10.1. Yttrande över revisorernas rapport Uppföljning av tidigare granskning av bisysslor

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2014-01-30

Mona Birgetz Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2013/0587 KS-2 Diariekod: 104

Kommunstyrelsen

Uppföljning av tidigare granskning av bisysslor

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:

• Som yttrande över revisorernas förfrågan om ”Uppföljning av tidigare granskning av bisysslor” överlämnar kommunstyrelsen bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2014-01-23.

Bakgrund

Kommunens revisorer har i skrivelse 2013-10-01 begärt svar på vilka åtgärder styrelsen och övriga nämnder vidtar i syfte att säkerställa att kommunens riktlinjer avseende bisysslor följs samt när åtgärderna vidtas

Kommunledningskontorets beredning

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till revisorerna som svar på den ställda frågan.

Katarina Kämpe Mona Birgetz

Kommundirektör Personalchef

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :