• No results found

HANTERING Säker Förvaring av Växtskyddsmedel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HANTERING Säker Förvaring av Växtskyddsmedel"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KEPA Tryck AB, Kävlinge

Aktiviteten är del nansierad med EU-medel via Jordbruksverket och Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Blekinge

TEMA VÄXTSKYDD

HANTERING

Säker Förvaring av Växtskyddsmedel

Ska

√ Oåtkomligt för barn och andra obehöriga, d.v.s. inlåst eller under uppsikt

√ Skilt från livsmedel, foder, explosiva varor

√ På ogenomsläppligt golv utan avlopp och med möjlighet till uppsamling av spill

√ I originalförpackningar med läslig etikett

√ Säkerhetsdatablad tillgängliga för den som hanterar ämnena

√ Handlingsplan för olyckor: spill, personolyckor, brand

√ Beredskap för olyckor: rent vatten, tvål, ögondusch, första hjälpen, uppsamlings- material, skyff el, avfallskärl

Bör

√ Utgångna preparat rensas ut och lämnas till destruktion

√ God ordning och rent t.ex. tillräckligt stor plats, hyllplan av icke-absorberande material och på praktisk höjd, torra produkter förvaras ovanför fl ytande

√ God ventilation direkt till ytterluft

√ Frostfritt

√ Bra belysning

√ Brandsäkra elinstallationer

√ Byggnadskonstruktion som står emot brand i minst 30 minuter

√ Bra skrivplats

Bra lagring vid större mängder

Bra rutin med mellanlager

Foto: TOPPS

(2)

KEPA Tryck AB, Kävlinge

Aktiviteten är del nansierad med EU-medel via Jordbruksverket och Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Blekinge

TEMA VÄXTSKYDD

HANTERING

Rutiner för Säkrare Påfyllningsplats

Sköt om biobädden

√ Vattna om väderleken är torr

√ Ersätt skadat och visset gräs

√ Fyll på biomix vart eller vartannat år

√ Byt biomix efter 5-8 år

Hantera vätskan från påfyllningsplattan

√ Se till att platta och uppsamlingstank är tät

√ Samla allt vatten som kommer på plattan

√ Samla upp synliga spill och lämna till destruktion

√ Sprid uppsamlad vätska över en stor yta

√ Sprid på stubb eller inför sådd av vall eller spannmål

√ Undvik spridning under vinterhalvåret då det fi nns risk för ytavrinning

Bra rutin: uppsamling av spill på platta Bra rutin: biobädd med gräs

Foto: TOPPS

(3)

KEPA Tryck AB, Kävlinge

Aktiviteten är del nansierad med EU-medel via Jordbruksverket och Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Blekinge

TEMA VÄXTSKYDD

HANTERING

Säker Hantering av Förpackningar & Avfall

Bra rutin: Större mängder avfall

Rengör förpackningar

√ Manuellt – 3 sköljningar

√ Automatiskt med sköljutrustning på sprutan

√ Använd rent vatten

√ Låt dropptorka

Förvara på särskild plats

√ Avgränsat under tak eller på påfyllnings- platsen

√ Skilt från foder och livsmedel

Lämna till återvinning

√ Rengjorda förpackningar

√ Locken för sig

Lämna till destruktion

√ Rengjorda förpackningar märkta med skyddsfraserna S56 och S60 som anger att dessa ska tas omhand som farligt avfall

√ Dunkar som inte rengjorts

√ Rester av växtskyddsmedel

Tänk på

√ Notera i journal över farligt avfall

√ Anmäl eller sök tillstånd från länsstyrelsen för egen transport av farligt avfall

Bra rutin: Små mängder avfall Bra rutin: Mellanstora mängder avfall

Foto: TOPPS Foto: TOPPS

References

Related documents

 Sörj för god ventilation, men tänk på att luften skall ventileras ut, inte till utrymmen där det finns djur, människor, foder eller livsmedel.  Absorberande material,

Vi får också lyssna på Edvard Hollertz, journalist, lantbrukare och agronomstuderande som skriver mycket om skog och äganderätt i tankesmedjan i Timbro och i ett flertal

Onsdagen den 18 januari håller vi en kursdag om ombyggnation från mjölkkor till dikor. fika) på Solåkra Gård som byggt om från mjölk till dikor Även

Hushållningsgillets beslutanderätt skall, i den mån den ej tillkommer dess styrelse, utövas på gillets möten av dess medlemmar. Varje närvarande medlem äger en röst. Ledamot

Aktiviteten är delÞ nansierad med EU-medel via Jordbruksverket och Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Blekinge.

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Jordbruksverket och Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Blekinge..

EEPS 3090 räknar antalet partiklar i 32 storleksklasser från cirka 6 nm till över 500 nm (Instrumentet ses på bild 3 och 4). Minsta partikel som räknas är 5,6 nm. I redovisningen av

växtskyddsmedel på marknaden, och vad som kan godkännas för användning i ekologisk odling baseras på annan lagstiftning (förordning (EG) nr 889/2008 om ekologisk produktion