Fönster Bakgrund fönster Varför byta? Fönsterbyte

Full text

(1)

Fönster

Bakgrund fönster

Renoveringsprojektet började för flera år sedan med planering för byte av hela fönsterpartierna inklusive balkongdörrar. I samband med fönsterbytet vill vi även åtgärda de problem som skapades när de putsade fasaderna renoverades omkring år 2000 (ny isolering och ny tunnputs utanpå den gamla putsen). Den nya isoleringen och putsen gjorde att fönsternischerna blev djupare och de nya fönsterblecken fick då en flackare (mindre) lutning än tidigare. Fönsterblecken har även öppna

anslutningar mot fönsterkarmen. Dessa två anledningar underlättar för de vatteninträngningar som finns på många ställen, se exempelvis bilden nedan.

För att åtgärda detta problem beslöt styrelsen tidigt att fönsterbyte även skulle inkludera rivning av den tjugo år gamla isoleringen och tunnputsen. Dessa ersätts med ny isolering och tjockputs samt nya fönsterbleck med rätt lutning.

Varför byta?

Befintliga fönster hade en beräknad livslängd på 35-40 år. Senast fönster byttes var 1985, dessa fönster är nu 35 år gamla. De fönster som inte byttes ut 1985 är nu 55 år gamla och de har klarat sig längre pga sitt skyddade läge inne på balkong. Det förekommer läckage,

otätheter och fönstren är dåligt isolerade.

Fönstren är helt enkelt gamla och uttjänta. Nyproducerade fönster uppges ha en livslängd på 40-50 år.

Fönsterbyte

I det presenterade renoveringsförslaget byts samtliga fönster och fönsterdörrar (balkongdörrar) till nya med insida av vitmålat trä och utsida i aluminium. Fönstren består av en tvåglas-isolerkassett i innerbågen och ett enkelglas i ytterbågen (så kallad 2+1-konstruktion). Isolerkassetten ger fönstret högre isolerförmåga och bidrar till minskade energiförluster samt bättre ljudisolering.

(2)

I samband med fönsterbytet kommer fönsterindelningen att ändras och återgå till den ursprungliga från 60-talet.

- Vädringsluckorna utgår och ersätts med ett fönster med större glasyta i

punkthusen och med ett tvåluftsfönster inklusive vädringsfönster i lamellhusen - Tredelade fönsterpartier återgår från en symmetrisk till en asymmetrisk

indelning

Punkthus - nuläge Punkthus - nya fönster

Vädringslucka Kipp-dreh fönster för vädring Lamellhus - nuläge Lamellhus – nya fönster

Vädringslucka Kipp-dreh fönster för vädring Tredelat parti

Nuläge Nya fönster

(3)

Nya fönsterdörrar kommer att vara helglasade, dvs ingen täckt fönsterbröstning utan glas hela vägen ner.

Samtliga nya lägenhetsfönster och dörrar förses med persienner. Vid fasta fönster mot balkong kommer persiennerna vara frihängande medan öppningsbara fönster förses med mellanglaspersienner. Samtliga persienner kommer att vara vita.

Varje öppningsbart fönsterparti kommer att förses med ett kipp-dreh beslag i den minsta bågen och övriga fönsterbågar förses med fönsterbroms. Kipp-dreh beslaget innebär att fönstret går att öppna i två lägen – ett läge för vädring och ett läge för att öppna som vanligt. Fördelen med kipp-läget är att man enkelt kan vädra, med minskad risk för att det regnar in, inbrott samt att blommor etc. kan stå kvar på fönsterbänkarna vid vädring. Mer om kipp-dreh längre ner i texten.

Värmedämpande glas kommer att monteras i fönster i solutsatta lägen.

Ursprungligen planerades detta i de svartmarkerade fasaderna i bilden nedan.

Sedan informationsmötet har det uppkommit önskemål om värmedämpande glas i fler väderstreck och kostnad för detta utreds.

Nya fönster kommer att förses med tilluftsventiler i

ovankant (så kallade spaltventiler) enligt gällande normer.

Dessa släpper in luft i lägenheten.

Samtliga fönsterbänkar kommer att bytas ut i samband med fönsterbytet på grund av att de befintliga innehåller asbest. Dessa ersätts med nya fönsterbänkar i borstad svart granit (ett material som är valt för att utseendemässigt efterlikna befintliga fönsterbänkar). Fönsterbänkarna har samma mått och monteras på samma sätt som idag. Dvs, på konsol eller inmurad.

Fönster och balkongdörrar som sitter lägre än 4 m ovan mark kommer att förses med låsbara handtag för att förebygga inbrottsrisk. Detta lås fungerar även som

barnsäkerhetsspärr så viktigt för dig som har yngre barn att låsa och inte förvara nyckeln i låset. Om just din lägenhet berörs av detta kommer självklart att förtydligas innan arbetena påbörjas.

Fråga: Finns det möjlighet att få mörkläggande persienner?

Svar: Nej, det ökar risken för att isolerkassetten i fönstren får värmesprickor. Detta på grund av att färgade persienner riskerar att ge olika temperaturer till

isolerkassetten (framförallt om persiennen inte är helt neddragen eller helt

(4)

uppdragen). Då upphävs garantin och därför monteras inga färgade persienner från fönsterleverantören. För att säkerställa att alla garantier gäller har styrelsen valt att inte erbjuda svarta persienner. Det är inte heller tillåtet att själv montera färgad persienn i efterhand. För mörkläggning rekommenderas istället mörkläggande gardiner eller rullgardin etc.

Fråga: Vad är ett kipp dreh beslag?

Kipp Dreh är ett namn på öppning av ett fönster vilket kommer från tyskans ord kipp som betyder tippa och dreh som betyder dra. Det är alltså två olika öppningar i fönstret. Fönstret kan i första läget öppnas i ovankant cirka 10 cm. Om fönstret stängs och handtaget vrids ett steg till går det att öppna som ett vanligt sidohängt fönster.

Fråga: Varför tas vädringsluckorna bort?

Svar: Vädringsluckan tas bort för att få ökad glasyta vilket ger ett bättre ljusinsläpp.

Dagens moderna fönster har tilluftsventiler i fönstren för ventilation. Om så önskas kan boende även vädra genom att ha fönstret i tiltat kipp-läge, vilket kan lämnas öppet även när man inte är hemma.

Fråga: Vad händer med övriga delar av väggen mot balkong?

Svar: Väggen under fönstren (s k fönsterbröstning) mot balkongerna kommer inte att rivas hela vägen in i lägenheten. Utifrån kommer plåtar och isolering rivas och

asbestskivor mfl miljöfarliga material saneras. Därefter monteras ny isolering, ny vindskiva med tätt montage samt ny plåt.

Fråga: Vad innebär värmedämpande glas och hur påverkar det ljusinsläpp och inomhusmiljön?

(5)

Svar: De värmedämpande egenskaperna innebär att fönstret har en högre

isolerförmåga. Detta innebär att fönstret släpper in mindre värme under sommartid, men även att det släpper ut mindre värme vintertid – dvs att energiförbrukningen kommer att bli något bättre. Lägenheten kommer inte att bli lika varm av att solen ligger på under varma årstider.

Fönster med värmedämpande glas är inte märkbart tonade. Skillnaden är försumbar.

De dagsljusberäkningar som gjorts i projektet visar att projektet generellt leder till bättre eller oförändrat dagsljusinsläpp i lägenheten, mycket tack vare att

vädringsluckorna utgår och att glasytan då blir större.

Fråga: Hur har resonemanget gått kring fönsterindelningen?

Svar: Solna stad och Riksantikvarieämbetet har gemensamt betonat hur viktiga våra hus är för stadsmiljön och hur högt de värderar husens karaktäristiska drag från 60- talet. Av den anledningen har en återgång till det ursprungliga utseendet på

fastigheterna har varit en viktig del av projektet.

Ur ett funktionsperspektiv kommer fönstren att bli enklare att manövrera och möjligheten att vädra kommer att förbättras genom de nya kipp dreh-beslagen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :