Arbete med ledningar och genomföringar. Allmänt

Full text

(1)

Allmänt

Arbete med ledningar och genomföringar

Allmänt

För att underlätta påbyggnadsarbetet är alla chassier förberedda med anpassningar.

Det går att beställa ledningar och ledningsnät som förberedelser från fabriken.

Det här dokumentet beskriver följande:

• Skyddsrör för ledningsnät i instrumentpanel.

• Genomföring i hyttgolv.

• Dimensionering av ledningar.

• Beräkning av spänningsfall.

• Dragning av ledningar.

• Åtgärd vid skadad ledning.

VIKTIGT!

Samtliga ledare ska vara skyddade mot överbelastning genom avsäkring eller elek- tronisk strömbegränsning.

Information om tillgängliga ledningsnät finns i följande dokument:

• Ledningsnät för påbyggnadsfunktioner

• Ledningsnät för extra strömställare

• Anslutningar till ledningsnät för extra strömställare

• Ledningsnät för bakgavellyft

• Ledningsnät för påbyggnadsfunktioner i takhylla

• Anslutning av larmgivare

• Arbetsbelysning

• Hög strålkastarplacering

(2)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

Genomföringar

Skyddsrör för ledningsnät i instrumentpanel

Alla fordon är utrustade med skyddsrör för ledningsnät. Skyddsrören underlättar ef- termontering av ledningsnät som kan behövas till exempel till nya strömställare.

Skyddsrören är rör med en innerdiameter på 16,6 mm.

Om ledningar ska dras till strömställarmoduler vid den mittersta delen av ett skydds- rör går det att försiktigt dela skyddsröret. Säkra änden med buntband och för ut ka- blarna på ett sätt som undviker skavningar och påfrestningar. Använd lämpligen sidavbitare eller kniv.

VIKTIGT!

Akta ledningar när du skär ett snitt i skyddsrör för ledningsnät.

Mer information om åtkomst på passagerarsidan finns i följande dokument:

• Arbete med påbyggnadselcentralen, P9

• Arbete med påbyggnadskonsolen

Mer information om åtkomst på förarsidan finns i dokumentet Arbete med instru- mentpanelen.

(3)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

Vänsterstyrda fordon

Vänsterstyrda fordon utrustas med 1 skyddsrör.

På passagerarsidan är skyddsrörets ände placerad mellan påbyggnadselcentralen och påbyggnadskonsolen. På förarsidan är skyddsrörets ände placerad bakom strömstäl- larmodulerna mellan ratten och förardörren.

1

381 052

1. Påbyggnadselcentralen.

(4)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

Högerstyrda fordon

Högerstyrda fordon utrustas med 2 skyddsrör.

Det ena skyddsröret har på passagerarsidan en ände placerad mellan påbyggnadsel- centralen och påbyggnadskonsolen. Den andra änden är på förarsidan placerad bak- om strömställarmodulerna till vänster om ratten.

Det andra skyddsröret är placerat på förarsidan och har en ände bakom strömställar- modulerna till vänster om ratten. Den andra änden är placerad mellan ratten och fö- rardörren.

1

436 485

1. Påbyggnadselcentralen.

(5)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

Genomföring i hyttgolv

Det finns en genomföring för ledningar till hytten placerad vid övergången mellan hyttgolv och torpedvägg på passagerarsidan.

Genomföringen är konstruerad för ett stort antal ledningsdimensioner. Genomföring- en är tillräckligt stor för att få igenom ett anslutningsdon med största möjliga diame- ter på 70 mm.

Chassivillkor

Alla fordon med följande chassinummer levereras från fabrik utan isoleringsskum.

Isoleringsskummet (artikelnummer 1 485 132) beställs som reservdel från Scania.

Isoleringsskummet ska sättas dit när genomföringen används för att krav på buller och täthet ska uppfyllas.

Fordonets tillverkningsperiod

Produktionsort Chassinummer 20xx-xx-xx -

Södertälje 2 171 877 -

Zwolle 5 583 822 -

Angers 9 269 634 -

São Bernardo do Campo 3 969 883 -

(6)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

Användning av genomföringen

Genomföringen är åtkomlig från hyttens insida och från hyttens utsida.

Från hyttens utsida är genomföringen åtkomlig bakom frontluckan och hytthörnet vid passagerarsidan. Där syns genomföringen som en konformad gummibälg som sticker ut från undersidan av hyttgolvet. Se bild.

Från hyttens insida är genomföringen åtkomlig under fotutrymmet på passagerarsi- dan.

Gör så här för att använda genomföringen från hyttens insida:

1.Ta bort panelen framför fotutrymmet på passagerarsidan.

2.Ta bort sidolisten som håller fast golvmattan och ta bort mattan.

3.Ta bort gummibälgen.

4.Ta bort insatsen av skumplast.

5.Kapa gummibälgen så att hålets diameter blir något mindre än diametern på led- ningsnätet som ska föras igenom.

Obs!

Kabelrännor och fästen är dimensionerade för ledningsnät med diametern 30 mm.

6.Använd vid behov ett rör att föra ledningsnätets anslutningsdon igenom och pres- sa in röret i hålet i gummibälgen.

7.För in anslutningsdonet genom röret och ta sedan bort röret.

8.Sätt tillbaka insatsen av skumplast i gummibälgen så att den sluter tätt mot led- ningsnätet.

9.Sätt tillbaka gummibälgen i hålet i hyttgolvet och se till att hela den övre gum- miringen ligger an mot hyttgolvet.

10.Fixera ledningen genom att sätta ett buntband runt gummibälgen och dra åt.

11.Lägg tillbaka mattan och sätt tillbaka sidolisten och panelen.

375 314

Genomföringens placering på ett vänsterstyrt fordon. För högerstyrt fordon är ge- nomföringen placerad på motsvarande sida.

(7)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

VIKTIGT!

Ledningarna kan skadas om de sträcks. Säkerställ därför vid klamning av lednings- nätet att det finns ett tillräckligt ledningsöverskott mellan hyttgolvet (1) och närmaste klamningspunkt i chassit (2), se bild.

Kontrollera att ledningarna inte sträcks när hytten är i sitt högsta läge under hyttipp- ning.

Säkerställ att ledningarna är klamrade på så sätt att de inte skaver eller kommer i kon- takt med andra komponenter till följd av hyttens fjädringsrörelse.

381 962

1

2

(8)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

Infästning av ledningsnät under hytten

Ledningsnätet klammas fast vid olika infästningspunkter. Ledningsnätet fästs på oli- ka sätt beroende på om fordonet är högerstyrt eller vänsterstyrt.

Vänsterstyrda fordon

1. Dra ledningsnätet från hytten genom genomföringen i hyttgolvet. Klamma därefter ledningsnätet i infästningspunkten, se bild.

439 114

(9)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

2. Därefter klammas ledningsnätet i infästningspunkten, se bild.

438 582

(10)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

3. Dra ledningsnätet nedåt och klamma det i kabelkanalen, se bild.

4. Klamma ledningsnätet vid U-balken (1). Dra ledningsnätet upp genom kabel- kanalen (2) och klamma fast ledningsnät, se bild.

412 050

1 2

412 078

(11)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

Högerstyrda fordon

1. Dra ledningsnätet från hytten genom genomföringen. Klamma därefter led- ningsnätet i infästningspunkten, se bild.

2. Dra ledningsnätet nedåt och klamma det i kabelkanalen, se bild.

439 115

(12)

Genomföringar

Arbete med ledningar och genomföringar

3. Klamma ledningsnätet i nästa kabelkanal, se bild.

437 087

(13)

Ledningar

Arbete med ledningar och genomföringar

Ledningar

Dimensionering av ledningar

Vid dimensionering av ledningar är det viktigt att ta hänsyn till några olika faktorer, till exempel säkringens storlek och ledningens längd.

Rekommenderat förhållande mellan säkring, ledningslängd och ledningsarea:

Obs!

Informationen i tabellen får endast ses som riktvärden. Varje enskild ledning måste bedömas utifrån aktuella förutsättningar.

Minsta tillåtna area för ledningar utanför hytten är 1,5 mm2, eftersom ledningarna ut- sätts för stor mekanisk påfrestning.

Om den största tillåtna ledningslängden för en viss säkring och ledningsarea över- skrids, kan det vara nödvändigt att välja en större ledningsarea för att undvika ett för stort spänningsfall. Normalt tillåts ett spänningsfall på 5 % (1,2 V spänningsfall vid

Säkring (A) Största tillåtna lednings- längd (m)

Minsta tillåtna ledningsarea (mm2)

5 3,9 0,75

7,5 2,6 1,0

10 3,9 1,5

20 3,2 2,5

30 5,0 6,0

(14)

Ledningar

Arbete med ledningar och genomföringar

Beräkning av spänningsfall

Beräkning av spänningsfallet för en kopparledning med resistiviteten 0,0175 ohm∙mm2/m vid temperaturen 20 °C.

U = I ∙ 0,0175 ∙ L Förklaring av parametrar:

A U = Spänningsfall (V)

I = Strömstyrka (A)

L = Ledningslängd från matningspunkt till jordpunkt (m) A = Ledningsarea (mm2)

(15)

Ledningar

Arbete med ledningar och genomföringar

Dragning av ledningar

Tänk på följande vid dragning av ledningar:

• Sätt dit nötningsskydd på ledningarna om det finns risk för skavning.

• För att undvika nötningsskador får inte ledningarna ligga an mot kanter eller ytor där relativ rörelse kan uppstå.

• Ledningar som är klammade till en gummislang får inte hindra slangens rörelse.

• För att undvika ledningsskador får inte ledningar klammas mot slangar som har diameterförändring under drift. Till exempel bromsslangar eller AC-rör.

• Gör ledningarna tillräckligt långa så att de tillåter rörelse.

• Största tillåtna avstånd mellan ledningsklämmor, till exempel buntband:

– 150 mm i hytt – 400 mm utanför hytt

• Installera ledningarna så långt som möjligt från varma ytor som har temperaturer högre än 90 °C. Om inget värmeskydd används, gäller följande minsta tillåtna av- stånd från varma ytor till ledningar som tål minst 105 °C:

– 200 mm från avgasrör, turboladdare och ljuddämpare.

– 100 mm från avgasrör för extravärmare för motor och hytt.

– 100 mm från kylvätskerör för motor och retarder.

VIKTIGT!

I och under instrumentpanelen, i närheten av luftkanaler, kan temperaturen nå upp mot 90 °C. Använd därför alltid ledningar som tål minst 105 °C både i hytten och ut- anför hytten. I motorrummet kan, beroende på placering, högre värmetålighet krävas.

(16)

Ledningar

Arbete med ledningar och genomföringar

Åtgärd vid skadad ledning

Byt, om möjligt, ut hela ledningen om den har skadats.

Skarva ledningen om det inte går att byta ut hela. Skarva i första hand med vattentäta förbindningsdon, till exempel Cannon Sure-Seal eller Deutsch serie DT. Skarva som sista alternativ med skarvhylsa, lim och krympslang. Placera skarven väl skyddad så att den inte utsätts för mekanisk belastning.

Följande ledningar får inte repareras eller modifieras eftersom det kan försämra dess funktionalitet:

• VCB-kablar. VCB-kablar är orange-färgade.

• Dataöverföringskablar

• Koaxialledningar

Förbindningsdon och skarvhylsor med lim kan köpas hos Scanias återförsäljare.

(17)

Ledningar

Arbete med ledningar och genomföringar

Skarvning med förbindningsdon

Direktskarva ledningen om de intakta ledningsändarna är tillräckligt långa för att kunna skarvas utan att sträcka ledningen. Tillverka ett mellanstycke om de intakta ledningsändarna är för korta för direktskarvning. Färdigställ förbindningsdon på lik- värdigt sätt i båda fallen.

Förbindningsdon finns i typerna 1-poliga upp till 10-poliga. Artiklarna kan köpas hos Scanias återförsäljare.

Ledningsskarvning med mellanstycke:

1.Ta bort den skadade delen av ledningen. Välj skarvpunkter så att skarvarna inte utsätts för böjning.

2.Trä på förbindningsdonens skyddshylsor på de båda intakta ledningsändarna.

Skyddshylsan ska vara anpassad till ledningsarean.

3.Skala av cirka 35 mm av den yttre ledningsisoleringen och 7–8 mm av den inre ledningsisoleringen i vardera ledningsände.

4.Använd pressverktyg för att klämma fast förbindningsdonens stift och hylsor på ledningsändarna. Stift och hylsa ska vara anpassade till ledningsarean.

5.Skjut skyddshylsorna över förbindningsdonens hylsor.

6.Tillverka mellanstycket enligt steg 2–5 med motsvarande förbindningsdon i båda ledningsändarna. Sätt sedan ihop förbindningsdonen med kontakthusen.

7.Funktionsprova förbindningen.

2 1

4

3

5

6

(18)

Ledningar

Arbete med ledningar och genomföringar

Skarvning med skarvhylsa med lim

1.Ta bort den skadade delen av ledningen. Välj skarvpunkter så att skarvarna inte utsätts för böjning.

2.Skala av 7–8 mm av isoleringen i de båda intakta ledningsändarna.

3.Om ett mellanstycke krävs, skala av 7–8 mm av isoleringen i de båda ändarna.

4.Om skarven placeras utanför hytten ska en krympslang skydda skarvstället.

Krympslangen ska vara minst 3 gånger längre än skarvhylsan. Kapa krympslang- en och trä den på ledningen.

5.Sätt dit skarvhylsan så att ledningsändarna bottnar i den. Använd en skarvhylsa som är anpassad till ledningsarean.

6.Använd ett pressverktyg för att klämma fast skarvhylsan vid de avskalade ledn- ingsändarna.

7.Använd en varmluftspistol försedd med reflektor för att värma skarvhylsan från dess mitt och utåt, tills skarvhylsans ändar krymper och lim tränger ut.

VIKTIGT!

Värm inte för mycket.

Säkerställ att närliggande komponenter inte utsätts för hög värme.

8.Trä krympslangen över skarvhylsan och värm slangen tills skarven blir tät och stark.

9.Funktionsprova förbindningen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :