Christer Johansson (M) (vice ordförande) Emma Isfeldt (S) Kommunhuset, :00. Suzanna Bengtsson. Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M)

36  Download (0)

Full text

(1)

Ledamöter Peter Rosholm (S) (ordförande)

Christer Johansson (M) (vice ordförande) Emma Isfeldt (S)

Övriga närvarande Anders Einarsson (Kommunchef)

Suzanna Bengtsson (Kommunsekreterare) Svante Cras (Ekonomichef) §§45-50

Ann-Charlotte Lind (Samhällsbyggnadschef) §§33-37 Ann-Marie Nilsson (Näringslivschef) §32

Sebastian Mårtensson (Representant BRB) §32 Elin Perjos (Samhällsplanerare, planenheten) §§33-36

Charlotta Boström (Samhällsplanerare, planenheten) §§33-36 Utses att justera Christer Johansson (M)

Justeringens plats och

tid Kommunhuset , 2018-04-03 10:00

Paragrafer §§32-53

Sekreterare

Suzanna Bengtsson Ordförande

Peter Rosholm (S) Underskrifter

Justerande

Christer Johansson (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-03-21

Anslag sätts upp 2018-04-03 Anslag tas ner 2018-04-24 Förvaringsplats för

protokollet Kommunhuset

...

Underskrift

(2)
(3)

Innehållsförteckning

§32 Etableringsarbetet och samarbetet med Business Sweden - information/diskussion (inga handlingar)

§33 Planprogram för Kullaområdet - godkännande av samrådsredogörelse

§34 Bostadsförsörjningsprogram 2018-2027 för Bollebygds kommun – beslut om samråd

§35 Detaljplan för del av Flässjum 4:97, Odinslund – samrådsyttrande

§36 Detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården – granskningsyttrande

§37 Svar på motion (C) om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång

§38 Svar på motion (SD) om hållplats för 100-bussen längs riksväg 40

§39 Svar på medborgarförslag om bättre information från kommunen

§40 Utbetalning av partistöd 2018 - Liberalerna

§41 Utbetalning av partistöd 2018 – Folkets Röst

§42 Redovisning av obesvarade motioner, våren 2018

§43 Revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

§44 Grafisk profil för Bollebygds kommun

§45 Internkontroll 2017, kommunens samlade resultat

§46 Ansökan om medel från Verner Olofssons stiftelse

§47 Årsredovisning 2017 för Verner Olofssons stiftelse

§48 Årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund

§49 Årsredovisning 2017 för Bollebygds kommun

§50 Uppföljningsrapport per februari 2018, för Bollebygds kommun

§51 Jämställdhetsanalys av kvinnors och mäns löner 2018

§52 Svar på medborgarförslag om HBTQ-utbildning för alla anställda och politiker i Bollebygds kommun

§53 Begäran till kommunfullmäktige för ställningstagande till ingående av

aktieägaravtal mellan ägarna i Gryaab AB och Bollebygds kommuns förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av Gryaab AB:s bolagsordning

(4)

§32

Etableringsarbetet och samarbetet med Business Sweden - information/diskussion (inga handlingar)

Ärendet

Dagens sammanträde

Sebastian Mårtensson på Business Region Borås informerar om etableringsarbetet och

samarbetet med Business Sweden, en svensk halvstatlig organisation som arbetar för främjande av svenska företags och svenska statens handelsintressen utomlands.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för besöket och informationen.

(5)

§33

KS2017/229

Planprogram för Kullaområdet - godkännande av samrådsredogörelse

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige godkänner planprogram för Kullaområdet med tillhörande komplettering.

2. Kommunfullmäktige beslutar att planprogrammet ska utgöra underlag för fortsatt detaljplaneläggning. Planarbete inom Kullaområdet kommer att ske i flera detaljplaner där planläggning av områdena Prästgårdsgärdet och Fjällastorp ska ske först som en naturlig fortsättning av befintlig tätort. Därefter ska bostadsutbyggnad ske efter följande

prioritetsordning. Områden närmast skolan och etappvis mot riksväg 40 där markägare och exploatörer bör gå samman för att bilda större sammanhängande områden för

detaljplaneläggning. Verksamheter och handel närmast riksväg 40 kan dock prioriteras innan en samlad bostadsbebyggelse finns planlagd. Om nya omständigheter uppkommer vilka kan påverka planeringssituationen, kan dock en omprioritering av planläggningsordningen ske. Detta kan kommunstyrelsen besluta om t.ex. i samband med beslut om prioritering av planuppdrag eller inkomna planbesked.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav i augusti 2015 och februari 2014 i uppdrag till

samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplaner för Fjällastorp respektive

Prästgårdsgärdet. Förvaltningen har bedömt att planarbetena ska starta med ett program bland annat eftersom bebyggelseförslagen strider mot gällande översiktsplan vad avser byggande på jordbruksmark. Nolåns dalgång har också utpekat höga landskapsbildsvärden. Programmet omfattar området från riksväg 40 i söder till och med planområdet för Fjällastorp och Prästgården i norr. I väster avgränsas området av skogen och i öster av Rävlandavägen. Hela området kring befintlig cirkulationsplats vid Bollebygdskolan ingår också. Programmet bygger till stor del på en landskapsbildsanalys tillsammans med de förutsättningar som kommunfullmäktige tidigare beslutat om i Utvecklingsplan för del av Bollebygd, Härryda och Marks kommuner.

Programförslaget var föremål för samråd under december 2017. Totalt inkom 25 yttranden under samrådstiden och en samrådsredogörelse har upprättats. Synpunkter har kommit bland annat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Trafikverket liksom från boende inom och angränsande till programområdet. Länsstyrelsen betonar vikten av att motivera varför Kullaområdet, som utgörs av brukad jordbruksmark, ska bebyggas utifrån de krav som ställs i miljöbalken 3 kapitlet 4 paragrafen. Flera synpunkter från boende i eller i närheten av området har också tryckt på att

(6)

jordbruksmarken inte bör bebyggas. Därför har en komplettering med motivering till

ianspråktagandet av jordbruksmark tagits fram. Kompletteringen visar att det kan finnas andra områden att bebygga, men att Kullaområdet i bedömningen ger bäst förutsättningar för en expansion för många år framöver och stöder en bebyggelseutveckling som utgår från ett hållbart tänk där en viktig utgångspunkt är att stärka kollektivtrafiken genom att bygga i ett för

kollektivtrafiken strategiskt läge samt utnyttja befintlig infrastruktur och service i hög grad.

Ett detaljplaneprogram ska ligga till grund för en eventuell fortsatt planering.

Detaljplaneprogrammet för Kullaområdet omfattar ett större område, för att övergripande kunna föreslå principiella lösningar för den planerade utbyggnaden. Ett fortsatt planarbete bör dock ske genom en indelning i flera detaljplaner. Områden som utgör en naturlig fortsättning på tätorten bör prioriteras först, exempel på områden är Prästgårdsgärdet och Fjällastorp. Bägge

detaljplanerna har fått positivt planbesked och samhällsbyggnadsnämnden har uppdrag om att arbeta fram dem.

Därefter bör områden närmast föreslagen skola prioriteras och därefter etappvis utbyggnad mot riksväg 40. Område för verksamheter och/eller handel närmast riksväg 40 kan planläggas innan samlad bostadsbebyggelse finns planlagd. Nya omständigheter som uppkommer i framtiden vilka kan påverka planeringssituationen kan göra att en omprioritering behövs. Detta kan

kommunstyrelsen i så fall besluta om i samband med t.ex. beslut om prioritering av planuppdrag eller inkomna planbesked.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner planprogram för Kullaområdet med tillhörande komplettering.

2. Kommunfullmäktige beslutar att planprogrammet ska utgöra underlag för fortsatt detaljplaneläggning. Planarbete inom Kullaområdet kommer att ske i flera detaljplaner där planläggning av områdena Prästgårdsgärdet och Fjällastorp ska ske först som en naturlig fortsättning av befintlig tätort. Därefter ska bostadsutbyggnad ske efter följande

prioritetsordning. Områden närmast skolan och etappvis mot riksväg 40 där markägare och exploatörer bör gå samman för att bilda större sammanhängande områden för

(7)

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Godkännande av planprogram

 Samrådsredogörelse

 Komplettering planprogram Skickas till

Kommunstyrelsen

(8)

§34

KS2018/45

Bostadsförsörjningsprogram 2018-2027 för Bollebygds kommun – beslut om samråd

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogram 2018-2027 inför samrådsutskick.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för perioden 2018-2027. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att bland annat ge en samlad bild över bostadssituationen i kommunen och visa hur kommunen tar hänsyn till kommunala samt regionala och nationella mål, planer och program som är av betydelse för

bostadsförsörjningen. Programmet ska också utgöra ett faktaunderlag för den kortsiktiga och långsiktiga fysiska planeringen, vara vägledande vid ställningstagande för bostadsfrågor och identifiera behov av bostäder för särskilda grupper.

Sammantaget ska bostadsförsörjningsprogrammet leda till att Bollebygds kommun kan tillgodose nuvarande och kommande efterfrågan på bostäder i kommunen, samt styra utvecklingen så att den ligger i fas med infrastruktur och andra kommunala investeringsbehov. Förslaget till bostadsförsörjningsprogram ska samrådas med berörda kommuner, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och andra regionala aktörer.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogram 2018-2027 inför samrådsutskick.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Bostadsförsörjningsprogram 2018-2027 för Bollebygds kommun – beslut om samråd

 Bostadsförsörjningsprogram 2018-2027 Samrådsförslag

(9)

§35

KS2018/51

Detaljplan för del av Flässjum 4:97, Odinslund – samrådsyttrande

Beslut

Arbetsutskottes förslag till kommunstyrelsen

I sitt samrådsyttrande ställer sig kommunstyrelsen positiv till detaljplanen för del av Flässjum 4:97, Odinslund.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav i oktober 2016 i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av fastighet Flässjum 4:97. Fastigheten ägs av stiftelsen Bollebygds

Hyresbostäder. Detaljplanen tas fram med standardförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) 5 kap 11 §. För området gäller detaljplan 708 från 1978. Planområdet ligger inom Stiftelsens

bostadsområde Höga med befintliga hyresbostäder som består av flerbostadshus i 2 våningar uppförda i slutet av 1970-talet. Området är centralt beläget och ligger knappt 400 meter norr om torget i Bollebygd centrum. Ytan som föreslås bebyggas utgörs idag av en svagt sluttande gräsyta med en liten träddunge. Planområdet är cirka 6400 kvadratmeter.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för bostäder genom uppförande av tre flerbostadshus i två och tre våningar. Förslaget inrymmer 24 lägenheter samt utökning av

befintlig parkering. De nya bostadshusen placeras nordost om befintlig bebyggelse vilket innebär att solförhållanden för befintliga bostäder inte påverkas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträde den 2 feruari 2018, § 23, att godkänna planförslaget för del av Flässjum 4:97 för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig i ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Rosholm (S) föreslår att kommunstyrelsen i sitt samrådsyttrande ställer sig positiv till detaljplanen för del av Flässjum 4:97, Odinslund. Förslaget antas.

Beslutsunderlag

 §23 SBN Beslut om samråd, detaljplan för del av Flässjum 4_97 Odinslund

 Planbeskrivning Samråd detaljplan, Flässjum 4_97 Odinslund 2018-03-02

 PlankartaA1 Samråd detaljplan, del av Flässjum 4_97 Odinslund 2018-03-02...

Skickas till Kommunstyrelsen

(10)
(11)

§36

KS2018/50

Detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården – granskningsyttrande

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

I sitt granskningsyttrande ställer sig kommunstyrelsen positiv till detaljplanen för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården.

Ärendet

Planförslaget för detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården finns utställt för granskning. Planförslaget huvudsakliga syfte är att möjliggöra för cirka 25-30 bostäder samt tillåta skolverksamhet i mindre omfattning. Kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig i ärendet.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 19 mars 2018.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Rosholm (S) föreslår att kommunstyrelsen i sitt granskningsyttrande ställer sig positiv till detaljplanen för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården. Förslaget antas.

Beslutsunderlag

 1. Plankarta granskningshandling Detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1_2 Prästgården

 2. Planbeskrivning granskningshandling Detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1_2 Prästgården

 3. Samrådsredogörelse detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1_2 Prästgården

 4. Meddelande om granskning Prästgården Skickas till

Kommunstyrelsen

(12)

§37

KS2016/176

Svar på motion (C) om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige bifaller motionen och lämnar i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en bevarandeplan för Nolåns dalgång utanför de områden som idags utreds för

detaljplanering.

Ärendet

Sandra Eliasson (C) inkom den 15 juni 2016 med en motion om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång. Motionären föreslår att en plan ska tas fram för hur kommunen på bästa sätt ska bevara Nolåns dalgång. Kommunfullmäktige remitterade på sammanträde den 25 augusti 2016, § 101, motionen till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen och lämnar i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en bevarandeplan för Nolåns dalgång utanför de områden som idags utreds för

detaljplanering.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Motion om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång

 §33 SBN Svar på motion om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång

 Tjänsteskrivelse Motion Bevara Nolåns dalgång

 §101 KF Motion om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång Skickas till

Kommunstyrelsen

(13)

§38

KS2017/265

Svar på motion (SD) om hållplats för 100-bussen längs riksväg 40

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Motionen är besvarad i och med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse; En motorvägshållplats utmed riksväg 40 varit uppe vid ett flertal tillfällen hos Västtrafik. Både vid dialogmöten och remissyttrande till Västtrafik från Bollebygds kommun. Även tidigare motioner har belyst samma ärende. Bollebygds kommun för en dialog med Trafikverket och Västtrafik kring att utveckla Kråketorp till ett resandecentrum. Det som hittills medfört att parterna är tveksamma till

utvecklingen av motorvägshållplats vid Kråketorp är motets utformning som medför en kostsam investering, vilken Trafikverket inte själva är beredda att bekosta utan kräver medfinansiering från kommunen. Även om motorväghållplats anordnas vid riksväg 40 så kommer inte 100-bussarna att stanna vid denna hållplats enligt Västtrafik.

Ärendet

Caroline Nordengrip (SD) föreslår i motion daterad den 26 oktober 2017 att kommunstyrelsen får i uppdrag att formulera en skrivelse till Västtrafik med syftet att få en hållplats för 100-bussen längs motorvägen i höjd med Kullamotet. Som bakgrund anges bl a att Bollebygd har ett

attraktivt läge utmed riksväg 40, med snabba förbindelser mellan Borås och Göteborg samt närhet till en internationell flygplats. Kommunfullmäktige remitterade på sammanträde den 7 december 2017, § 178, motionen till kommunstyrelsen för handläggning.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin handläggning att en motorvägshållplats utmed riksväg 40 varit uppe vid ett flertal tillfällen hos Västtrafik. Både vid dialogmöten och

remissyttrande till Västtrafik från Bollebygds kommun. Även tidigare motioner har belyst samma ärende. Bollebygds kommun för en dialog med Trafikverket och Västtrafik kring att utveckla Kråketorp till ett resandecentrum. Det som hittills medfört att parterna är tveksamma till

utvecklingen av motorvägshållplats vid Kråketorp är motets utformning som medför en kostsam investering, vilken Trafikverket inte själva är beredda att bekosta utan kräver medfinansiering från kommunen. Även om motorväghållplats anordnas vid riksväg 40 så kommer inte 100-bussarna att stanna vid denna hållplats enligt Västtrafik. Västtrafik ger som exempel att 100-bussarna inte heller stannar vid existerande hållplats Landvetter utmed riksväg 40. 100-bussen är en direktbuss mellan Borås och Göteborg. Linje 101 är den linje som stannar mellan Borås och Göteborg vilket innebär att det blir en försämring för våra resande till och från Bollebygds kommun med

motorvägshållplats med linje 101 mot idag där linje 101 hämtar och lämnar resenärer vid tre olika hållplatser inom Bollebygds kommun.

(14)

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Motionen är besvarad i och med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse; En motorvägshållplats utmed riksväg 40 varit uppe vid ett flertal tillfällen hos Västtrafik. Både vid dialogmöten och remissyttrande till Västtrafik från Bollebygds kommun. Även tidigare motioner har belyst samma ärende. Bollebygds kommun för en dialog med Trafikverket och Västtrafik kring att utveckla Kråketorp till ett resandecentrum. Det som hittills medfört att parterna är tveksamma till

utvecklingen av motorvägshållplats vid Kråketorp är motets utformning som medför en kostsam investering, vilken Trafikverket inte själva är beredda att bekosta utan kräver medfinansiering från kommunen. Även om motorväghållplats anordnas vid riksväg 40 så kommer inte 100-bussarna att stanna vid denna hållplats enligt Västtrafik.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Motion (SD) om hållplats för 100-bussen längs riksväg 40

 Svar på motion om hållplats för 100-bussen längs motorvägen

 §178 KF Inkommen motion: motion (SD) om hållplats för 100-bussen längs riksväg 40 Skickas till

Kommunstyrelsen

(15)

§39

KS2017/113

Svar på medborgarförslag om bättre information från kommunen

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. Bollebygds kommun kommer med start i mars 2018 att samla annonser från kommunen på en fast halvsida i Annonsmarkna’n. Där kommer kommunens verksamheter annonsera om en del av det som är aktuellt, till exempel kommunal service och tjänster, aktiviteter, evenemang, möten, invigningar, information till företag och vissa jobbannonser. Det ska förbättra kommunens service och samtidigt göra det lättare att hitta kommunens annonser i tidningen.

Ärendet

Anna Lind föreslår i ett medborgarförslag den 21 april 2017 att Bollebygds kommun bokar en halvsida i Annonsmarknan varannan utgåva för att informera invånarna om olika saker som händer i kommunen. Det kan röra sig om upphandlingar, inköp, kostnad och dess avsedda mening, uppförande av diverse byggnader, överklaganden av ifrågasatta beslut, planer för olika ändamål och underrättelser av renoveringar osv.Man bör också se till att en frågespalt finns att tillgå på denna sida där invånare kan ställa frågor och få konkreta svar.

Kommunfullmäktige har på sammanträde den 27 april 2017, § 55, remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och besvarande.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. Bollebygds kommun kommer med start i mars 2018 att samla annonser från kommunen på en fast halvsida i Annonsmarkna’n. Där kommer kommunens verksamheter annonsera om en del av det som är aktuellt, till exempel kommunal service och tjänster, aktiviteter, evenemang, möten, invigningar, information till företag och vissa jobbannonser. Det ska förbättra kommunens service och samtidigt göra det lättare att hitta kommunens annonser i tidningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Medborgarförslag om bättre information från kommunen

 Svar på medborgarförslag om kommunens information(101782) (0)

 §55 KF Medborgarförslag om bättre information från kommunen

(16)

Skickas till Kommunstyrelsen

(17)

§40

KS2018/40

Utbetalning av partistöd 2018 - Liberalerna

Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till Liberalerna för år 2018 med 26 845 kronor.

Ärendet

Fullmäktige fastställde den 18 juni 2014 § 59 regler för partistöd. I beslut den 21 september 2017,

§ 146 beslutade fullmäktige att partistödet 2018 ska beslutas om kontinuerligt allteftersom enskilt parti inkommit med erforderliga handlingar, vilket Liberalerna nu gjort. Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat: 44 % av prisbasbeloppet/parti, 15 % av

prisbasbeloppet/mandat. År 2018 beräknas ett prisbasbelopp till 45 500 kr.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till Liberalerna för år 2018 med 26 845 kronor.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Rapport (L) gällande erhållit lokalt partistöd

 Utbetalning av partistöd 2018 - Liberalerna Skickas till

Kommunstyrelsen

(18)

§41

KS2018/53

Utbetalning av partistöd 2018 – Folkets Röst

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till Folkets Röst för år 2018 med 33 670 kronor.

Ärendet

Fullmäktige fastställde den 18 juni 2014 § 59 regler för partistöd. I beslut den 21 september 2017,

§ 146 beslutade fullmäktige att partistödet 2018 ska beslutas om kontinuerligt allteftersom enskilt parti inkommit med erforderliga handlingar, vilket Folkets Röst nu gjort. Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat: 44 % av prisbasbeloppet/parti, 15 % av

prisbasbeloppet/mandat. År 2018 beräknas ett prisbasbelopp till 45 500 kr.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till Folkets Röst för år 2018 med 33 670 kronor.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Rapport (FR) gällande erhållit lokalt partistöd

 Utbetalning partistöd 2018 - Folkets Röst Skickas till

Kommunstyrelsen

(19)

§42

KS2017/318

Redovisning av obesvarade motioner, våren 2018

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie

sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över obesvarade motioner, daterad den 8 mars 2018.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Redovisning av obesvarade motioner, våren 2018

 Redovisning av obesvarade motioner, våren 2018 Skickas till

Kommunstyrelsen

(20)

§43

KS2018/44

Revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fastställer – i enlighet med gällande förbundsordning § 18 om Ändring av förbundsordningen – förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund enligt Direktionens förslag.

Ärendet

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har därefter reviderats senast i mars 2016. På grund av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 behöver aktuell förbundsordning revideras avseende tillägg och förtydligande av följande:

 Från när mandatperioden räknas

 På vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas

 Att det sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt

 Om allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och förutsättningarna för det

Därutöver föreslås revidering av när Förbundsdirektionen ska överlämna budgetuppföljning efter april och delårsbokslut per augusti till medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet.

Förslaget innebär att budgetuppföljning efter april ska överlämnas senast i juni (idag maj) och delårsrapport efter augusti, senast i oktober (idag september). Ändringen föreslås utifrån att den nuvarande tidplanen inte kan hållas då revisorernas granskning ska kunna genomföras innan överlämnande.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

(21)

Beslutsunderlag

 Revidering av förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

 Protokollsutdrag Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 20180223, Revidering av förbundsordning

 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, revidering av förbundsordning enligt ny kommunallag

Skickas till Kommunstyrelsen

(22)

§44

KS2018/46

Grafisk profil för Bollebygds kommun

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till grafisk profil för Bollebygds kommun.

Ärendet

Ett förslag till en ny grafisk profil har tagits fram för Bollebygds kommun. En grafisk profil anger vilka typsnitt, färger och logotyper som får användas. Den befintliga grafiska profilen antogs 1994 i samband med att Bollebygd blev egen kommun och är i behov av en uppdatering och

modernisering. Ett grafiskt element har tagits fram som kan användas i annonser, affischer och profilprodukter för att på ett lättsamt sätt göra reklam för kommunen och skapa en

igenkänningsfaktor. Elementet har tagits fram utifrån svar på de frågor som skickats ut på arbetsplatsmöten om vad som är utmärkande för Bollebygds kommun.

Den grafiska profilen ska fungera som ett stöd och ett verktyg för personal när de tar fram både internt och extern informationsmaterial. Profilens möjliggör en enhetlig bild av Bollebygds kommun och gör det tydligt för mottagarna att se att kommunen står som avsändare.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till grafisk profil för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Grafisk profil för Bollebygds kommun

 Förslag till grafisk profil Skickas till

Kommunstyrelsen

(23)

§45

KS2017/292

Internkontroll 2017, kommunens samlade resultat

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner rapporten, daterad den 2 april 2018, och översänder den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för information.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en rapport över det samlade resultatet avseende den interna kontrollen. I rapporten redogörs för nämndernas arbete med deras internkontrollplaner under 2017 samt kommunstyrelsens syn på det arbetet. Det görs även en kort sammanfattning av revisorernas granskningar under året och resultaten av dessa.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och översänder den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för information.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Internkontroll 2017, kommunens samlade resultat

 Internkontroll 2017, kommunens samlade resultat Skickas till

Kommunstyrelsen

(24)

§46

KS2018/28

Ansökan om medel från Verner Olofssons stiftelse

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bifaller ansökan om 12 tkr från Bollegårdens gruppbostäder.

Ärendet

Ansökan har inkommit om medel från kommunens fonder/ stiftelser för en resa till Onsalagården för de boende tillsammans med personal. Ansökan är i linje med donatorns

önskan, ”förmånstagare skall vara boende samt personal på Bollegårdens äldreboende.” Även om inte just Verner Olofssons stiftelse nämns i ansökan är det den av kommunens stiftelser som passar bäst in på ändamålet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen bifaller ansökan om 12 tkr från Bollegårdens gruppbostäder.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Ansökan från Bollegårdens gruppbostäder

 Svar på ansökan om medel från Verner Olofssons stiftelse Skickas till

Kommunstyrelsen

(25)

§47

KS2018/42

Årsredovisning 2017 för Verner Olofssons stiftelse

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2017 Verner Olofssons stiftelse till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendet

Verner Olofssons stiftelse har till kommunfullmäktige överlämnat årsredovisning 2016 för godkännande. Stiftelsens totala tillgångar uppgick den 31 december 2017 till 613 057 kr vilket var 8 275 kr högre än föregående år. Utdelning beviljades under året med 6 024 kr för en resa till Onsalagården för boende och personal på Bollegårdens gruppbostäder.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2017 Verner Olofssons stiftelse till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Årsredovisning 2017 för Verner Olofssons stiftelse

 Årsredovisning 2017 för Verner Olofssons stiftelse Skickas till

Kommunstyrelsen

(26)

§48

KS2018/31

Årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund.

Kommunfullmäktige beviljar även ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Ärendet

Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i området är enligt SCB ca 215 000 invånare. Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade

bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Bollebygds kommun är tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad medlem i Sjuhärads samordningsförbund. Även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra

Götalandsregionen är medlemmar. Samordningsförbundet erbjuder aktiviteter och stöd så den enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, vilket i grunden handlar om att ge människor ökad möjlighet till egen försörjning. Genom att förbundet har fokus på att stärka människor till, eller tillbaka till, arbete krävs en stor portion av flexibilitet och

förbättringskunskap. Tillsammans bedriver man ett flertal olika projekt inom stöd och rehabilitering till invånarna.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017. Bollebygd kommuns avgift till förbundet var 207 tkr för 2017. 2017 års resultat blev ett överskott på ca 400 tkr. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Enligt lag om finansiell

samordning av rehabiliteringsinsatser ska varje förbundsmedlem var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

(27)

ledamöterna i densamma.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund

 Årsredovisning_2017_beslutad

 revisionsberättelse Skickas till

Kommunstyrelsen

(28)

§49

KS2017/247

Årsredovisning 2017 för Bollebygds kommun

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2017 till kommunens valda revisorer.

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2017 till kommunfullmäktige för godkännande.

Kommunstyrelsen föreslår att 55 517 tkr ombudgeteras till 2018 års investeringsbudget.

Ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning för 2017 för Bollebygds kommun. Resultatet för kommunen blev ett överskott med 33,3 miljoner kronor (mnkr), vilket var 26 mnkr bättre än budget. Av kommunfullmäktiges 19 mål så är elva helt uppnådda, tre är delvis uppnådda och fyra ej uppnådda. Ett mål har inte gått att mäta. Särskilt glädjande är att sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2016. De totala nettoinvesteringarna uppgick till 66,2 miljoner kronor. I

investeringsbudgeten för 2017 fanns anslag för att genomföra ett antal investeringsprojekt, flera av dessa är av sådan karaktär att arbetena pågår under flera år. Andra har inte kunnat genomföras i den takt som planerades när budgeten fastställdes. Budgeterade medel för de investeringsprojekt som ej färdigställdes 2017 föreslås ombudgeteras till 2017-års investeringsbudget. Sammantaget innebär detta att 55 517 tkr ombudgeteras till 2018 års investeringsbudget.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2017 till revisorerna. Kommunstyrelsen

överlämnar årsredovisning 2017 till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunstyrelsen föreslår att 55 517 tkr ombudgeteras till 2018 års investeringsbudget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

(29)

§50

KS2018/37

Uppföljningsrapport per februari 2018, för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport per februari 2018, för Bollebygds kommun.

Ärendet

Uppföljningsrapporten är för perioden till och med februari 2018, och innehåller resultat till och med februari samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys,

personalutveckling samt information om sjukstatistik.

I nuläget görs bedömningen att årsresultatet kommer hamna runt 10-12 mnkr, vilket är i nivå med det budgeterade resultatet på 11,2 mnkr. Bildnings- och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 4,5 mnkr främst beroende på utebliven ersättning från Försäkringskassan avseende personlig assistans. Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 1,0 mnkr medan i

samhällsbyggnadsnämnden förväntas ett nollresultat. Återställningskostnader för Bollebygdskolan förväntas bli lägre än de medel som avsattes 2013-2016, dock tillkommer kostnader för att

återställa lokaler till lägenheter vid Kråkvägen. Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som motsvarande period 2017, emellertid något högre än för hela 2017. I denna rapport har inte realisationsvinster vid försäljning av tomter vid t ex Tyftet 2 beaktats.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport per februari 2018, för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Uppföljningsrapport per februari 2018

 Uppföljningsrapport februari 2018, Bollebygds kommun Skickas till

Kommunstyrelsen

(30)

§51

KS2018/41

Jämställdhetsanalys av kvinnors och mäns löner 2018

Beslut

 Nivåhöjande strategisk satsning för undersköterskegruppen inom äldreomsorg: 45 000 kr, vilket innebär ca 600 kr på heltidslönen per månadsanställd individ.

 Nivåhöjande strategisk satsning för utbildade barnskötare: 10 000 kr, vilket innebär ca 800 kr på heltidslönen per månadsanställd individ.

 Nivåhöjande satsning för förkollärargruppen: 34 000 kr, vilket innebär ca 500 kr på heltidslönen per månadsanställd individ.

 För att åstadkomma ändamålsenliga lönerelationer inom gruppen arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillförs gruppen: 3000 kr, att fördelas individuellt och differentierat.

Ärendet

Arbetsgivare ska varje år genomföra lönekartläggning och analys av mäns och kvinnors löner i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader kopplade till kön. Kartläggningen genomförs efter den årliga löneöversynen och bildar beslutsunderlag till strategiska satsningar nästkommande år. Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens personalorgan och ska besluta om lönestruktur och lönerelationer mellan yrkesgrupper. Beslutet ska meddelas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Nivåhöjande strategisk satsning för undersköterskegruppen inom äldreomsorg: 45 000 kr, vilket innebär ca 600 kr på heltidslönen per månadsanställd individ. Nivåhöjande strategisk satsning för utbildade barnskötare: 10 000 kr, vilket innebär ca 800 kr på heltidslönen per månadsanställd individ. Nivåhöjande satsning för förkollärargruppen: 34 000 kr, vilket innebär ca 500 kr på heltidslönen per månadsanställd individ. För att åstadkomma ändamålsenliga lönerelationer inom gruppen arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillförs gruppen: 3000 kr, att fördelas individuellt och differentierat.

(31)

Skickas till HR-avdelningen

(32)

§52

KS2015/385

Svar på medborgarförslag om HBTQ-utbildning för alla anställda och politiker i Bollebygds kommun

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

I Bollebygds kommun arbetar man utifrån diskrimineringslagen och i enlighet med

diskrimineringslagen sker arbetet från och med 2018 integrerat i den ordinarie kommunala verksamheten med till exempel dialoger på arbetsplatsträffar (APT), i samverkansgrupper och ledningsgrupper utifrån alla diskrimineringsgrunderna. Avseende utbildning för kommunens politiker står det varje nämnd fritt att boka lämplig utbildning om nämnden så vill.

Medborgarförslaget anses med det vara besvarat.

Ärendet

Lotta Andersson, Emma Missne och Ingela Zetterlind föreslår i medborgarförslag den 9 december 2015 att alla anställda och politiker i Bollebygds kommun ska få utbildning i HBTQ- frågor. Förslagsställarna menar att det i ett demokratiskt samhälle borde vara en självklarhet att alla behandlas likvärdigt och med respekt, oavsett sexuell läggning och oavsett om man är transperson eller inte. Man menar att det inte alltid räcker med god vilja utan det krävs också grundläggande kunskap – kunskap om hur normer i samhället styr mänskligt beteende, hur de skapas och upprätthålls, och vad detta får för konsekvenser för olika personer. Med sitt förslag vill förslagsställarna att alla anställda och kommunpolitiker inom Bollebygds kommun får en ökad kompetens inom detta område, genom utbildning. Kommunfullmäktige har i december 2015 överlämnat förslaget till kommunstyrelsen för besvarande. I Sverige syftar diskrimineringslagen till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I Bollebygds kommun arbetar man utifrån diskrimineringslagen i alla delar, i liknande form som det systematiska arbetsmiljöarbetet. I enlighet med diskrimineringslagen sker arbetet från och med 2018 integrerat i den ordinarie kommunala verksamheten med till exempel dialoger på arbetsplatsträffar (APT), i

samverkansgrupper och ledningsgrupper utifrån alla diskrimineringsgrunderna. Avseende utbildning för kommunens politiker står det varje nämnd fritt att boka lämplig utbildning om

(33)

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

I Bollebygds kommun arbetar man utifrån diskrimineringslagen och i enlighet med

diskrimineringslagen sker arbetet från och med 2018 integrerat i den ordinarie kommunala verksamheten med till exempel dialoger på arbetsplatsträffar (APT), i samverkansgrupper och ledningsgrupper utifrån alla diskrimineringsgrunderna. Avseende utbildning för kommunens politiker står det varje nämnd fritt att boka lämplig utbildning om nämnden så vill.

Medborgarförslaget anses med det vara besvarat.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Medborgarförslag om hbtqutbildning för alla anställda och politiker i Bollebygds kommun

 Svar på medborgarförslag om HBTQ-utbildning

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §185 Skickas till

Kommunstyrelsen

(34)

§53

KS2017/69

Begäran till kommunfullmäktige för ställningstagande till ingående av aktieägaravtal mellan ägarna i Gryaab AB och Bollebygds

kommuns förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av Gryaab AB:s bolagsordning

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillstyrker Gryaab AB:s rekommendation om att erbjuda Bollebygds

kommun en andel av aktierna i Gryaab AB motsvarande Bollebygds kommuns andel av det totala antalet invånare i de anslutna kommunerna per 2017-12-31. Reviderad bolagsordning för Gryaab AB, enligt bilaga, godkänns. Reviderat aktieägaravtal för Gryaab AB, enligt bilaga, godkänns.

Ärendet

VA-verksamheten i Bollebygds kommun har stora utmaningar för att kunna klara den snabba expansionen i kommunen samtidigt som befintligt ledningsnät och VA-anläggningar börjar bli gamla och myndighetskraven ökar. Under 2016 påbörjade samhällsbyggnadsförvaltningen det viktiga arbetet med att ta fram en VA-plan där den första utredningsdelen handlar om framtida kommunal spillvattenhantering i tätorterna med fokus på främst Bollebygds och Olsfors- Hultafors tätorter. Befintligt reningsverk i Bollebygd är kraftigt belastat redan idag och kommer snart inte klara sig tillståndsmässigt med den kraftiga befolkningsökning som råder i kommunen.

Kommunen har en dialog med Länsstyrelsen om att söka nytt tillstånd för att klara de närmaste åren. Även reningsverket i Olsfors ligger nära sitt kapacitetstak, men där är nybyggnadstakten lägre. Om befolkningstillväxten fortsätter så kommer Bollebygds reningsverk troligen att klara utgående värden utan alltför stora åtgärder fram till ca 2020-2021. För att klara reningskraven åren därefter så kan omfattande och kostsamma ombyggnationer behöva göras, t ex. öka bassängvolymerna. Tidsaspekten för att lösa spillvattenreningen på lång sikt är viktig.

Kommunfullmäktige gav i april 2017 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ansöka om delägarskap i Gryaab AB för Bollebygds kommuns räkning. Gryaab AB är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Lerum. Genom ett aktieägaravtal har delägarna kommit överens om att samverka inom avloppsreningsområdet

(35)

Bollebygds kommuns ansökan om delägarskap i Gryaab AB har handlagts av Gryaab och dess styrelse har tagit beslutet att rekommendera att Bollebygd erbjuds delägarskap och ansluts till den kommunala samverkan som bedrivs i Gryaab AB samt har fastställt förslag till ändrat

aktieägaravtal och bolagsordning som detta medför. Därefter har samråd med ägarrådet genomförts.

I december 2017 skickade Gryaab AB:s VD en formell begäran till kommunfullmäktige i Bollebygds kommun för ställningstagande till ingående av aktieägaravtal mellan ägarna i Gryaab AB och Bollebygd kommuns förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av Gryaab ABs bolagsordning. Samtliga ägarkommuners fullmäktigeförsamlingar (inklusive Bollebygd) ska godkänna Bollebygds inträde då det i samband med det blir en ändring i aktieägaravtalet.

Kommunstyrelsen i Göteborgs stad har behandlat ärendet och föreslår ett godkännande till kommunfullmäktige i Göteborg. Ärendet tas upp i kommunfullmäktige i Göteborg den 22 mars 2018.

Enligt förslag till reviderad bolagsordning stipuleras att bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter och 6 ersättare. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 4 ledamöter och 2 ersättare.

Kommunfullmäktige i Härryda, Mölndal respektive Lerum utser vardera 1 ledamot.

Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Partille respektive Bollebygd utser vardera 1 ersättare.

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs för varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker Gryaab AB:s rekommendation om att erbjuda Bollebygds

kommun en andel av aktierna i Gryaab AB motsvarande Bollebygds kommuns andel av det totala antalet invånare i de anslutna kommunerna per 2017-12-31. Reviderad bolagsordning för Gryaab AB, enligt bilaga, godkänns. Reviderat aktieägaravtal för Gryaab AB, enligt bilaga, godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

 Begäran till kommunfullmäktige för ställningstagande till ingående av aktieägaravtal mellan ägarna i Gryaab AB och Bollebygds kommuns förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av Gryaab AB:s b

 Hemställan till kommunfullmäktige för ställningstagande till ingående av aktieägaravtal mellan ägarna

(36)

 Expediering 52 § c Bollebygds kommuns ansökan om delägarskap och 52§d ny bolagsordning o aktieägaravtal

 Gryaab170922 Bilaga E Bolagsordning Gryaab AB

 Gryaab170922 Bilaga F Aktieägaravtal Gryaab AB

 §59 KF Ansökan om delägarskap i Gryaab Skickas till

Kommunstyrelsen

Figure

Updating...

References

Related subjects :