• No results found

Information och ansökan om samarbetssamtal Pdf, 95.2 kB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Information och ansökan om samarbetssamtal Pdf, 95.2 kB."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

INFORMATION OM SAMARBETSSAMTAL

När ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge samt frågor som gäller barnets/barnens försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten.

Syftet med samtalen är att ni ska kunna samarbeta kring barnet/barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning är att ni båda två är villiga att delta.

Samtalen leds av en eller två familjerättssekreterare. Först träffar familjerättssekreterarna er var för sig, för att ta reda på era behov och om det förekommit våld i relationen. Efter de enskilda samtalen träffas vi och samtalar tillsammans. När det är lämpligt och ni båda är överens om det pratar vi också med barnet/barnen.

Simon Ahlström Ulrika Bjelvenmark

Familjerättssekreterare Familjerättssekreterare

simon.ahlstrom@lysekil.se ulrika.bjelvenmark@lysekil.se

0523-61 34 84 076-10 07 895

(2)

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

ANSÖKAN OM SAMARBETSSAMTAL

Vi vill komma på samarbetssamtal hos familjerätten:

Förälder 1 Förälder 2

Namn: Namn:

Adress: Adress:

E-post: E-post:

Mobil: Mobil:

Jag vill prata om: Jag vill prata om:

Namnteckning: Namnteckning:

Gemensamma barn:

Namn: Personnummer:

Om du behöver tolk, vilket språk gäller det:

Blanketten skickas eller mejlas till:

Familjerätten Lysekils kommun 453 80 Lysekil

simon.ahlstrom@lysekil.se ulrika.bjelvenmark@lysekil.se

References

Related documents

Läs mer om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals i Socialstyrelsens Vårdnad, boende och umgänge - Handbok – stöd för rättstillämpning och handläggning

Socialnämnden bör föreslå att en tid för samtal skrivs in i avtalet för uppföljning av att föräldrarnas avtal om vårdnad, boende och umgänge fungerar och är till barnets

förhållningssätt. En möjlig svaghet med vald metod är att det som återges i domarna inte är en fullständig återberättelse av vad som skett i rättssalen. Vi

Genom att vara närvarande under dessa möten skulle sjuksköterskan, få en djupare förståelse, i patientens upplevelse av att leva med tarmstomin, vilket skulle kunna leda till

Anhöriga hade även en önskan att bygga relationer med sjuksköterskor, att bli sedda, att få stöd och att bli visade empati, vilket kan kopplas till tidigare forskning som säger

Sjuksköterskor upplever att man finns till för barnet genom att vara barnets advokat, där begreppet advocacy beskrivs av Rundvist (2004) som innebär att man tar på sig en roll

För det fallet att föräldrarna inte lyckas nå en överens- kommelse, utan domstol har att slita tvisten, exemplifierades barnets bästa i tidigare lagförarbeten med att den

För att studien skall kunna genomföras behöver de kontakt med föräldrar som varit med om samarbetssamtal eller utredning i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge och som kan

Något ska också sägas om den gemensamma beslutanderätten när ett barn har båda föräldrarna som vårdnadshavare. Enligt 6 kap 11 § FB har vårdnadshavarna

Vår studie visade att barnens vilja inte blev lika viktig att ta hänsyn till som barnets bästa eller risken för att barnet skulle fara illa, vilka båda bedöms utifrån de

Om en tvist om vårdnad, boende eller umgänge inte kan lösas genom samarbetssamtal tar tingsrätten över ansvaret för beslutet om vem som ska vara vårdnads- havare, hos vem

Ett samarbetssamtal är en serie med samtal, där ni föräldrar tillsammans med en familjerättssekreterare försöker hitta en samförståndslösning i vårdnads-, boende-

Läs mer om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals i Socialstyrelsens Vårdnad, boende och umgänge - Handbok – stöd för rättstillämpning och handläggning

Enligt en lagrådsremiss den 19 juni 2013 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

[r]

Umgängesrätten ska utgå från barnets behov och inte från föräldrarnas rätt. Det ankommer på vårdnadshavaren att uppmuntra barnet att träffa den andre föräldern och i takt

Samtliga familjerättssekreterare använder olika tekniker för att lyfta fram barnet i samtalen, vilket med ett kognitivt perspektiv kan tolkas som att dessa har kognitioner kring

Om ni tror att samarbetssamtal kan vara något för er är ni välkomna att ringa till någon av samtalsledarna för vidare information eller tidsbokning.. Glenn Sjöbeck, telefon 040-42

Är föräldrarna ense om att de ska ha gemensam vårdnad bör nämnden – i likhet med tingsrätten i motsvarande situation – vägra godkänna avtalet, om det kan antas att

§ SoL, dock inte av någon stor omfattning. Socialnämnden ska, om det är lämpligt, träffa föräld- rarna och barnet innan nämnden lämnar upplysningar. Utredaren kontrollerar

För medlingsinstitutet skulle detta kunna innebära, utöver riktlinjer till stöd för bedömningen av vad som typiskt sett kan betraktas som barnets bästa, att barnet också som

Alltför få kommuner erbjuder föräldrar och barn ytterligare ett samtal för uppföljning av om överenskommelsen om vårdnad, boende och umgänge fungerar och är till barnets

This large-scale, observational longitudinal study assessed the frequency of fatigue following TBI, fatigue changes across clinical care pathways, severity of injury, and pre-