Protokoll. Miljö- och byggnadsnämnden

Full text

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Ledamöter

Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S)

Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C) Eva Julin Dombrowe (FP)

Magnus Wallengren (V) tjänstgörande ersättare för Anders Zadik (V)

Ersättare

Ann-Marie Lindström (S) Gert Cordes (C) Lars Karlsson (KD)

Övriga närvarande Hans Lundgren, förvaltningschef

Lisa Bäcklund, byggnadsinspektör

Mediha Velic Andersson, byggnadsinspektör Kari Hakula, byggnadsninspektör

Marie Sandgren, mätningsingenjör Lasse Hagerö, miljö- och hälsoskydds- inspektör

Kirsti Lindemark Jansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 31-37 Karin Henberg, ekonom, §§ 31-36 Åsa Askerskär, demokratisamordnare,

§§ 31-33

Gunn Stark, nämndsekreterare

Justerare Lars Gustafson (M)

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 18 mars 2013, kl 14.30 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 31-43

Gunn Stark

Ordförande

Svante Persson (S)

Justerare

Lars Gustafson (M) ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-03-13

Datum då anslaget sätts upp 2013-03-18 Datum då anslaget tas ned 2013-04-09

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

Gunn Stark

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

Fastställande av föredragningslistan

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Föredragningslistan godkänns

---

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelanden

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningarna och lägger meddelandena till handlingarna.

Miljö- och hälsoskydd

Delegeringsbeslut under tiden 2013-01-28--2013-02-24.

Stadsbyggnad

Delegeringsbeslut under tiden 2013-01-28--2013-02-24.

Beslutsunderlag

Se delegeringslistor, ovan.

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott den 6 mars 2013, § 3-4.

---

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Information, offentlig

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Ordföranden Svante Persson (S) informerar

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 15 maj 2013 kommer att vara vid Bäckhammars Bruk, Bäckhammar.

Ordföranden informerar vidare om att planeringschef Kalle

Alexandersson och utvecklingsstrateg Eva-Lena Segerud kommer till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 april 2013 för att informera om revidering av lokalt tillväxtprogram samt målstyrning.

Åsa Askerskär kommunens demokratisamordnare är projektledare för Projekt Medborgardialog och hon informerar miljö- och byggnads- nämnden om projektet.

För att öka möjligheten till inflytande för kommuninvånarna arbetar Kristinehamns kommun under 2012-2013 med Projekt Medborgardialog.

En del i projektet är dialogmöten – öppna forum för dialog med kommun- invånarna kring små och stora frågor.

Dialogmöten har två stora vinster:

– Invånarna får en reell möjlighet att vara med och påverka i olika ärenden.

– Vi som representerar kommunen får chansen att samla in goda idéer som vi kanske skulle ha missat annars.

Möjligheten för medborgarna att påverka och komma med förslag på dialogmöten ersätter inte den representativa demokratin med nämnder, styrelser och fullmäktige. Möjligheten att komma till tals genom olika former av medborgardialog ska istället ses om ett direkt eller indirekt sätta att påverka verksamheten på såväl lång sikt (dialog, förslag) som kort sikt (synpunkter).

Förvaltningschef Hans Lundgren redogör för ekonomi.

Förvaltningschef Hans Lundgren redovisar rapport om sjukfrånvaro.

forts

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33, forts

Förvaltningschefen informerar om Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2012.

Förvaltningschefen informerar om kommunledningskontorets, Remissförfarande gällande ”Integrationspolitiskt program för Kristinehamns kommun”. Ärendet kommer att tas upp i nämndens sammanträde den 10 april 2013.

---

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Årsberättelse för 2012

Mbn/2013:69 Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till årsberättelse för 2012 gällande miljö- och byggnadsnämndens årsredovisning samt bilaga till kommunfullmäktiges årsredovisning

Sammanfattning

Förvaltningen har till miljö- och byggnadsnämnden upprättat förslag till årsberättelse för 2012. Förslaget gäller miljö- och byggnadsnämndens årsberättelse samt bilaga till kommunfullmäktiges årsberättelse.

Miljö- och byggnadsnämndens driftsbudget för 2012 uppvisar ett överskott på totalt 1 106,4 tkr. De större posterna som bidragit till förvaltningens överskott är land annat pågående skanningprojekt med ett överskott på 243 tkr och luftmätningsprojektet med ett överskott på 161 tkr.

Förutom dessa projektpengar är det framför allt bygglovsverksamheten som genererat ett överskott. Den nyanställning det tagits höjd för i bygglovstaxan har inte genomförts. Detta ger ett överskott inom bygglovsverksamheten på 600 tkr. När det gäller intäkterna är dessa lägre än budgeterat. Det är framför allt kart- och mätverksamheten samt livsmedelverksamheten som fått färre intäkter än beräknat.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens årsberättelse för 2012 Bilaga till kommunfullmäktiges årsberättelse för 2012 2013-02-25 Förvaltningschefens tjänsteskrivelse ---

Beslutsexpediering Ekonomiavdelningen

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Revisorernas övergripande granskning 2012

Mbn/2012:361 Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden lämnar härmed synpunkter och kommentarer till revisorernas iakttagelser i samband med den årliga övergripande granskningen.

Sammanfattning

Nämndens planering och verksamhetsstyrning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är miljö- och byggnadsnämndens verkställande förvaltning som ansvarar för att myndighetsutövande arbetsuppgifter bedrivs i enlighet med verksamhetsområdets gällande lagstiftning. Inför lagstiftningen har verksamheten en rad skyldigheter som i allt väsentligt är vägledande vid planering och verksamhetsstyrning d.v.s.

lagen vänder sig direkt till myndighetsutövaren utan att gå via kommunens modell för mål- och verksamhetsstyrning. Det kan dock konstateras att lagstiftaren inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde inte har några motstridiga avsikter i förhållande till nämndens inriktningsmål eller kommunfullmäktiges sju mål.

Nämndens verksamhet och måluppfyllelse

Vad gäller kopplingen mellan verksamhetens planerade aktiviteter och

nämndens inriktningsmål tar miljö- och byggnadsnämnden till sig revisorernas synpunkter och ser nu över tillsyns- och kontrollplaner för att i ännu högre grad tydliggöra verksamhetens planering med fokus på nämndens mål och måluppfyllelse.

Nämndens och kommunfullmäktiges målarbete

Miljö- och byggnadsnämndens målarbete utifrån den mall som centralt framtagits och som samtliga nämnder ska utgå ifrån har upplevts fungera bra och som under arbetets gång visat att miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och målarbete har kopplingar till nästan samtliga av

kommunfullmäktiges sju olika mål.

Miljö- och byggnadsnämnden ser positivt på det fortsatta arbetet med mål- och verksamhetsstyrning.

forts

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35, forts

Beslutsunderlag

2013-01-15 Revisorernas årliga övergripande granskning 2012, revisionsrapport.

2013-02-28 Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Svante Perssons skrivelse.

---

Beslutsexpediering Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Kurser, konferenser

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Ordföranden Svante Persson (S) informerar om olika kursinbjudningar.

SKL Sveriges Kommuner och Landsting.

Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 22-23 maj 2013 i Stockholm.

För dig som är ordförande, vice ordförande eller förvaltningschef/ledande tjänstemän inom områdena.

Att ge förutsättningar för hållbar stadsutveckling, bostadsbyggande och hållbara samhällen samt skapa attraktiva miljöer för företag och människor att verka i är en stor utmaning!

Ordförande Svante Persson (S), vice ordförande Lars Gustafson (M) och förvaltningschef Hans Lundgren är anmälda till presidiedagarna enligt ovan.

Vänerns Vattenvårdsförbunds årsmöte.

Kristinehamns Conference Centre, den 19 mars 2013, kl 10.00.

Från nämnden deltar ordförande Svante Persson (S) och vice ordförande Lars Gustafson (M).

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

Planeringschef Kalle Alexandersson. Inbjudan till webbseminarium om medborgardialog i planärenden den 20 mars 2013, kl 10.00-16.00 i hörsalen.

---

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Information, ej offentlig

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen

Sammanfattning

Ordföranden Svante Persson (S) informerar -

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kirsti Lindemark Jansson informerar om resultat av livsmedelskontrollen för 2012 och för livsmedelskontrollen 2013. Kirsti informerar även om hur livsmedelskontroll bedrivs ute bland livsmedelsföretagen.

---

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Redovisning av skadedjurssanering under perioden 2012-03-01--2013-02-28

Dnr 2013-000120

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av skadedjurs- saneringen under perioden 2012-03-01--2013-02-28.

Sammanfattning

I Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet för 2012 finns kommunens skadedjursjakt vilket omfattar vissa fåglar men även vissa däggdjur som kan förekomma i tätorterna och orsaka olägenhet. Jaktens omfattning redovisas i tabellen nedan. Under 2012 sköts flest tamduvor, kajor, fiskmåsar, skator och kråkor.

Beslutsunderlag

2013-03-01 och 2013-03-05 Redovisning från tillsynsmän

2013-03-11 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

---

Beslutsexpediering Tillsynsmän

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Slånbäret 10

Buller från luftvärmepump

Dnr: 2012-001419 Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela ägaren till byggnaderna på Slånbäret 10, Albér Fastigheter i Kristinehamn AB,

• Förbud att efter 2 månader från delfåendet av detta beslut ha luftvärme- aggregatet på Slånbäret 10 i drift såvida inte lämpliga åtgärder vidtagits så att ljudnivån från luftvärmeaggregatet varaktigt understiger 40 dBA(eq) vid tomtgräns på samtliga kringliggande fastigheter.

• Föreläggande att senast 2 månader efter delfåendet av detta beslut och för det fall luftvärmeaggregatet fortsatt skall vara i drift, ha utfört uppföljande mätningar av ljudnivån enligt ovan och till Miljö- och byggnadsnämnden ha inkommit med skriftlig redovisning av mätningarna. Redovisningen skall vara undertecknad av den person som utfört mätningarna.

• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att förena förbudet med ett löpande vite om 10000 kronor för varje påbörjad månad där överträdelse av förbudet vid något tillfälle kan konstateras samt förena föreläggandet om mätning/redovisning med ett vite om 5000 kronor.

Sammanfattning

Klagomål från närboende på ljudnivån från luftvärmeaggregatet på Slånbäret 10 inkom 2012-11-15. Aggregatet installerades under hösten 2012. Vid inspektion 2012-11-15 uppmättes ljudnivån 45 dBA i tomtgräns vid 2 grannfastigheter.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV RR 1978:5) skall ljudnivån nattetid understiga 40 dBA. Fastighetsägaren uppmanades därför i skrivelse 2012-11-21 att senast 2012-12-31 ha vidtagit lämpliga åtgärder för att sänka ljudnivån. Vid ny inspektion 2013-01-03 konstaterades att några åtgärder inte vidtagits. Fastighetsägaren förelades därför 2013-01-04 DB § 1 att senast 2013-02-25 ha vidtagit lämpliga åtgärder. Vid inspektion 2013-02-12

konstaterades att ett bullerskydd hade satts upp runt luftvärmepumpen men att tillräcklig reduktion av ljudnivån inte uppnåtts. Vid ny inspektion 2013-02-27 konstaterades att ljudnivån i omgivningen fortfarande påtagligt översteg riktlinjerna i SNV RR 1978:5 trots att bullerskyddet till stora delar byggts över med ett tak.

forts

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39, forts

Beslutsunderlag

2013-02-28 Tjänsteskrivelse till MBN 2013-01-04 Delegationsbeslut § 1/13 LHO 2012-11-21 Inspektionsmeddelande

2013-02-28 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse ---

Hur man överklagar, se bifogad skrivelse

Beslutsexpediering

Albér Fastigheter i Kristinehamn AB, Västra Torggatan 19, 652 24 Karlstad, skickas kopia av MBN beslut samt tjänsteskrivelse som rek. med

mottagningsbevis.

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mbn/2012:581

§ 40

Molnet 22, Bygglov för altaner

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Bygglov med liten avvikelse beviljas med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ PBL

• Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på mark som inte får bebyggas. Den befintliga byggnadens avvikelse och den nu tillkommande avvikelsen bedöms sammantaget utgöra en sådan avvikelse som kan godtas. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 och 31 §§ Plan- och bygglagen.

• Startbesked godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- Kontrollplanen fastställs

- Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov

• Avgiften för bygglovet är 7 650,1 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

• Med stöd av övergångsbestämmelser punkt 3 i plan- och bygglagen och äldre plan- och bygglag (SFS 1987:10) tas en byggnadsavgift med 4 824 kronor ut för altanen på Havsvinden 4. Byggnadsavgiften tas ut av

tomträttshavaren HSB:S BRF MOLNET I KRISTINEHAMN, BOX 185, 681 24 KRISTINEHAMN.

• Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen och 9 kap 20 § plan- och byggförordningen tas en byggsanktionsavgift med 22 000 kronor ut för altanen på Havsvinden 34. Byggsanktionsavgiften tas ut av tomträttshavaren HSB:S BRF MOLNET I KRISTINEHAMN, BOX 185,

681 24 KRISTINEHAMN.

forts

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40, forts

Sammanfattning

Den 13 augusti 2012 inkom anmälan till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen angående altaner på fastigheten Molnet 22. Efter platsbesöket kontaktades fastighetsägaren och den 6 november 2012 inkom redovisning om vilka altaner som är byggda utan bygglovsbeslut. Fastighetsägare har även redovisat årtal då altanerna med tak utfördes. Bygglovsansökan har inlämnats den 16 november 2012.

Beslutsunderlag

2012-11-06 Redovisning från fastighetsägaren angående altaner 2012-11-16 Ansökan om bygglov

2012-11-16 Situationsplan

2012-11-16 Förslag till kontrollplan 2012-11-19 Redovisning av byggnadsarea 2012-11-19 Fotografier över altaner 2013-02-20 Grannhörande

2013-02-20 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

---

Hur man överklagar, se bifogad skrivelse

Beslutsexpediering

Sökanden + besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis Lokala skattemyndigheten

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mbn/2012:540

§ 41

Presterud 1:11

Bygglov för 3 st containrar

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen, PBL

• Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

• Containrar får tas i bruk innan slutbesked erhålls.

• Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 1. Kontrollplanen fastställs 2. Åtgärden får påbörjas

3. Följande handlingar ska lämnas in till

bygglovsenheten som underlag för slutbesked:

- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts

• Avgiften för bygglovet är 7 128, 40 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Sammanfattning

Bygglovsansökan avser placering av 3 st containrar med en sammanlagd bruttoarea på 100 kvadratmeter.

Beslutsunderlag

2012-11-01 Ansökan om bygglov 2012-11-01 Förlag till kontrollplan 2012-11-01 Fotografier

2012-11-01 Situationsplan

forts

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41, forts

2013-01-14 Telefonsamtal med representant för fastighetsägaren 2013-03-12 Redovisning om att 3 st containrar har tagits bort 2013-01-14, rev 2013-03-12 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

---

Hur man överklagar, se bifogad skrivelse

Beslutsexpediering

Sökanden + besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis Lokala skattemyndigheten

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mbn/2011:554

§ 42

Solvändan 1

Åtgärdsföreläggande att ta bort växtlighet som sträcker sig ut över trottoar och vägbana

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Fastighetsägaren på fastigheten Solvändan 1, föreläggs enligt 11 kap 19 och 37 §§ plan- och bygglagen, att vid vite om femtusen (5 000) kronor att före den 30 april 2013 ha åtgärdat fastigheten med att ta bort all växtlighet så som grenar, buskar och sly som sträcker sig ut över staketet och hindrar gående att ta sig fram på trottoaren på Bryggerivägen och Fermgatan.

• Fastighetsägaren på fastigheten Solvändan 1 föreläggs enligt 11 kap 19 och 37 §§ plan- och bygglagen, att vid vite om femtusen (5 000) kronor att före den 30 april 2013 ha åtgärdat fastigheten med att ta bort all växtlighet så som grenar, buskar och sly som sträcker sig ut över staketet och hindrar gående att ta sig fram på trottoaren på Bryggerivägen och Fermgatan.

• Enligt 11 kap 40 § plan- och bygglagen översänds detta beslut till Inskrivningsmyndigheten.

Sammanfattning

På fastigheten finns träd, buskar och sly som hänger ut över trottoaren och som tvingar gående ut i vägbanan. Trots skrivelser till fastighetsägarna så har inga åtgärder utförts på fastigheten och gående kan inte använda trottoaren.

Beslutsunderlag

2011-10-28 Anmälan från tekniska förvaltningen 2011-10-28 Fotografier

2011-11-08 Skivelse till fastighetsägaren, åtgärdat till 25/11-11 2011-11-08 Anonym anmälan

2011-11-11 Anonym anmälan

2011-12-19 Besök på plats, inget åtgärdat

2012-01-12 Skrivelse till fastighetsägaren, åtgärdat till 12/2-12 2012-01-19 Skrivelse från fastighetsägaren

forts

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

2012-01-23 Skrivelse till fastighetsägaren, åtgärdat till 13/4-12 2012-01-27 Skrivelse från fastighetsägaren

2012-08-31 Skrivelse från Ami på tekniska förvaltningen, staket lagat 2012-09-07 Fotografier, besök på plats, inget åtgärdat

2011-09-14 Skrivelse till fastighetsägaren, åtgärdat till 4/10-12 2012-06-26 Skrivelse från fastighetsägaren

2012-09-26 Fotografier på soptunna och elskåp 2012-10-04 Anmälan från tekniska förvaltningen 2012-10-04 Fotografier, inget åtgärdat

2012-10-23 Tjänsteskrivelse

2012-12-10 Överklagan inkom från fastighetsägarna

2013-01-23 Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet 2013-01-25 Fotografier, besök på plats, inget åtgärdat

2013-02-07 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse ---

Hur man överklagar, se bifogad skrivelse

Beslutsexpediering

Fastighetsägare, besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis Fastighetsägare, besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis Mark- och miljödomstolen

Inskrivningsmyndigheten (vid förelägganden)

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mbn/2011:510

§ 43 Näset 7

Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Slutbesked ges med stöd av 10 kap 34 §, PBL

Byggsanktionsavgift på 21 400 kronor ska tas ut av fastighetsägare i enlighet med 11 kap 51 § plan- och bygglagen och föreskrifter som har meddelats i 16 kap 12 § plan- och bygglagen, för att ha tagit fritidshuset i bruk innan slutbesked har utfärdats.

Sammanfattning

Slutbesked för nybyggnad av fritidshus samt sanktionsavgift för att fritidshuset har tagits i bruk innan slutbesked har utfärdats.

Beslutsunderlag

2013-01-30 Telefonsamtal med sökanden om att fritidshuset har tagits i anspråk

2013-02-07 Slutsamråd på plats 2013-02-07 Bestyrkt kontrollplan

2013-02-18, rev 2013-03-11 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

---

Hur man överklagar, se bifogad skrivelse

Beslutsexpediering

Sökanden + besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :