• No results found

22.1. Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kantstenar istället för vassa och lodräta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "22.1. Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kantstenar istället för vassa och lodräta"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-06-01

Caroline Jevring Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0073 KS-6 Diariekod: 329

Kommunstyrelsen

Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kantstenar istället för vassa och lodräta

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta avslås.

Sammanfattning

Ludvig Aspling (SD) har vid kommunfullmäktige 2016-02-04 väckt en motion om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta.

Bakgrund

Ludvig Aspling (SD) har vid kommunfullmäktige 2016-02-04 väckt en motion om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta (bilaga 1).

I motionen föreslås att Sollentuna kommun vid gatu- och vägarbeten snarast möjligt upphör med användandet av helt lodräta och vassa kantstenar och istället övergår till kantstenar med en lite mer lutande och avrundande form.

Motionären menar att kommunen använder höga och vassa kantsenar och att det försvårar för rörelsehindrade, vid snöröjning samt medför att däck och fäljar riskerar att skadas.

Motionen har remitterats till trafik- och fastighetsnämnden.

Trafik- och fastighetsnämndens remissvar

Trafik- och fastighetsnämnden har 2016-05-19 beslutat föreslå att

kommunfullmäktige avslår motionen samt att överlämna ett yttrande som sitt svar på remissen (bilaga 2). Av yttrandet framgår att vass kantsten inte används genomgående i kommunen. Kanstenar anpassas beroende på platsens förutsättningar och om det finns särskilda aspekter som kräver anpassning av kanstenshöjden, till exempel vid övergångsställen. Vidare framgår att det vid valet av kantsten är viktigt att ha separeringen av oskyddade trafikanter och motorfordon i åtanke. Kantstenar kan hindra motorfordon från att använda gång- och cykelbanor för att gena eller parkera.

Godkänt dokument, 2016-08-11, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-06-01

Dnr 2016/0073 KS-6 Sidan 2 av 2

Fokus bör ligga på att skapa tydliga och korrekt utformade platser där passage är möjlig för exempelvis barnvagnar och personer med

funktionsnedsättning, snarare än att genomgående använda en viss typ av kantsten.

Vidare menar trafik- och fastighetsnämnden att användingen av olika

kanstenslösningarna inte försvårar eller fördyrar snöröjning eftersom samma driftsfordon och driftsteknik kan användas.

Kommunledningskontorets beredning

Kommunledningskontoret har inget att tillföra utöver trafik- och fastighetsnämndens remissvar. Motionen föreslås avslås i enlighet med trafik- och fastighetsnämndens yttrande.

Katarina Kämpe Pierre Carlsson

Kommundirektör Administrativ chef

Bilagor:

1. Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta

2. Remissvar från trafik- och fastighetsnämnden

Godkänt dokument, 2016-08-11, Katarina Kämpe

References

Related documents

I motionen anges a tt Sollentuna kommun talar om integration istället för assimilering och att integration innebär att alla grupper, svenskar såväl som invandrare ska integreras

Trafik- och fastighetsnämnden har 2016- 10-20 beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen av Ludvig Aspling (SD) avseende mätning av bullernivå i våra kommunala förskolor

För att tillse att förskolorna i vår kommun har en arbetsmiljö med acceptabla bullernivåer, vill vi Sverigedemokrater undersöka bullernivåer och arbetssätt kring detta i

Uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för att inrätta förberedelseskola i Sollentuna kommun, enligt förslag i motionen.. Uppdra åt lämplig nämnd att utreda hur

Från det att eleven börjar i förberedelseklassen och ända till dess att eleven känner att han eller hon utan större problem följer med i undervisningen i en vanliga klass, ska

En del av Sollentuna som vid vissa tider på året, och vid vissa tider av dygnet, kan vara svårtillgänglig, är motionsspåret och strandpromenaden i anslutning till sjön

Ludvig Aspling (SD) har vid kommunfullmäktige 2016-02-04 väckt en motion om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta..

Om stenkanten endast lutar lite och om rundningen inte är för stor så kommer detta inte att inverka negativt för på- och avstigning av rörelsehindrade personer. Med anledning av

Trafik- och fastighetsnämnden har fått på remiss att svara på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kantstenar, svar till kommunledningskontoret

Mot bakgrund av Förvaltningsrättens dom samt att kommuner redan i dag har möjlighet att anmäla till Migrationsverket om man bedömer att en ensammankommande har en annan ålder än

Vi vill också påminna att om så är fallet så kan detta, för den minderåriga brukaren vara grund för skadestånd mot kommunen. Rättschefen på migrationsverket, Fredrik Beijer,

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst välsignad kost ska hanteras i kommunala verksamheter där det kan finnas barn

Därutöver vill vi också ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst välsignad kost ska hanteras i kommunala verksamheter där det

Ludvig Aspling (SD) har vid kommunfullmäktige 2016-02-04 väckt en motion om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta..

att Sollentuna kommun snarast möjligt upphör med institutionsplaceringar av så kallade ensamkommande flyktingbarn och istället placerar dessa i familjehem där

- att Sollentuna kommun snarast mojligt upphdr med institutionsplaceringar av s k ensamkommande flyktingbarn och istdllet placerar dessa i familjehem ddr

Ludvig Aspling (SD) har vid kommunfullmäktige 2016-02-04 väckt en motion om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta..

Ludvig Aspling (SD) har vid kommunfullmäktige 2016-02-04 väckt en motion om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta. Överläggning

Trafik- och fastighetsnämnden har fått på remiss att svara på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kantstenar, svar till kommunledningskontoret

Trafik- och fastighetsnämnden har fått på remiss att svara på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kantstenar, svar till kommunledningskontoret

På sikt bör ambitionen vara att möjliggöra för ett tryggt och attraktivt cykelstråk längs med hela Norrvikens västra strand. Trafik- och fastighetskontoret gör bedömningen att

Vidare föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst välsignad kost ska hanteras i kommunala verksamheter där det

Rubricerade ärende remitteras till barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Svar till kommunledningskontoret