• No results found

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KOPPARLUNDEN, DETALJPLAN MITT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KOPPARLUNDEN, DETALJPLAN MITT"

Copied!
43
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK

KOPPARLUNDEN, DETALJPLAN MITT

2017-12-15

(2)

Tyréns AB Mäster Ahls gata 8 722 12 Västerås

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2017-12-15

UPPDRAG 281569, Kopparlunden, Detaljplan Mitt

Titel på rapport: MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK

Datum: 2017-12-15

MEDVERKANDE

Beställare: Archus Development AB Kontaktperson: Michael Larsson

Konsult: John Byers, Tyréns Uppdragsansvarig: John Byers, Tyréns Handläggare: John Byers, Tyréns Kvalitetsgranskare: Anders Prästings, Tyréns

Uppdragsansvarig:

John Byers

Datum: Digitalt signerad 2017-12-15

Handlingen granskad av:

Anders Prästings

Datum: Digitalt signerad 2017-12-15

(3)

Uppdrag: 281569, Kopperlunden Geoteknik 2017-12-15 Beställare: Arcus Sweden AB

O:\ORE\281569\G\_Text\LEV\MURGeo.docx

3(9)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 OBJEKT OCH SYFTE ... 5

2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN ... 5

3 STYRANDE DOKUMENT ... 6

4 GEOTEKNISK KATEGORI ... 7

5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ... 7

5.1 TOPOGRAFI ...7

5.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER ...7

6 POSITIONERING ... 7

7 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR... 7

7.1 UTFÖRDA SONDERINGAR ...7

7.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR ...7

7.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD...7

7.4 FÄLTINGENJÖRER ...7

7.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING...8

7.6 PROVHANTERING ...8

8 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ... 8

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ...8

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD...8

8.3 LABORATORIEINGENJÖRER ...8

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR ... 8

9.1 FÄLTINGENJÖRER ...8

10 JORDARTSBESKRIVNING ... 9

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING ... 9

11.1 GENERELLT ...9

12 ÖVRIGT ... 9

(4)

Uppdrag: 281569, Kopperlunden Geoteknik 2017-12-15 Beställare: Arcus Sweden AB

O:\ORE\281569\G\_Text\LEV\MURGeo.docx

4(9)

Bilagor

Beteckning Typ Datum

1 Jordprovsanalys (3 A4), Löpnr. 32457 2017-11-28/29

2 CRS-försök, 8 A4, löpnr:32457 2017-11-29

3 Utvärdering CPT (16 A4) 2017-11-29

Ritningar

Beteckning Typ, skala Datum

G11 01 01 Plan, 1:200 2017-11-30

G11 01 02 Plan, 1:400 2017-11-30

G11 01 03 Plan, 1:200 2017-11-30

G11 01 04 Plan, 1:200 2017-11-30

G11 03 01 Sektion A-B, 1:100/L 1:200/400 2017-11-30 G11 03 02 Sektion C-D, 1:100/L 1:400/200 2017-11-30

G11 03 03 Sektion E, 1:100/L 1:200 2017-11-30

(5)

Uppdrag: 281569, Kopperlunden Geoteknik 2017-12-15 Beställare: Arcus Sweden AB

O:\ORE\281569\G\_Text\LEV\MURGeo.docx

5(9)

1 OBJEKT OCH SYFTE

Tyréns AB har på uppdrag av Archus Development AB utfört geotekniska undersökningar inför detaljplan för Kopparlunden Mitt. Syftet med den geotekniska undersökningen är att utreda markförhållandena inför antagande av detaljplanen genom att översiktligt fastställa de geotekniska förutsättningarna för byggnation.

Undersökningen avser ge svar på:

• Jordlager och mäktigheter

• Djup till berg

• Jordens sättningsegenskaper

• Grundvattnets trycknivå

Föreliggande rapport redovisar otolkade fält- och laboratorieundersökningar inom området.

För att beskriva markförhållandena i bättre detalj har undersökningen delats upp i fyra delområden, se indelningen i Figur 1.1.

Figur 1.1: Översikt aktuella undersökningsområden för geoteknisk undersökning, de fyra delområden som undersökts är inringat i rött [1].

2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

1) Situationsplan Kopparlunden DP Mitt, upprättad Archus Arkitektur, daterad 2017-10-23 2) Situationsplan Verkstaden 19, upprättad Sweco Architects, daterad 2017-08-31

3) Jordartskartan www.sgu.se 1

4

3 2

(6)

Uppdrag: 281569, Kopperlunden Geoteknik 2017-12-15 Beställare: Arcus Sweden AB

O:\ORE\281569\G\_Text\LEV\MURGeo.docx

6(9)

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat beteckningsblad, 2013-04-24.

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument CPT, CPTU/

Spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

WST / VIM SIS-CEN ISO/TS 22476–10:2005/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Övriga ej

Europastandarder

Jb-sondering SGF Rapport 4:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Provtagningar

Skruvprovtagning (Skr) Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN ISO 22475-1:2006

Kolvprovtagning (Kv) SGF Rapport 1:2009 och SS-EN ISO 22475-1

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument Klassificering SS-EN ISO 14688-1

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014 Skrymdensitet SS-EN ISO 17892-2:2014

Ödometer ISO/TS 17892-5:2004

Fallkon SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2007

Atterbergs gränser SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2007

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument Slutna system SS-EN ISO 22475–1:2006

(7)

Uppdrag: 281569, Kopperlunden Geoteknik 2017-12-15 Beställare: Arcus Sweden AB

O:\ORE\281569\G\_Text\LEV\MURGeo.docx

7(9)

4 GEOTEKNISK KATEGORI

Undersökningarna är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK 2) för konstruktion/grundläggning.

5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

5.1 TOPOGRAFI

Aktuellt område utgörs av relativt plan och horisontell mark där uppmätta nivåer på borrhål varierar mellan ca +5,79 till +7,17 (RH 2000).

5.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Undersökningsområden 1, 2, och 3 utgörs av parkeringsytor. Undersökningsområdet 4 utgörs av grönyta. Inom områden finns ledningar för vatten-, spillvatten, dagvatten och fjärrvärme. Kablar finns för tele, el och gatubelysning. Det finns även ett dagvattenmagasin under parkeringen inom området markerat 2 i figur 1.1.

6 POSITIONERING

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30 Höjdsystem: RH 2000

7 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

7.1 UTFÖRDA SONDERINGAR Aktuella sonderingar omfattar:

• CPT-sondering (CPT) i 5 st punkter

• Slagsondering (Slb) i 3 st punkter

• Viktsondering (Vim) i 7 st punkter

• Jordberg-sondering (JB-2) i 9 st punkter

7.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR Aktuella provtagningar omfattar:

• Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 5 st punkter

• Ostörd provtagning med kolvprovtagare (Kv) i 1 st punkter på två nivåer 7.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under vecka 44, 2017.

7.4 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av Magnus Wiklander, fältingenjör Tyréns AB.

(8)

Uppdrag: 281569, Kopperlunden Geoteknik 2017-12-15 Beställare: Arcus Sweden AB

O:\ORE\281569\G\_Text\LEV\MURGeo.docx

8(9)

7.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersökningarna har utförts med geoteknisk borrbandvagn.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering

Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av

Borrbandvagn 11587 2017-02-09 Fredrik Severin, Geofound

CPT nr 4904 2017-02-13 Christoffer Hurtig, GeoTech AB

7.6 PROVHANTERING

Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

8 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

• Rutinundersökning störda prover (okulär jordartsbenämning, vattenkvot, flytgräns) av 4 st prover

• Rutinundersökning ostörda prover (okulär jordartsbenämning, konflytgräns, vattenkvot, skrymdensitet, odränerad skjuvhållfasthet, sensitivitet) av 1 st prov

• Jordartbenämning av 5 st prover

• CRS-försök av 1 st prov

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar har utförts 2017-11-28/29 8.3 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Medhat Al-Nasrawi, laboratorieingenjör Tyréns AB, och Joakim Båke, laboratorieingenjör Sweco Geolab.

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Tre grundvattenobservationsrör installerades i friktionsjord i samband med de geotekniska fältarbetena. Korttidsobservationer av grundvattnets trycknivå har utförts i dessa tre rör.

Tabell 6: Avläsning av grundvattnets trycknivå.

Grundvattenrör

benämning Datum avläsning Djup under mark till

grundvattennivå Höjd

grundvattennivå (RH 2000)

17T03GV 2017-11-09 4,0 m 3,18

17T16GV 2017-11-10 3,3 m 2,58

17T17GV 2017-11-07 2,6 m 3,17

9.1 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete för hydrogeologiska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, fältingenjör Tyréns AB.

(9)

Uppdrag: 281569, Kopperlunden Geoteknik 2017-12-15 Beställare: Arcus Sweden AB

O:\ORE\281569\G\_Text\LEV\MURGeo.docx

9(9)

10 JORDARTSBESKRIVNING

Jorden bedöms enligt jordartskartan bestå av postglacial lera.

Bild 10.1 Jordartskarta Källa: www.sgu.se

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

11.1 GENERELLT

Samtliga JB2 Sonderingar har inte utförts 3 meter i berg som är standarden för metoden.

Inga andra avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller laboratorieundersökningarna.

12 ÖVRIGT

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:

www.sgf.net.

(10)

Uppdragsnamn: Uppdragsnummer: Datum:

Borrhålsnummer (Sektion) (Sidomått)

Provtag- ningssät

t

Jordart Material-

typ

Tjälfarlig- hetsklass

Vatten- kvot

Konflyt- gräns

Anm.

17T02 0,0-0,05 Sk Asfalt Fältbedömt

0,05-0,9 " FYLLNING av sandigt GRUS 2 1 Okulär

0,9-1,9 " torrskorpa av siltig LERA 5A 4 20% 52% Rutin

17T05 0,0-0,05 Sk Asfalt Fältbedömt

0,05-0,9 " FYLLNING av sandigt GRUS 2 1 Okulär

0,9-1,2 " brun LERA 4B 3 31% 62% Rutin

1,2-2,8 " brun LERA 4B 3 43% 61% Rutin

2,8-4,0 " brun LERA 4B 3 68% 61% Rutin

17T12 0,0-0,05 Sk Asfalt Fältbedömt

0,05-0,9 " FYLLNING av sandigt GRUS 2 1 Okulär

0,9-1,5 " torrskorpa av LERA 4B 3 28% 62% Rutin

1,5-2,6 " brun LERA 4B 3 53% 55% Rutin

2,6-4,0 " brun LERA 4B 3 43% 64% Rutin

17T16 0,0-0,05 Sk Asfalt Fältbedömt

0,05-0,6 " FYLLNING av sandigt GRUS 2 1 Okulär

0,6-1,0 " FYLLNING av grusig lerig SAND 4A 3 Okulär

1,0-1,7 " torrskorpa av LERA 4B 3 27% 67% Rutin

1,7-2,9 " brun LERA 4B 4 41% 59% Rutin

2,9-5,0 " brun siltig LERA 5A 4 45% 41% Rutin

17T19 0,0-0,9 Sk FYLLNING av något siltig

sandigt GRUS

2 1 Okulär

0,9-2,4 " LERA med siltskikt 4B 3 Okulär

2,4-3,0 " sandig grusig LERA 3B 3 Okulär

Lab. undersökare

Medhat Al-nasrawi 2017-11-29

Undersökningsdatum

Djup under my/prov- tagningsnivå

Enligt TK Geo AMA Anläggning

281569 2017-11-29

Kopparlunden Geoteknik

O:\ORE\281569\G\Lab\Provtabell_Kopparlunden Geoteknik.xlsx

(11)

Jordprovsanalys

Gransk./Tabell

Tjalfarlighet_ama_13 AMA Anläggning 13

2) Klassificering enl. AMA Anläggning 13 P:\2172\Uppdrag 2017\32457\[Kv 171128.xlsx]

Anm

klass2) Mtrl.

typ/

tjälf.

4B/3 vCl

37 20

6.0

[kPa]1)

4B/3 St

Uppdragsgivare

Jordartsförkortning [m]

[t/m3]

18 18 r

Provtagningsredskap / Analysmetod

Sektion

Djup (okulär jordartskl. SS-EN ISO 14688-1+2)

(enl. Beteckningsblad IEG 2011-05-08)

Den- sitet Borrhål/

Kopparlunden

Löp-nr

2017-11-28 Datum/Sign

Provtagningsdatum Uppdragsnummer

32457 Projekt

Tyréns AB, Gävle

Sensi- 2017-11-10

281569

Benämning /

w [%]

tivitet Undersökningsdatum Kv St II ø 50mm

2017-11-28

Vatten Skjuv-

hållf.h.

Kon- flyt- gräns wL [%]

kvot

tfu

91 3.0 Grå varvig LERA, vCl

1) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

59 48

1.70

85 1.61

17T05

Grå varvig LERA med enstaka sandkorn,

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044,

100 26 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB 1(1)

(12)

ds

Konprovstabell

Gransk./Tabell

Djup Benämning1)

[m] [mm/g] wL [%]

1) Okulär jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 14688-1+2

2) Fallhöjd: 0 mm har använts P:\2172\Uppdrag 2017\32457\[Kon 17T05 171128.xlsx]

vCl 11.1 /

60 7.0 /

100

16.5 /

60

20

0.54

3.0 Grå varvig LERA 5,00 538.0 /

17.0

1.61

14.9 14.5 14.2 14.8 14.8 14.9

14.7 / 400

12.2 /

60

18

1.0

18 85

83.443.6

91

500 vCl

6.0 Grå varvig LERA med enstaka

sandkorn 5,00 568.0 /

17.0

1.70

7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

75.4

50.5 501

37 48

95.460.0

59

501 Vattennivå / Datum /

St tfu

[kPa]3) Konprov

Omrört

[kPa]

Ostört

[g]

Ostört Omrört

Medel [mm/g]

[mm]2) [cm]

Vikt/

r Längd [g/cm]

Referensnivå

[t/m3] Borrhål

17T05

Sektion Densitet

Dia- meter Projekt

Kopparlunden

Uppdragsnummer

281569 Tyréns AB, Gävle

Uppdragsgivare Provtagningsdatum

2017-11-10

Sensi-

Undersökningsdatum Datum/Sign 2017-11-28

2017-11-28

w-våt w-torr Löp-nr 32457

tivitet Kon-

flyt- Provtagningsredskap

Kv St II ø 50mm

Skjuvhållfasthet

3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

w [%]

Skål

(enl. Beteckningsblad IEG 2011-05-08) Jordartsförkortning Vatten

kvot nr gräns

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB 1(1)

(13)

Projekt: Kopparlunden Uppdragsnummer:

281569

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2017-11-29 Löp-nr/Gransk.: 32457

Sektion/borrhål: 17T05 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 3

Densitet: 1,61 t/m

3

Vattenkvot: 91 % Provningstemp.: 20

o

C Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c

v [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts

så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'

v

, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044 100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2017\32457\a17_1044.txt 2017-12-01

s'

c

, kPa M

L

, kPa s'

L

, kPa M' c

v, min

, m

2

/s k

i

, m/s b

k

91 479 131 13,7 1,1E-8 4,3E-10 2,1

0

0

200

200

400

400

600

600 0

20

40

60 1,0E- 6

1,0E- 7 1,0E- 8 1,0E- 9 1,0E- 10 1,0E- 11

s'v

cv

(14)

is

Projekt: Kopparlunden Uppdragsnummer:

281569

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2017-11-29 Löp-nr/Gransk.: 32457

Sektion/borrhål: 17T05 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 3

Densitet: 1,61 t/m

3

Vattenkvot: 91 % Provningstemp.: 20

o

C Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u

b [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'

v

, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044 100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2017\32457\a17_1044.txt 2017-12-01 0

0

200

200

400

400

600

600

6 60

4 40

2 20

0 0

M

ub

M'

13,7 131

s'

L

, kPa

(15)

Projekt: Kopparlunden Uppdragsnummer:

281569

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2017-11-29 Löp-nr/Gransk.: 32457

Sektion/borrhål: 17T05 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 3

Densitet: 1,61 t/m

3

Vattenkvot: 91 % Provningstemp.: 20

o

C Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044 100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2017\32457\a17_1044.txt 2017-12-01

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

k

i

, m/s b

k

4,3E-10 2,1

(16)

is

Projekt: Kopparlunden Uppdragsnummer:

281569

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2017-11-29 Löp-nr/Gransk.: 32457

Sektion/borrhål: 17T05 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 3

Densitet: 1,61 t/m

3

Vattenkvot: 91 % Provningstemp.: 20

o

C Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'

v

, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044 100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2017\32457\a17_1044.txt 2017-12-01

s'

c

, kPa M

L

, kPa s'

L

, kPa

91 479 131

0

0

20

20 40

40 60

60 80

80

100

100 120

120 140

140 160

160 180

180 200

200 220

220 240

240 260

260 280

280 300

300 0

10

20

30

(17)

Projekt: Kopparlunden Uppdragsnummer:

281569

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2017-11-29 Löp-nr/Gransk.: 32457

Sektion/borrhål: 17T05 Djup: 6,0 m Ödometer nr: 4

Densitet: 1,7 t/m

3

Vattenkvot: 59 % Provningstemp.: 20

o

C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig LERA med enstaka sandkorn Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c

v [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts

så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'

v

, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044 100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2017\32457\a17_1045.txt 2017-12-01

s'

c

, kPa M

L

, kPa s'

L

, kPa M' c

v, min

, m

2

/s k

i

, m/s b

k

97 456 140 16,5 8,6E-9 6,4E-10 3,8

0

0

200

200

400

400

600

600 0

20

40

60 1,0E- 6

1,0E- 7 1,0E- 8 1,0E- 9 1,0E- 10 1,0E- 11

s'v

cv

(18)

is

Projekt: Kopparlunden Uppdragsnummer:

281569

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2017-11-29 Löp-nr/Gransk.: 32457

Sektion/borrhål: 17T05 Djup: 6,0 m Ödometer nr: 4

Densitet: 1,7 t/m

3

Vattenkvot: 59 % Provningstemp.: 20

o

C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig LERA med enstaka sandkorn Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u

b [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'

v

, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044 100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2017\32457\a17_1045.txt 2017-12-01 0

0

200

200

400

400

600

600

15 60

14 56

13 52

12 48

11 44

10 40

9 36

8 32

7 28

6 24

5 20

4 16

3 12

2 8

1 4

0 0

Mu b

M'

16,5 140

s'

L

, kPa

(19)

Projekt: Kopparlunden Uppdragsnummer:

281569

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2017-11-29 Löp-nr/Gransk.: 32457

Sektion/borrhål: 17T05 Djup: 6,0 m Ödometer nr: 4

Densitet: 1,7 t/m

3

Vattenkvot: 59 % Provningstemp.: 20

o

C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig LERA med enstaka sandkorn Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044 100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2017\32457\a17_1045.txt 2017-12-01

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

k

i

, m/s b

k

6,4E-10 3,8

(20)

is

Projekt: Kopparlunden Uppdragsnummer:

281569

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2017-11-29 Löp-nr/Gransk.: 32457

Sektion/borrhål: 17T05 Djup: 6,0 m Ödometer nr: 4

Densitet: 1,7 t/m

3

Vattenkvot: 59 % Provningstemp.: 20

o

C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig LERA med enstaka sandkorn Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'

v

, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044 100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2017\32457\a17_1045.txt 2017-12-01

s'

c

, kPa M

L

, kPa s'

L

, kPa

97 456 140

0

0

20

20 40

40 60

60 80

80

100

100 120

120 140

140 160

160 180

180 200

200 220

220 240

240 260

260 280

280 300

300 0

10

20

30

(21)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 0 500

Portryck u, uo,Du (kPa)

0 5 10 15 0,0 0,5 1,0 1,5

Uo

Uo

Uo

Uo

U DU

DU

DU

DU

DU

DU

Start djup Stopp djup Grundvattennivå

0,00 m 10,10 m 4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup(m)

Plats Borrhål Datum

Västerås 17T05 2017-11-08

2017-12-05

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T05.CPW

0 2 4

Lutning (grader) Nivå vid referens

Förborrat material Geometri

F Normal Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Borrpunktens koord.

Utrustning GeoTech

Sond nr 4904

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

(22)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 20 40 60 80

Friktionsvinkel (o)

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x

x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 5 10 15

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

4,00 m 0,00 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

0,00 m F GeoTech Normal

Djup(m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Kopperlunden DP Mitt 281569

Västerås 17T05 2017-11-08

2017-12-05

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T05.CPW M NC

0,000 0,005 0,010

Modul (MPa)

F

Cl

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering

John Byers 2017-11-29

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(23)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 20 40 60 80 100 120

Effektivtryck (kPa)

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x

x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Klassificering Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

4,00 m 0,00 m

Förborrat material Utrustning Geometri

F GeoTech Normal

Djup(m)

Plats Borrhål Datum

Västerås 17T05 2017-11-08

2017-12-05

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T05.CPW M NC

F

Cl

o o

o o

o o o o o

o o

o o o o o o o o

o o

o o

o o o o

o o o o o o o

o o o o

o o o

o o

o

Datum för utvärdering 2017-11-29

(24)

C P T - sondering

Kopperlunden DP Mitt 281569

2017-12-05

0,00 m 0,00 m 10,10 m 4,00 m

F Normal Olja

Magnus Wiklander GeoTech

Djup (m)

Västerås 17T05 2017-11-08

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4904

0,840 0,000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0,0 kPa 0,0 kPa 0,000 0,000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

4,00

Datum

228,10 254,60 26,50

116,80 116,70 -0,10

6,28 6,28 0,00 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0,00 0,90 1,20 2,00 5,00

0,90 1,20 2,00 5,00 10,00

Densitet (ton/m3) 1,90 1,60 1,60 1,60 1,60

0,62 0,61 0,85 0,48

F Cl M NC Cl M NC Cl M NC Cl M NC Jordart

Anmärkning

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T05.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

(25)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250-100 0 100

Portryck u, uo,Du (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,1 0,2

U o

U o

U o

U o

U o

DU

DU

DU

DU

DU

Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1,50 m 3,62 m 3,30 m

Portrycksparameter Bq

Djup(m)

Plats Borrhål Datum

Västerås 17T10 2017-11-10

2017-12-06

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T10.CPW

0 2 4

Lutning (grader) Nivå vid referens

Förborrat material Geometri

F Normal Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Borrpunktens koord.

Utrustning GeoTech

Sond nr 4904

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

(26)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 50 100 150

Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 5 10 15

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

3,30 m 1,50 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1,50 m F GeoTech Normal

Djup(m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Kopperlunden DP Mitt 281569

Västerås 17T10 2017-11-10

2017-12-06

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T10.CPW M NC

0,000 0,005 0,010

Modul (MPa)

F

Cl

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering

John Byers 2017-11-29

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(27)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 100 200 300 400 500 600

Effektivtryck (kPa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Klassificering Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

3,30 m 1,50 m

Förborrat material Utrustning Geometri

F GeoTech Normal

Djup(m)

Plats Borrhål Datum

Västerås 17T10 2017-11-10

2017-12-06

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T10.CPW M NC

F

Cl

o

o

o

o

o

o

o

Datum för utvärdering 2017-11-29

(28)

C P T - sondering

Kopperlunden DP Mitt 281569

2017-12-06

1,50 m 1,50 m 3,62 m 3,30 m

F Normal Olja

Magnus Wiklander GeoTech

Djup (m)

Västerås 17T10 2017-11-10

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4904

0,840 0,000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0,0 kPa 0,0 kPa 0,000 0,000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

3,30

Datum

224,50 223,60 -0,90

116,40 116,60 0,20

6,25 6,25 0,00 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0,00 1,50

1,50 3,50

Densitet (ton/m3) 1,90

1,60 0,60

F Cl M NC Jordart

Anmärkning

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T10.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

(29)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 0 1000 2000

Portryck u, uo,Du (kPa)

0 5 10 15 0,0 0,5 1,0 1,5

Uo

Uo

Uo

Uo DU

DU

DU

DU

DU

DU

Start djup Stopp djup Grundvattennivå

0,00 m 11,76 m 3,50 m

Portrycksparameter Bq

Djup(m)

Plats Borrhål Datum

Västerås 17T12 2017-11-09

2017-12-05

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T12.CPW

0 2 4

Lutning (grader) Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri Normal

Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Borrpunktens koord.

Utrustning GeoTech

Sond nr 4904

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

(30)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 10 20 30 40 50 60

Friktionsvinkel (o)

x x

x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x x

x x

x x x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 5 10 15

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

3,50 m 0,00 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

0,00 m

GeoTech Normal

Djup(m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Kopperlunden DP Mitt 281569

Västerås 17T12 2017-11-09

2017-12-05

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T12.CPW M

vL NC

0,000 0,005 0,010

Modul (MPa)

F

Crust

Cl

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering

John Byers 2017-11-29

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(31)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 10 20 30 40 50 60

Effektivtryck (kPa)

x x

x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x

x x

x x x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Klassificering Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

3,50 m 0,00 m

Förborrat material Utrustning Geometri

GeoTech Normal

Djup(m)

Plats Borrhål Datum

Västerås 17T12 2017-11-09

2017-12-05

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T12.CPW M

vL NC F

Crust

Cl

(x) o

o

o o

o o o

o o o o

o o o o o o o

o o o

o o o

o o

o o o

o o o o

o o o o

o o o

o o o

o o

o o o

Datum för utvärdering 2017-11-29

(32)

C P T - sondering

Kopperlunden DP Mitt 281569

2017-12-05

0,00 m 0,00 m 11,76 m 3,50 m

Normal Olja

Magnus Wiklander GeoTech

Djup (m)

Västerås 17T12 2017-11-09

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4904

0,840 0,000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0,0 kPa 0,0 kPa 0,000 0,000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

3,50

Datum

225,20 257,60 32,40

116,50 116,80 0,30

6,29 6,28 -0,01 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0,00 1,00 1,50 2,60

1,00 1,50 2,60 11,50

Densitet (ton/m3) 1,90 1,80 1,60 1,60

0,62 0,55 0,64

F Crust Cl M NC Cl M NC Jordart

Anmärkning

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T12.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

(33)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 2 4 6 8 10 0 50 100 150 200 250 0 200 400

Portryck u, uo,Du (kPa)

0 5 10 15 0 2 4 6

Uo

Uo

Uo

U o

DU

DU

DU

DU

DU

Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1,40 m 7,14 m 3,20 m

Portrycksparameter Bq

Djup(m)

Plats Borrhål Datum

Västerås 17T16 2017-11-09

2017-12-05

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T16.CPW

0 2 4

Lutning (grader) Nivå vid referens

Förborrat material Geometri

F Normal Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Borrpunktens koord.

Utrustning GeoTech

Sond nr 4904

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

(34)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 10 20 30 40 50 60

Friktionsvinkel (o)

x x x x x x

x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 5 10 15

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

3,20 m 1,40 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1,40 m F GeoTech Normal

Djup(m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Kopperlunden DP Mitt 281569

Västerås 17T16 2017-11-09

2017-12-05

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T16.CPW M

EL NC

0,000 0,005 0,010

Modul (MPa)

F

Crust

Cl

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering

John Byers 2017-11-29

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(35)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 10 20 30 40 50 60

Effektivtryck (kPa)

x x x x x x

x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Klassificering Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

3,20 m 1,40 m

Förborrat material Utrustning Geometri

F GeoTech Normal

Djup(m)

Plats Borrhål Datum

Västerås 17T16 2017-11-09

2017-12-05

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T16.CPW M

EL NC F

Crust

Cl

(x) o

o o

o o

o o

o o o o

o o

o o

o o o

o o o o

o o

o

Datum för utvärdering 2017-11-29

(36)

C P T - sondering

Kopperlunden DP Mitt 281569

2017-12-05

1,40 m 1,40 m 7,14 m 3,20 m

F Normal Olja

Magnus Wiklander GeoTech

Djup (m)

Västerås 17T16 2017-11-09

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4904

0,840 0,000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0,0 kPa 0,0 kPa 0,000 0,000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

3,20

Datum

225,70 227,40 1,70

116,60 116,70 0,10

6,26 6,26 0,00 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0,00 1,00 1,70 2,90

1,00 1,70 2,90 7,00

Densitet (ton/m3) 1,90 1,80 1,60 1,60

0,27 0,59 0,41

F Crust Cl M NC Cl M NC Jordart

Anmärkning

O:\ORE\281569\G\_Berakningar\CPT\Utvädering\17T16.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

(37)

Metallverksgatan

Legeringsgatan Lr 1995/77.2

Lr 1995/77.1

6

2

3 1

2C

4

(38)

Metallverksgatan

Legeringsgatan

Metallverksgatan

X=6611300

Y=153200

X=6611300

Y=153200

ga:3

ga:2 Sv 2005/137.1

VERKSTADEN

7B 7

6

3

10

6

7

5

5 2

4

3

2

11

8

4 6

2

9 7

1 1

12 4

7

3

13

11

9 5B

2

4

(39)

Metallverksgatan

ga:2

Sv 1999/67.1

7

5

3 4

6

2

1

13A

(40)

Legeringsgatan

7 8

5

10

12

(41)
(42)
(43)

References

Outline

Related documents

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket (som underkonsult till Structor Mark Malmö AB) utfört en geoteknisk undersökning, ytkartering och sticksondering, i samband

Uppdrag: 307467, Geoteknisk undersökning Detaljplan Katterjåkk 2020-11-06 Beställare: Kiruna kommun6. O:\LUL\307467\G\_Text\MUR\Korrigerat enligt

Området utgörs delvis av ängsmark med betydande in- slag av blandskog inom framför allt Aspen 9, samt delvis av trädgårdsmark med mestadels gräsytor, inom framför allt berörd del

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander och Kenneth Andersson, Tyréns AB, samt Mehdi Shafiei, Metria AB, i mätklass B enligt SGF Rapport

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna

På uppdrag av AQ Arkitekter i Eskilstuna AB har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk över- siktlig undersökning för nybyggnad av 12 bostadshus inom fastighet Torshälla –

AR-003v47.. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

På uppdrag av Hemsö Development AB, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för östra kanalstaden i Österåker, se figur 1.. Figur 1: Aktuellt område

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.).

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Kunden har informerats om mätosäkerheten

Grå gyttjig LERA gräs- o skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig siltig LERA

Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté... Korrigeringen

Kolvprov för CRS-försök vid nivå 2,0 m är troligen stört. Då första försöket visade på detta utfördes ytterligare ett försök. Endast data gällande permeabilitet har

Berg i dagen finns på flera platser inom det undersökta området och även avsprängt berg finns. I den norra delen vid slänten ner mot Karlsvägen utgörs marken av ett

Inmätning av den geotekniska undersökningen har utförts av Nicklas Andersson och Victor Hatava, Tyréns AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013 (Geoteknisk Fälthandbok), och av

X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\18134 Tjörn Myggenäs tennistomten\Projektdokument\Dokument\MUR\MUR Geoteknik Bergteknik

Tyréns AB har på uppdrag av Helsingborgs Stad utfört geotekniska undersökningar som underlag för planerad projektering av nya byggnader i anslutning till befintlig

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

Tyréns AB har på uppdrag av Östra Göinge kommun utfört geotekniska undersökningar i samband med projektering av nytt skolkök och matsal i Broby.. Östra Göinge kommun planerar

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal