• No results found

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende"

Copied!
21
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

Resultat för Stockholm_Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande)

Särskilt boende

(2)

Resultaten för er verksamhet/område

Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område från undersökningen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2019.

Årets resultat presenteras för totalen i verksamheten/

området och med referensvärden för kommunen, länet och riket. Resultatet tål att jämföras mellan olika frågor

inom den egna verksamheten/området medan jämförelser av resultat med andra bör ske med försiktighet mot

bakgrund av litet antal svarande.

(3)

3

Resultaten redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent av de svarande som avgivit ett positivt svar. För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas som positiva, se mer om undersökningen samt enkäten på www.socialstyrelsen.se

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

Resultaten för er verksamhet/område,

forts.

(4)

Deltagare

Totalt svarade 36 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 50,0% av de tillfrågade.

Andelen svarande för Stockholm_Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende var mellan 40 - 60%.

Deltagandet i er verksamhet/område redovisas som

procentandel i intervall för att enskild persons svar inte ska

riskera att röjas.

(5)

Resultatöversikt år 2019

(6)

De fem frågor där andelen positiva svar är högst

80 82

88

100 100

0 20 40 60 80 100

Procent Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Får bra bemötande från personalen

Är sammantaget nöjd med äldreboendet

Känner förtroende för personalen

Tycker att maten smakar bra

Känner sig trygg på sitt äldreboende

(7)

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst

44 30

25 25 20

0 20 40 60 80 100

Procent Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar

Besväras inte av ensamhet

Trivs med sitt rum/sin lägenhet

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål

7 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

(8)

Hur nöjd eller missnöjd är du

sammantaget med ditt äldreboende?

87%

13%

Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar

(9)

Samtliga frågor med referensvärden

(10)

Andel positiva svar inom området boendemiljö

57 64 30

75

69 61

71

87

66 62

72

86

67 63

74

87

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Stockholms län Stockholm Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende Fick du plats på det äldreboende du

ville bo på?

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena?

Är det trivsamt utomhus runt ditt boende?

(11)

70

82

66 72

66 71

68 74

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Stockholms län Stockholm Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Andel positiva svar inom området mat och måltidsmiljö

Hur brukar maten smaka?

Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?

11 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

(12)

44 25

70

53 42

70

56 43

71

60 47

72

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Stockholms län Stockholm Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Andel positiva svar inom området hjälpens utförande

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? T.ex.

byte av personal, ändringar av olika aktiviteter etc.

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? T.ex. tid för att

duscha/bada, gå och lägga dig etc.

(13)

44

100

75

91

76

92

79

93

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Stockholms län Stockholm Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Andel positiva svar inom området bemötande

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

13 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

(14)

100 80

81 84

82 85

85 88

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Stockholms län Stockholm Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Andel positiva svar inom området trygghet

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?

Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende?

(15)

25

45

57

34

52 62

35

54 62

35

58 63

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Stockholms län Stockholm Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Observera att det är nej svaren på frågan om ensamhet som redovisas som positiva svar

Andel positiva svar inom området sociala aktiviteter

Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt

äldreboende?

Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga?

Händer det att du besväras av ensamhet?

15 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

(16)

78 57

60

78 49

76

79 50

76

83 54

75

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Stockholms län Stockholm Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Observera att det är de brukare som svarat mycket lätt eller ganska lätt som redovisas som positiva svar på dessa frågor

Andel positiva svar inom området tillgänglighet

Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov?

Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?

(17)

20

88

47

79

47

79

47

81

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Stockholms län Stockholm Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Andel positiva svar inom området hjälpen i sin helhet

Hur nöjd eller missnöjd är du

sammantaget med ditt äldreboende?

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet?

17 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

(18)

Om undersökningen

(19)

Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

19

• Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres

uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

• Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2018 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått

möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller

trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

(20)

• Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 24 maj 2019.

• Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial.

Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

• På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de

nationella resultaten. Resultat finns också redovisade per län

och kommun samt för verksamheter ner till minst 7 svarande.

(21)

Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

References

Related documents

är en enkätundersökning som skickas till äldre personer som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre.. De som har svarat i

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. • Samtliga personer,

Procent Riket Stockholms län Nacka Nacka seniorcenter Talliden.. Hur brukar

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. • Samtliga personer,

Procent Riket Stockholms län Stockholm Stora Sköndal Solgården.. Andel positiva svar inom området mat

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. • Samtliga personer,

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. • Samtliga personer,

Procent Riket Skåne län Kristianstad demens inriktning.. Andel positiva svar inom området mat

Procent Riket Stockholms län Stockholm Solbacken vård- och omsorgsboende Hur nöjd eller missnöjd är du med de.. aktiviteter som erbjuds på ditt

Positiva svar = Mycket tryggt eller Ganska tryggt och Ja, för alla eller Ja, för flertalet. Andel positiva svar i verksamheten/området jämfört med kommunen, länet

Positiva svar = Mycket nöjd/bra eller Ganska nöjd/bra och Mer än tidigare eller Ingen skillnad mot tidigare?. Andel positiva svar i verksamheten/området jämfört med kommunen,

Positiva svar = Mycket tryggt eller Ganska tryggt och Ja, för alla eller Ja, för flertalet. Andel positiva svar i verksamheten/området jämfört med kommunen, länet

Positiva svar = Mycket nöjd/bra eller Ganska nöjd/bra och Mer än tidigare eller Ingen skillnad mot tidigare?. Andel positiva svar i verksamheten/området jämfört med kommunen,

Årets resultat presenteras för totalen i verksamheten/ området och med referensvärden för kommunen, länet och riket.. Resultatet tål att jämföras mellan olika frågor inom

Årets resultat presenteras för totalen i verksamheten/ området och med referensvärden för kommunen, länet och riket.. Resultatet tål att jämföras mellan olika frågor inom

Procent Riket Skåne län Kristianstad allmän inriktning. Andel positiva svar inom området mat

Procent Riket Stockholms län Stockholm Tussmötegården VoB/Dem och Soma?. Andel positiva svar inom området mat

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. • Samtliga personer,

Procent Riket Stockholms län Stockholm Sofiagårdens vård- och omsorgsboende. Andel positiva svar inom området mat

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. • Samtliga personer,

•  Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december 2016 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått?. möjlighet att besvara

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. Källa:

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. Källa: