Datum Dnr Slutredovisning av Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Full text

(1)

PM Annelie Krell

Utvecklare digital kultur 040-675 37 38, 0768-870 863 annelie.krell@skane.se

Datum 2016-04-28

Dnr 1601600

1 (6)

Slutredovisning av Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015

Inledning

Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 gällde under drygt två år. Handlingsplanen har varit ett viktigt verktyg för att göra satsningarna inom det digitala området mer stringenta. Med stöd i

handlingsplanen har större satsningar gjorts på lite färre projekt, eller andra typer av utvecklingsarbete, istället för att sprida ut utvecklingsmedel till fler mindre projekt inom olika områden.

Att varaktigheten har varit relativt kort har också varit bra. Eftersom förändringarna på det digitala området är snabba så kan inte heller handlingsplanens hållbarhet vara så lång – de planerade insatserna kan snabbt bli inaktuella.

Att handlingsplanen har upphört att gälla innebär inte att arbetet med

digitala frågor är avslutat. Behovet av digitalisering och digitala lösningar är fortsatt stort. Vissa delar av handlingsplanen finns det behov av att fortsätta att arbeta med, till exempel digital delaktighet. Digitala lösningar är även fortsättningsvis metoder att nå de kulturpolitiska målen och den snabba utvecklingen gör att det finns behov av flexibilitet och följsamhet i de satsningar som görs.

Några exempel på förändringar under handlingsplaneperioden För många av verksamhetsbidragsmottagarna har kravet att formulera strategier för digital kultur medfört att de först har beskrivit sitt digitala nuläge och utifrån det formulerat hur de vill utveckla verksamheten inom

(2)

området. Strategin blir på så sätt ett naturligt avstamp mot fortsatt digital utveckling.

Söktrycket för satsningarna som gjorts på developer in residence-projekt har varit stort och visat på ett behov av kompetens inom det digitala området hos många som får verksamhetsbidrag från kulturnämnden. Inte minst organisationer med mindre verksamhetsbidrag har behov av digitalt stöd för sin basverksamhet.

Under perioden med handlingsplanen har det interna arbetet på

kulturförvaltningen förändrats på så sätt att det har blivit alltmer naturligt att samarbeta kring de digitala frågorna mellan olika utvecklare. Det kan t ex gälla vid projektansökningar. Kompetensen hos personalen har också ökat tack vare ett ökat fokus på projekt, ansökningar och redovisningar inom området.

Bakgrund

Kulturnämnden har sedan 2009 arbetat aktivt med frågor som rör

digitalisering inom kulturområdet. Första steget var att Skånes dansteater genomförde en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att digitalt distribuera scenkonst i Öresundsregionen.

2011 fick kulturchefen i uppdrag av kulturnämnden att ta fram en strategi för digital kultur. Målet med strategin var att fastställa Region Skånes roll avseende digitalt tillgängliggörande av regionalt producerad kultur samt att föreslå en handlingslinje. Under arbetet med att formulera strategin visade det sig att uppdraget behövde breddas – det handlar inte bara om

tillgängliggörande. Eftersom våra konsumtionsmönster helt förändras av den digitala tillgången till olika kulturyttringar. Även de konstnärliga produktionssätten förändras – viss produktion är digital i hela kedjan från produktion till konsumtion. Digitalisering har också blivit ett viktigt verktyg för att förverkliga de kulturpolitiska målen, till exempel att alla har

möjlighet att delta i Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

Resultatet var att strategin blev ett mer långsiktigt styrdokument för nämndens insatser som utgick från ett övergripande strategiskt perspektiv och en helhetssyn på digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom kulturområdet.

Strategi för digital kultur antogs av kulturnämnden den 13 december 2012.

Strategin bestod av följande fyra punkter

Region Skåne ska:

1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och kultur digitalt

(3)

2. Främja den kulturella infrastrukturen och förbättra förutsättningarna för produktion och distribution av konst och kultur digitalt

3. Verka för kompetensutveckling inom området

4. Följa utvecklingen inom området regionalt, nationellt och internationellt

I samband med att kulturnämnden antog strategin fick kulturchefen i

uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplad till strategin. Skälet var att det fanns ett behov att konkretisera nämndens satsningar inom det digitala området de närmaste åren. Handlingsplanen antogs i oktober 2013.

Genomfört arbete med Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur som utgångspunkt

Beskrivningarna nedan är nedslag eller exempel på aktiviteter som genomförts under de två åren. Genomgången är gjord utifrån de punkter som finns i handlingsplanen.

Öka möjligheterna för medborgaren att ta del av konst och kultur digitalt

Stimulera samverkan mellan olika aktörer för att minska de digitala klyftorna

Under åren 2011-2013 genomfördes många mindre projekt i samverkan mellan bibliotek och folkbildning i syfte att öka den digitala delaktigheten.

Flera av projekten ingick i det nationella paraplyprojektet DigiDel. Sedan den nationella satsningen tagit slut har den regionala fokusen på frågan också minskat. Digital delaktighet borde nu ingå i bibliotekens och folkbildningens grundverksamhet. Fortsatt arbete med digital delaktighet finns med i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Stödja insatser och samverkan kring digitala lösningar för att öka tillgängligheten till kulturarvet

2013 fick Österlens museum finansiering för att genomföra en fallstudie kopplad till utställningen Virtuella hällar. Kulturen i Lund fick 2014 ett bidrag för att ta fram en modell över hur man kan synliggöra delar av kulturarvet längs Skåneleden. Modellen och de digitala lösningarna ska sedan kunna användas över hela Skåne. Hösten 2015 fick Trelleborgs Museum ett bidrag för att genomföra ett historiskt hackathon i syfte att undersöka hur historier från det förflutna kan berättas med hjälp av framtidens teknik.

Medfinansiera projekt som syftar till att öka barns och ungas delaktighet och möjlighet till eget skapande med hjälp av digital teknik

I oktober 2013 fick Musik i Syd stöd för att arbeta med projektet Digitala scener. Digitala scener var ett stort, flerårigt projekt med många olika delar,

(4)

Ett av delprojekten var Barns och ungas skapande, det involverade ett stort antal barn från förskola till åk 9. Barnen har undersökt digitalt skapande, publicering och delning och nya verktyg för musik och rörelse. Musik i Syd har även arbetat med barns egna skapande med digitala verktyg inom sitt developer in residence-projekt.

Innan handlingsplanen trädde i kraft arbetade också flera bibliotek med barns skapande med digitala verktyg. Som exempel kan nämnas ett projekt där barnen själva kunde skapa datorspel från biblioteket i Landskrona samt projektet iPad-sagor i Helsingborg, där små barn skapade egna berättelser med iPad som verktyg.

Främja den kulturella infrastrukturen och förbättra förutsättningar för produktion och distribution av konst och kultur digitalt

Stimulera verksamhetsbidragsmottagarna att formulera strategier för digitalisering

Senast 31 december 2015 skulle de organisationer som får

verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturnämnd formulera strategier för sin digitala närvaro. I och med kravet genomfördes 2015 en större

kompensutvecklingsinsats, i syfte att underlätta organisationernas arbete med att formulera strategier. Fem olika kompetensutvecklingsinsatser genomfördes under året som gick.

Ge möjlighet att knyta en developer in residence till verksamhetsbidragsmottagare

Vid två tillfällen har verksamhetsbidragsmottagare haft möjlighet att söka finansiering för att projektanställa en utvecklare inom det digitala området, en så kallad developer in residence. Vid första tillfället, 2013, fördelades 1 200 000 kronor till tre projekt som berörde totalt sju institutioner. Vid det andra tillfället, som i första hand vände sig till aktörer inom bildkonst/form- och litteraturområdet, fördelades totalt 1 945 000 kronor till sju aktörer.

Ge kulturaktörer möjlighet att mötas för att utveckla digital konst och kultur Flera olika initiativ har tagits till möten mellan olika kulturaktörer utifrån digitala teman. Bland annat har Media Evolution genomfört ett projekt i syfte att stärka nätverk och samarbeten för digitalisering av kultur i Skåne, de har också medverkat vid seminarier inom olika kulturområden, till exempel bildkonst- och formområdet.

Använda befintliga mötesplatser för att sprida goda exempel till kommunala tjänstemän och politiker

I oktober 2014 arrangerades ett idépolitiskt seminarium om digitalisering.

Inbjudna var kulturnämndspresidier, eller motsvarande och kulturchefer i Skånes kommuner. Närmare 80 personer deltog, bland dem även gäster från Danmark och Kronobergs län. Syftet med dagen var att ge en bild av

(5)

digitaliseringsområdet både inom kultursektorn och mer generellt samt att visa på olika exempel på projekt som fått finansiering av Region Skåne.

Verka för kompetensutveckling inom området

Avsätta utvecklingsmedel för kompetensutveckling för kulturaktörer

Under 2015 avsattes 298 000 kronor till kompetensutvecklingsinsatser inom det digitala fältet för aktörer från bildkonst- och formområdet. Projekten som fått finansiering ska bidra till kompetensutveckling inom såväl det konstnärliga uttrycket som institutionernas tillgängliggörande av konst.

Skälet till satsningen på bildkonst- och formområdet var att förstudien om ny tekniks betydelse för bildkonst och omvänt visade på ett behov av att öka kunskapsnivån hos bildkonstnärer när det gäller digitaliseringens

möjligheter.

Följa utvecklingen inom området

Initiera förstudier kring effekter av digitalisering

Under arbetet med att ta fram Kulturnämndens strategi för digital kultur beställdes två förstudier, en om ny tekniks betydelse för bildkonst och omvänt samt en kartläggning om förutsättningar för digital produktion och distribution inom scenkonstområdet. Undersökningarna om förutsättningar för att digitalisera och sända scenkonst har även fortsatt i flera

utvecklingsprojekt.

Initiera publikundersökningar

Hösten 2014 till våren 2015 genomfördes en publikundersökning av digitalt förmedlad scenkonst. Publik på biografer och bibliotek på åtta orter i Skåne besvarade frågor om vanor, upplevelse och betalningsvilja, särskilt när det gäller digitalt överförd opera och teater. Resultaten av undersökningen visar att man når en redan befintlig målgrupp, många anser att den digitalt

förmedlade föreställningen var bättre än vad operor och teatrar i deras närmiljö kan leverera.

Hur ska arbetet fortsätta?

Det är en fortsatt angelägen uppgift att stimulera kulturutvecklingen i regionen genom digitalisering, både vad gäller produktion och distribution av kulturellt innehåll och i syfte att öka tillgängligheten till konst och kultur.

Precis som tidigare är det också viktigt att behålla en flexibilitet när det gäller de planerade insatserna så att de satsningar man gör upplevs relevanta för det skånska kulturlivet.

Istället för en separat strategi för digital kultur finns nu arbetet inom det digitala området med som en kulturpolitisk strategi i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019:

(6)

 Ökad användning av digitaliseringens möjligheter

Med ökad användning av digitaliseringens möjligheter menas att skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För invånarna i Skåne ska såväl tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka som möjligheterna och förmågan att ta del av utbudet.

Några av de frågor som ställdes i början av arbetet med att ta fram Kulturnämndens strategi för digital kultur är fortfarande relevanta. Till exempel: Vad är det offentligas roll? Vad ska finansieras med offentliga medel?

Flera projekt inom det digitala området, som fått finansiering under 2015 kommer att redovisas under 2016 eller 2017. Dessa kommer att rapporteras löpande.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :