• No results found

Postadress Besöksadress e-post

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Postadress Besöksadress e-post"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Miljöpolicy

Maskinteknologsektionen

Skriven: 2021-11-01 av Kommunikationsansvarig i M-Styret 21/22

(2)

Innehåll

Introduktion 3

Instruktioner 4

Ekonomi 5

Postadress Besöksadress e-post

Chalmers Studentkår Hörsalsvägen 7 mstyret@mtek.chalmers.se

Maskinteknologsektionen 412 96 Göteborg

(3)

Introduktion

Chalmers studentkår har sedan 2014 adopterat en miljöpolicy för kårens medlemmar.

Maskinteknologsektionen ämnar med sin egen policy att utöka hållbarhetsarbetet på sektionen med bakgrund i policyn från Kåren.

Att aktivt arbeta med miljöfrågor är ett sätt för sektionen att bidra till ett hållbart samhälle samt skapa långsiktig nytta för medlemmarna. Därtill är målet att på sektionen föregå med gott exempel genom att arbeta för att minska miljöpåverkan samt visa goda exempel för engagerade medlemmar inom

sektionen. Policyn ämnar även att på ett aktivt sätt få studenter att reflektera över sin egen miljöpåverkan vid engagemang eller deltagande i verksamhet inom Maskinteknologsektionen.

Målet med policyn är att:

Alla sektionens medlemmar ska kunna känna sig stolta över att Maskinteknologsektionen agerar ansvarsfullt i miljöfrågor

För att eliminera eventuella oklarheter som kan uppstå kring hållbarhetstänket på sektionen har denna miljöpolicy utarbetats av Sektionsstyrelsen. Vid eventuella frågor skall ni främst vända er till sittande Kommunikationsansvarig i Sektionsstyrelsen.

Kommunikationsansvarig M-styret 21/22

(4)

Instruktioner

● Tisdagsluncher

- Maten som serveras skall i första hand vara vegetarisk, med undantag för specialkost eller då undantagstillstånd beviljats av sittande M-Styre

- Om köpare har med egen artiklar (matlåda, bestick och glas/behållare för dryck) för påfyllnad, till skillnad från engångsartikel, bör ett rabatterat pris på Tisdagslunch ges till 18 kr/servering och där ordinarie servering (på engångsartiklar) höjs till 22 kr/servering.

● Sopsortering

- Kärl för matsvinn kommer att köpas in till windenköket som förväntas användas av samtliga brukare, kärl skall sedan tömmas i sopsortering utanför Winden

● Livsmedel

- En livsmedelslista finns bifogad, där förbjudna livsmedel inte skall inhandlas till tillredning och servering på maskins gemensamma sammankomster

- För undantag skall undantagstillstånd beviljas av sittande M-Styre

● Följer Chalmers Studentkårs och Maskinteknologsektionens övriga policyer.

Under beprövning från 2021-12-01 t.o.m 2022-04-01, utvärderas efter avslutad period

● Bruno

- Listor med föreningars bokningar av Bruno skall fyllas i vid bokning av sektionsbilen för turer till ex. axfood, listorna skall sedan användas gemensamt för att öka

samåkningen inom sektionen.

- Karta till bästa rutter till och från framförallt matbutiker kommer finnas på hemsida för att minska onödig transport

- Bruno bör ej användas för korta sträckor inom Campus

● Matservering

- När matpreferenser samlas in till event skall köttalternativ vara ett aktivt val, genom exempelvis ifyllnad av en ruta som exempelvis säger: “Jag vill ha köttalternativet”

- Engångsartiklar skall minimeras och undvikas i högsta möjliga mån

Postadress Besöksadress e-post

Chalmers Studentkår Hörsalsvägen 7 mstyret@mtek.chalmers.se

Maskinteknologsektionen 412 96 Göteborg

(5)

Ekonomi

Att följa miljöpolicyn kan ibland betyda att det ekonomiskt ej går ihop för en förening eller ett utskott.

Efter försök till lösning och med tydlig motivation kan M-Styret tänkas bidra med pengar för att miljöpolicyn skall vara möjlig att följa.

(6)

Livsmedelslista

Föredragna livsmedel:

Rot- och grönsaker i säsong Linser, spannmål & bönor

Gråzon:

Kött som är svenskt, certifierat och miljömärkt Miljömärkt fisk

Förbjudet om tillstånd ej beviljat:

Kött från utlandet

Utrotningshotade fisk-arter enligthttps://www.wwf.se/fiskguiden/

Palmolja Bananer Apelsinjuice

Postadress Besöksadress e-post

Chalmers Studentkår Hörsalsvägen 7 mstyret@mtek.chalmers.se

Maskinteknologsektionen 412 96 Göteborg

References

Related documents

ÅHS styrelse har gett primärvården i uppdrag att även införa detta på Åland.. Vid den omfattande hälsoundersökningen som

- Följebrev för förändrat förslag till avfallstaxa 2021 - Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-23, § 100 Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Projektet syftar till att ta fram en modell som kommunerna kan använda för att bidra till ett mer hållbart boende.. Modellen ska innehålla kriterier som hjälper kommunerna att

Det pågår ett arbete med att fördjupa vattenplanens åtgärder genom att ta fram åtgärdsprogram för respektive avrinningsområden i kommunen (ca 15) och i dessa kommer frågan

Landstinget Västmanland har utvecklat patientsäkerhetsarbetet inom många om- råden för att säkerställa ett systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete både på bredden och

Sex mottagare utsågs för första gången hösten 2021, och avsikten är att utmärkelsen ska delas ut årligen för att uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden

Ett hinder för fortsatt utveckling är att förvaltningen inte tagit ett övergripande beslut i att alla medarbetare ska identifiera sig. elektroniskt

Antalet flickor och pojkar som var föremål för ansökan om beredande av vård 2006 uppgick till 74 stycken, varav 48 på grund av brister i hemmiljön och 19 på grund av eget