• No results found

Klicka här för att ändra format VERKSAMHETSBERÄTTELSE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Klicka här för att ändra format VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018-2019

Bransch Sjukvård, Vårdföretagarna

(2)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Om Bransch Sjukvård

• 529 företag är medlemmar i Bransch Sjukvård (aug 2018)

• Medlemsföretagen har tillsammans cirka 24 000 årsanställda.

• 26 procent av Vårdföretagarnas

medlemsföretag är verksamma inom

hälso- och sjukvården.

(3)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Vårdföretagarnas mål

Bransch Sjukvårds näringspolitiska arbete följer Vårdföretagarnas övergripande mål och tre prioriterade områden.

Mål: Privat driven vård och omsorg ska finnas i hela landet och kunna väljas av alla.

Förtroende. Allmänheten och politiska beslutsfattare ska uppfatta den privata vården och omsorgen som samhällsviktig och lita på att privata utförare

levererar en god vård, är goda arbetsgivare och bidrar till välfärdens utveckling.

Vårdens och omsorgens kvalitet. Privat vård och omsorg ska vara kvalitetsledande, och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar.

Villkoren för vårdföretagandet. Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla utförare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation.

Nedan beskrivs först Vårdföretagarnas branschövergripande arbete översiktligt, därefter Bransch Sjukvårds näringspolitiska arbete sedan förra branschårsmötet.

(4)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Branschövergripande arbete

Förtroende

En av de högst prioriterade frågorna i Vårdföretagarna påverkansarbete har varit att stoppa vinstbegränsningar och andra försök att försvåra företagande i vården och omsorgen. Riksdagen röstade ner regeringens proposition om vinstbegränsningar den 7 juni 2018.

Kampanjen ”Vi gör skillnad” har fortsatt. Den har nu över 95 000 följare. En femtedel av svenskarna känner till kampanjen och en klar majoritet är positivt inställd till den. Nominerad till Spinnpris för bästa varumärkesbyggande kampanj.

Vi gör skillnad har haft 8,5 miljoner filmvisningar under det senaste året. Filmerna om barnmorskan Majken som försöker starta eget har visats drygt 4,5 miljoner gånger.

Privat Vårdfakta 2018. Fakta, granskning och analys.

Regelbundna mail till 2 800 ledande politiker och politiska tjänstemän på riksnivå, samt kommuner och landsting om vad som händer i valfrihetsdebatten.

Vårdföretagarnas medlemsmärke lanserades under 2016. Märket är kopplat till medlemskraven på transparens och öppenhet om kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.

Överenskommelsen mellan SKL, Vårdföretagarna och KFO, med stöd av Institutet mot mutor är unik i Europa,

som överenskommelse mellan beställare och utförare.

Samverkan för att förebygga korruption, ekonomiska oegentligheter och otillbörlig påverkan inom

vård- och omsorgssektorn samt inom personlig assistans.

(5)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Branschövergripande arbete

Kvalitet

• Vårdföretagarna ingår i ett flertal nätverk och arbetsgrupper med myndigheter som Socialstyrelsen (SoS), Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om patientsäkerhet, öppna jämförelser,

digitalisering m m.

• Driver på och samverkar med myndigheter som Skatteverket, IVO, SKL och polisen för att hålla oseriösa aktörer borta.

• Arbete med Vårdföretagarnas uppförandekod och ökade krav på transparens, samt

tydliggöra konsekvenser om uppförandekoden inte följs.

• Kvalitetsdeklarationer för medlemsföretagen har tagits fram, liksom intyg/diplom

och elektronisk logga för de företag som har kvalitetsdeklarerat.

(6)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Branschövergripande arbete

Villkor

• Moms: Vårdföretagarna har drivit ett intensivt påverkansarbete för att försöka begränsa

skadeverkningarna av Högsta förvaltningsdomstolens dom om moms på inhyrning av legitimerad

vårdpersonal. Ett resultat är att Skatteverket

åtminstone har gett branschen en omställningstid till den 1 juli 2019. Men det avhjälper inte det faktum att effekterna för den privat drivna vården och omsorgen blir stora av Skatteverkets tolkning. Påverkansarbetet i frågan fortsätter.

Ambitionen har varit att hålla våra medlemsföretag uppdaterade i ärendet, dels om att vi som

branschorganisation agerar, dels bidra till

medvetenhet om frågans utveckling och eventuellt behov av omställning i respektive företag.

Dagens Samhälle 35/2018

(7)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Branschövergripande arbete

Villkor

Tillståndsplikt i socialtjänstverksamheter

Efter förslag om och införandet av tillståndsplikt för entreprenader har

Vårdföretagarna drivit ett intensivt påverkansarbete gentemot dels politiker i syfte att belysa konsekvenserna för privata omsorgsgivare. Dels

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att påverka förutsebarheten i handläggningsprocessen, rimligheten i bedömningarna och

handläggningstiderna. Resultat: IVO har förändrat bedömningen

bemanningen på äldreboenden. Det har lett till färre avslag på ansökan.

Ambitionen har varit att hålla våra medlemsföretag informerade via

nyhetsbrev, konferenser och hemsidan. Samt att få media att regelbundet rapportera om konsekvenserna av lagstiftningen.

Kommunturné: Inför riksdagsvalet 2018 genomfördes en turné där vi mötte politiker och företag i 23 kommuner runt om i Sverige. Syftet var att

diskutera välfärdens utmaningar med utgångspunkt i Vårdföretagarnas valmanifest, och fånga upp lokala utmaningar för våra medlemsföretag.

(8)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Branschövergripande arbete

Övrigt

• ”Välfärdens verkliga utmaningar” – Vårdföretagarnas valmanifest.

Togs fram inför riksdagsvalet 2018. Syftet var att blicka bortom vinsdebatten , vara tydliga och konstruktiva i debatten och ha ett underlag i alla möten med de politiska partiernas kandidater.

• Flera frukostseminarier har genomförts, t.ex. ”Vården och omsorgen som

integrationsmotor”, ”Välfärdens ödesvår”- lansering av Privat Vårdfakta 2018.

• Deltar i samverkan för att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrkena, tex Vård- och omsorgscollege och WorldSkills/yrkestävlingar SM, EM och VM.

Vårdföretagarna invigde Yrkes- SM i vård- och omsorg 2018 i Uppsala i april.

• Deltar som utställare vid flera partistämmorna och andra större politiska konferenser.

• Flera aktiviteter under Almedalsveckan. Under 2018 låg fokus på kvinnors företagande, välfärdens rekryteringsutmaning samt villkoren för personliga assistenter, samt två ”korsförhör en direktör”.

(9)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

FÖRTROENDE

BRANSCH SJUKVÅRDS NÄRINGSPOLITISKA ARBETE 2017-2018

(10)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Förtroende

• Vårdföretagarna publicerade för sjunde året i rad Patienttoppen - en analys av SKL:s nationella

patientenkät för primärvården.

Av de 100 vårdcentraler som har mest nöjda patienter är 72 privat drivna.

De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitets-

parametrar än de offentligt drivna. Skillnaderna är små, men entydiga. Kontinuitet är det område där skillnaderna är störst, till de privat drivna

vårdcentralernas fördel.

• Patienttoppen lanserades med extra

användarvänlig version på webben. Bra medialt genomslag. Politiker har nyttjat våra nya siffror.

(11)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Förtroende

• Uppmärksammat Dagens Medicins undersökning

”Bästa sjukhus”, där Capio S:t Göran toppar och lasarettet i Motala (Aleris) finns med bland topp 5 i sin kategori.

• Uppmärksammat privata vårdgivare som partners i vården som kan bidra till kortare vårdköer.

• Fortsatt branschsamverkan med Skatteverket i form av seminarium för bland andra våra medlemsföretag, för att förebygga skattefel.

• Samtal med ledande politiker från samtliga riksdagspartier (utom SD som ej svarade) i Almedalen om privata vårdgivare inför kommande mandatperiod.

I samverkan med nätverket PrimÖr i VGR.

(12)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

VÅRDENS OCH OMSORGENS KVALITET

BRANSCH SJUKVÅRDS NÄRINGSPOLITISKA ARBETE 2017-2018

(13)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Kvalitet

• Ett fåtal medlemsföretag i Bransch Sjukvård är kvalitetsdeklarerade enligt Vårdföretagarnas frivilliga kvalitetsdeklaration: Sophiahemmets,

Carlanderskas, Capios samt Achima Cares vårdcentraler.

Totalt 69 vårdcentraler.

• Uppmärksammat vikten av att landsting och regioner gör medicinska

revisioner hos både privata och offentliga vårdgivare, för att säkra kvalitet

och att vårdens resurser används rätt.

(14)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

VILLKOREN FÖR SJUKVÅRDS- FÖRETAGANDET

BRANSCH SJUKVÅRDS NÄRINGSPOLITISKA ARBETE 2018-2019

(15)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Villkor för

vårdföretagandet

• Intensivt påverkansarbete gentemot Skatteverket för att begränsa skadeverkan av HFD:s dom om moms.

• Fortsatta kartläggningar av underskotten i den landstingsdrivna primärvården.

• Kontakter med Konkurrensverket om bristande konkurrensneutralitet i LOV. Seminarium på Almegas Upphandlingsdag med SKL,

riksdagsledamot (S) i Finansutskottet och Konkurrensverket.

• Expert i utredningen Styrning för en mer jämlik vård, som leds av Göran Stiernstedt.

• Samordnat påverkansarbete med Svenskt

Näringsliv och Svensk Försäkring om den så kallade vårdskatten (förmånsbeskattning av privata

sjukvårdsförsäkringar).

(16)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Villkor för

vårdföretagandet

• Kontakter med centrala myndigheter om sjukvårdens kompetensförsörjning.

• Uppmärksammat att varken lagstiftning eller

landstingens regelverk och bristande samordning går i takt med utvecklingen av digitala vårdtjänster.

• Nätverk för digitala vårdgivare, i samverkan IT&Telekomföretagen och Vårdföretagarna.

• Skrivelser till regioner och landsting i aktuella frågor:

➢ till VGR om ACG-utvecklingen i vårdvalet primärvård, som resulterade i en

oberoende granskning.

➢ till Norrbotten inför deras beslut att avskaffa efterhandsreglering av ersättning till privata vårdgivare.

➢ till Skåne inför deras beslut om fortsatt driftsform för Simrishamns sjukhus.

References

Related documents

Bild 5: Regionernas kostnader för hälso- och sjukvård enligt SKR Bild 6: Andel regionfinansierad privat utförd primärvård och specialistvård.. Bild 7: Regioners köp

Förmiddagen inleds med en sammanfattning av teoripasset från Fundametals steg 1. Vi går igenom hur du kan förenkla ditt sätt att genomföra en konsultation med kund, och får

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden REGIONENS MÖJLIGHETER ATT ÖKA VÅRDKAPACITETENa. MED HJÄLP AV

Om ni är administratör för mer än en matsedel eller huvudadministratör för flera matsedlar som har samma grund kan det vara praktiskt att slippa skriva samma mat vecka för vecka

Träningarna sker i Coop Norrbotten Arena D-hallen, mark träningarna kommer att vara inne i Coop Norrbotten Arena A-hallen, alternativt ute i det fina vädret.. Ta med mark kläder

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden..

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden?.

Valberedningen inför årsstämman 2016 har föreslagit att Melker Schörling skall väljas till årsstämmans ordförande.... Upprättande och godkännande av