• No results found

Nästa steg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nästa steg"

Copied!
11
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Länsstyrelsens ansvar och roll vid samhällsstörning (inom ramen för geografiskt områdesansvar)

• Verka för samverkan inom- och med närliggande län

• Verka för samordning av verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter

• Verka för att samordna information till allmänhet och media

• Prioritera statliga och internationella resurser (efter beslut från regeringen)

(2)

Mål

Kunna kommunicera geodata före, under och efter en samhällsstörning inom ramen för geografiskt

områdesansvar.

(3)

MEN…

• Vi är också i uppstartsfas vad gäller användning av GIS

Prioriterat område

Behöver diskutera

användningsområden, nytta mm internt

Samordning med andra länsstyrelser

(4)

Nuläge

• Tidplan 2017-2020

• Revidering av handlingsplan pågår

• Utbildning av Krisorganisation och TiB

(5)

Nästa steg

• Utveckla samverkansformer

• Lyfta nyttan av GIS-resurser inom arbetet

• Informationssäkerhet!

• Nytt Lantmäteriprojekt?

• Vad kan Länsstyrelsen hjälpa till med?

(6)

Skyfallskartering

Samtliga huvudtätorter i Norrbotten

• Skyfall idag och

• Skyfall givet klimatförändring i framtiden

(7)

Skyfallskartering

(8)

Exempel på aktivitet

(9)

Oljeskadeskydd

(10)

Fortsatt arbete oljeskadeskydd

Prioritering i ett mindre antal klasser (0-3)

Baserat på känslighetsindex och juridiska aspekter

Kalendarisk

Klart februari 2018

(11)

Jimmy och Jenny

Geodatakatalogen

References

Related documents

Skillnaden mellan Fidelity Emerging Asia och Skandia Asien Årlig avgift Skandia Asien är en specialiserad fond som består av omkring 40-60 aktier. Vidare skiljer sig

En handlingsplan finns framtagen innehållande aktiviteter för att förbättra kommunernas förmåga att hantera och samverka inom geodataområdet, före, under och efter en kris?.

Samtliga kommuner i Norrbotten och Västerbotten har en grundläggande kompetens och förståelse för den digitala samverkan vid kris, vikten av enhetliga referenssystem och

Detta var inte heller mitt ansvarsområde för projektet och funktionerna är inte ett krav för att skapa landningssidan och statistiken för de inloggade förarna kan skapas genom

En intervjustudie hade även passat för att utforska hur patienter upplever det att inte kunna kommunicera verbalt vid behandling med mekanisk ventilation, dock bedömdes detta som

Det blev även av stor vikt att komma i kontakt med andra banker som ännu inte gett ut kontaktlösa betalkort i svenska marknaden för att på så sätt kunna

I båda fallen bestod uppgiften av att deltagaren med hjälp av bilder i både 2D och 3D, skulle granska och jämföra samma väska, fast i tron att skillnaden bestod

I Guide till implementering som finns att skriva ut på modulsidan finns det mer förklaringar, inspiration, goda råd och exempel på frågor som ni kan använda för att förbereda

Vårt mål är att vara många tillsammans för att vara starka och kunna påverka för bättre villkor för våra medlemmar för ett bättre arbetsliv.. För att nå målet måste vi

Samgåendet beräknas också ge intäktssynergier då TeliaSonera har ett bredare och attraktivare utbud av produkter och tjänster och en större kundbas än vad Telia och Sonera hade

Baserat på att Doro nu har etablerat en ledande position inom det expanderande området mobiler för seniorer, förväntas fortsatt tillväxt i försäljning och rörelseresultat

antagningsorganisation får även vara gemensam för andra kommuner och landsting samt för fristående skolor.

konkreta förslag inom ett fåtal områden från Kommissionen är inte i linje med detta resonemang. I kapitel 4 lägger Kommissionen sina förslag för mer jämlika villkor

Ditt fackförbund och förtroendemannen eller annan representant för personalen på din arbetsplats kan stöda dig om du får problem på din arbetsplats.. Om du inte vet vilken lön

Vi såg en förändring av responsiv kommunikationsstil genom att medelvärdet för påståendena Föräldern ger utrymme för barnet att kommunicera, Föräldern kommunicerar

Arbetet bygger på en designmetod där stegen förklaras på ett strukturerat sätt från planering via utforskningen som till stor del består av analys av olika hållbara material och

Jämfört med exempelvis utbildningsområdet är Sveriges internatio- nella åtaganden avseende äldreomsorg, eller för den delen annan vård och omsorg, för de nationella

För att visa hur den digitala lösningen ska användas är instruktionsvideor för både chefer och medarbetare ett möjligt redskap?. Även presentationer vid arbetsplatsmöten är

Det kommer dessutom att finnas fler ingående tåglinjer i Västlänken från norr än från söder, vilket gör att de tåg som inte kan länkas samman med tåglinjer söderut

För att skapa bättre förutsättningar för lärande under arbetslivet föreslår Swedsoft att man tittar på ersättningen till högskolor och universitet, för att stärka

Föreningen hette till en början Föreningen Oravais Pensionärshem, men år 2018 ändrades namnet till Oravais Pensionärer och i de förnyade stadgarna står det

The model is based on the idea that the academic environment takes social responsibility through collaboration and utilization, which is seen as an integral part of the key

De två pedagogerna i specialskolan försöker motverka detta genom att lägga mycket tid på att försöka planera lektionerna för att kunna tillgodose alla elevers olika behov,