Mil Rapport 2011-7 Rapport om Landskronakarnevalen, Landskrona stad 2011

Full text

(1)

1(4)

John Samuelsson

Miljöinspektör Rapport 2011:7

Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona

Miljöförvaltningen

Rapport om

Landskronakarnevalen

Landskrona stad 2011

(2)

2(4)

Karnevalsrapport 2011

Hälsoskydd

Innan karnevalen startade beslutade miljönämnden om att förelägga Fest i Stan AB, som anordnar karnevalen, om vissa åtgärder för att förhindra olägenheter. Kraven bestod bl.a.

av att ljudnivån från musiken inte fick överstiga nivåerna enligt miljönämndens bullerrikt- linjer. Ljudnivåvakter skulle vara installerade och scener skulle i största möjliga mån vara riktade bort från bostäder. Tivolit fick inte spela musik från deras anläggningar.

På torsdagen kunde miljöförvaltningen konstatera att det spelades musik från tivolit från fyra åkattraktioner. Detta meddelades direkt till de som skötte attraktionerna och musiken stängdes av. Vidare kontaktades den ansvariga för tivolit för att diskutera varför föreläg- gande inte följts. Den ansvarige för Axels nöjesfält uppgav att han inte kände till något föreläggande. Karnevalsledningen kontaktades och hävdade att han meddelat Axels nöjes- fält vad som gällde. Karnevalsledningen skulle på nytt kontakta tivolit för att framföra att de inte får spela musik från åkattraktionerna. Det gjordes nya kontroller av tivolit under fredagen och lördagen och under båda dessa dagar spelades det fortfarande musik från tivo- lit. Detta trots miljöförvaltningens påpekande till tivolits företrädare och karnevalsledning- en.

Under karnevalens samtliga dagar gjordes ljudmätningar för att kontrollera om nivåerna från föreläggandet följdes. Alla scener höll sig inom förelagda nivåer. Dock var scenen vid kasernplan riktad mot bostäder. Under torsdagen var det hårdrockstema på scenen vid Ka- sernplan. Detta i kombination med att scenen var riktad mot bostäder medförde att risken för störningar ökade. Under fredagen inkom klagomål på scenen på Kasernplan av en bo- ende på Rådhustorget 1, som framförde att musiken var mycket hög och att tavlorna på väggen rörde sig.

Livsmedel

Under karnevalen deltog 48 st. ”livsmedelsknallar”. Utöver detta fanns det 5 st. serverings- tält. Samtliga verksamheter inspekterades under karnevalen. Vissa verksamheter fick även uppföljande inspektioner.

Två av serveringstälten saknade giltig registrering. Det var företaget Nöjesparken

Sundspärlan AB som hade 60-talstältet och Rådhustorget. Vid inspektionen kunde de end- ast visa upp en registrering gällande för Helsingborgsfestivalen. De inkom då med en regi- strering för Landskronakarnevalen under fredagen, karnevalens andra dag. Registrering skrevs då för karnevalen. Miljöförvaltningen gjorde en polisanmälan för att de bedrivit verksamheten under första dagen utan giltig registrering.

En kebabvagn från Malmö påvisade en del brister. Skurna grönsaker förvarades i rumstem- peratur och kebabstocken höll 30ºC. Vid serveringstältet på Kassakroken fanns grillspett som höll 17ºC, dessa kasserades direkt. Flera verksamheter kunde inte visa upp något egenkontrollprogram.

Kemikalietillsyn

Systematisk kemikalietillsyn bedrevs under karnevalen i form av att samtliga knallar kon- trollerades vad beträffar vilka kemiska produkter som såldes eller som genom tjänster er-

(3)

3(4)

bjöds allmänheten. Tidigare år har serpentinsprayer kommenterats, utöver de verksamheter som omnämns nedan, men p.g.a. svårigheter att avgöra sprayernas laglighet lades ingen tid på detta under 2011.

Följande olika typer av produkter och verksamheter påträffades:

- Ett flertal verksamhetsutövare genomförde ansiktsmålningar.

- En verksamhetsutövare visade upp och sålde hudvårdsprodukter.

- Två verksamhetsutövare genomförde s.k. "airbrush tattoos", d.v.s. tillfälliga tatue- ringar med sprayfärg.

