UTVECKLADE MARKNADER SMART BONUS Exponering mot USA, Sverige, Europa och Kanada

Full text

(1)

Marknadsföringsmaterial

UTVECKLADE MARKNADER SMART BONUS

Exponering mot USA, Sverige, Europa och Kanada

Villkor

Kategori: Certifikat

Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Bonuskupong: 32 % indikativt

Deltagandegrad: 100 %

Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive Courtage)

Löptid: 5 år

Emittent: ING Bank N.V.

Emittentrating: S&P A+ / Moody’s A2

Notering: NASDAQ OMX Stockholm AB

(Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall) Sista anmälningsdag: 24 juni 2013

För vem passar placeringen?

Placeringen passar investerare som vill ha exponering mot de utvecklade mark- naderna USA, Europa, Sverige och Kanada. Utvecklade Marknader Smart Bonus 4 erbjuder investeraren det bästa av en eventuell positiv utveckling av Index- korgen eller en Bonuskupong om indikativt 32 procent även vid en nedgång på upp till 40 procent för den Underliggande Marknad som utvecklats sämst.

Investeraren är medveten om att avkastningen beräknas på den utav de fyra marknaderna som utvecklats sämst. Investeraren vill ha ett visst skydd mot en Nedgång i Underliggande Marknader. Investeraren har förståelse för att vid ett negativt scenario då den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen har sjunkit med mer än 40 procent, återbetalas Investeringsbelop- pet minskat med nedgången för denna marknad. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Emittenten. Investeringen är ej kapitalskyddad och hela kapitalet kan gå förlorat.

Begränsat erbjudande

Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Carnegie kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförut- sättningarna ändras så att lägsta nivå på Bonuskupong inte är hållbart.

Risker och viktig information

En investering i certifikat är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan under Löptiden både öka och minska i värde och då Certifikatet inte är kapitalskyddat kan hela Investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. För mer information se sidorna 6-7 i denna Marknads- föringsbroschyr.

Utvecklade Marknader Smart Bonus 4 Ej kapitalskyddad

Utvecklade Marknader Smart Bonus 4 • Ej kapitalskyddad

(2)

Skuldkrisen i Europa och en ekonomisk tillväxt som är sämre än väntat har gjort att många analytiker har en tvekande uppfattning om den närmsta framtiden. Utvecklade Marknader Smart Bonus 4 erbjuder investeraren det bästa av en eventuell positiv utveckling av Indexkorgen eller en Bonuskupong om indikativt 32 procent även vid en nedgång på upp till 40 procent av den Underliggande Marknad som utvecklats sämst. Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Utvecklade Marknader

Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har inneburit att flertalet större ekonomiers tillväxtprognoser har skruvats ner trots finansiella stimulanser från cen- tralbankerna. USA, Sverige, Europa och Kanada betecknas som utvecklade marknader och är oftast betydligt mindre svängiga än tillväxtekonomier.

USA är en av världens största ekonomier. Efter finanskrisen så har amerikanska central- banken (FED) pumpat ut mängder med likviditet i det finansiella systemet i syfte att få igång tillväxten. Sverige har varit en av de starkaste marknaderna i Europa efter finanskrisen. Flera av Europas ledande konjunkturindikatorer har på senare tid visat en bred stabilisering och förtroendet på finansmarknaderna har förbättrats betydligt. Råvarurika Kanada är världens till ytan näst största land med en stor råvaruexport som gynnar landet efter återhämtningen i världens tillväxtländer som nu har en ökad efterfrågan på just råvaror. Utvecklade Mark- nader Smart Bonus 4 erbjuder investeraren en exponering mot USA, Sverige, Europa och Kanada där Investeraren erhåller det bästa av en eventuell uppgång av Indexkorgen eller en Bonuskupong om indikativt 32 procent, samtidigt som det investerade kapitalet är skyddat om den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst inte fallit mer än 40 procent vid Slutdagen.

1

Utvecklade Marknader Smart Bonus 4

Kriterier på Slutdagen

Om den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst uppgår till eller överstiger 60 procent av Startkursen på Slutdagen utbetalas Investeringsbeloppet och det högsta av Index- korgavkastningen och en Bonuskupong om indikativt 32 procent.²

Risk på Slutdagen

Om den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst understiger 60 procent av Startkursen på Slutdagen kan Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst. Hela Investeringsbe- loppet kan således gå förlorat.

Utvecklade Marknader Smart Bonus 4

Exponering mot USA, Sverige, Europa och Kanada

Utvecklade Marknader Smart Bonus 4 ger Investeraren exponering mot USA, Sverige, Eu- ropa och Kanada. Certifikatet har exponering mot NASDAQ 100 Stock Index, Euro Stoxx 50 Index, OMXS30 Index och S&P Toronto Stock Exchange 60 Index.

Kursfallsskydd

Minst indikativt 132 % av Investeringsbelop- pet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst inte har fallit mer än 40%

från Startkursen på Slutdagen.¹

Stor potential och hög risk

Utvecklade Marknader Smart Bonus 4 kan erbjuda Investeraren det bästa av en indikativ Bonuskupong om 32%² och en eventuell uppgång i Indexkorgen. Certifikatet är ej kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat.

Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall

Certifikatet avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar.

För- & nackdelar

Möjlighet till Bonuskupong vid positiv, oförändrad, eller viss negativ utveck- ling av Underliggande Marknad.

USA, Sverige, Europa och Kanada är utvecklade marknader och mindre svängiga än tillväxtmarknader vilket kan innebära större chans till Bonusku- pong.

Ej kapitalskyddad. Hela Investerings- beloppet kan således gå förlorat.

Avkastningen beräknas på den Underliggande Marknad som utvecklats sämst av de fyra.

¹ Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 7.

² Bonuskupongen är indikativ och fastställs senast den 11 juli 2013, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Bonuskupongen understiger understiger 22 %.

(3)

”Utvecklade Marknader Smart Bonus 4 ger möjlighet till det bästa av Bonuskupong om 32% eller full uppsida på Indexkorgen”

VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga Prospektet finns tillgängligt på www.carnegie.se eller per tel. 08-5886 92 00. Innan beslut tas om investering ska Investerare ta del av Prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Avkastningsmöjligheten är be- roende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Åter- betalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsda- gen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet.

För en utförlig beskrivning av riskerna se

”Om riskerna i investeringen” på sidan 7.

Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under ”Definitioner” på sidan 7.

3 Källa: Bloomberg 2013-05-15.

4 Förutsatt att Indexutvecklingen för den Underliggande Marknad som utvecklats sämst ej har sjunkit mer än 40% från Startkurs.

Räkneexempel***

***Se ”Viktig information” på sidan 6.

Utfall av en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr totalt Investeringsbelopp.

Indexkorgavkastningen överstiger nivån för indikativa Bonuskupongen vid Löptidens slut4

Utbetalning av Investeringsbelopp plus Indexkorgavkastningen 1 500 000 kr (vid en uppgång på 50 %)

Utbetalning av Investeringsbelopp plus Bonuskupong

1 320 000 kr Den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst

uppgår till eller överstiger 60 procent av Startkursen vid Löptidens slut

Avkastningen på Certifikatet kan likställas med en direkt- investering (exklusive utdelningar) i den Underliggande

Marknad som utvecklats sämst 450 000 kr (vid en nedgång på 55 %) År 5

Ja

Ja

Historisk utveckling för Underliggande Marknaderna*

*Se ”Viktig information” på sidan 6.

Grafen nedan visar historisk utveckling för USA, Sverige, Europa och Kanada.

3

Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling.

För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet.

Historisk utveckling för Indexkorgen*

*Se ”Viktig information” på sidan 6.

Grafen nedan visar historisk utveckling för en likaviktad korg av de Underliggande Marknaderna. Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling.

Nej

Nej 40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

maj-08 nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 maj-13

Indexkorg MSC World Index

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

maj-08 nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 maj-13

USA Sverige Europa Kanada

(4)

Beskrivning av Underliggande Marknader

Indexkorgen består av en likaviktad korg av nedanstående Underliggande Marknader.

USA

NASDAQ 100 Stock Index är ett börsvärdesviktat index sammansatt av de 100 största icke-finansiella aktierna listade på NASDAQ. Aktierna i indexet har ett viktningstak på 24 procent. Indexet reflekterar utvecklingen för företag inom större industrigrupper så- som telekommunikation, dator- och elektronik, detalj- och grossisthandel och bioteknik.

För mer information om NASDAQ 100 Stock Index se www.nasdaq.com.

Sverige

OMXS30 Index är ett börsvärdesviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktierna är utvalda efter deras handelsom- sättning. OMXS30 Index beräknas sedan 30 september 1986. För mer information om OMXS30 Index se www.nasdaqomxnordic.com.

Europa

Euro Stoxx 50 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 50 listade europeiska bolagen med högst marknadsvärde inom EMU. Indexet började beräknas 31

december 1991. För mer information om Euro Stoxx 50 Index se www.stoxx.com.

Kanada

S&P Toronto Stock Exchange 60 Index består av de 60 största och mest likvida aktierna

på Toronto-börsen. För mer information om S&P Toronto Stock Exchange 60 Index se

www.standardandpoors.com.

(5)

Räkneexempel***

***Se ”Viktig information” på sidan 6.

Hur beräknas avkastningen?

Investerare köper ett certifikat med möjlighet att erhålla en avkastning utöver Investeringsbelop- pet. Storleken på Avkastningen beror på tre faktorer:

Indexkorgavkastningen

• Indexutvecklingen

Bonuskupongen Indexkorgavkastning

Indexkorgavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Indexkorgen, med beak- tande av relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av de Underliggande Marknaderna som ingår i Indexkorgen.

Startkursen bestäms av värdet på Underlig- gande Marknad på Startdagen.

Slutkursen bestäms av värdet på Underliggande Marknad på Slutdagen.

Indexkorgen avser en likaviktad korg av de Underliggande Marknaderna.

Indexutveckling

Indexutvecklingen definieras som den procentu- ella rörelsen för respektive Underliggande Marknad med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs.

Bonuskupongen

Bonuskupongen speglar hur stor avkastning Investeraren minst får på Investeringsbeloppet om den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen.

Bonuskupongen fastställs senast den 11 juli 2013 och kommer att bero på de då rådande marknads- förutsättningarna. Indikativ Bonuskupong är 32

% men den kan bli högre eller lägre.

Carnegie kommer att återkalla Erbjudandet om Bonuskupongen understiger 22 %.

Avkastning

Om den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen erhålls Investeringsbeloppet plus det största av en Bonuskupong om indikativt 32% och Indexkorgavkastningen.

Om den Underliggande Marknad som utveck- lats sämst på Slutdagen är sämre än minus 40 % kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Marknad som utvecklats sämst.

Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

5Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage.

Beräkning av Avkastningen

Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Återbetalningsdagen för en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr det vill säga 1 000 000 kr totalt Investeringsbelopp. Bonuskupongen är indikativ. Notera att Indexutvecklingen är baserad på den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst.

Indexkorg- avkastning

Index- utveckling

Bonuskupong Avkastning på Investeringsbelopp

Investerings- belopp

Total Utbetalning

Årseffektiv avkastning5

+ 50 % + 30 % - 500 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr 8,02 %

+ 30 % + 20 % 32 % 320 000 kr 1 000 000 kr 1 320 000 kr 5,29 %

+ 20 % + 10 % 32 % 320 000 kr 1 000 000 kr 1 320 000 kr 5,29 %

+ 10 % + 5 % 32 % 320 000 kr 1 000 000 kr 1 320 000 kr 5,29 %

+/- 0 % - 10 % 32 % 320 000 kr 1 000 000 kr 1 320 000 kr 5,29 %

-10 % -20 % 32 % 320 000 kr 1 000 000 kr 1 320 000 kr 5,29 %

- 15 % - 20 % 32 % 320 000 kr 1 000 000 kr 1 320 000 kr 5,29 %

- 20 % - 40 % 32 % 320 000 kr 1 000 000 kr 1 320 000 kr 5,29 %

- 30 % - 50 % - - 500 000 kr 1 000 000 kr 500 000 kr -13,29 %

(6)

Erbjudande och anvisningar i sammandrag

Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullstän- diga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket finns tillgängligt på www.carnegie.se alternativt beställs per telefon: 08-5886 92 00.

Anmälan

Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kom- mer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten.

• Teckningsanmälan finns tillgänglig på: www.carnegie.se alternativt per telefon:

08-5886 92 00.

• Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan 12.00 den 24 juni 2013.

Likviddag och betalning

Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras.

• Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 5 juli 2013.

Tilldelning

I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ord- ning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats.

Inregistrering vid börs

Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge.

Euroclear Sweden AB

Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system.

• Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 18 juli 2013.

Prospekt och villkor för Certifikaten

Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett inves- teringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten.

Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen.

Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet inne- håller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande certifikatsvillkoren,så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda hän- delseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet.

Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet

Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger 20 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsent- ligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet.

Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Er- bjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 500 000 000 kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på Bonuskupong understiger 22%.

Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information

I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens be- gäran att publicera sådan information på www.carnegie.se. Det är mycket viktigt att Inves- teraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Inves- teraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Carnegie för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds.

Selling restrictions

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons.

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.

NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

Ersättningar och avgifter

För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie.

Ersättningar från Carnegie

De produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör).

Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt en ersättning till distributören. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part.

Ersättningar till Carnegie

De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procent- sats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med ett ar- rangörsarvode om maximalt 1,2 % per år av produktens pris, under antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris.

Courtage

Courtage tillkommer med 2 procent av Investeringsbeloppet.

Totalkostnad

Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvalt- ningskostnader.

• Exempel vid en investering på 100 000 kr i Certifikatet med 5 års Löptid.

Courtage 2% 2 000 kr (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode 1,2% x 5 år 6 000 kr (inkluderat i investerat belopp) Totalt 8 000 kr

Viktig information

(Om Marknadsföringsbroschyren)

Branschkod Strukturerade Produkter

Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschko- den och för ordlista gällande strukturerade produkter se

www.fondhandlarna.se/struktprod.

Marknadsföring

Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas In- vesterare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.carnegie.se samt hos Emittenten. Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr.

Historisk eller simulerad historisk utveckling

Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad informa- tion är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr.

Räkneexempel

Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förstå- elsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.

Rådgivning

Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investe- ringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare.

Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten

ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella

rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som

har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga

till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har

investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, Löptid

och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är

förenade med investeringen.

(7)

Definitioner

”Anmälningsperiod” avser perioden, från och med 27 maj 2013 till och med 24 juni 2013, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet.

”Avkastning” för Certifikatet om den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen erhålls Investeringsbeloppet plus det största av en Bonuskupong om indikativt 32% och Indexkorgavkastningen. Om Indexutvecklingen för den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen är sämre än minus 40 % kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Marknad som utvecklats sämst. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

”Bankdag” avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet.

”Bonuskupong” avser Avkastningen Investeraren minst får på Investeringsbeloppet om den Underliggande Mark- nad som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen. Bonuskupongen är indikativt 32%. Bonus- kupongen fastställs senast den 11 juli 2013 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Bonuskupong kommer att informeras den 18 juli 2013.

Erbjudandet kommer att återkallas om Bonuskupongen understiger 22%.

”Carnegie” avser Carnegie Investment Bank AB (publ), med Internetadress www.carnegie.se.

”Certifikat” eller ”Utvecklade Marknader Smart Bonus 4” avser index/fondlänkat certifikat med ISIN nummer NL0010489514, kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB; ING DMSB4 och kortnamn hos Euroclear Sweden AB;

ING DMSB4 180801.

”Courtage” avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet.

”Emittent” eller ”ING Bank” avser ING Bank N.V.

”Erbjudandet” avser försäljning av Certifikatet av Carnegie.

”Indexutveckling” definieras som den procentuella rörel- sen för respektive Underliggande Marknad med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs.

”Indexkorg” avser en likaviktad korg av de Underlig- gande Marknaderna.

”Indexkorgavkastning” avser den procentuella rörel- sen för Indexkorgen, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av de Underliggande Marknaderna.

”Investerare” är den som investerar i Erbjudandet.

”Investeringsbelopp” avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Certifikat.

”Kursfallsskydd” benämns ”Barrier” i Prospektet och avser indikativt 132% skyddat Investeringsbelopp (Inves- teringsbelopp plus Bonuskupong) på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen för den Underliggande Marknad som utvecklats sämst inte är sämre än 60 % av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 40 % nedgång från Startkursen och ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat på Återbetalningsda- gen. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan delar av Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli.

”Leveransdag” avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 18 juli 2013.

”Likviddag” avser den 5 juli 2013 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av Investerare.

”Löptid” avser perioden från och med den 11 juli 2013 till och med den 11 juli 2018 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot Underliggande Marknader.

”Marknadsföringsbroschyr” avser detta dokument.

”Nominellt Belopp” avser 10 000 kr per Certifikat.

”Prospekt” avser ING Banks prospekt (daterat den 30 mars 2012) med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via www.carnegie.se och hos Emittenten.

”Slutdag” avser den 11 juli 2018.

”Slutkurs” avser Stängningskursen för Underliggande Marknad på relevant Slutdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag).

”Startdag” avser den 11 juli 2013.

”Startkurs” avser Stängningskursen för Underliggande Marknad på relevant Startdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag).

”Stängningskurs” för Underliggande Marknad på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bank- dagens officiella stängningskurs.

”Teckningsanmälan” avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet.

”Underliggande Marknad” avser NASDAQ 100 Stock Index, OMXS30 Index, Dow Jones Eurostoxx 50 Index och S&P Toronto Stock Exchange 60 Index, och som beskrivs närmare i avsnittet ”Beskrivning av Underliggande Marknad” och i Prospektet.

”Återbetalningsdag” avser den dag eventuell Avkast- ning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 1 augusti 2018.

Om riskerna i investeringen

En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet.

Emittentrisk

Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Likviditetsrisk

Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kurs- rörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

Exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräk- ningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och inne- fattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investe- ring i Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras.

Specifika risker avseende lånefinansiering

Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentia- len komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen mins- kat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta.

Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter

Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likar- tade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive pris- sättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikat sker, ta del av Prospektet.

Skatter

Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare.

Valutarisk

I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska

kronor kan kursförändringar påverka avkastningen för Certifikatet. Detta är

dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyd-

dade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är valutaskyddad.

(8)

Anmälan inges till

Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Financial Products Regeringsgatan 56

103 38 Stockholm Fax nr: 08-5886 9020

teckningsanmalan@carnegie.se Anmälningsperiod 27 maj 2013 – 24 juni 2013 Lägsta investeringsbelopp 100 000 kr (motsvarande 10 Certifikat à 10 000 kr) Courtage

Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp Betalning

Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 5 juli 2013

Förvaring

Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos Carnegie

Startkurs och Bonuskupong Offentliggörs den 18 juli 2013 på www.carnegie.se

Löptid

11 juli 2013 – 11 juli 2018 Kursfallsskydd

Minst indikativt 132 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen.

Andrahandsmarknad

Certifikaten avses inregistreras på listan för certifi- kat vid NASDAQ OMX Stockholm AB

Emittent ING Bank N.V.

Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB ING DMSB4

ISIN-nummer NL0010489514

Om Carnegie

Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkun- der inom områdena Securities, Investment Banking och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av riskkapi- talbolaget Altor, Carhold Holding samt personalen. Car- negie har sedan många år varit en av de marknadsledande aktörerna avseende strukturerade investeringar för professionella placerare. Institutionella investerare ställer höga krav avseende noggrannhet, kreativitet, förmåga att hantera komplicerade samband och, inte minst, lyhördhet för att förstå varje placerares unika behov.

Om Carnegie Research

Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning.

Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärlds- analys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför stor- bankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, kon- kurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer

börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet.

Viktigt

Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet.

Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgäng- ligt på www.carnegie.se och hos Emittenten. Produkten är ej kapitalskyddad och hela den investerade beloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 7. Om Certifikaten säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade beloppet.

Branschkod

Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placerings- produkter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknads- föringsmaterialet, se vidare på

www.fondhandlarna.se/struktprod.

Emittenten: ING Bank N.V.

ING Bank N.V. ingår i ING Group som är en nederländsk koncern med verksamhet inom bank, försäkring och förvaltning. Koncernen har sitt säte i Amsterdam och har en global närvaro med över 90.000 anställda i över 40 länder. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande A+ enligt ”Standard & Poor’s Rating Services”, en division av ”The McGraw-Hill Companies”, samt en kreditvärdighet på A2 enligt ”Moody’s Investor Service”. För en mer detaljerad beskrivning av ING Bank och dess ägare se Prospekt. ING Bank är inte ansvarigt för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr. För samtlig distribution kommer Carnegie att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos ING Bank N.V.

Erbjudandet i korthet

Tids- och betalningsplan

Sista anmälningsdag 24 juni 2013

Utskick av avräkningsnota Sker löpande

Likviddag 5 juli 2013

Startkurs fastställs 11 juli 2013

Leveransdag 18 juli 2013

Sista dag på Löptiden 11 juli 2018

Återbetalningsdag 1 augusti 2018

Aktuellt erbjudande

Kapitalskyddade placeringar USA 10 Bolag 7

Löptid 5 år, deltagandegrad 100 %

Icke kapitalskyddade placeringar Afrika 4

Löptid 5 år, deltagandegrad 120 % Asien Smart Bonus 2 Löptid 5 år, bonuskupong 35 % BREC Low Trigger Autocall Löptid 1-3 år, kupong 9%

BRIC Autocall Plus/Minus 29 Löptid 0,5-5 år, kupong 3,25 % kvartalsvis BRIC Autocall Plus/Minus 29 Defensiv Löptid 1-5 år, kupong 8,5 %

BRIC Combo Autocall 3

Löptid 1-5 år, kupong 1: 10%, kupong 2: 6%

Europa iTraxx Main 5/15 STIBOR Löptid 5 år, kupong 4,5 % + STIBOR-ränta Europa Sprinter

Löptid 3 år, Deltagandegrad 150%

Svenska Bolag Smart Bonus Combo Löptid 3 år, bonuskupong 1: 65 %, bonuskupong 2: 25 %

Sverige 6/16 Express Löptid 5 år, Deltagandegrad 185%

Sverige Sprinter 4

Löptid 3 år, Deltagandegrad 130%

Trend Total 30

Löptid 5 år, deltagandegrad 100 %

Utvecklade Marknader Combo Autocall 2 Löptid 1-4 år, kupong 1: 10%, kupong 2: 6%

Utvecklade Marknader Smart Bonus 4

Löptid 5 år, bonuskupong 32 %

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :