P501: Innehållet/Behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Full text

(1)

Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 1.1 Produktidentifikation Impact Humik OneShot

1.2. Relevanta, identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Relevanta användningar: Gödning. Endast för professionellt bruk.

1.3. Upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Bolag: Indigrow Ltd, The Old Bakery, Hyde End Lane, Brimpton, Berkshire, RG7 4RH. UK.

Telefon: +44 (0) 1189 710 995

Email: growth@indigrow.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer +44 (0) 7725 962 366 112 (Begär giftinfo)

+46 833 12 31 (Giftinformationen)

AVSNITT 2: Faroidentifiering

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (CLP): Aquatic Chronic 3: H412

Viktigaste skadliga effekterna: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2. Märkningsuppgifter

Faroangivelser: H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser: P273: Undvik utsläpp till miljön.

P501: Innehållet/Behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

2.3. Övriga faror

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar 3.2. Blandningar

Farliga beståndsdelar:

EINECS CAS REACH Klassificering (CLP) Procent

Boric Acid 233-139-2 10043-35-3 01-2119486683-25 Repr. 1B: H360FD 1-10%

Zinc Oxide - 1314-13-2 Aquatic Chronic 1: H410;

Aquatic Acute 1: H400 1-10%

Copper Oxide 1317-38-0 215-269-1 Aquatic Acute 1: H400 <1%

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

(2)

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt: Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda.

Ögonkontakt: Irritation och rodnad kan uppträda.

Förtäring: Halsen kan kännas irriterad.

Inandning: Halsen kan kännas irriterad och bröstet kan kännas trångt.

4.3. Uppgifter om omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som krävs Omedelbar/särskild behandling: Inte tillämpligt.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel

Använd brandsläckningsmedel som är lämplig för den omgivande branden.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid förbränning avges giftig rök.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon och hud.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder. Markera kontaminerat område med varningssymboler och förhindra tillträde för obehörig personal.

6.2. Miljömässiga skyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Saneringsmetoder: Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för omhändertagande enligt lämplig metod.

6.4. Hänvisningar till andra avsnitt

Hänvisning till andra Avsnitt: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering Inte tillgänglig.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell inkompatibilitet

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Lämplig förpackning: Förvara endast i originalförpackningen.

7.3. Specifik slutanvändning

PC12: Gödningsmedel.

(3)

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/Personligt skydd.

8.1. Kontrollparametrar Farliga beståndsdelar:

Boric Acid: Gränsvärden för exponering: 8 hour TWA: 10 15 min STEL: - Damm som kan inandas: 8 hour TWA: - 15 min STEL: - Zincoxid: Gränsvärden för exponering: 8 hour TWA: 5 mg/m3

15 min STEL: 10 mg/m3 Damm som kan inandas: 8 hour TWA: -

15 min STEL: - DNEL/PNEC Values:

Boric Acid:

Typ Exponeringen Värde Befolkning Effekt

DNEL Dermal 68.6 Arbetstagare Systemiska

DNEL Inhalation 1.45 Arbetstagare Systemiska

DNEL Oral 0.17 Konsumenter Systemiska

DNEL Inhalation 0.97 Konsumenter Systemiska

DNEL Dermal 34.3 Konsumenter Systemiska

PNEC Sötvatten 1.35 Befolkningen i allmänhet Systemiska

PNEC Havsvatten 1.35 Befolkningen i allmänhet Systemiska

PNEC Jordmån 5.4 Befolkningen i allmänhet Systemiska

PNEC Mikroorganismer vid avloppsrening 1.75 Befolkningen i allmänhet Systemiska Copper Oxide:

Typ Exponeringen Värde Befolkning Effekt

PNEC Sötvatten 0.0078 mg/l - -

PNEC Havsvatten 0.0052 mg/l - -

PNEC Sediment i sötvatten 87 mg/kg - -

PNEC Sediment i havsvatten 676 mg/kg - -

PNEC Mikroorganismer vid avloppsrening 0.23 mg/l - -

PNEC Jordmån 65 mg/kg - -

8.2. Begränsning av exponering

Andningsskydd: Andningsskyddapparat med partikelfilter.

Handskydd: Skyddshandskar.

Ögonskydd: Skyddsglasögon. Ha ögondusch till hands.

Hudskydd: Skyddskläder.

(4)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd: Fast ämne

Färg: Benvit

9.2. Övriga uppgifter

Annan information: Data saknas.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1. Reaktivitet

Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsförhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risk för farliga reaktioner

Farliga reaktioner uppstår inte under normala transport- eller lagringsförhållanden. Nedbrytning kan ske om produkten utsätts för förhållanden eller material i nedanstående lista.

10.4. Förhållanden att undvika Värme.

10.5. Inkompatibla material Starkt oxiderande ämnen. Starka syror.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter Vid förbränning avges giftig rök.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna Farliga beståndsdelar:

Boric Acid Dermal RBT LD50 >2000 mg/kg

Dust/Mist RAT 4H LC50 >2.03 mg/l

Oral RAT LD50 >2000 mg/kg

Zinkoxid IPR RAT LD50 240 mg/kg

ORL MUS LD50 7950 mg/kg

Copper Oxide Vapours - 4H LC50 1.5 mg/l

Toxicitet: Data saknas.

Symptom/exponeringsvägar

Hudkontakt: Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda.

Ögonkontakt: Irritation och rodnad kan uppträda.

(5)

AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet

Farliga beståndsdelar:

Boric Acid Daphnia magna 48H EC50 133 mg/l

FISH 96H LC50 79.7 mg/l

GREEN ALGA 72H EC50 52.5 mg/l

Copper Oxide Daphnia magna 48H EC50 0.011 mg/l

RAINBOW TROUT 96H LC50 25.4 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet Ej biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumulerande potential Bioackumuleringsförmåga.

12.4. Rörlighet i jord Data saknas.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

12.6. Andra skadliga effekter

Giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för marklevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1. Avfallshanteringsmetoder

Metoder för omhändertagande: Omhänderta avfall och restprodukter i enlighet med lokala myndigheter.

Återvinningsåtgärder: Sophantering i överensstämmelse med alla lokala och nationella bestämmelser.

Omhändertagande förpackningar: Tomma behållare ska tas om hand i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

Materialet är inte klassificerat som farligt för transport enligt gällande internationella regler (ADR/RID,IMDG,IATA)

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Särskilda föreskrifter: Klassificerad och märkt i enlighet med direktiv 1999/45/EG 1272/2008, förordningen nr. 716 2009 Kemikalier (Information om farlighet och förpackning) regler och EG:s förordning om gödselmedel 2003, förordning (EG) nr. 1907/2006.

(6)

16. ANNAN INFORMATION

Innehållet i informationen är relaterat till den angivna formuleringen och behöver inte gälla om produkten används i kombination med andra ämnen. Informationen är baserad på det aktuella kunskapsläget. Emellertid är eventuellt informationen inte

uttömmande eller komplett, det föreligger ingen garanti att riktighet eller fullständighet i informationen föreligger. Det ligger på användarens ansvar att verifiera och tillgodose sina skyldigheter och försiktighetsåtgärder angående validiteten i informationen i förhållande till sitt användande av produkten.

ISSUE 3 05/17 GCL

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :