Emma Isfeldt (S) (2:e vice ordförande) Christer Johansson (M) (vice ordförande)

15  Download (0)

Full text

(1)

Emma Isfeldt (S) (2:e vice ordförande) Christer Johansson (M) (vice ordförande) Övriga närvarande Anders Einarsson (Kommunchef)

Mia Skytt (Sekreterare)

Fredrik Engkvist (Planchef) §§2-6 Svante Cras (Ekonomichef) §8

Camilla Falk (Folkhälsosamordnare) §§9-12 Patrik Gimfalk (Kultur- och fritidschef) § 12 Li Wikander (Projektledare) § 12

Utses att justera Christer Johansson (M) Justeringens plats och

tid Kommunhuset , 2016-03-22 13:00

Paragrafer §§2-12

Sekreterare

Mia Skytt Ordförande

Peter Rosholm (S) Underskrifter

Justerande

Christer Johansson (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-16

Anslag sätts upp 2016-03-22 Anslag tas ner 2016-04-13 Förvaringsplats för

protokollet

Kommunhuset

...

Underskrift

(2)

§3 Förvärv av fastighet Bollebygd Flässjum 2:104

§4 Ändra del av detaljplan för Erikstorp

§5 Ny detaljplan för LSS-boende i Erikstorp

§6 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för vårdcentralen i Bollebygd

§7 Svar på remiss på regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017- 2020 med utblick till 2035

§8 Svar på motion om konto för kostnader för anlitade konsulter

§9 Välfärdsbokslut för Bollebygds kommun 2015

§10 Ansökan om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar

§11 Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2015 mellan HSN och Kommun

§12 Information angående årsredovisning för Europadirekt kontoret

(3)

Förvärv av fastighet Bollebygd Flässjum 1:205

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner köp samt köpeavtal, avseende fastighet Bollebygd Flässjum 1:205, mellan Byggsiwe AB samt Bollebygds kommun.

Ärendet

Kommunen har, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, förhandlat med fastighetsägare Byggsiwe AB gällande förvärv av fastigheten Bollebygd Flässjum 1:205. Säljare och köpare har kommit överens om en köpeskilling om 3 500 000 kr. Ett köpeavtal har upprättats och därefter undertecknats av samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att ställa sig bakom undertecknat köpeavtal, samt föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal samt köpesumma. Syftet med förvärvet är att snabbt kunna tillgodose de behov av lokaler för verksamhet som Bildning- och omsorgsförvaltningen presenterat för samhällsbyggnadsförvaltningen. Köpeavtalet gäller under förutsättning att det godkänns genom beslut som vinner laga kraft, taget av kommunfullmäktige i Bollebygds kommun, senast 29 april 2016. Samhällsbyggnadsnämnden har inte budgeterade medel för köp av fastigheter varvid ärendet lyfts till kommunfullmäktige för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom undertecknad köpeavtal den 14 mars 2016 § 12. På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde upptäcktes ett skrivfel i köpeavtalet, sida 2 "Säljaren ska till köparen överlämna ett kvitterat köpebrev när bygglov har beviljats och köpeskillingen till fullo erlagts enligt ovan." Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att stycket i sak inte ändrar något i köpeavtalet och att det för övrigt är korrekt.

Beslutsunderlag

 Förvärv av fastighet Flässjum 1:205

 Köpeavtal Flässjum 1:205

 Fastighetskarta Flässjum 1:205

 Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-14 Skickas till

Kommunstyrelsen

(4)

Förvärv av fastighet Bollebygd Flässjum 2:104

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Flässjum 2:104 för en köpesumma om 4 500 000 kronor.

Ärendet

Kommunen, genom samhällsbyggnadsförvaltningen förhandlar med fastighetsägaren Oktod förvaltning AB om att förvärva fastigheten Flässjum 2:104. Säljaren har begärt 4 500 000 kr för fastigheten vilket samhällsbyggnadsförvaltningen har ansett vara rimligt. Förvaltningen föreslår därför att förvärvet godkänns.

Syftet med förvärvet är att snabbt kunna tillgodose de behov av lokaler för verksamhet som bildning- och omsorgsförvaltningen presenterat för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 14 mars 2016 § 13 att ge, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Flässjum 2:104, Lars-Erik Olsson delegation att underteckna köpekontrakt och därtill hörande handlingar för att genomföra förvärvet för upp till 4 500 000 kronor.

Beslutsunderlag

 Förvärv av Flässjum 2:104

 Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-14 Skickas till

Kommunstyrelsen

(5)

Ändra del av detaljplan för Erikstorp

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra del av detaljplan för Erikstorp 1:183 m.fl. Bergadalen.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter utbyggnad av etapp 1 av detaljplan för Erikstorp 1:183 mfl, Öster om Skräddargårdshöjd upptäckt några detaljer som bör åtgärdas. För att kunna göra det krävs att en ny detajlplan tas fram. Detaljplanen behöver inte helt ersätta den befintliga utan endast till mindre delar.

Vid utbyggnaden av Erikstorpvägen har inte hela det detaljplanelagda vägområdet behövt användas. Det finns därför idag några meter mark på bägge sidor om vägen, vid kommunens egna tomter, som inte kan säljas som kvartersmark men som upplevs vara kvartersmark. Vid en ny detaljplaneläggning skulle detta bli kvartersmark som kommunen överlåter till de som köpt respektive tomt av kommunen och kommunen slipper därmed skötsel av området.

Vid utfyllnad av kommunens tomter, nr 1 och 2, har utfyllnaden gjorts så att mer mark än vad som är detaljplanelagt upplevs som kvartersmark tillhörande de kommunala tomterna. Vid en ny detaljplaneläggning skulle marken ändras från naturmark till kvartersmark och vid en senare fastighetsreglering tillfalla de som köpt respektive tomt.

Utöver nämnda förändringar skulle även justeringar kring vändplatser, vägbredder och utfarter göras för att området ska kunna användas på ett säkert och praktiskt sätt.

Den nya detaljplanen bedöms kunna tas fram med standardförfarande, vilket enligt gällande delegationsordning innebär att Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att besluta om antagandet.

Beslutsunderlag

 Uppdrag att ändra del av detaljplan för Erikstorp 1:183 mfl Bergadalen

 Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-14

Skickas till Kommunstyrelsen

(6)

Ny detaljplan för LSS-boende i Erikstorp

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för ett LSS-boende på Erikstorp.

Kommunstyrelsen vill ha möjlighet att yttra sig när detaljplanen är på samråd.

Ärendet

Invånarantalet i Bollebygds kommun växer och så gör även behovet av särskilda boenden för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, LSS-boenden. Tillgången är redan idag mindre än behovet och kommunen hyr platser i andra kommuner. Kostnaden för dessa platser är idag hög.

Tjänstemannagruppen för strategisk lokalförsörjning har till följd av det ökade behovet letat efter möjliga platser att bygga LSS-boende på och hittat ett område på Erikstorp som kan vara möjligt.

Platsen ligger i sydöstra hörnet av korsningen mellan Erikstorpsvägen och Sockelvägen på kommunägda fastigheten Erikstorp 1:4. Området är detaljplanelagt 1978 i byggnadsplanför Erikstorp Övregården 1:2 m.fl. som Allmän plats – Park. Längst söder i området går en gång- och cykelväg. I södra delen finns även huvudledningar för VA. LSS- boende bör få plats i området utan att påverka ledningar eller gång- och cykelväg.

Beslutsunderlag

 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för LSS-boende på Erikstorp

 Karta över Erikstorp och tänkt planområde 2016-03-11

 Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-14 Skickas till

Kommunstyrelsen

(7)

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för vårdcentralen i Bollebygd

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för vårdcentralen i Bollebygd. Syftet är att möjliggöra fler användningar av fastigheten, bostäder ska vara en av dem.

Kommunstyrelsen vill ha möjlighet att yttra sig när detaljplanen är på samråd.

Ärendet

I oktober 2015 kontaktade Sven Strand på MS Strand AB kommunen med ett erbjudande om möjlighet att iordningsställa lägenheter på vårdcentralens andra våning. Kommunen har ett behov av dessa bostäder och ser positivt på möjligheten att iordningställa någon typ av boende i delar av vårdcentralens byggnad. Vid kontakter med fastighetsägaren har även användning av fastigheten i ett längre perspektiv kommit upp varför även andra användningar med tillfälligt boende som till exempel vandrarhem ska prövas i planprocessen. I det fall kommunen blir hyresgäst i lokalerna ska ett avtal tecknas mellan fastighetsägaren och kommunen. Fastigheten är detaljplanelagd 1979 i stadsplan för Flässjum 12:2 m.fl. för Allmänt ändamål. I äldre lagstiftning, innan PBL,

betecknades all verksamhet där kommun, stat eller landsting var huvudman och ägare som Allmänt ändamål. I och med PBLs ikraftträdande 1987 togs möjligheten att använda Allmänt ändamål bort då det inte närmare beskriver markens användande. Då fastigheten idag är i privat ägo och bostäder i någon form inte ryms inom användningen Allmänt ändamål behövs en ny detaljplan oavsett vilka förändringar som sker i fastighetens användande.

Beslutsunderlag

 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för vårdcentralen i Bollebygd

Skickas till Kommunstyrelsen

(8)

Svar på remiss på regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott översänder yttrande av remiss på regional trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 till Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland.

Ärendet

Bollebygds kommun har fått möjligheten att yttra sig över trafikförsörjningsprogrammet som är det centrala styrdokumentet för utveckling av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är det dokument som kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen använder för att lägga sitt uppdrag till Västtrafik och det är kärnan för samverkan mellan kommuner och region. Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken och kommunerna för samhällsbyggnad och lokal infrastruktur. Programmet beslutades 2012 efter samråd med alla kommuner genom kollektivtrafikråden. Kollektivtrafiknämnden gör en årlig avstämning med kommunerna av trafikförsörjningsprogrammets måluppfyllelse. Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet – rör vi oss i rätt riktning? Vidareutveckla

samverkansformerna för en högre måluppfyllelse.

Remissen innehåller en uppföljning samt ett antal frågor till kommunerna hur vi ser på uppföljningen av beslutade åtgärder för samverkan? - Bedömer kollektivtrafikrådet att den inriktning som processats fram genom kollektivtrafikrådet under 2015 har tagits om hand i det slutliga förslaget? - Hur ser vi på möjligheten att använda trafikförsörjningsprogrammet, inklusive tillhörande strategier, som ett av flera verktyg för kommuner och region att påverka i

infrastrukturfrågor? Vad krävs för att stärka detta? Är det önskvärt? - Regional kollektivtrafikrådet som nu är vilande avvecklas formellt? - Alla remisser från Västra

Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd bör ske enligt samma process för ökad tydlighet. Det innebär att den årliga avstämningen som hittills riktats direkt till kommunerna fortsättningsvis skulle samordnas delregionalt, såsom övriga strategiska kollektivtrafikfrågor. Kollektivtrafiken intigreras i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) där övriga strategiska

regionutvecklingsfrågor hanteras.

Finns det något medskick från kommunerna för att förändring skall falla ut på bästa möjliga sätt?

Västra Götalandsregionen ser att en samverkan krävs mellan kommun och region för att nå målen i programmet. Avstämningen innehåller därför också frågor om hur kommun och region

(9)

regionen till målen? Boråsregionen önskar synpunkter senast den 18 mars. Ärendet tas upp i beredningen för BH7 den 6 april. Beslut av Direktionen den 29 april. Regionen önskar svar på remissen senast den 20 maj. Kollektivtrafiknämnden erbjuder information om kollektivtrafikens styrning och utveckling i regionen till kommunens kommunfullmäktigmöte. Bollebygds kommun har tackat Ja till erbjudandet! Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik är inbjudna till

kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28 klockan 15:00 Beslutsunderlag

 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035, tjänsteskrivelse

 Yttrande över remiss om regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017- 2020 med utblick till 2035

 remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick 2035

 Remissversion januari 2016 Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland Skickas till

Västra Götalandsregionen, Kollektivsekretariatet Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

(10)

Svar på motion om konto för kostnader för anlitade konsulter

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet

Bollebygds kommun följer den normalkontoplan, KommunBas -13 som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting och som även ligger till grund för insamling av statistik. Det kontot som ska användas för köp av konsulter benämns 745, eller som i Bollebygd 7450.

Definitionen är:

Här avses specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda personer med specialkompetenser som inte är anställda hos kommunen. På detta konto redovisas kostnader för arvoden till konsulter för rådgivning och utredningar avseende tekniska och administrativa frågor, rekryteringstjänster, m.m. En konsult är en rådgivande specialist inom ett visst område, vanligen på kvalificerad nivå.

Bedömningen är att kommunen följer denna definition i sin bokföring. Under 2015 bokfördes på driftbudgeten totalt 5,2 mnkr på kontot 7450, konsulter. Inom IT-verksamheten 1,6 mnkr

avseende övertagandet från Härryda samt arbetet gällande ny IT-plattform. Arbetet inför Sverigeförhandlingen 0,6 mnkr, revisionstjänster 0,4 mnkr, grupphandledning inom IFO 0,6 mnkr, VA 0,2 mnkr, Avfall 0,2 mnkr, tolktjänster 0,2 mnkr ,energirådgivning 0,2 mnkr samt ett antal mindre uppdrag.

Ca 0,2 mnkr avser teaterföreställningar för elever, även om detta kan definieras som ” specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda personer med specialkompetens” är denna form av aktivitet tveksam att bokföra som konsult.

På investeringsbudgeten bokfördes under 2015 5,0 mnkr på kontot 7450, Här avsågs främst byggkonsultation i samband med den nya Bollebygdskolan samt stöd vid exploateringar av nya bostadsområden samt gång- och cykelväg.

Som en liten kommun är behoven av samarbete och externt stöd ofta mer omfattande än i större kommuner vilket självfallet ökar behovet av stöd från personer och organisationer utanför kommunen. Till exempel köper Bollebygd räddningstjänst, energirådgivning,

överförmyndarverksamhet, gymnasieskola, vuxenutbildning externt. Detsamma gäller konsulter inom viss exploateringsverksamhet, t ex geoteknik.

(11)

Beslutsunderlag

 Svar på motion om konto för anlitade konsulter

 Motion om ett konto för kostnader för anlitade konsulter

Skickas till Kommunstyrelsen

(12)

Välfärdsbokslut för Bollebygds kommun 2015

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen fastställer Välfärdsbokslut för Bollebygds kommun 2015 i enlighet med förslag 2016-02-16 och överlämnar den till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Välfärdsbokslut för Bollebygds kommun 2014. Kommunfullmäktige beslutade 2010 att kommunen med jämna mellanrum ska ta fram ett välfärdsbokslut. Beslutet innebär att nämnderna i sin årsredovisning ska redovisa minst två indikatorer som de valt ut efter de två folkhälsopolitiska målområdena. Dessa indikatorer analyseras i nämndernas årsredovisningar. För att göra Välfärdsbokslutet tydligt som ett budget- och beslutsunderlag har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt nämndernas redovisningar i Välfärdsbokslut med kompletterande läsning om indikatorer, nationella målområden och dess samband med välfärd och hälsa.

Beslutsunderlag

 Välfärdsbokslut för Bollebygds kommun 2015

 Välfärdsbokslut för Bollebygds kommun 2015 Skickas till

Folkhälsosamordnaren

(13)

Ansökan om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner och beviljar det ansökta bidraget enligt ansökan, 2016-03-01.

Ärendet

Bollebygds kommun och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har som en del i sitt avtal för gemensamma folkhälsoinsatser 2013-2016 med punkten: att de tillsammans ska säkerställa att särskilt sökbara medel finns avsatta i budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. Anvisningar och kriterier finns för dessa ansökningar enligt avtal. Bollebygds Pride har den 1 mars -2016 lämnat in en ansökan för projektmedel. Förvaltningen har granskat ansökan och anser att den uppfyller kriterierna för godkännande och att de ansökta bidraget kan beviljas. Återrapport ska ske enligt anvisningar. Kommunstyrelsen har delegerat till arbetsutskottet att fatta beslut om de sökbara projektmedel som finns avsatta ( KS 2015/121 § 81 ).

Beslutsunderlag

 Ansökan om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar

 Folkhälsomedel Bollebygd Pride inkommen 160301 Skickas till

Folkhälsosamordnaren

(14)

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2015 mellan HSN och Kommun

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2015 Mellan HSN och Kommun i enlighet med förslag 2016-02-16 och överlämnar den till

kommunfullmäktige för information.

Ärendet

Folkhälsosamordnaren hr upprättat en verksamhetsberättelse för år 2015 för det gemensamma folkhälsoarbetet som bedrivs enligt avtal mellan Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden och

Kommunen. Fokus för 2015 har varit delaktighet och inflytande, barn och ungas uppväxt villkor, hälsofrämjande livsmiljö och alkohol- och drogförebyggande arbete.

Beslutsunderlag

 Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2015 mellan HSN och Kommun

 Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2015 Mellan HSN och Kommun PDF

Skickas till

Folkhälsosamordnaren hsn@vgregion.se

(15)

Information angående årsredovisning för Europadirekt kontoret

Ärendet

Folkhälsosamordnare Camilla Falk, projektledare Li Wikander och kultur- och fritidschef Patrik Gimfalk informerar arbetsutskottet om Europa direkt-kontorets gångna år.

Figure

Updating...

References

Related subjects :