• No results found

řt,kLr",r^-a", .-//aryt "r- lL ď+)-r-(, )P r/JíÓ{Á4,tJz/al

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "řt,kLr",r^-a", .-//aryt "r- lL ď+)-r-(, )P r/JíÓ{Á4,tJz/al"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jméno: Daniela Polákova Osobní číslo: P1OOOO505

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce:

Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce:

výborně

vdbo"ň Průběh

obhajotry

diplomové

práce:

řt,kLr",r^-a", .-//aryt "r- lL ď+)-r-(, )P r/JíÓ{Á4,tJz/al

P*Ť*'k/,+l<_l

fuťr-^-lfu *3* , t,{4b,Zn/- L,^7",,4 É4/ó ? 7u- A- l.raL 4";}L /- řr,"? ř /a-a>.,,-zte,t l_^._4tň.t&

r'"á'<4" / fu?l";/* árJ4-1e lr- /-1flll-í>-z-,-L4,- zn-zč--,

^4-2.t^Á4*, / ar^-í xr/& áA:

trLžl i Frly*n-l-aaru,: r^t:ffiffi

&'7*^-"^/r.'-

^a""-^ ,: *ry é.?-; l,r;--

klasifikace:

Datum obhajoby:

Ilí gcplf

.

Ú Ír*-"- l.a4r-

podpis předsedy

References

Related documents

Utifrån denna statistik kan man därför inte säga något om t ex hur många barn i Sverige som mobbas eller utsätts för fysisk misshandel.. Däremot kan man se vilken typ av barn

O FINNFORSFALLET

Innan dörren öppnas på värmeåtervinnaren eller underhåll görs på spiskåpan: Stäng av värmen, låt fläktarna gå tre minuter för att transportera bort varm luft, stäng

Aggregatet bör placeras mot en vägg som inte har rum på andra sidan som är känslig för buller..

Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. I dessa regioner finns 92% av bolagets hyresvärde

Resultat före skatt med återläggning av fi nansnetto samt värde- förändring derivat i relation till genomsnittligt totalt

Klöverns styrelse har från årsstämman 2008 fått förnyat bemyndigande om återköp av egna aktier till högst 10 procent av totalt antal registrerade aktier. Den 31 mars

Resultat före skatt med återläggning av fi nansnetto samt värde- förändring derivat i relation till genomsnittligt totalt