Samtliga ansiktsmålare använde färger som var godkända för ändamålet. Det tycks ha fun- nits ett aktivt informationsflöde från karnevalsledningen till dessa verksamhetsutövare.

Hudvårdsprodukterna som visades upp och såldes saknade svensk märkning. Produkternas innehåll var dock godkänt. Samma lagstiftning gäller för dessa produkter som för ansikts- målningen, men det tycks inte ha förekommit samma informationsflöde från karnevalsled- ningen till denna verksamhetsutövare som det gjorde till ansiktsmålarna. Verksamhetsutö- varen förbjöds att tillhandahålla produkter som saknade svensk märkning. Eftersom verk- samhetsutövaren själv var primärleverantör av produkterna till Sverige så hade de den kun- skap de behövde för att enkelt kunna åtgärda felaktigheten, och försäljningen återupptogs dagen efter förbudet, med svensk märkning.

Båda verksamhetsutövarna med airbrush tattoos använde produkter som saknade svensk märkning, och som dessutom saknade innehållsförteckning. Produkternas laglighet var där- för omöjlig att kontrollera. Båda verksamhetsutövarna förbjöds från att fortsätta med sin verksamhet så länge de inte kunde uppvisa svensk märkning samt dokumentation som vi- sade att produkterna är godkända i Sverige. En av verksamhetsutövarna fick en kommentar om detta under föregående karneval, men hade trots det inte med sig någon dokumentation detta år. Samma lagstiftning gäller för dessa produkter som för ansiktsmålningen, men det tycks inte ha förekommit samma informationsflöde från karnevalsledningen till denna verksamhetsutövare som det gjorde till ansiktsmålarna.

Kommentarer och slutsatser Hälsoskydd

För att minska uppkomsten av ljudstörningar ska högtalare och scener vara riktade bort från bostäder. Detta var inte fallet vid scenen vid kasernplan. Trots att föreläggandet uttrycklig- en påtalat detta. Detta bör uppmärksammas ytterligare till nästa år. Tivolit bröt flera gånger mot föreläggandet och spelade musik från åkattraktionerna. Redan i mitten av juni under- rättades karnevalsledningen om att de skulle få ett föreläggande. Miljönämndens föreläg- gande skickades till karnevalsledningen den 8 juli, men togs inte emot av karnevalsled- ningen förrän måndagen efter karnevalen, nämligen den 18 juli. Karnevalsledningen var redan genom underrättelsen medveten om vad som gällde, men genom att inte lösa ut be- slutet i tid satte de rättssystemet ur spel.

(4)

4(4)

Livsmedel

Det är karnevalens ansvar att säkerställa att deltagarna har giltiga livsmedelsregistreringar.

Trots detta saknade två av huvudscenerna giltiga registreringar. I de registreringarna som visades upp kunde man snabbt konstatera att dessa endast gällde Helsingborgsfestivalen och inte under karnevalen. Det är av yttersta vikt att ansvariga för karnevalen kontrollerar att deltagarna verkligen har giltiga registreringar med sig. I övrigt kan det konstateras att vid årets karneval har det varit färre avvikelser än tidigare år. Dock kvarstår slarv med egenkontrollerna.

Kemikalietillsyn

Inför årets karneval tillhandahöll karnevalsledningen tydlig information till de verksam- hetsutövare som bedrev ansiktsmålning, angående krav på produkter. Motsvarande inform- ation tycks ha saknats till andra verksamhetsutövare som bedrev liknande men inte exakt likadana verksamheter, exempelvis tillfälliga spraytatueringar. Dessa produkter går under samma lagstiftning som ansiktsmålarna, nämligen den lagstiftning som gäller kosmetiska och hygieniska produkter. Det är uppenbart att det råder en viss okunskap bland knallarna angående vilka regler de måste uppfylla, och just därför måste karnevalsledningen bli bättre på att informera sina knallar om allvaret i att inte uppfylla svensk lagstiftning inom detta produktsortiment. Konsekvensen av att inte vara tillräckligt tydlig i detta informationsflöde är att gästande knallar förbjuds på plats, vilket tre knallar råkade ut för under årets karne- val. Information om vilka krav som ställs finns tillgänglig både på miljöförvaltningen och på läkemedelsverket.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :