• No results found

5. Riktlinjer för länshållningsvatten i Sollentuna kommun, Tjänsteutlåtande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "5. Riktlinjer för länshållningsvatten i Sollentuna kommun, Tjänsteutlåtande"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Miljö- och byggnadskontoret

2018-11-22

Ann-Christine Granfors Sidan 1 av 1

+46 08-57921476

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0124 MBN-1

Diariekod: 432 Miljö- och byggnadsnämnden

Riktlinjer för länshållningsvatten i Sollentuna kommun

Förslag till beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden antar Riktlinjer för

länshållningsvatten i Sollentuna kommun, enligt bilaga, att gälla i Sollentuna kommun.

Sammanfattning

Dokumentet Riktlinjer för länshållningsvatten i Sollentuna redovisar riktlinjer för länshållningsvatten i Sollentuna. Länshållningsvatten är

regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten eller liknande som ansamlas i till exempel schaktgropar vid byggarbetsplatser och som behöver pumpas bort/avledas. Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med

schaktning, sprängning, borrning, upplag av bergmassor och annan

verksamhet i samband med t.ex. byggnationer och saneringar av förorenad mark.

Dokumentet är framtaget i samarbete mellan miljö- och byggnadskontoret (miljö- och hälsoskyddsenheten), Sollentuna Energi och Miljö AB, samt kommunledningskontoret (strategiska enheten).

Riktlinjerna omfattar riktvärden som har utgått från miljökvalitetsnormerna för vatten och miljöbalkens och EUs krav gällande miljökvalitetsnormer.

Elisabeth Thelin Pirjo Körsén

Förvaltningschef Miljö- och hälsoskyddschef

Ann-Christine Granfors

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilaga

Riktlinjer för länshållningsvatten i Sollentuna kommun

Beslutsexpediering

Godkänt dokument, 2018-11-29, Elisabeth Thelin

References

Related documents

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud

Inom eller i närheten av tätbebyggt område bör samtidigt större hänsyn tas till omgivande bebyggelse (se lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Under 2015 gjordes en översyn av företagets vision och affärsidé och i båda dessa fastslås att SEOM ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle i Sollentuna.. I det

- Kommunfullmäktige godkänner markavtal med Sollentuna Energi och Miljö AB för ledningar i enlighet med bilaga 1 till.. tjänsteutlåtande

Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv för Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, AB SOLOM och Sollentuna Kommunfastigheter AB.. Förslag

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud

fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun. Bolaget får sälja fjärrvärme till kunder utanför

Dessutom föreslås att kommunfullmäktige fastställer en ny taxa enligt la g (2006:805) för foder och animaliska biprodukter och förordningen om avgifter för offentlig kontroll

SEOM är, i egenskap av VA-huvudman för allmän VA-försörjning i Sollentuna, ansvarig för drift, underhåll och för nödvändig utbyggnad av den allmänna

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska

Kommer 90% av alla hushåll (i villor och flerbostadshus) och företag ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast 2020 i betydelsen att bredbandsfiber finns indragen

Vidare föreslås bland annat att kommunledningskontoret ska få en tydligare roll som avtalspart med SEOM, att kommunen skapar en gemensam bilpool för personbilar och att alla avtal

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

[r]

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-26, § 173/2014, att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag, ta fram ett långsiktigt miljö-

Inga avvikelser i dricksvattenkvaliteten kunde rapporteras från Norrvatten, inte heller några samband med insjuknade i andra kommuner som Norrvatten levererar dricksvatten till..

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens

• Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2016-04-07, som sina synpunkter på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun och överlämnar

Lägg till Sollentuna Energi AB och miljö- och byggnadskontoret under ansvarig nämnd för åtagandet ”Minska avfallet enligt gällande avfallsplan”.. 4.2 Trafik-

När det gäller krav på minskat matsvinn och ökad andel vegetariskt anser vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden begär att verksamheter som riktar sig till äldre

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig därför positiv till denna punkt, under förutsättning att nämnden tilldelas nödvändiga resurser för att genomföra dessa

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Om din ansökan innebär anläggning av nytt eller ändring av befintligt avlopp krävs en ansökan eller anmälan till Miljö- och byggnadskontoret. Blankett för ansökan/anmälan