• No results found

14 april 1984 med eldningsförbud.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "14 april 1984 med eldningsförbud."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LANSSTYRELSEN

Hal-lands l a n M i l j ö v a r d s e n h e t e n

Tillsynsmännen Nidingens f y r p l a t s c / o G o t t s k ä r s l i v s

439 O0 ONSALA

Nidingens f å g e l s t a t i o n c / o Uno Unger

Västes g a t a 23

431

53

VASTRA FROLUNDA

T i l l ä g g f ö r f ö r e s k r i f t e r f ö r N i d i n g e n s n a t u r r e s e r v a t , Kungsbacka kommun

L ä n s s t y r e l s e n f ö r k l a r a d e genom b e s l u t den 25 j a n u a r i 1980 Nidingen med omgivande grunda v a t t e n o m r å d e n och r e v som na- t u r r e s e r v a t . R e s e r v a t s b e s t ä a m e l s e r n a k o m p l e t t e r a d e s den

14

a p r i l

1984

med e l d n i n g s f ö r b u d .

T i l l s y n s m a n n e n p å Nidingen och N i d i n g e n s f å g e l s t a t i o n h a r i s k r i v e l s e den

g

a p r i l

1991

h e m s t ä l l t om j u s t e r i n g av g r ä n s e n f ö r t i l l t r ä d e s f ö r b u d s o m r a d e t .

Nidingen ar i i a l l a n d s f r ä m s t a f å g e l ö med D l a l a n d e t s enda k o l o n i av t r e t å i g mås. Ön ar v i d a r e a v g e o v e t e n s k a p i j . g t i n -

.. t r e s s e och ryiimur även Nidingens f y r p 1 . a . t ~ med en uci!r l:ul:- t u r m i l j ö , Någon u t v e c k l i n g av t u r i s m och f r i l u f t s l i v f a r i n t e s k e s t r i d a n d e mot r e s e r v a t e t s s y f t e n . F ö r e s l a g e l : j:iste-- r i n g kan dock a c c e p t e r a s .

L ä n s s t y r e l s e n f ö r e s k r i v e r d ä r f ö r med s t ö d av 1 0

s

n a t u r - -

v å r d s l a g e n om j u s t e r i n g av g r ä n s e n f ö r t i l l t r ä d e s f ö ~ * b u d ~ ~ i ~ - r å d e t i e n l i g h e t med b i f o g a d k a r t a .

D e t t a b e s l u t kan ö v e r k l a g a s hos m i l j ö d e p a r t e m e n t e t ( s e b i l a g a ) .

i

P e r Wj-del1

-.-, ,,-*

i.& 'r,-

<

B j ö r n S t r ö b e r g

:'as t a d r e s s B e s ö k s a d r e s s T e l e f o n T e l e f a x P o s t g i r o

'301 86 HALMSTAD S l o t t e t 035-132000 035-l58640

35183-3

(2)

il'

L.:~CSI'I?LELSEN Hallands l a n M i l j o v å r d s e n h e t e n

BESLUT 1591-06-10

Kopia

S t a t e n s n a t u r v å r d s v e r k P l a n - och b o s t a d s v e r k e t S j ö f a r t s v e r k e t

SMHI, F a c k , 6 0 1 0 1 Norrköping

F ö r s v a r s o m r å d e s b e f ä l h a v a r e n f ö r H a l l a n d s f v , 301 02 Halmstad

Riksan t i k v a r i e ä m b e t e t

L a n d s a n t i k v a r i e n , Box 2073, 300 02 Halmstad

T u l l d i r e k t i o n e n i v ä s t r a d i s t r i k t e t , F a c k , 401 1 0 Göteborg Kungsbacka kommun, S t a d s h u s e t ,

434

00 Kungsbacka

Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun, S t a d s h u s e t ,

434

00 Kungsbacka

Göteborgs O r n i t o l o g i s k a F ö r e n i n g , c / o Uno Unger, V ä s t e s g a t a 2 3 , 421

53

V ä s t r a F r ö l u n d a

Kungsbacka n a t u r s k y d d s f ö r e n i n g Domänverket, Varnamo

FBM i Kungsbacka d i s t r i k t V a s t k u s t s t i f t e l s e n

Ö~erlantmätarm~ndigheten Planenhe t e n

L ä n s a n t i k v a r i e n M i l j ö v å r d s e n h e t e n {Dossier

BS

Kbiigöres i l i k e t s f ö r f a t t n i n g s s a m l i n g Kungöres i s a m l i n g s a n n o n s ( N H , GP, KT,

HN)

P o s t a d r e s s Besöksadrecc T e l e f o n T e l e f a x P o s t g i r o

301

86

HALMSTAD S l o t t e t 035-132000 O ~ ~ - i 5 8 6 4 0 35183-3

~ ~~ .

, - - ~ . . .. .... , -. ., . - . ,... . . .><--.-l; .- -

(3)
(4)

L X N S S T Y R E L S E N

c Hallands Ian

P l a n e r i n g s a v d e l n i n g e n N a t u r v å r d s e n h e t e n

BESLUT 1 9 8 5 - 0 1 - 0 8

E n l i g t u t s ä n d n i n g s l i s t a

Ang ä n d r a d g r a n s f ö r f å g e l s k y d d s o m r å d e t i n o m N i d i n g e n s n a t u r r e s e r v a t i K u n q s b a c k a kommun

L ä n s s t y r e l s e n f ö r o r d n a d e g e n o m b e s l u t d e n 2 5 j a n u a r i 1 9 8 0 N i d i n g e n med o m g i v a n d e v a t t e n o m r å d e s o m n a t u r - r e s e r v a t . I n o m e n d e l a v r e s e r v a t e t ä r d e t t i l l t r a - d e s f ö r b u d f ö r a l l m ä n h e t e n t i l l s k y d d f ö r f å g e l l i v e t u n d e r t i d e n 1 a p r i l t i l l 1 5 j u l i å r l i g e n .

N i d i n g e n s f å g e l s t a t i o n o c h t i l l s y n s p e r s o n a l e n p å N i d i n g e n h a r i e n g e m e n s a m s k r i v e l s e t i l l l a n s s t y - r e l s e n h e m s t ä l l t om a t t g r ä n s e n f ö r f å g e l s k y d d s o m - r å d e t a n d r a s e n l i g t e n t i l l s k r i v e l s e n b i f o g a d k a r - t a . Som s k a l f ö r h e m s t a . l l a n a n g e s f ö l j a n d e . P å

v a s t u d d e n f i n n s h a c k n i n g s p l a t s e r f ö r f i s k m å s , t o b i s - g r i s s l a o c h r o s k a r l , v i l k a b ö r i n g å i f å g e l s k y d d s - o m r å d e t . I n o m o m r å d e t n ä r m a s t n o r r o c h ö s t e r om f y r - t r ä d g å r d e n f i n n s d ä r e m o t i n t e n å g o t f å q e l l i v s o m m o t i v e r a r e t t t i l l t r ä d e s f ö r b u d . I n o m d e t t a o m r å d e f i n n s b l a f a s t a n ä t p l a t s e r o c h o b s e r v a t i o n s p l a t s s o m f å g e l s t a t i o n e n s p e r s o n a l b ö r f å t i l l t r ä d e t i l l i d e n d a g l i g a v e r k s a m h e t e n .

S t a t e n s n a t u r v å r d s v e r k , d o m ä n v e r k e t o c h K u n g s b a c k a kommun h a r i y t t r a n d e n t i l l s t y r k t d e n f ö r e s l a g n a ä n d r i n g e n .

Den f ö r e s l a g n a ä n d r i n g e n a v g r ä n s e n f ö r f å g e l s k y d d s - o m r å d e t i n n e b ä r d e l s a t t v i k t i g a h a c k n i n g s p l a t s e r f ö r f å g e l l i v e t f å r e t t b ä t t r e s k y d d , d e l s a t t t i l l - s y n s p e r s o n a l e n s o c h f å g e l s t a t i o n e n s v e r k s a m h e t i n o m r e s e r v a t e t u n d e r l ä t t a s .

L ä n s s t y r e l s e n f ö r e s k r i v e r d ä r f ö r med s t ö d a v 1 0 n a t u r v å r d s l a g e n a t t g r ä n s e n f ö r o m r å d e t med t i l l - t r a d e s f ö r b u d f ö r a l l m ä n h e t e n u n d e r t i d e n 1 a p r i l t i l l 1 5 j u l i å r l i g e n s k a l l h a d e n ä n d r a d e s t r a c k -

O / - n i n g s o m f r a m g å r a v b i f o g a d e k a r t a .

Postadress 301 86 HALMSTAD

Telefon 035-13 20 00

Postgiro 351 8 3 - 3

(5)

L X N S S T Y R E L S E N

, Hallands Ian

P l a n e r i n g s a v d e l n i n g e n N a t u r v å r d s e n h e t e n

B E S L U T 2

1 9 8 5 - 0 1 - 0 8 1 1 . 1 2 1 2 - 2 6 7 5 - 8 4

R e s e r v a t s b e s t ä r n r n e l s e r n a s k a l l i ö v r i g t g ä l l a o f ö r ä n d r a d e .

I d e n s l u t l i g a h a n d l ä g g n i n g e n a v d e t t a ä r e n d e h a r d e l t a g i t u n d e r t e c k n a d e f ö r s t e l ä n s a s s e s s o r o c h n a t u r v å r d s i n t e n d e n t .

f '

~ k i r n S t r ö b e r g

f *

(6)

L A N S S T Y R E L S E N Hallands Ian

P l a n e r i n g s a v d e l n i n g e n N a t u r v å r d s e n h e t e n

U t s a n d n i n g s 1 . i s t a

S t a t e n s n a t u r v å r d s v e r k , Box 1 3 0 2 , 1 7 1 2 5 SOLNA S t a t e n s p l a n v e r k

S j ö f a r t s v e r k e t , F a c k , 6 0 1 01 NORRKOPING SMHI, F a c k , 6 0 1 0 1 NORRKÖPING

F ö r s v a r s o m r å d e s b e f ä l h a v a r e n f ö r H a l l a n d s f o , 3 0 1 0 2 HALMSTAD

R i k s a n t i k v a r i e ä m b e t e t , Box 5 4 0 5 , 1 l 4 84 STOCKHOLM L a n d s a n t i k v a r i e n , Box 2 0 7 3 , 3.00 0 2 HALMSTAD

T u l l d i r e k t i o n e n i v ä s t r a d i s t r i k t e t , F a c k , 4 0 1 10 G O T E B O R G

H a l l a n d s l a n s l a n d s t i n g , F a c k , 3 0 1 0 1 HALMSTAD K u n g s b a c k a kommun, S t a d s h u s e t , 4 3 4 0 0 . KUNGSBACKA B y g g n a d s n ä m n d e n i K u n g s b a c k a kommun, S t a d s h u s e t ,

4 3 4 0 0 KUNGSBACKA

K u n g s b a c k a n a t u r s k y d d s f ö r e n i n g , c / o K a r l G u s t a f A r n b e r t , B r ä c k a n 8 , 4 3 0 3 3 FJÄRAS

D o m ä n v e r k e t , F a c k , 7 9 1 8 1 FALUN

D o m ä n v e r k e t , S k o l g a t a n 1 6 , 3 0 2 3 2 HALMSTAD FBM i K u n g s b a c k a d i s t r i k t , S t a d s h u s e t

4 3 4 0 0 KUNGSBACKA

N i d i n g e n s f å g e l s t a t i o n , B o x 1 0 3 0 5 , 4 3 4 0 1 KUNGSBACKA T i l l s n s p e r s o n a l e n p & N i d i n g e n , Gottskars L i v s m e d e l s a f f ä r ,

4 3 4

34 O N S A M K o p i a

L a n t m ä t e r i e n h e t e n P1 a n e n h e t e n

N a t u r v v d s e n h e t e n 2 e, i ~ o s s i e :

A k t ei

(7)

L A N S S T Y R E L S E N Hallands Ian

P l a n e r i n g s a v d e l n i n g e n N a t u r v å r d s e n h e t e n

BESLUT

1 9 8 4 - 0 4 - 1 1

E n l i g t u t s ä n d n i n g s l i s t a

T i l l ä g g t i l l f ö r e s k r i f t e r f ö r N i d i n g e n s n a t u r r e s e r v a t , K u n q s b a c k a kommun

L ä n s s t y r e l s e n f ö r k l a r a d e g e n o m b e s l u t d e n 2 5 j a n u a r i 1 9 8 0 N i d i n g e n m e d o m g i v a n d e g r u n d a v a t t e n o m r å d e n o c h r e v s o m n a t u r r e s e r v a t .

D o m ä n v e r k e t , s o m n a t u r v å r d s f ö r v a l t a r e , h a r u n d e r h a n d h o s l ä n s s t y r e l s e n h e m s t ä l l t om a t t g ä l l a n d e f ö r e s k r i f - t e r g e n t e m o t a l l m ä n h e t e n b o r d e k o m p l e t t e r a s med e l d - n i n g s f ö r b u d . E t t u n d e r s e n a r e å r ö k a t e l d a n d e h a r k u n n a t f ö r m ä r k a s p å ö n med å t f ö l j a n d e f ö r s l i t n i n g a v

' n a t u r e n .

G ö t e b o r g s o r n i t o l o g i s k a f ö r e n i n g o c h S t a t e n s n a t u r - v å r d s v e r k h a r m u n t l i g e n y r k a t b i f a l l t i l l k o m p l e t t e - r i n g e n .

N i d i n g e n ä r H a l l a n d s f r ä m s t a f å g e l ö m e d b l a l a n d e t s e n d a k o l - o n i a v t r e t å i g m å s . Ön ä r v i d a r e a v g e o v e t e n - s k a p l i g t i n t r e s s e o c h r y m m e r ä v e n N i d i n g e n s f y r p l a t s m e d e n u n i k k u l t u r m i l j ö . E t t f r i t t e l d a n d e i n o m r e s e r - v a t e t h o t a r n a t u r m i l j ö n .

L ä n s s t y r e l s e n f ö r e s k r i v e r d ä r f ö r m e d s t ö d a v 1 0 n a - t u r v å r d s l a g e n om a t t f ö r e s k r i f t e r n a om v a d a l l m ä n h e t e n h a r a t t i a k t t a g a i n o m r e s e r v a t e t k o m p l e t t e r a s m e d a t t d e t ä r f ö r b j u d e t

a t t e l d a .

R e s e r v a t s b e s t ä m m e l s e r n a s k a l l i ö v r i g t g ä l l a o f ö r a n d - r a d e .

D e t t a b e s l u t k a n ö v e r k l a g a s h o s j o r d b r u k s d e p a r t e m e n t e t ( s e b i l a g a ) .

I d e n s l u t l i g a h a n d l ä g g n i n g e n a v d e t t a ä r e n d e h a r f ö r u t o m u n d e r t e c k n a d e f ö r s t e l ä n s a s s e s s o r o c h b y r å d i - r e k t ö r ä v e n n a t u r v å r d s d i r e k t ö r O v e O l s s o n d e l t a g i t .

~ i ö r n S t r ö b e r g

/ *

.- .--. ,.

Postadress Telefon Postgiro

301 86 HALMSTAD 035-1 3 20 00 3 5 1 8 3 - 3

(8)

L X N S S T Y R E L S E N Hallands Ian

P l a n e r i n g s a v d e l n i n g e n N a t u r v å r d s e n h e t e n

U t s a n d n i n q s l i s t a

S t a t e n s n a t u r v å r d s v e r k , Box 1 3 0 2 , 1 7 1 2 5 S o l n a S t a t e n s p l a n v e r k

S j ö f a r t s v e r k e t , F a c k , 6 0 1 0 1 N o r r k ö p i n g SMHI, F a c k , 6 0 1 0 1 N o r r k ö p i n g

F ö r s v a r s o m r å d e s b e f a l h a v a r e n f ö r H a l l a n d s f o , 3 0 1 0 2 H a l m s t a d

R i k s a n t i k v a r i e ä m b e t e t , Box 5 4 0 5 , 1 1 4 8 4 S t o c k h o l m L a n d s a n t i k v a r i e n , Box 2 0 7 3 , 3 0 0 0 2 H a l m s t a d

T u l l d i r e k t i o n e n i v ä s t r a d i s t r i k t e t , F a c k , 4 0 1 1 0 G ö t e b o r g

H a l l a n d s l a n s l a n d s t i n g , F a c k , 3 0 1 0 1 H a l m s t a d

a K u n g s b a c k a kommun, S t a d s h u s e t , 4 3 4 0 0 K u n g s b a c k a B y g g n a d s n ä m n d e n i K u n g s b a c k a kommun, S t a d s h u s e t ,

4 3 4 0 0 K u n g s b a c k a

G ö t e b o r g s o r n i t o l o g i s k a f ö r e n i n g , c / o Uno U n g e r , B e r y l l g a t a n 2 8 , 4 5 1 52 V ä s t r a F r ö l u n d a

V a r b e r g s o r n i t o l o g i s k a f ö r e n i n g , c / o G u n n a r Q e t t e r s s o n , K a s t a n j e v a g e n 4 0 , 4 3 2 0 0 V a r b e r g

O r g a n i s a t i o n s k o m m i t t é n f ö r N i d i n g e n , c / o S t e l l a n P e t r e , 4 3 9 0 0 O n s a l a

K u n g d b a c k a N a t u r s k y d d s f ö r e n i n g , c / o K a r l G u s t a f A r n b e r t , B r a c k a n 8 , 4 3 0 3 3 F j a r å s

D o m ä n v e r k e t , F a c k 7 9 1 8 1 F a l u n

D o m ä n v e r k e t , S k o l g a t a n 1 6 , 3 0 2 3 2 H a l m s t a d

FBM i K u n g d b a c k a d i s t r i k t , S t a d s h u s e t , 4 3 4 0 0 K u n g s b a c k a

Kopia4..

L a n t m a t e r i e n h e t e n P l a n e n h e t e n

N a t u r v å r d s e n h e t e n 2 e x A k t e n

0 0 BS

K u n g ö r e s i l ä n e t s f ö r f a t t n i n g s s a m l i n g

K u n g ö r e s i s a m l i n g s a n n o n s (NH; G P ; K T , HN)

esty rker

(9)
(10)

, 0 h &ENSSTYRELSEN

" Hallands Ian

l * " Planeringsavdelningen

BESLUT

1 980-0 1 -25

Ehligt utsandningslista

Förordnande om naturreservat avseende Nidingen, Kungsbacka

Reservatets benämning:

Kommun

:

Socken:

Fastighet:

=ge :

Areal

:

Na turvAr2sfSrval

tnre

:

Nidingens naturre- serva t

Kungsbacka Onsala

I si.

Nidingen 1

:

1

I

Zkonomiska kartorna 6112.

o c 5 6113

Reserva t sg@aen ar markerad med

~ 1 %

lin-

je

p&

en till beslutet hörande karta, Bil 1 ca 725 ha, varav

1 3 , 5

ha land

Sta ten

iXteborgs ornitologiska förenizlg

h a r

i skrivelse till lans- styreloen den 26 september

1971

h9mstalltt att länsstyrelsen skall "vidtaga de åtgärder scm srfordras för att Nidingen inför kornande ~iäcknin~ssäson~ kan belsggas med tilltrades- f Crbud" .

Yttrande

k a r

avgivits av statens naturvkudsverk, sjö9arts- verket, SLIHI,

iörsvarsonr~dcsbeIaIhavaren

för Hallands fo ,

riksantikvarieämbetet, tulldirektionen i västra regionen, don%nver!;et, Hallands lans landsSingskonmun, ilungsbacka komun, landsantikvarien, G6tebor.p ornitologiska förening, Varberzs ornitolo~iska förening, organisationskonmittén för Hidingen och Kungsbacka naturskyddsförening vilka samtliga tillstyrkt reservatbildningen.

Statens naturvardsverk har i franstallning till sjöfarts- verket den 7 novrember 1979 hemställt om medgivnade till ÖverPöring av den aktuella fastigheten, Nidingen 1:1, till

na tur-drdsf onden.

i

Gatuadress Telefon Postgiro

Hospitalsgatan 035-11 8320 351 8 3 - 3

-

_.d

(11)
(12)

$ S T Y R E L S E N Hallends Ian

P l a n e r i n g s a v d e l n i n g a n

slappa

u t avlop-pva-kton, gifter, v a d l i g a arrnipaen e l l e r bekan-- n t n ~ s m e d e l , dock a t t f 5 r b u d s t i n t e s k a l l u t g ö r a h i n d e r mo$

a t t n y t t J a ch u n d e r h i i l l a byzsnadernas b e f i n t l i d a a v l o p p s - a n l a ~ ~ m á n g a r

f ramdra l u f t l e d n i n g anordna u p p l a g

j a g a , med u n c i a n t a ~ av :akt p&

nick,

u p p f ö r a annan an$5ggning.

(13)
(14)

LX.NSSTYRELSEN Hallands Ian

Planeringsavdelningen

BES LUT 1980-01-25

Utsändningslista

Statens naturvardsverk, Box 1302, 171 25 Solna Statens planverk

Sjöfartsverket, Fack, 601 01 Norrköping S W I , Fack, 601 01 Norrköping

Försvarsomr~desbefälhavaren

för Hallands fo, Fack, 301 31 Halmstad

Riksantikvarieämbetet,

Box

5405, 114 84 Stockholm Landsantikvarien, Box 2073, 300 02 Halmstad

Tulldirektionen i västra distriktet, Fack, 401 10 Göteborg Hallands läns landsting, Fack, 301 01 Halmstad

Kungsbacka kommun, Stadshuset, 434 00 Kungsbacka

Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun, Stadshuset, 434 00 Kungsbacka

Göteborgs ornitologiska förening, c/o Uno Unger, Beryllgatan

. .

28, 451 52 Västra Frölurida

Varbergs orni tologiska förening, c/o Gunnar Pet tersson, Kas- tanjevagen 40, 432 00 Varberg

Organisationskommitt6n för Nidingen, c/o Stellan Petre, 430 34 Onsala

Kungsbacka Naturskyddsförening, c/o Karl, Gustaf Arnbert, Bräckan

8,

430 33 F3äx-b

Domänverket, Fack, 791

81

Falun

Domänverket, Skolgatan 16, 302 32 Halmstad

FBM i Kungsbacka distrikt, Stadshuset, 434 00 Kungsbacka Lantmäterienheten

Planenheten

Naturvardaenheten 2 ex Dossie-

Akt en

Kungöres i länets författningssamling

Kungöres i samlingsannons (NH, HN)

(15)
(16)

References

Related documents

Observera att en upphandlande myndighet får varken i förfrågningsunderlaget eller i an- nat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen på ett sådant sätt

Årets första observationer gjordes den 4/4 vid Ånstasjön, Turinge (BSi). Under april finns totalt 24 rapporter varav de flesta från Mörkö, Tullgarnområdet

Hittills utförd miljökonsekvensbeskrivning är otillräcklig (se även ovan). Svårigheter att hitta nya lägen för vindkraftverk får inte tas som intäkt för att koncentrera

Oavskrivet skattemässigt restvärde vid årets ingång (avskrivningsbart) Under året gjorda anskaffningar som finns kvar vid årets slut. Avgår: Årets bidrag som

Som grund för en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs en utförlig och grundlig bedömning av områdets betydelse för fåglar och vilka konsekvenser en

Intäkter för uppdragen kommer från Länsstyrelsen Skånes anslag till ringmärkning, Vellinge kommuns anslag för strandängsinventering och guidning samt Crafoordska Stiftelsen

Moderföreningens Egna Kapital utgjordes av donationskapital 7 925 tkr, övrigt ändamålsbestämt eget kapital 7 998 tkr samt övrigt föreningskapital -245 tkr.. Totalt uppgick det

&gt;&gt; Vilket betyg skulle du ge GOF:s tidskrift ”Fåglar på Västkusten” avseende