• No results found

BESLUT OM BYGGLOV MED STARTBESKED

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BESLUT OM BYGGLOV MED STARTBESKED"

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

A D E L E G A T I O N S B E S L U T MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Beslutsdatum 2017-12-20

Lidköpings kommun

Bygg (2)

245/2017

Dnr: 2017/MBN1807

Sökande: Lidköpings Kommun, Teknisk Service,

Bredband

53188 LIDKÖPING

Fastighet: Gamla Staden 2:1,

Ärende: Bygglov - Nybyggnad av teknikhus för fiber

Handläggare: Anders Hansson (bygglov), Göran Lövgren (byggnadsinspektion)

B E S L U T OM B Y G G L O V M E D S T A R T B E S K E D

Beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 c § plan- och bygglagen, P B L .

Åtgärden avviker från gällande planbestämmelser avseende användning som park el- ler plantering. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett all- mänt intresse.

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av kap 23 § PBL.

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnämnden att Kontrollplanen fastställs.

Byggherren har hela ansvaret for att utforma en kontrollplan. Den bifogade kontrollplanen är endast ett förslag på kritiska punkter som bör kontrolleras.

Egen eller bifogad kontrollplan kan användas. Används egen kontrollplan ska den insändas till byggnadsinspektionen för fastställande, före byggstart.

2. Utstakning krävs i detta ärende. Byggnadernas läge i plan och höjd ska före byggstart stakas ut av person med grundläggande

mätningsteknisk färdighet och vara godkänd av kommunen enligt rekommendationer i H M K (Handbok i mät- och kartfrågor). Behörighet krävs.

3. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag for slutbesked:

• Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

• Efter av byggnadsarbetet ska byggherren kalla byggnadsinspektionen till arbetsplatsbesök for utfärdande av slutbesked.

Utdragsbestyrkande Beslutsexpediering

(2)

kommun

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN D E L E G A T I O N S B E S L U T

2017-12-20 Beslutsdatum

MBN §245/2017

Bygg 2(2)

Ärendet

Ansökan avser bygglov med avvikelse från gällande planbestämmelser med startbesked.

Fastigheten omfattas av detaljplan nr Enligt detaljplanbestämmelserna är om- rådet för park eller plantering.

Yttranden

Berörda grannar har inte haft någon erinran mot ansökan.

till beslut

Avvikelsen har bedömts vara förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett allmänt intresse. Berörda grannar har godkänt åtgärden.

Upplysningar/information

Miljö- och byggnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslu- tet om bygglov upphör att gälla.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL).

Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidningar. Kungörelsen sker samma dag som detta beslut sänds till er.

Påbörjas byggnationen innan bygglovet vunnit laga kraft görs det på egen risk.

Slutbesked

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av

startbeskedet förrän miljö- och byggnämnden har gett ett kap 4 § PBL) Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har lämnats är miljö- och bygg- nämnden, enligt kap § PBL, skyldig att påföra byggherren en betydande sanktionsavgift.

Avgiften för bygglov inklusive nybyggnadskarta och utsättning är 10 438 kronor.

(i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Beslutsexpediering

(3)

D E L E G A T I O N S B E S L U T Beslutsdatum Bygg 3 ( 2 )

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2017-12-20 MBN § 245/2017

Lidköpings kommun

Detta beslut har fattats av handläggare vid bygglovsenheten enligt miljö- och bygg-

nämndens delegationsordning M B N § A

Expedieras till Sökanden

Meddelande om bygglov skickas till (enligt PBL 9 kap Gamla Staden 5:1

23

Stadsarkitekt Byggnadsinspektör

Utdragsbestyrkande Beslutsexpediering

(4)

KONTROLLPLAN,

enligt P B L 10 6 §

Fastighet: G a m l a S t a d e n 2:1, Bygglov - Nybyggnad av teknikhus för fiber.

Kontrollanter:

Byggherren: Lidköpings Kommun, Teknisk Service, Bredband

Kontroll Kontrollant Sign Metod Kontroll m o t Resultat Å t g ä r d A n m ä r k n i n g

Markarbeten Schaktbotten

Kapillärbrytande material

BH BH

Visuellt Visuellt

K-ritning K-ritning

Utsättning

Utstakning av behörig mättekniker BH GPS Situationsplan

Stomme Yttertak

BH BH

Visuellt Visuellt

K-ritning K-ritning

Installationer

El-installationer BH Mätning BBR 8:8

Överensstämmelse med bygglovet

Planlösning och läge Fasader

Material/färgsättning

BH BH BH

Visuellt Visuellt Visuellt

A-ritning A-ritning Enl. givet bygglov

Fastställd

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre

(5)

Lidköpings kommun

Information om hur man överklagar

Om du inte är nöjd med detta beslut kan du överklaga det hos Länsstyrelsen.

Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen Västra Götalands län men skickas till:

Lidköpings kommun Miljö- och byggnämnden 531 88 Lidköping

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

(Personer som inte delgivits beslutet ska sända in överklagan till miljö- och byggnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidningar.)

Hur man utformar sitt överklagande Överklagandet ska vara skriftligt.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).

Skriv varför du tycker att beslutet är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

När överklagan kommit in till miljö- och byggnämnden

Din överklagan skickar v i vidare till Länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet, såvida inte miljö- och byggnämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt.

LIDKÖPINGS KOMMUN Samhällsbyggnad

Post

Lidköpings kommun Samhällsbyggnad

531 88 LIDKÖPING vid Vänern Besök Stadshuset Skaragatan 8

Telefon 0510-77 00 00

Org.nr 212000-1694 VATnr

SE212000169401

Internet www.lidkoping.se E-post

samhallsbyggnad@lidkoping.se

(6)

C a 2996

2873

o

SECTION A-A

C a

3839

DENNA HANDLING TILLHÖR

BESLUT Db nr.

Sign

KOMMUN

MILJÖ- OCH

-09- 2 7

Änr/Rev Änr Änr

av/Designed by

ANAB

Ritad by

ANAB

Tolerans enligt:

ISO

Ritning nr/Drawing No.

L i d k ö p i n g t r ä r e g e l f a s a d m e d spetsigt t a k

GRYTEK A B

Blad nr Sheet No.

1 /

Artikel änr rev.

(7)

6486700

o

T e k n i k h u s e t s storlek är 3,8x 2 , 9 m .

Långsida placeras 5 , 0 m från befintlig transformatorstation.

Kortsida placeras 4 , 8 m från f a s t i g h e t s g r ä n s .

T e k n i k h u s e t g ö m s en aning b a k o m transformatorstationen från S o l h a g s v ä g e n sett.

Ledningsuppgifter Typ

Vatten Dagvatten Spillvatten Husdränering Datum

Vattengångens

höjd i Uppdämningshajd

Uppgiftslämnare

OCH

2017

Diameter i förbindelsep

KOMMUN

Redovisningen av underjordiska ledningar kan vara osäker och ofullständig, varför den för nybyggnaden ansvarige

kontakta berörda ledningsägare innan byggnationen påbörjas.

Åtgärd Byggnadslov

+ Finutstakning

Detaljplan laga Plannummer Areal

Datum Signatur

/

•/

DENNA

BESLUT

2

D b

Teckenförklaring

• Gränspunkt - — Fastighetsgräns

Höjdkurva Markhöjd

kantsten Lövträd Dikesmitt

Barrskog Lövskog

> Strömpil

Järnväg

Byggnad +63.0 Projekterad höjd

Häck, mittlinje

— S t a k e t Stödmur

Teleledning KabelTV Dataledning Elledning luft

Elledning mark Fjärrvärmeledning

10 20 30 40 m

Lidköpings kommun

Nybyggnadskarta

Fastighet Del av

Gamla Staden 2:1

Gatuadress Solhagsvägen

Kommun Lidköping

Län Västra Götaland

Ritad Granskad

Lidköpings kommun Samhällsbyggnad

Kartan upprättad 10 nov

Marcus Hellgren

Standardklass 2 Skala 1:400 Koordinatsystem plan

SWEREF 99 13 30

Koordinatsystem i höjd Beteckningsstandard RH 2000 HMK-Ka D

References

Related documents

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap 43 §).. För att

Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap 43 §).. Åtgärden får