Underlag Regionalt uppdrag RCSO

Download (0)

Full text

(1)

www.rcso.se

Underlag Regionalt uppdrag RCSO

Registercentrum sydost (RCSO) är ett av sex regionala registercentrum med uppdrag att stödja och utveckla nationella kvalitetsregister. RCSO bildades 2012 och är en nätverksorganisation med medarbetare och funktioner inom regionerna/landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen – Jönköping Kalmar och Östergötland.

RCSO är en nätverksorganisation där kompetenser avropas från de tre huvudmännen. RCSO:s operativa verksamhet bedrivs av cirka tio medarbetare, varav merparten har sin huvudsakliga anställning inom andra verksamheter i sydöstra sjukvårdsregionen. Medarbetarna inom RCSO har god kompetens och erfarenhet av kvalitetsregisterarbete och RCSO erbjuder stöd i alla delar av kvalitetsregisterprocessen, från planering av ett kvalitetsregister till och med att data används för olika ändamål, t ex förbättringsarbete eller forskning.

RCSO har valt att inte bygga någon egen digital registerplattform utan samverkar med Nationella kvalitetsregister som har sin tekniska IT-lösning hos någon annan systemleverantör. RCSO:s anslutna register finns för närvarande hos fem olika systemleverantörer. I tabell 1 beskrivs RCSO:s anslutna kvalitetsregister avseende certifieringsnivå, plattform och centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA).

RCSO leds av en styrgrupp med två representanter från respektive landsting. Ordförandeskapet roterar mellan regionerna/landstingen i tvåårscykler.

(2)

www.rcso.se

Tabell 1 RCSO-anslutna kvalitetsregister hösten 2017 RCSO-anslutna kvalitetsregister 2017

Cert. Plattform Anslutning CPUA

Svenska Ryggregistret Swespine 1 Decerno/ Solid Park RCSO Region Jönköpings län Svenska Palliativregistret 1 Otimo RCSO Landstinget i Kalmar

län

SWIBREG 3 Health Solutions RCSO Region Östergötland

PIDcare 3 Health Solutions RCSO Region Jönköpings län

Svenska Barnnjurregistret 3 Carmona/Compos RCSO Region Östergötland Nationellt kvalitetsregister för barn

och ungdomshabilitering – HabQ

3 Carmona/Compos RCSO Region Östergötland

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar – RMMS

3 Carmona/Compos RCSO Region Östergötland

Svenska Barnhälsovårdsregistret – BHVQ

K Carmona/Compos RCSO Region Östergötland

Elevhälsans Medicinska Insats – EMQ

K Carmona/Compos RCSO Region Östergötland

Svenska Barnepilepsiregistret - BEPQ

K Carmona/Compos RCSO Region Östergötland

NEUROPSYK P Carmona/Compos RCSO Stockholms Läns

Sjukvårdsområde (SLSO)

Svenska CF-registret 3 Carmona/Compos RCSO/QRC Region Östergötland Svenska Barnreumaregistret 2 Carmona/Compos RCSO/QRC Region Östergötland

Senior alert 2 UCR RCSO/UCR Region Jönköpings län

RCSO – stödfunktion

Genom att det har funnits ett nationellt registercentrum de senaste fem åren, har den regionala kompetensen kring kvalitetsregister ökat. RCSO har ofta konsulterats av medarbetare inom många verksamheter i regionen. Det har rört sig om rådfrågning kring registerutveckling, stöd vid

uppbyggnad och utveckling av register, användning av registerdata för förbättringsarbete, PROM- instrument och dess användning och inte minst inom juridik kring kvalitetsregister. RCSO har vid ett flertal tillfällen, trots att detta inte ingått i det nationella uppdraget, besökt olika verksamheter i sydöstra sjukvårdsregionen och föredragit kring kvalitetsregister och användningen av dem för olika företrädare.

RCSO – regional kompetens för förbättringsarbete

RCSO har under den gångna femårsperioden drivit och medverkat i ett antal olika

utvecklingsarbeten, både utifrån registrens initiativ och från verksamheternas behov. Detta har resulterat i att RCSO har utvecklat viktiga modeller och metoder för förbättringsarbete där registrens möjlighet att vara viktiga och användbara redskap har synliggjorts.

(3)

www.rcso.se RCSO – viktigt stöd i regional kompetensbyggnad

De register som presenteras i Tabell 1 är register som sydöstra sjukvårdsregionen är centralt personuppgiftsansvariga(CPUA) för. Vid genomgång av registren framgår att de behöver ytterligare stöd, tex vid upphandling, IT-utveckling och vid juridiska frågor. Genom att nätverka med

nyckelfunktioner i sydöstra sjukvårdsregionen, t ex jurister, upphandlare och IT-specialister kan ömsesidig kompetens byggas upp kring kvalitetsregister och behov av stöd blir tydligt.

Varför regionalt uppdrag?

Då RCSO:s uppdrag hittills varit nationellt har endast begränsat stöd kunnat ges till sjukvårdsregionalt arbete. RCSO har hög potential och bör därför användas som en viktig resurs i ett nytt

sjukvårdsregionalt kunskapsstyrningssystem.

Framtidens Registercentrumorganisationer har både nationellt och regionalt uppdrag I maj 2017 presenterades den nationella utredningsgruppens rapport om Framtidens

kvalitetsregister. Denna klargör roller och befogenheter för alla aktörer inom kvalitetsregister- området. Rapporten tydliggör att varje Registercentrumorganisation (RCO) ska ha både ett nationellt och ett regionalt uppdrag, där det nationella uppdraget fokuserar på utveckling och stöd till de nationella kvalitetsregistren, medan det regionala uppdraget fokuserar på implementering av kvalitetsregister, främst i det regionala kunskapsstyrningsarbetet, men också med koppling till det nationella kunskapsstyrningsarbetet. Detta innebär att om en sjukvårdsregion ska vara en del av ett nationellt uppdrag, så ska de också understödja detta arbete med ett regionalt uppdrag.

Hösten 2017 har Socialstyrelsen fått i uppdrag från Socialdepartementet att utreda förutsättningar för hur statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum kan utformas, föreslå en tidsplan och hur statsbidraget ska kunna betalas ut från och med 2019. Socialstyrelsen ska redovisa sitt uppdrag till socialdepartementet senast den 1 april 2018.

Det nationella uppdraget under 2018 kommer att vara likformat som det varit de senaste åren och det ska inte möjliggöra stora variationer i verksamheten mellan de olika registercentrum-

organisationerna. Däremot kommer det att finnas goda möjligheter för varje RCO att profilera sig inom respektive regionalt uppdrag.

RCSO – resurs för regionalt kunskapsstyrningsarbete

Det är mycket viktigt att registrens utdata är användbara för alla intressenter, t ex verksamheternas företrädare, patienter och forskare. Det är därför angeläget att dessa grupper kan påverka

presentation av utdata så att det gynnar utvecklingen av kunskapsstyrning. Genom att etablera regionala registerbaserade förbättringsnätverk som inkluderar samproduktion med patienter verkar RCSO för att verksamheterna inom sydöstra sjukvårdregionen kan tillgodogöra sig användbara data och resultat för att leda, förbättra och utveckla.

(4)

www.rcso.se Befintliga kvalitetsregister har under många år samlat in information från patienter i form av PROM.

Dessa data behöver analyseras och omsättas i verksamheternas förbättringsarbete. Här utgör RCSO en resurs med kunskap avseende både instrument och statistik, samt framförallt omvandlingen från registerdata till för verksamheterna användbar information.

I det nationella uppdraget finns områden som också lämpar sig för ett regionalt utförande. Hit hör bland annat utlämnande av data för forskning, där RCSO kan utgöra en länk mellan forskare och kvalitetsregister. Idag finns ingen formell beslutsgång kring rutiner för datautlämnande i sydöstra sjukvårdsregionen, utan detta hanteras oftast av registerhållare eller registerstyrgrupp, vilket kan medföra risk för jäv. På sina håll i Sverige hanteras datautlämnande av region-/landstingsstyrelsen vilket medför lång hanteringstid. Diskussioner pågår regionalt på andra håll i landet huruvida chefen för ett registercentrum kan få ett legalt mandat att besluta om utlämning av data för

forskningsändamål.

Kommande registerstöd och registerutveckling

RCSO:s registerstöd har under den tidigare kvalitetsregistersatsningen enbart riktats till nationella kvalitetsregister som certifierats av den före detta Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister.

Framtida nationella uppdrag kommer också att rikta in sig på de kvalitetsregister som på något sätt blir nationellt certifierade. Det kommer att finnas lokala/regionala kvalitetsregister liksom nya registerinitiativ som behöver stöd för att utvecklas. Tidigare har inte RCSO haft denna roll men med ett regionalt uppdrag kan RCSO vara en samverkanspartner för dessa register.

Inom IT-området bör RCSO utöka samarbetet med eSPIR och verka för journalintegrering av

kvalitetsregister. RCSO bör tillsammans med landstingens/regionernas upphandlingsenheter se över vilka tekniska möjligheter som kan erbjudas kvalitetsregister med CPUA i sydöstra sjukvårdsregionen.

Detta gäller inte minst för nya registerinitiativ. Här spelar RCSO med sin kunskap om register och registeromständigheter en viktig roll som kravställare gentemot systemleverantörer.

På framtidens kvalitetsregister ställs allt högre krav på juridisk samverkan. Under den gångna

satsningen har registren kunna vara anslutna till vilket registercentrum de önskat, utan att detta varit direkt kopplat till CPUA-myndigheten. Registren har också kunnat ”gå ut och handla på stan” utan att CPUA varit direkt inblandat. Registerhållaren har inte nödvändigtvis behövt vara anställd i CPUA- myndigheten utan kunnat agera utifrån ett uppdragsavtal med CPUA. Sannolikt kommer detta att styras upp nationellt och de juridiska kraven kommer att skärpas.

I nuläget har RCSO femton anslutna register med CPUA inom sjukvårdsregionen – med ändrade juridiska krav skulle detta antal i nuläget öka till tjugo. Till detta tillkommer kvalitetsregister som inte innehar nationell status, men med CPUA i sydöstra sjukvårdsregionen.

(5)

www.rcso.se RCSO håller just nu på, med hjälp av jurister inom respektive landsting/region, att kartlägga vilka

dessa register är och vilka förutsättningar de har. De register som hittills identifierats presenteras i tabell 2.

Tabell 2. Kvalitetsregister, nationella och icke-nationella, med CPUA vid något av landstingen/regionerna i Sydöstra sjukvårdsregionen, dessas plattform, certifiering och RCO-anslutning.

Kvalitetsregister CPUA Teknisk plattform Certifiering Anslutning RCO Svenska Palliativregistret Landstinget i Kalmar län Otimo 1 RCSO

PidCare Region Jönköpings Län Health Solution 3 RCSO

SweSpine Region Jönköpings Län Decerno/Solid Park 1 RCSO

SWIBREG Region Östergötland Health Solutions 3 RCSO

Gallriks Region Jönköpings Län UCR 2 UCR

RiksSår Region Jönköpings Län UCR 3 UCR

Sv. Barnnjurregistret Region Östergötland Carmona/Compos 3 RCSO

HabQ Region Östergötland Carmona/Compos 3 RCSO

RMMS Region Östergötland Carmona/Compos 3 RCSO

BHVQ Region Östergötland Carmona/Compos K RCSO

EMQ Region Östergötland Carmona/Compos K RCSO

BEPQ Region Östergötland Carmona/Compos K RCSO

Svenska CF-registret Region Östergötland Carmona/Compos 3 RCSO/QRC Sv. Barnreumaregistret Region Östergötland Carmona/Compos 2 RCSO/QRC

Senior alert Region Jönköpings Län UCR 2 RCSO/UCR

Svenskt njurregister Region Jönköpings Län RC Syd 3 RC Syd

Pancreas Region Östergötland INCA 3 RCC Sydöst

Melanom Region Östergötland INCA 3 RCC Sydöst

Urinblåsecancer Region Östergötland INCA 3 RCC Syd

RiksSvikt Region Östergötland UCR 3 UCR

THOR Region Östergötland UCR Ej cert. UCR

GEP-NET Region Östergötland INCA Ej cert. RCC Sydöst

(6)

www.rcso.se

Vad kan ingå i ett nyinrättat regionalt uppdrag för RCSO?

Det nationella uppdraget för registercentrumorganisationerna kommer i huvudsak att omfatta registerutveckling, IT och statistik för nationellt certifierade kvalitetsregister. Förbättringsarbete, PROM/PREM och patientmedverkan kommer att vara en mycket liten del av uppdraget och då som stöd i registerutveckling.

Registerbaserade förbättringsnätverk

Gällande förbättringsarbete föreslås att RCSO uppdras att regionalt vara en stödfunktion för verksamheterna genom tillvaratagande av resultat från kvalitetsregister i registerbaserade förbättringsnätverk. RCSO kommer genom förbättringsnätverk vara ett bidrag till en förstärkt kunskapsstyrning i sydöstra sjukvårdsregionen.

Registercentrum sydost föreslår att RCSO tilldelas ett regionalt uppdrag att verka för att utveckla och etablera registerbaserade förbättringsnätverk.

Analys av PROM

De flesta nationella kvalitetsregister har under den gångna femårsperioden samlat in mycket patientrapporterad information. Det är viktigt att dessa data tas om hand och analyseras lokalt och regionalt. Resultaten bör kunna ligga till grund för kunskapsstyrning och verksamhetsnära

förbättringsarbete.

Registercentrum sydost föreslår att RCSO tilldelas ett regionalt uppdrag där ett deluppdrag är att arbeta med analys av nationella kvalitetsregisters PROM-data för dessas användning i det regionala kunskapsstyrningsarbetet.

Utveckling av och stöd till lokala och regionala kvalitetsregister

Det nationella uppdraget riktar in sig på att registercentrumorganisationerna ska arbeta med stöd och utveckling av nationellt certifierade kvalitetsregister. Det finns i sydöstra sjukvårdsregionen kvalitetsregister som inte är nationellt certifierade och dessa saknar därför en stödorganisation att samverka med. RCSO bör fortsättningsvis stödja de register som har sin juridiska hemvist (CPUA) i något av sjukvårdsregionens tre regioner/landsting, Tabell 1. Programgrupperna inom

kunskapsstyrningen har som en av sina uppgifter rörande kvalitetsregister att identifiera områden där nationella kvalitetsregister saknas. RCO sydöst har den kunskap och kompetens som är nödvändig för att initiera och starta upp nya kvalitetsregister och då särskilt inom de program- områden där sydöstra sjukvårdsregionen ansvarar för värdskapet. Inför 2018 kommer antalet kvalitetsregister som får nationellt ekonomiskt stöd att bli färre. Det är därmed inte sagt att de register som inte får fortsatt nationell kostnadstäckning inte är relevanta. Sannolikt kommer flera av dessa att kunna drivas vidare med annan finansiering. RCSO bör även i fortsättningen stödja de av dessa register vars CPUA finns i sjukvårdsregionen.

(7)

www.rcso.se Registercentrum sydost föreslår att RCSO tilldelas ett regionalt uppdrag där ett deluppdrag är att

arbeta med initiering, utveckling och stöd till lokala och regionala kvalitetsregister med CPUA inom sydöstra sjukvårdsregionen.

IT – journalintegration, kontaknod gentemot systemleverantörer mm

Nationellt händer flera saker inom IT-området, bland annat journalintegration och koppling till nationellt fackspråk och nationell tjänsteplattform. RCSO bör verka för att samtliga kvalitetsregister inom sjukvårdsregionen utvecklas i takt med detta. RCSO bör utöka samarbetet med eSPIR, och verka för journalintegrering av kvalitetsregister. RCSO bör vidare tillsammans med landstingens/

regionernas upphandlingsenheter se över vilka tekniska möjligheter som kan erbjudas kvalitetsregister med CPUA i sydöstra sjukvårdsregionen. Detta gäller inte minst för nya registerinitiativ.

Registercentrum sydost föreslår att RCSO tilldelas ett regionalt uppdrag där ett deluppdrag är att arbeta IT-frågor för kvalitetsregister ur ett sjukvårdsregionalt perspektiv.

Personella resurser – vilken kompetens?

RCSO ser att det för det föreslagna regionala uppdraget behövs delvis liknande

personalsammansättning som den som är nödvändig för att utföra det nationella uppdraget. Det kommer även i ett regionalt uppdrag att behövas expertis rörande allmän registerutveckling, statistik och IT. Denna kompetens skulle kunna verka både i det nationella uppdraget och i det regionala, dock i en ökad omfattning.

Den personal som behövs i det regionala uppdraget men som inte finns i det nationella är

förbättringsexpertis. Denna är nödvändig både för arbetet med registerbaserade förbättringsnätverk och för att omsätta analyserad PROM-data i förbättringsarbete. Ska RCSO även i framtiden ha en profilering inom förbättringsarbete är det nödvändigt att detta finansieras regionalt.

Budget 2018

RCSO har i sin Verksamhetsplan för 2018 äskat om 2 325 000 kronor för att utföra det nationella uppdraget. Detta ligger i stort sett i linje med den generella minskning som aviserats. RCSO bedömer dock att detta är en alltför låg ersättning för att på ett seriöst sätt kunna stötta anslutna nationella kvalitetsregister, och har därför budgeterat för en ytterligare kostnad om 1 805 000 kronor som tas av icke utnyttjade medel för Barn- och Vuxenkvalitetsregister (BoV) och PROM. Den totala kostnaden för genomförande av det nationella uppdraget 2018 budgeteras alltså till 4 130 000 kronor.

Kostnaden för ett regionalt uppdrag enligt ovan beskrivning beräknas uppgå till 1 815 000 kronor och engagerar totalt 1,8 medarbetare. Se vidare tabell 2 nedan.

(8)

www.rcso.se Tabell 3 Regionalt uppdrag RCSO 2018. Förslag till inriktning, budget och personell sammansättning.

Regionalt uppdrag RCSO 2018 Budget Antal personer

Andel % Total % Registerbaserade

förbättringsnätverk

740 000 3 30 90

Analys PROM 150 000 1 20 20

Registerutveckling 500 000 1 50 50

IT (bl a eSPIR) 225 000 1 20 20

Driftskostnad 200 000

Totalt 1 815 000 6 180

Förslag till beslut

RCSO föreslår att Regionsjukvårdsledningen tilldelar RCSO ett regionalt uppdrag för 2018.

Uppdraget ska syfta till att etablera registerbaserade förbättringsnätverk i samverkan med de regionala och lokala kunskapsstyrningsorganisationerna. Även tillvaratagande av kvalitetsregisters PROM-data ska genomföras och resultaten ska vara en del av verksamheternas förbättringsarbete.

Vidare ska RCSO stödja utveckling av nya registerinitiativ och befintliga icke-nationella

kvalitetsregister med CPUA i sydöstra sjukvårdsregionen, så att ny och redan befintlig information som kan göra nytta i kunskapsstyrningsarbetet tas om hand och förbättras. RCSO ska också samverka med regionala aktörer, bland annat eSPIR, kring IT-frågor för kvalitetsregister ur ett

sjukvårdsregionalt perspektiv. RCSO ska också bidra till regionens möjligheter att ta tillvara övriga registercentrums utvecklingsarbete och som en del av sitt uppdrag ”benchmarka” med övriga registercentrum i landet.

RCSO är en viktig i ett nytt sjukvårdsregionalt kunskapsstyrningssystem!

Figure

Updating...

References

Related subjects :