• No results found

Åtminstone förefaller det m i g , som om den

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Åtminstone förefaller det m i g , som om den "

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Räkneundervisningen i folkskolan.

F r å n en av v å r a större i n d u s t r i i d k a r e , som t i l l i k a är v a r m v ä n och n i t i s k be- främjare av f o l k u n d e r v i s n i n g e n , h a r u n - dertecknad m o t t a g i t följande brev, v a r - av t i d n i n g e n s l ä s e k r e t s h e l t visst med nöje s k a l l t a g a del och en v a r h a åt- s k i l l i g t a t t lära. Ingressen och avslut- n i n g e n äro förbigångna.

V i d åtskilliga tillfällen har j a g försökt att som förmän anställa unga män i 19—20- årsåldern utan annan teoretisk underbygg- nad än folkskolans kurs. Utan undantag har j a g hos dem kunnat märka en mer än l o v l i g svaghet i räknekonsten, framförallt i division och huvudräkning. Även de enk- laste uppgifter medföra hart när oövervinne- liga svårigheter för vederbörande, vilket för- svårar eller omöjliggör realiserandet av min önskan att befordra dem. Jämsides härmed har j a g varit i tillfälle konstatera, h u r u den österrikiska 6-åriga folkskolan bibringat sina adepter betydligt större färdighet j u s t i detta ämne. Det förefaller mig, som om metoden att undervisa härutinnan därstädes vore mera praktiskt anlagd och mer avsedd att driva fram lärjungarnas färdighet i huvudräkning än hos oss, och j a g tror, att detta gäller icke endast om de respektive ländernas folksko- lor utan även om de högre läroanstalterna.

Åtminstone förefaller det m i g , som om den

metod, som j a g under m i n skoltid fått i n -

präntad, och som j a g ännu använder, vore

mindre ändamålsenlig än den, som enligt

vad j a g kunnat finna, tillämpas av öster-

rikare, utan annan utbildning än den folk-

skolan g i v i t dem. Jag ber härå få anföra

(2)

ett exempel. E n svensk, även med elemen- tarskolebildning, uppställer och uträknar ett divisionstal sålunda:

794696 322 644_ 2468 1506

1288 2189 1932 2576 _ 2576

En österrikare med folkskolebildning däre- mot :

794696 : 322 1506

2 1 8 9 L =

2 4 6 8

2576

0

Såväl multiplikationen som subtraktionen ske således medelst huvudräkning, och det är j u påtagligt, att ett sådant tillvägagångs- sätt skall befordra färdighet och säkerhet i räknekonsten.

Men i övrigt torde intelligensnivån hos vår folkskolebildande ungdom och dess k u n - skaper i andra ämnen stå väl så högt som trots någonstädes. Endast i räknekonsten synes den stå tillbaka, och möjligen kan detta bero på undervisningsmetoden.

M u n t l i g t h a r b r e v s k r i v a r e n meddelat, a t t i c k e b l o t t i fråga o m den rent m e k a - n i s k a räknefärdigheten stå dessa öster- r i k i s k a arbetare över sina svenska k a m - rater u t a n j ä m v ä l då det g ä l l e r lösan- det av p r a k t i s k a uppgifter. » J a g h a r » , berättade h a n , »försökt a t t lära m i n a svenska arbetare a t t lösa en så pass e n k e l u p p g i f t som d e n n a : E t t k ä r l m e d i n n e h å l l v ä g e r 7 k g . 3 h g . , kärlet v ä g e r 6 h g . , v a d är netto v i k t e n ? u t a n a t t det l y c k a t s . E n österrikare slår i h u v u d e t t i l l s a m m a n en h e l r a d b r u t t o v i k t e r , ä v e n ojämna, antecknar resultatet, s a m m a n - räknar t a r a o c h l ä m n a r u t a n f u n d e r i n g s u m m a n av netto.» S å s o m framgår av brevet, är det ej b l o t t m o t f o l k s k o l a n s räkneundervisning u t a n l i k a m y c k e t m o t l ä r o v e r k e n s h a n h a r a t t a n m ä r k a , och h a n ställer s i g s j ä l v såsom exponent för den senare. E t t d y l i k t utlåtande, g r u n - d a t i c k e som ofta s k e t t p å t i l l f ä l l i g a p r o v av m e r eller m i n d r e v e d e r h ä f t i g a r t u t a n på å r s l å n g a j ä m f ö r e l s e r m e l l a n h u n d r a t a l s personer i a v s i k t a t t j u s t åt de svenska arbetarna bereda ökade för- måner, måste m a n a oss t i l l en a l l v a r - s a m s j ä l v r a n n s a k a n . V a r f ö r k u n n a i c k e v å r a l ä r j u n g a r b e s t å i t ä v l a n m e d u t - l ä n n i n g a r härutinnan, då de i ö v r i g t för- k l a r a s v a r a dem j ä m b ö r d i g a i i n t e l l i g e n s och k u n s k a p e r ? J a g v i l l i c k e denna g å n g upptaga t i d n i n g e n s u t r y m m e m e d ett försök t i l l besvarande a v denna fråga u t a n lämnar ordet t i l l s v i d a r e åt andra.

E.

References

Related documents

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Åtgärderna väntas skapa ett sammanhang inom centrum mellan olika gröna infrastrukturer, vidare antas området bli bättre anpassat för klimatförändringar genom att

Kunskap om mäns våldsutsatthet kommer främst från kvantitativa studier som fnner att män blir utsatta för särskilt psykologiskt våld och kontrollerande beteende, följt av fysiskt

I denna Genväg till forskning presenteras kunskapsläget om barn som utsätts för och bevitt- nar våld i sin familj och hur man inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) kan upptäcka

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska

Att vi har evidens för att en viss behandling har effekt skall alltså inte tolkas som att detta är bevisat en gång för alla och för alla

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

• SFMGs arbetsgrupp för NGS-baserad diagnostik vid ärftliga tillstånd har under året arbetat fram dokument rörande hantering av oväntade genetiska fynd, mall för

It con- tains papers related to newly developed methods and ideas combining the data obtained from various sensors, including cameras and other research projects and works in the

- Jag tror att de vinnande anbudsgivarna kommer lyckas bra med att utforma området i och kring Gläntan till ett attraktivt och levande bostadsområde på ett sätt som värnar om

Hushållningssällskapet Väst har ett övergripande ansvar för båda projekten, MatGlad och MatGlad – helt enkelt.. Dessa har utvecklats i samarbete med FUB, Attention, Grunden

5-12 ÅR MAX 50 PERS NORMAL 10-15P. kryp

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Förseningsminuter per störande fel respektive antal tåg per störande fel har generellt sett varit lägre för L2- banorna än för de konventionella banorna med undantag för

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

När ett nytt solvärme- stöd träder ikraft bör förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus upphävas i de delar som avser

2 Det bör också anges att Polismyndighetens skyldighet att lämna handräckning ska vara avgränsad till att skydda den begärande myndighetens personal mot våld eller. 1

Meddelande angående remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

- SKL anser att Regeringen måste säkerställa att regioner och kommuner får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård som de lämnar till brittiska medborgare i