• No results found

Väg 226, Dalvägen, gång- och cykelväg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 226, Dalvägen, gång- och cykelväg"

Copied!
22
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Väg 226, Dalvägen, gång- och cykelväg

Botkyrka kommun, Stockholms län

Vägplan, 2017-02-03

Uppdragsnummer: 138439

Diarienummer: TRV 2015/50833

(2)

2

Trafikverket

Postadress: Trafikverket, 172 90 Sundbyberg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Väg 226, Dalvägen, gång- och cykelväg, Botkyrka kommun Författare: Anna K Eriksson, ÅF Infrastructure AB

Dokumentdatum: 2017-02-03 Ärendenummer: TRV 2015/50833 Version: 1.3

Kontaktperson: Åsa Eriksson, Trafikverket

Uppdragsansvarig: Linda Wahlman, ÅF Infrastructure AB

TMALL 0096 Mall Samdsredogörelsev 1.0

(3)

3

Innehåll

SAMMANFATTNING 4

PLANLÄGGNINGSBESKRIVNING 4

Bakgrund, ändamål och syfte 4

Vad har hänt? 5

Vad händer nu? 6

SAMRÅDSKRETS 6

SAMRÅD 6

Samråd med berörd Länsstyrelse 6

Samråd med berörd kommun 7

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 11

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 15

Samråd med allmänheten 17

Ledningssamordning 19

(4)

4

I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var yttranden, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I

samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. Tabellerna under respektive samrådspart fylls på med synpunkter vartefter de kommer in.

Sammanfattning

Tidigt samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Stockholm gällande

samrådsunderlag. Samråd rörande samrådsunderlag har även hållits med Botkyrka kommun. Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt för allmänheten och särskilt berörda har fått information om projektet brevledes och var handlingarna fanns tillgängliga. Berörda fastighetsägare bjöds in till informationsmöte rörande gång- och cykelvägen i december 2015.

Samråd rörande samrådshandling har hållits under perioden 2016-04-29 – 2016-05-30.

Samrådshandlingen har funnits tillgänglig för allmänheten och särskilt berörda har fått information om projektet brevledes om var handlingarna finns tillgängliga.

Samrådsmöte för allmänheten hölls den 2o16-05-17.

Nu genomförs granskningsskedet och denna samrådsredogörelse är framtagen inför Granskning.

Planläggningsbeskrivning

Bakgrund, ändamål och syfte

Längs Dalvägen (väg 226) mellan Tumba och Vårsta finns en separat gång- och cykelväg. På en delsträcka sker dock cykling i blandtrafik. Delsträckan är lokaliserad från korsning med Björkvägen och cirka 800 meter norrut (till och med ST-1 macken).

Gång- och cykelstråket används av många arbetspendlare och det finns därmed ett behov att bygga en separat gång- och cykelväg även längs denna delsträcka. Gång- och cykelvägen planeras på den östra sidan av Dalvägen med samma standard som befintlig gång- och cykelväg på övriga delar av sträckan.

En utbyggnad av gång- och cykelvägen innebär en förutsättning för hållbara resor i framtiden med minskad risk för trängsel på bilvägar samt en förbättrad framkomlighet för cyklister och gående.

Objektet har finansiering i Trafikverkets budget.

Syftet med samrådsredogörelsen är att redogöra för de synpunkter som kommit in till Trafikverket rörande den planerade gång- och cykelvägen längs väg 226.

(5)

5

Vad har hänt?

En förenklad åtgärdsvalsstudie genomfördes 2013, som ett underlag till Trafikverkets åtgärdsplanering.

Samråd för samrådsunderlag, har genomförts under perioden 11 augusti till 8 september 2015.

Handlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten på:

 Trafikverkets kontor i Solna, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna

 Tumba medborgarkontor, Tumba torg 101, 147 30 Tumba

 Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/dalvagen Den 11 augusti 2015 annonserades samrådet i tidningarna:

 Post- och Inrikes Tidningar

 Mitt i Botkyrka.

Efter det samrådet färdigställdes första versionen av samrådsredogörelsen. Den tillsammans med Samrådsunderlaget låg till grund för Länsstyrelsens bedömning om miljöpåverkan. Länsstyrelsen beslutade den 27 oktober att projektet inte innebär en betydande miljöpåverkan. En miljöbeskrivning upprättas som en del av

samrådshandlingen.

Den 2 december 2015 hölls ett informationsmöte med berörda fastighetsägare.

Samråd för samrådshandling, har genomförts under perioden 29 april till 30 maj 2016.

Handlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten på:

 Trafikverkets kontor i Solna, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna

 Tumba medborgarkontor, Tumba torg 101, 147 30 Tumba

 Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/dalvagen Den 26 april 2016 annonserades samrådet i tidningarna:

 Post- och Inrikes Tidningar

 Mitt i Botkyrka.

Samrådsmöte hölls med allmänheten den 2016-05-17 i kommunhuset i Tumba. En enklare beskrivning av projektet gavs och det fanns möjlighet att lämna synpunkter både muntligen och skriftligen. Mötet protokollfördes och synpunkterna från mötet redovisas nedan.

(6)

6

Vad händer nu?

Trafikverket har beaktat inkomna synpunkter på samrådshandlingen och har nu tagit fram en granskningshandling för projektet.

Minnesanteckningar från möten med kommun, Länsstyrelse och berörda fastighetsägare, samt inkomna synpunkter diarieförs på Trafikverket under diarienummer TRV 2015/50833.

Planläggningsbeskrivningen för det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen:

2015-08-05, 2016-03-14, 2016-03-29, 2016-06-02

Samrådskrets

Länsstyrelsen i Stockholm och Botkyrka kommun har informerats om projektet vid möten med Trafikverket. Myndigheter och organisationer, samt de enskilda som kan bli särskilt berörda har fått information om projektet brevledes och var handlingarna finns tillgängliga. Särskilt berörda har även bjudits in till informationsmöte samt

samrådsmöte. Övriga som kan vara berörda har informerats via kungörelserna i tidningarna.

Samråd

Samråd med berörd Länsstyrelse

Ett tidigt samrådsmöte genomfördes med Länsstyrelsen i Stockholm 2015-06-09. En enklare beskrivning av projektet samt underlag i form av kartor som visade

skyddsvärden, vattenskyddsområden och förorenad mark i området, skickades via mail till Länsstyrelsen före mötet. Under mötet framfördes synpunkter som återfinns i minnesanteckningar. Synpunkterna redovisas i korthet nedan.

Avsändare Datum

Länsstyrelsen i Stockholm 2015-06-09 Synpunkt

Ett flertal verksamheter vilka kan ha genererat föroreningar i mark finns i anslutning till den tänkta sträckningen för gång- och cykelbanan.

Delar av sträckningen går genom ett vattenskyddsområde.

Trafikverkets kommentar

Trafikverket kommer beakta synpunkterna i det fortsatta arbetet.

(7)

7

Avsändare Datum

Länsstyrelsen 2015-10-27

Beslut

• Länsstyrelsen beslutar enligt 15§ väglagen att rubricerat projekt inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

• Projektets utredningsområde är geografiskt beläget inom tätbebyggt område.

Vidare anläggs ny gång- och cykelväg i anslutning till befintlig vägsträckning, vilket innebär att relativt lite ny mark behöver tas i anspråk. Sammantaget bedöms ny gång- och cykelväg ha begränsad påverkan på mark-, vatten-, buller- och luftkvaliteten i området. Det gör att Länsstyrelsen, under nu kända förhållanden, kan anta att ny gång- och cykelväg har måttlig påverkan på miljön.

• I fortsatt arbete med vägplanen behöver hänsyn tas till att projektets

utredningsområde är geografiskt beläget inom Tullingesjöns avrinningsområde med grundvattenförekomsten Uttran (SE656518-161456), Segersjöns

vattenskyddsområde, samt Tumba-Hågelbys markavvattningsföretag. Ett flertal verksamheter kan ha givit upphov till markföroreningar. Vidare är väg 226 rekommenderad transportled för farligt gods.

Trafikverkets kommentar

Trafikverket kommer att beakta synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Samråd med berörd kommun

Samråd mellan Trafikverket och Botkyrka kommun genomfördes 2015-08-28.

Synpunkter i korthet från kommunen redovisas nedan. Botkyrka kommun har även lämnat synpunkter brevledes.

Avsändare Datum

Botkyrka kommun 2015-08-28

Synpunkt

Dalvägen är storskalig och åtgärdsvalsstudie pågår. Det är oklart hur Dalvägen ska utformas men kommunen önskar behålla handlingsfrihet för framtiden med en väl genomtänkt placering av gång- och cykelvägen.

Gång- och cykelvägen kommer troligtvis användas som skolväg.

Kommunen förordar grönyta mellan gång- och cykelväg och Dalvägen under förutsättning att detta är möjligt utan att göra intrång på närliggande fastigheter.

Anmälan till tillståndsmyndighet ska ske rörande arbete i vattenskyddsområde.

Det finns en huvudvattenledning längs Dalvägens östra sida.

Delar av grönytorna läng Dalvägen ägs av kommunen och är att beakta som tillgängliga för gång och cykelbanan.

Drifthållning – kommunen ansvara om det blir grönremsa mellan gång och cykelväg, Trafikverket om gång- och cykelbanan ligger dikt an.

(8)

8

Möjlighet att förbättra korsningen Vattravägen/Björkvägen – Dalvägen. Kommunen kan medfinansiera

Belysningen längs sträckan bör förbättras

Barriär mellan körbana och gång- och cykelväg förordas.

Hur hanteras trafiksignalerna vid korsningen Vattravägen/Björkvägen – Dalvägen?

Trafikverkets kommentar

Trafikverket kommer beakta synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Avsändare Datum

Botkyrka kommun 2015-09-02

Synpunkt

Positivt inställd till gång- och cykelvägen.

Kommunen meddelar att det finns möjlighet att använda mark som ägs av kommun men hyrs ut till fastighetsägare längs sträckan.

Önskar grönremsa mellan gång- och cykelväg och Dalvägen, samt område för snöupplag.

Belysning önskas längs hela sträckan.

Nuvarande signal bör anpassas med en cykelöverfart vid korsningen Björkvägen – Dalvägen.

Önskar ökad trafiksäkerhet vid övriga korsningspunkter längs den aktuella sträckan Anser att det finns behov av klargörande från Trafikverket angående driftansvar av färdigställd gång- och cykelväg.

Trafikverkets kommentar

Trafikverket kommer beakta synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Avsändare Datum

Botkyrka kommun 2016

Dialog/samråd

Trafikverket och Botkyrka kommun har haft en dialog rörande processen som krävs för att gång- och cykelvägen påverkar detaljplanelagd kvartersmark. Ett första möte hölls i januari 2016 och diskussionen har sedan fortsatt via mailkorrespondens och telefonsamtal. Dialogen har även behandlat hur hanteringen av, samt påverkan på nuvarande polistillstånd för den markupplåtelse som fastighetsägarna utmed vägen har.

Kontakt har även tagits med representant från Botkyrka kommun för diskussion gällande dagvatten. Tillskott av dagvatten kopplat till nätets kapacitet samt kommunens önskemål om långsam och trög fördröjning har diskuterats.

(9)

9 Trafikverkets kommentar

Samrådshandlingen har kompletterats med text om påverkan och möjliga lösningar för dagvatten. Dialog fortsätter kring frågeställningarna om planlagd mark samt polistillstånd.

Avsändare Datum

Botkyrka kommun 2016- 06-10

Synpunkt

Botkyrka kommun anser att gång- och cykelvägen borde uppfylla breddkraven enligt regional cykelplan.

De önskar att samråd sker med anledning av dagvattenlösningarna som påverkar det kommunala dagvattensystemet.

De tycker att det är positivt med belysning för gång- och cykelvägen.

Kommunen informerar om att upplag, etableringar mm på allmän plats kräver att polistillstånd inhämtas. I de fall dessa ytor är inom de ytor som fastighetsägarna utmed sträckan disponerar (har polistillstånd för) utanför sin fastighet, ska Trafikverket meddela dessa.

Kommunen har lämnat en del synpunkter på förändring av textformuleringar

Trafikverkets kommentar

Gång- och cykelvägen kommer inte att göras bredare än nu föreslaget då sträckan inte är utpekat som ett regionalt cykelstråk.

Samråd med kommunen angående dagvatten kommer att genomföras kontinuerligt.

Textförändringarna genomförs i granskningshandlingen.

Trafikverket meddelar fastighetsägaren och det är i sin tur fastighetsägarens ansvar att meddela sin eventuella nyttjanderättshavare.

Frågan om driftansvar som Botkyrka kommun tagit upp tidigare har processats vidare under arbetets gång och då anslutande gång- och cykelvägar driftas av Botkyrka kommun har Trafikverket och Botkyrka kommun skrivit ett genomförandeavtal om driftsansvaret.

Avsändare Datum

Botkyrka kommun 2017-01-24

Dialog/samråd

Trafikverket och Botkyrka kommun har fortsatt dialogen kring processen som krävs för att gång- och cykelvägen påverkar detaljplanelagd kvartersmark. På

nämndsammanträdet den 24 januari 2017 beslutade Botkyrka kommun att detaljplanen behöver ändras för att vägplanen och detaljplanen inte ska strida mot

(10)

10

varandra. Kommunen har påbörjat planarbetet och planen beräknas vara klar efter sommaren 2017. Detaljplanen kommer att upprättas med standardutförande.

Trafikverkets kommentar

Trafikverket kommer att följa planprocessen.

(11)

11

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda

Enskilt berörda har haft möjlighet att komma med synpunkter både skriftligt och muntligen. Inkomna synpunkterna redovisas i korthet nedan.

Avsändare Datum

Fastighetsägare längs Dalvägen 2015-08-11 Synpunkt

Välkomnar utbyggnad av gång- och cykelväg i området men påpekar att

korsningspunkter längs Dalvägen medför en ökad risk för oskyddade trafikanter.

Föreslår istället att alternativ sträckning utreds. En förlängning parallellt med Bergfotsvägen och Olvonvägen skulle innebära att farligaste korsningspunkten undviks. Gång- och cykelvägen skulle dessutom gå helt separerad från den livliga trafiken på väg 226 och som bonus i en betydlig trevligare miljö.

Trafikverkets kommentar

Parallellt med väg 226 förekommer gång- och cykelvägar längs stora delar av

sträckan. Trafikverket önskar uppnå ett enhetligt gång- och cykelstråk längs väg 226.

Planerad gång- och cykelväg längs Dalvägen binder samman två befintliga gång- och cykelvägar. Att bygga vidare på befintligt gång- och cykelstråk bedöms även vara den genaste sträckningen. Korsningspunkterna längs sträckan kommer att studeras i samband med fortsatt arbete.

Avsändare Datum

Fastighetsägare längs Dalvägen 2015-08-12 Synpunkt

Negativt inställd till gång- och cykelvägen längs Dalvägen. Idag är det stora problem med vänstersväng från ST1 macken och Däldvägen, vilka skulle förvärras av gång- och cykelvägen. Föreslår att gång- och cykelväg leds via Olvonvägen och Bergfotsvägen i stället.

Trafikverkets kommentar

Parallellt med väg 226 förekommer gång- och cykelvägar längs stora delar av

sträckan. Trafikverket önskar uppnå ett enhetligt gång- och cykelstråk längs väg 226.

Planerad gång- och cykelväg längs Dalvägen binder samman två befintliga gång- och cykelvägar. Att bygga vidare på befintligt gång- och cykelstråk bedöms även vara den genaste sträckningen. Korsningspunkterna längs sträckan kommer att studeras i samband med fortsatt arbete.

Avsändare Datum

Fastighetsägare längs Dalvägen 2015-09-02 Synpunkt

Negativt inställd till den planerade gång- och cykelbanan. Resonerar kring ett antal punkter i samrådsunderlaget:

 Risken för olyckor kommer inte minska i och med den nya sträckningen

 Stor investering till ingen nytta

 Missar att binda samman vissa butiker

 Risk för att fotgängare går över väg 226 i större utsträckning än idag

(12)

12

 Bättre om gång och cykelbanan går vid Bergfotsvägen

 Bra att ta ner hastigheten i 50 km/h

 Ökad risk för trafikolyckor och köbildning om vägrenen används till gång- och cykelbana

 Farlig gods transporteras idag längs v 226. Vid olycka riskeras dagvattnet och miljön.

 Föreslår gång- och cykelväg längs Grödningevägen istället

 Fördelen med att leda gång och cykelvägen en annan sträckning, är att man kommer bort från avgaserna.

 Gör övergångsställen vid Björk- och Olvonvägen samt Däld- och Bergfotsvägen.

Trafikverkets kommentar

Parallellt med väg 226 förekommer gång- och cykelvägar längs stora delar av

sträckan. Trafikverket önskar uppnå ett enhetligt gång- och cykelstråk längs väg 226.

Planerad gång- och cykelväg längs Dalvägen binder samman två befintliga gång- och cykelvägar. Att bygga vidare på befintligt gång- och cykelstråk bedöms även vara den genaste sträckningen.

Avsändare Datum

Fastighetsägare längs Dalvägen 2015-09-07 Synpunkt

Negativt inställd till gång- och cykelvägen, pga. höga hastigheter, ledningar i mark längs Dalvägen och utfarten vid Däldvägen. Föreslår alternativ sträckning längs Olvonvägen.

Trafikverkets kommentar

Parallellt med väg 226 förekommer gång- och cykelvägar längs stora delar av

sträckan. Trafikverket önskar uppnå ett enhetligt gång- och cykelstråk längs väg 226.

Planerad gång- och cykelväg längs Dalvägen binder samman två befintliga gång- och cykelvägar. Att bygga vidare på befintligt gång- och cykelstråk bedöms även vara den genaste sträckningen. Korsningspunkterna längs sträckan kommer att studeras i samband med fortsatt arbete.

Avsändare Datum

Fastighetsägare längs Dalvägen 2015-09-08 Synpunkt

Föreslår alternativ sträckning längs Olvonvägen och Bergfotsvägen.

Påpekar problematisk utfart vid Däldvägen, den är inte trafiksäker.

Informerar om ledningar i mark.

Trafikverkets kommentar

Parallellt med väg 226 förekommer gång- och cykelvägar längs stora delar av

sträckan. Trafikverket önskar uppnå ett enhetligt gång- och cykelstråk längs väg 226.

Planerad gång- och cykelväg längs Dalvägen binder samman två befintliga gång- och cykelvägar. Att bygga vidare på befintligt gång- och cykelstråk bedöms även vara den

(13)

13 genaste sträckningen. Korsningspunkterna längs sträckan kommer att studeras i samband med fortsatt arbete.

Avsändare Datum

Informationsmöte med särskilt berörda 2015-12-15 Synpunkt

Gång- och cykelvägen bör gå längs Bergfotsvägen i stället då den är mindre trafikerad och där med skapar färre konflikter mellan cyklister och bilister.

Anläggandet av en gång- och cykelväg utmed Dalvägen kommer medföra att folk genar över tomterna för att nå gång- och cykelvägen.

En åhörare påpekade att det fanns en bestämmelse i detaljplan vilken krävde att fastighetsägare måste ha ett staket ut mot Dalvägen för att förhindra spring över Dalvägen, denna bestämmelse borde upphävas så att man kan nå gång- och cykelvägen längs sträckan.

Korsningen Däldvägen/Dalvägen är problematisk idag, bl.a. svårt att komma ut på grund av mycket trafik på Dalvägen. Det är även svårt att se åt båda håll på Dalvägen vilket medför att bilisterna står långt ut och de kommer då hindra cyklisterna. Det är många olika riktningar på bilisterna i korsningen vilket gör att den blir svår att överblicka. Korsningen borde signalregleras.

En gång- och cykelväg utmed Dalvägen skulle enligt en av åhörarna göra att

framkomligheten på Dalvägen påverkas genom att de som ska svänga in på någon av de anslutande gatorna måste väja för cyklister som rör sig på gång- och cykelvägen.

Det är en brist att den föreslagna gång- och cykelvägen utmed Dalvägen inte kopplas mot den bron som går över Dalvägen då det är ett stort stråk. Då är lösningen med gående och cyklister utmed Bergfotsvägen ett bättre alternativ då den naturligt ansluter till bron.

Trafikverket borde göra en lösning där korsningarnas utformning hanteras samtidigt som gång- och cykelvägen, det är inte effektivt att göra en gång- och cykelväg nu för att sedan komma och bygga om korsningarna.

Längs sträckan rör det sig många långsamtgående fordon vilket redan idag skapar köer, om gång- och cykelvägen tar del av vägrenen så försvåras situationen för de långsamtgående fordonen genom att de inte längre kan hålla ut på vägrenen.

Hastigheten på Dalvägen intill den planerade gång- och cykelvägen bör sänkas.

Trafikverkets kommentar

Trafikverket avser inte att ändra utformningen av berörda korsningar inom sträckningen för gång- och cykelvägen inom ramen för detta projekt.

Vid korsningen Dalvägen - Däldvägen kommer den planerade gång- och cykelvägen att dras in så att bilister som ska ut på Dalvägen får plats mellan gång- och cykelvägen och Dalvägen.

Gång- och cykelvägens syfte är att skapa ett sammanhängande stråk för gång- och cykeltrafikanter längs Dalvägen. Botkyrka kommun ser över Bergforsvägens sektion med avseende på behov av gång- och cykelväg i samband med pågående planprojekt för studentbostäder.

Trafikverket kommer beakta övriga synpunkter i det fortsätta arbetet.

(14)

14

Avsändare Datum

Fastighetsägare längs Dalvägen 2016-05-18 Synpunkt

Synpunkter efter mötet den 17 maj 2016:

Förstår att en cykelväg måste byggas, men att inte förändra korsningen Däldvägen med en rondell eller annan lösning som gör utfart säkrare och enklare i samband med cykelvägsbygget känns dumt.

Cykelvägen kommer säkert till viss del försämra utfarten från Däldvägen, men framför allt kommer trafiken från Bergfotsvägen och från Storvreten öka.

Sedan vårt första möte har en Bilprovning, kaffe, chark och blomsteraffär öppnat på Bergfotsvägen. Bara bilprovningen har säkert 4 bilar i timmen.

Dessutom finns det godkända planer på 90 lägenheter på Bergfotsvägen samt att Kommunen har planer på fler lägenheter i Storvreten.

Och för egen del finns det planer att bebygga vår tomt mera som innebär fler

hyresgäster och ev. kunder till dom, och jag bedriver en Mekonomen Bilverkstad och Däckia verkstad.

Bara på däckverkstaden så är det under högsäsong minst 8 bilar i timmen. Vi har i dags läget 700 bilars däck förvarade och vi ska förhoppnings viss under sommaren bygga ett lager så vi får plats med ytligare 300 bilar. Vår övriga verksamhet expanderar hela tiden också.

Trafikverkets kommentar

Detta projekt berör endast gång- och cykelvägen och en cirkulationsplats är inte aktuell i detta projekt.

(15)

15

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer

Inkomna synpunkter från berörda myndigheter och organisationer redovisas i korthet nedan.

Avsändare Datum

SLL Trafikförvaltningen 2015-08-05 Synpunkt

Positivt inställd till gång- och cykelvägen. Önskar samarbete i frågor rörande busstrafik, busshållplatser, möjlighet att kombinera gång- och cykeltrafik med kollektivtrafik, cykelparkeringar och störningar i trafik under byggtiden. Trafikverkets kommentar

Trafikverket kommer beakta synpunkten i det fortsatta arbetet.

Avsändare Datum

Naturvårdsverket 2016-04-29

Synpunkt

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Trafikverkets kommentar

Trafikverket noterar att Naturvårdsverket avstår att lämna synpunkter.

Avsändare Datum

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

2016-05-11

Samrådssvar

Sträckan trafikeras av buss mellan Vårsta och Tumba centralort och

pendeltågsstation. Trafikförvaltningen är positivt inställd till förslaget som leder till bättre trafiksäkerhet för samtliga trafikslag. Inga hållplatser berörs av förslaget.

Trafikverkets kommentar Trafikverket noterar synpunkten.

Avsändare Datum

SGU 2016-05-25

Yttrande

SGU ser positivt på att sårbarhetskartan för grundvatten har använts i

samrådsunderlaget. SGU vill påpeka att det troligtvis finns ett grundvattenmagasin under leran längs hela sträckningen. I MKBn bör det tas hänsyn till

grundvattenförekomsten, det är viktigt att den kvalitativa och kvantitiva statusen inte försämras.

Trafikverkets kommentar

Trafikverket noterar synpunkten och behandlar frågan i planbeskrivningens miljöbeskrivning.

(16)

16

Avsändare Datum

SGI 2016-06-14

Samrådssvar

I samrådshandlingen uppges att ” inga särskilda stabilitetsproblem har

identifierats”. Området är flackt och en kontroll mot jordartskartan och jorddjup samt förekomst av eventuella skred eller ras eller spår av ravinbildning – ger ingen information som tyder på stabilitetsproblem. SGI instämmer således i Trafikverkets tolkning.

Trafikverket har kontrollerat vilka potentiella och konstaterade förorenade områden som finns i och i anslutning till området för planerad byggnation och beskriver hur dessa områden och eventuella okända förorenade områden avses hanteras. Trafikverket har också beaktat möjligheten att asfalt innehållande stenkolstjära förekommer i byggnationsområdet. SGI har inga ytterligare kommentarer till detta i nuläget.

Man beskriver också, på ett i detta skede tillfredsställande sätt, att åtgärder ska vidtas för att förhindra och ha beredskap för omhändertagande av utsläpp av bränslen och kemikalier under byggskedet.

SGI ser således inga hinder för den planerade gång- och cykelvägen.

Trafikverkets kommentar Trafikverket noterar synpunkten.

(17)

17

Samråd med allmänheten

Inkomna synpunkter från allmänheten redovisas i korthet nedan.

Avsändare Datum

Sammanfattning av

samrådsmötesanteckningarna

2016-05-17

Nedan redovisas under mötet inkomna synpunkter/frågor:

 Däldvägen bör byggas om till cirkulation eller signalreglerad korsning, det är i dagsläget svårt att komma ut på Dalvägen.

 Trafikverket har beslutat att inte utöka pågående projekt för gång- och cykelväg med att även omfatta ändrad utformning av korsningar.

Ändrad utformning av korsningar hanteras som en fortsatt dialog mellan Trafikverket och Botkyrka kommun efter att Åtgärdsvalsstudiens

avsiktsförklaring är tecknad.

 En deltagare uttryckte att det är bra att det tillkommer en gång- och cykelväg utmed väg 226.

 Det borde finnas en busshållplats på Dalvägen på den berörda sträckan. Det blir ett större behov av närhet till kollektivtrafiken i samband med att planerat studentboende tillkommer.

 Det är Trafikförvaltningen (SL) som ansvarar för hållplatser.

 Deltagarna ansåg inte att gång- och cykelvägen utmed Dalvägen binds samman med befintliga tvärgående stråk på ett bra sätt.

 Det konstaterades att det gör den inte, de som cyklar längs med väg 226 har start och målpunkt längre bort än i det här områdets närhet och har en mer övergripande funktion. I det sammanhanget är kommunens projekt med att utveckla Bergfotsvägens gång- och cykelbana en viktigare sträcka för att binda samma det kommunala gång- och cykelnätet på ett tryggt och säkert sätt.

 En fråga ställdes om vilken mark som kommer att påverkas under byggtiden?

 Det kommer att tas fram ritningar på dessa behov och de kan mailas ut till berörda när det finns framme.

 Det har byggts en mur i anslutning till området som fastighetsägaren nyttjar på nuvarande vägområde på Haren 17, kommer den att påverkas under byggtiden?

 Projektet återkommer med besked när ritningar enligt ovan finns framme.

 Björkvägen, borde målas upp två körfält ut för att skapa högre kapacitet och tydlighet.

 Anslutande gator till Dalvägen är ett kommunalt ansvar.

 Det står många stolpar och annat utmed vägen söder om Däldvägen som skymmer sikten vid utfart på Dalvägen.

 Närvarande verksamhetsutövare informerade om att det händer mycket inom området utmed Dalvägen. Fastigheternas verksamhet förändras och blir mer heterogen och det tillkommer mer publik verksamhet.

(18)

18

Avsändare Datum

Närboende 2016-05-30

Synpunkt

Jag anser att det behöver kompletteras med en anslutning till gång- och cykelbron så att man kan cykla upp på bron på ett lätt sätt utan omvägar bland biltrafiken för att på ett säkert sätt kunna ansluta till cykelvägen och inte behöva ta omvägar.

Vidare anser jag att en skyddszon till den högt belastade väg 226 med dike är bättre än den föreslagna plana gräsremsa mellan bilvägen och cykelvägen. Enbart 1,5 m gräs och 0,5 vägren är för liten säkerhet i relation till vägens tunga trafik. Var ska bilar med motorproblem stanna och långsamgående fordon köra så det inte blir ytterligare skäl för trafikstockning? Föreslår en utformning med 1m bred vägren och därefter 1- 1,5 m bred gräsremsa med ett ca 0,8-1,0 m djupt dike i mitten och gatlyktor på dikets östra sida, se ritning.

Trafikverkets kommentar

Den föreslagna sektionen är vald för att den ger minsta påverkan på intilliggande fastigheter. Framkomligheten på väg 226 bedöms inte påverkas i någon större omfattning.

(19)

19

Ledningssamordning

Inkomna synpunkter från ledningsägare redovisas i korthet nedan.

Avsändare Datum

Ledningsägare 2016-03-03

Synpunkt

På sträckan påverkas el, fiber, värme och VA. Ledningsägarna har kontaktats, information har skickats via mail. Ledningsägarna som svarat vill att

detaljprojekteringen i nästa skede ska samordnas med dem.

Trafikverkets kommentar

Trafikverket kommer beakta synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Åsa Eriksson

projektledare

(20)

20 Underlag

Minnesanteckningar – tidigt samråd med Länsstyrelsen 2015-06-03 Minnesanteckningar – samråd med Botkyrka kommun 2015-08-28 Synpunkt från Botkyrka kommun 2015-09-02

Synpunkt från SSL Trafikförvaltningen 2015-08-26 Synpunkt från OK-Q8 AB 2015-08-12

Synpunkt från Fastig AB 2015-08-11

Synpunkt från fastighetsägare längs Dalvägen 2015-09-02 Synpunkt från fastighetsägare längs Dalvägen 2015-09-07 Synpunkt från fastighetsägare längs Dalvägen 2015-09-08 Beslut BMP, Länsstyrelsen i Stockholm, 2015-10-27

Minnesanteckningar från informationsmötet men särskilt berörda 2015-12-01 Synpunkt från deltagare vid informationsmötet för särskilt berörda 2015-12-01 Synpunkt från fastighetsägare 2016-05-18

Synpunkt från Naturvårdsverket 2016-04-29

Samrådssvar från Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 2016-05-11 Minnesanteckningar från samrådsmöte 2016-05-19

Yttrande från Sveriges geologiska undersökning, SGU, 2016-05-25 Synpunkt från närboende 2016-05-30

Synpunkt från Statens geotekniska institut, SGI, 2016-06-14

(21)

21

(22)

Trafikverket, 172 90 Sundbyberg. Besöksadress: Solna strandväg 98.

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 www.trafikverket.se

References

Related documents

Med utgångspunkt från att sträckan vidare österut mot Åre kommer att bebyggas med gång- och cykelväg så kommer sträckningen att vika upp något från väg 638 för att

GC-Vägen projekteras för att klara en säker väg för de oskyddade trafikanterna.. Projekteringen ska göras för

Ett PM har tagits fram i detta projekt avseende massor som behöver hanteras i projektet, PM Masshanteringsanalys ( 0T140001). Projektet kommer att medföra ett massöverskott.

Situationen för gående förbättras avsevärt i anslutning till Hjärups tätort genom anläggning av cykelväg öster om väg 852 mellan Kyrkstigen och Stora Uppåkravägen

TRAFIKVERKET PLANERAR FÖR EN GÅNG-OCH CYKELVÄG LÄNGS MED VÄG 23 PÅ EN KORTARE STRÄCKA MELLAN SÖSDALA OCH NORRA MELLBY. DEN NYA GÅNG - OCH CYKELVÄGEN (GUL) BYGGS PARALLELLT MED

Detta gestaltningsprogram ingår i vägplan för Väg 53, Södra infarten till Eskilstuna, som om- fattar en cirka fyra kilometer lång vägsträcka, söder om Eskilstuna stad..

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från