• No results found

Lygnersvider 1:31 - Detaljplan för bostäder, antagande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lygnersvider 1:31 - Detaljplan för bostäder, antagande"

Copied!
2
34
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(44)

Plan- och byggnadsnämnden

2021-08-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132/2021

Lygnersvider 1:31 - Detaljplan för bostäder, antagande

Plan- och byggnadsnämndens beslut

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Lygnersvider 1:31 antas enligt upprättat förslag.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder samt utökning av befintlig verksamhet.

Motivering av beslut

Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskningsutställning den 5 mars 2021, § 22.

Granskningsutställningen genomfördes under perioden mars 2021 till april 2021.

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Efter granskningsutställningen har mindre justeringar och redaktionella ändringar genomförts i planhandlingarna.

Övervägande

Planförslaget möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och

verksamhetsutveckling i området väster om korsningen mellan länsväg 1619 och länsväg 1614 i Kråkered, Ubbhult. Förutom närheten till fina naturstråk i skogsmiljö finns också närhet till förskola och kollektivtrafik. Förslaget skapar samman-fattningsvis förutsättningar att anlägga bostäder med hög

boendekvalitét utifrån såväl lokala som regionala faktorer.

Planområdet ligger inom Ubbhultsdrumlinen som är riksintresse för naturvård.

Det planerade bostadsområdet är visuellt och fysiskt avskuret från det öppna landskapet. Ny bebyggelse lokaliseras endast i anslutning samt bakom existerande bebyggelse. Resultatet bli därav en förtätning av centrala Kråkered och riksintresset bedöms därför inte påverkas negativt.

Bostadsområdet får en maximal byggrätt på 3000 m2 BYA, med en höjd på 7,5 meter byggnadshöjd vilket motsvarar 2 våningar. Utöver detta ges en byggrätt på totalt 200m2 för uthus - vilket omfattar till exempel garage, sophus och cykelgarage. Sammanlagt ger detta cirka 45 nya bostäder vilket motsvarar 90% av vad bostadsförsörjningsprogrammet anger för Ubbhult fram till år 2030.

Verksamhetsområdet ges en byggrätt på 9000m2 BYA för att tillåta att verksamheten expanderar i enlighet med tidigare detaljplan och därmed säkrar arbetsplatser på landsbygden. Byggnadshöjd regleras till maximalt 12 meter.

Det finns ett överskott av väganslutningar i Ubbhult. Därför föreslås att de redan befintliga tillfarterna används och förstärks för den nya bebyggelsen.

Kommunen har i samråd med Trafikverket utformat existerande anslutning mot Flygsnäsvägen, för att säkerställa trafiksäkerheten i och med den

Dnr PLAN.2016.276

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(44)

Plan- och byggnadsnämnden

2021-08-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

tillkommande trafiken. Anslutningen har rätats upp och möter vinkelrätt vägen samt bibehåller fri sikt.

En översiktlig bedömning av risk för ras, skred, blocknedfall och erosion för befintliga och planerade förhållanden inom planområdet. Området bedöms ha goda geotekniska förhållanden för nybyggnation.

Planförslaget bedöms inte överskrida några miljökvalitetsnormer.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-13.

Förvaltningens förslag till beslut

Detaljplan för Lygnersvider 1:31 antas enligt upprättat förslag.

Dagens sammanträde

Emma Blomkvist, planarkitekt redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Förslaget antas.

Expedieras till:

Sakägare enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap 30 §.

________________

References

Related documents

Planförslaget syftar till att utöver befintlig bostadsanvändning även möjliggöra för kontors- och hotellverksamhet inom fastigheten... Detaljplanen ska även bekräfta

Detaljplanen ska här möjliggöra för en ökad exploateringsgrad i centrala Taberg och bidra till en högre stadsmässighet tillsammans med de två flerbostadshus som byggdes i etapp

Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald

Parkering för cykel sker dels på markplan i närhet till bostadshusens entréer och dels i anslutning till den befintliga gång- och cykelbanan i söder, samt under mark i garaget..

Parkering för cykel sker dels på markplan i närhet till bostadshusens entréer och dels i anslutning till den befintliga gång- och cykelbanan i söder, samt under mark i garaget..

Då det är essentiellt att inga ökade belastningar på marken sker i form av bebyggelse har planområdet försetts med utökad bygglovsplikt. Detta innebär att bygglov även krävs

Genomförandetiden är 5 år från det planen vinner laga kraft Strandskyddet upphävs inom hela planområdet.. Gällande tomtindelning från 1948-09-23 (akt 0680K-EIII456) samt den

Marksamfälligheter inom området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar) Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål

kommunledningskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för kullen 1 och 2 för att göra det möjligt att inreda vindarna till bostäder.. Planen handläggs med

Fastigheten Hästskötaren 11 är belägen på Gösta Tamms väg 39 i Helenelund. Detaljplanen strider inte mot

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för

Ansvaret för iordningställande, skötsel/drift i övrigt av väg, naturmark, båtplats ligger därefter på ägarna till.. fritidsfastigheterna

Som grund för exploateringen ska gälla förslag till detaljplan beträffande Slagsta strand etapp 1, nr 54-66 upprättad 2018-04-27, med syfte att utveckla den första etappen av

Planområdet är beläget söder om Sankt Botvids väg respektive norr om väg E4/E20, i området Eriksberg i norra Botkyrka. För den del av planområdet som omfattar Sankt Botvids

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning med

Kontoret bedömer att de problem Trafikverket ställs inför i samband med utökad tågtrafik samt kraven från Arbetsmiljöverket kan lösas inom föreslagen detaljplan..

Planen möjliggör för uppförande av tre nya idrottsplaner på fältet samt att området utvecklas med en servicebyggnad med omklädningsrum, klubblokaler, café mm.. Planen gör

Information om kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2020 § 23 Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag 2021–2024 § 24 Detaljplan för Lygnersvider

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet

Beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott är mycket låg för de beräknade sektionerna, vilka anses vara representativa för hela eller stora delar av slänten mot Storån inom

Gården Smälteryd (fastigheten Lygnersvider 1:29) är belägen i Storåns dalgång strax väster om Storån och strax norr om dess utlopp i sjön Lygnern.. Fastigheten begränsas i

Gården Smälteryd som är belägen på fastigheten Lygnersvider 1:29 är närmare 400 år gammal, men äldsta byggnaden idag är från början av 1700-talet.. Det är en av kommunens

Inga detaljplaner finns för den aktuella fastigheten men planområdet ansluter till detaljplanen för Hällestrand..