• No results found

Swedish as a Second Language I for Teacher Education Students 30 Credits*, First Cycle

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Swedish as a Second Language I for Teacher Education Students 30 Credits*, First Cycle"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

Kursplan

Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå

Swedish as a Second Language I for Teacher Education Students 30 Credits*, First Cycle

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att den studerande utvecklar sina ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska som andraspråk.

Delkurser

Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 högskolepoäng 1.

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

· redogöra för centrala teorier kring flerspråkighet och andraspråksutveckling

· diskutera och jämföra språkutveckling hos olika typer av inlärare utifrån centrala teorier om andraspråksutveckling

· diskutera relationen mellan flerspråkighet, andraspråksutveckling och identitet

· genomföra en kvalitativ intervju och med god språklig färdighet muntligt presentera och diskutera resultatet av denna.

Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng 2.

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

· analysera inlärarspråk vad gäller morfologi, syntax och lexikon

· använda grundläggande begrepp vid analys av svenska språket

· utföra grammatiska analyser av andraspråksinlärares språkbruk

· redogöra för svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv och i ett andraspråksperspektiv.

* 1 Credit = 1 ECTS

(2)

Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 högskolepoäng 3.

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

· redogöra för grundläggande villkor för flerspråkig skriftspråksutveckling, såväl för vuxna som för barn och ungdomar

· diskutera villkor för skriftspråksutveckling hos vuxna och ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att lära sig läsa och skriva

· redogöra för några strategier för läsande och skrivande

· beskriva svenskt skriftspråk i ett kontrastivt perspektiv

· redogöra för möjligheter för skriftspråksutveckling som fiktionstexter och digitala medier erbjuder

· läsa och reflektera över en avhandling inom litteracitetsområdet

· skriva en reflekterande rapport enligt vedertagna akademiska och skriftspråkliga normer.

Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 högskolepoäng 4.

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

· analysera några teoretiska perspektiv på relationer mellan språk, interaktion och lärande i ett samhällsperspektiv

· redogöra för och diskutera språkliga varieteter och diskutera möjliga implikationer de kan ha i olika sociala kontexter

· redogöra för och diskutera språkideologiska och språkpolitiska aspekter på flerspråkighet

· genomföra en transkription och mindre analys av talad interaktion och diskutera möjliga implikationer i ett undervisningsperspektiv

· skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska akademiska skriftspråkliga normer.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

(3)

Delkurser

Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 högskolepoäng 1.

Denna delkurs behandlar flerspråkighet som fenomen samt villkor för utveckling av ett andraspråk. Inom delkursens ram diskuteras olika definitioner av begreppen flerspråkighet och olika kriterier för flerspråkig kompetens. Utveckling av andraspråk relateras till utveckling av förstaspråk och centrala teorier om

andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling behandlas. Den studerande läser en skönlitterär bok inom delkursens ram som behandlar flerspråkighet, andraspråksutveckling och identitet.

Dessutom genomför den studerande en intervju med en andraspråksinlärare vilken redovisas i form av en muntlig presentation.

Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng 2.

I delkursen behandlas det svenska språkets struktur i ett språktypologiskt och tvärspråkligt perspektiv främst vad gäller morfologi, syntax och lexikon. Särskild tyngdpunkt läggs vid sådana företeelser som brukar orsaka svårigheter för inlärare av svenska som andraspråk. Analys av andraspråksinlärares språkbruk ingår.

Vidare diskuteras grammatikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk. I delkursen berörs även användning av ord- och grammatikböcker i undervisningssammanhang.

Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 högskolepoäng 3.

I denna delkurs behandlas skriftspråksutveckling i första hand på ett andraspråk. Skriftspråksutveckling på svenska belyses både för de som lär sig läsa och skriva för första gången och för de som redan har god skriftspråklig kompetens på annat språk. Olika typer av skriftspråk kontrasteras. Skriftspråkets roll för lärandet liksom användningen av olika digitala former av skriftspråksanvändning diskuteras. Dessutom behandlas skönlitteraturens och andra fiktionstexters roll i det flerspråkiga klassrummet. Inom delkursens ram läses en avhandling inom litteracitetsområdet som redovisas muntligt. Vidare berörs grundläggande principer för vetenskapligt skrivande. Som slutuppgift skrivs en enklare rapport med hänsyn till dessa principer.

(4)

Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 högskolepoäng 4.

I delkursen behandlas sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet med ett särskilt fokus på interaktion och olika språkliga varieteter i ett samhällsperspektiv. I delkursen behandlas olika teoretiska perspektiv på relationen mellan interaktion, lärande och identitet. Vidare

diskuteras språkpolitiska och språkideologiska aspekter på flerspråkighet. Fenomenet multietniskt ungdomsspråk belyses och diskuteras. Under delkursen behandlas vidare grundläggande redskap för att analysera talad interaktion. Inom delkursens ram genomför den studerande en transkription av talat språk och en interaktionsanalys av denna.

Examinationsformer

Examination sker i samtliga delkurser genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Delkurs 1 examineras dessutom geom en muntlig redovisning.

Arbetsformer

Arbetet i samtliga delkurser bedrivs genom föreläsningar och obligatoriska seminarier samt diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG i minst tre av delkurserna.

Betygsrapportering:

Del 1: Flerspråkighet och andraspråksutveckling - 7,5 hp

Del 2: Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv - 7,5 hp Del 3: Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv - 7,5 hp Del 4: Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv - 7,5 hp Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 6c

Övrigt

Ersätter GSS2C7.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

(5)

Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom

ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart, max tre dagar. En obligatorisk träff om 1-2 dagar på campus ingår även i kursen.

Learning Outcomes

Upon completion of the course, students will be able to:

1. Multilingualism and Second Language Development

· explain central theories of multilingualism and second language development

· discuss and compare the language development of different types of learners based on central theories of second language development

· discuss the relationship between multilingualism, second language development, and identity

· conduct a qualitative interview and with good linguistic proficiency orally present and discuss the results of this.

2. Swedish Language Structure in a Second Language Perspective

· analyse the language being learnt in terms of morphology, syntax, and lexicon

· use basic grammatical concepts when analysing the Swedish language

· conduct grammatical analyses of the language usage of second language learners

· describe the structure of the Swedish language in a cross-lingual perspective and in a second language perspective.

3. Literacy Development in a Multilingual Perspective

· explain the basic conditions for the development of multilingual written language skills of adults, children and adolescents

· discuss the conditions for the development of written language skills of adults and adolescents who have not previously had the

opportunity to learn to read and write

· explain some reading and writing strategies

(6)

· describe the Swedish written language in a contrastive perspective

· explain the opportunities for written language development that fictional texts and digital media offer

· read and reflect on a thesis from the field of literacy

· write a reflective report in accordance with accepted academic and written language norms.

4. Sociolinguistics in a Multilingual Perspective

· analyze some theoretical perspectives on relationships between language, interaction and learning in a social perspective

· describe and discuss linguistic varieties and discuss possible implications they may have in different social contexts

· describe and discuss language ideological and language policy aspects of multilingualism

· conduct a transcript and minor analysis of spoken interaction and discuss possible implications in a teaching perspective

· write objectively argumentative and reflective texts in accordance with accepted Swedish academic writing norms.

Ämnestillhörighet:

Svenska som andraspråk

Ämnesgrupp:

Svenska som andraspråk

Utbildningsområde:

Humanistiska området, 75%

Undervisningsområdet, 25%

Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):

1. Svenska som andraspråk

Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:

1. G1N

Fastställd:

Fastställd 2020-03-10

Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-10

References

Related documents

Author: Edlund, Ann-Catrine & Erson, Eva & Milles, Karin Title: Språk och kön..

Inom temat behandlas frågor om betydelsen av pedagogiskt ledarskap för ungas lärande och sociala utveckling samt etiska aspekter av lärares yrkesutövande.. Inom delkursen

Keywords: gender stereotypes, gender-related language, discourse analysis, EFL textbooks, speech act, hedges, uncertainty verbs, tag questions, slang words, judgmental adjectives,

uppvisa ytterligare fördjupade ämnesteoretiska kunskaper i svenska som andraspråk visa insikt om förståelse för relevanta forskningsmetoder inom området.. visa förmåga

Upplaga: Senaste upplagan Förlag: Studentlitteratur Kommentar: Kapitel 7 läses. Författare/red: Rosenkvist, Henrik &

Genom en studentcentrerad undervisning som synliggör skrivprocessen och som ger studenter möjlighet att växla fokus från skribent till läsare tränas studenterna i att betrakta

Vidare beskriver författarna att pedagogerna även använder saklåda/sakkorg, där de pratar om och visar enkla konkreta saker samtidigt som de skriver ordet på tavlan och på små

By using a discourse analytical approach to study identity production in inter- action, this thesis offers an ethnographically grounded bottom-up perspective on social

Linköping Studies in Behavioural Science No 205, 2018 Department of Behavioural Sciences and Learning Linköping University. SE-581 83

nämnda dimensioner, förutom ledarskap och stimulans för anställda på ridskolor samt resultat för anställda på travstall, skattas redan relativt högt i det nuvarande arbetet,

För att öka tryggheten i Stockholms län behöver många åtgärder komma på plats i form av allt ifrån fler trygghetskameror och bättre villkor och löner för polisen till en

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristande upphovsrättsregistrering av digitalt innehåll och tillkännager

När psykisk ohälsa blir en följd av den konstanta stress dessa tjejer ofta lever med, tror vi att de “duktiga flickorna” försöker att hålla ihop och inte visa hur de

Men det handlar också om att det saknas intresse eller kunskap från lärarens sida, och att det finns en rådande inställning till att basämnen inte går att lära sig utomhus –

Lärarna använder bilder i arbetet med muntlig kommunikation på ett variationsrikt sätt men de allra flesta lektionstillfällen beskrev lektioner där lärarna visade

To further investigate the challenges students with Somali background might face in academic writing in Sweden, and to examine the impact their time in Sweden and their

Conclusion: Drama in nursing education has the unique potential to prepare nursing students in both first and second cycle for their future nursing role. Through drama, students

Publisher: Stockholm: Språkrådet, Norstedt Comment: (Läses enligt lärarens anvisningar.). Author:

The landscape metaphor (see e.g. Wenger, 2010) is useful to understand how these parallel learning trajectories contribute to the formation of the professional teacher

Arbetets generalisbarhet är vidare kopplat till hur väl de fall som testas representerar det undersökta fenomenet, vilket i denna undersökning blir förmågan att generalisera

Keywords: Secondary school, junior high school, pupil, writing development, direct speech, indirect speech, free indirect speech, voice, projection, word length, text length,

kunna redogöra för skillnaden mellan normerande och deskriptiv grammatik på ett fördjupat sätt kunna redogöra för textanalytiska metoder och begrepp på en grundläggande nivå

Förskollärarens roll i att väcka intresse, stimulera och utveckla barns skriftspråk kan kopplas till deras profession, med detta menas att det är förskollärarna som