovávéna až.. kátce před jejím

Na základě aţ nečekaného mnoţství respondentů, kteří společnost Direct Alpine neznají, byly navrţeny typy marketingové komunikace, které by měly zvýšit

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiju-li diplomovou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou