datamix MULTIFEEDER 5000 KOMPONENTER KAPITEL - 6 -

Full text

(1)

KOMPONENTER. . . 2

Öppna översikt komponenter . . . 2

Öppna komponentfönster . . . 3

Upprätta/rätta komponent . . . 3

Upprätta ny komponent . . . 3

Nödvändiga komponentdata . . . 4

Kompletterande komponent-data . . . 5

Komponent kategori. . . 6

Beräkna volymvikt. . . 7

Registrering av näringsämnen. . . 9

Upprättelse av näringsämnen. . . 9

Användning av näringsämnes-värde. . . 9

(2)

KOMPONENTER.

Under komponenter upprättas alla komponenter som används i systemet, med de data som är relevanta för systemets drift.

Upprättande av komponenter är endast registrering av komponenterna, och är därför oberoen- de av i vilken silo komponenterna finns. Komponenterna behöver inte nödvändigtvis existera i silor för att vara upprättade.

Komponenterna skall upprättas, före de kan definieras i en silo.Se avsnitt 7 för definiering av komponenter i silo.

Det kan i systemet upprättas upp till 50 olika komponenter.

Öppna översikt komponenter.

Översiktsfönstret (Figur 2) öppnas genom att klicka på , eller genom att trycka på [F6]

(med blankt inmatningsfält).

Figur 2

Översiktsfönstret kommer alltid att öppna upp med komponent 1-10. Man kan scrolla i översikten för att visa resterande komponenter, eller man kan skriva in önskat nr. vid sökkriterie

Det kan vidare sökas efter komponenter med en bestämd kategori, genom att man skriver in kategori nr som sökkriterie .

På översikten framgår de väsentligaste data för komponenterna (Figur 2).

Det kan inte ändras i data på översikten.

(3)

Öppna komponentfönster.

Från översiktsfönstret öppnas fönster med alla data för de enskilda komponenterna, genom att klicka på gällande komponent nr. eller Art (Figur 5).

Figur 5

Upprätta/rätta komponent.

Upprätta ny komponent.

För att upprätta ny komponent, öppnas ett tomt komponentfönster (Figur 6).

Figur 6

(4)

Nödvändiga komponentdata.

När komponent upprättas, anges Art (namn) på komponenten, samt relevanta komponentdata (Figur 7).

Figur 7

Art.

Vid Art inmatas namn för gällande komponent. Namnet är text som kommer att visas genom resten av systemet, när det sker angivning av komponenter.

TS %.

Komponentens torrsubstans innehåll anges genom TS %.

Systemets drift är beroende av korrekt inmatat TS %.

Kr/100 kg.

Pris per 100 kg anges med Kr/100 kg.

Pris är inte nödvändigt för systemets drift.

MJ/kg.

Fodervärde för komponent skrivs in genom MJ/kg. MJ/kg anges med fodervärde per kg vara (inte per kg torrsubstans).

Grundläggande för alla beräkningar i systemet är MJ, därför är det väsentligt att MJ/kg är korrekt inskrivet för komponenterna.

Kg/L

Komponenternas volymvikt Kg/L används i systemet för omräkning av mängder (liter) i förhållande till Kg.

Kg/L skall anges med värden som blötkomponenter. För torrkomponenter kommer det att säga Kg/L efter att det har sugit upp maximal mängd vätska.

På anläggningar monterade med flödesmätare, används Kg/L vidare till omräkning från kg

(5)

På anläggningar med flödesmätare är det viktigt att Kg/L är korrekt angivet med hänsyn till anläggningens drift. På anläggningar utan flödesmätare är det tillräckligt att använda de vägledande värdena.

Se vidare Beräkning volymvikt sidan 7.

Vägledande värden för Kg/L:

Vatten 1,00

Vassle 1,03

Spannmålsprodukter 1,27

Protein foder (soja, raps m.v.) 1,27

Mineraler 1,40

Flytande mineraler 1,40

Kategori.

Kategori används i förbindelse med utkompensering av främmande- eller överskjutande komponentmängd i förbindelse med blandningsberäkning.

Kategorin anger vilka komponenter det skall moträknas mot vid utkompensering, vid att det skall moträknas i komponenter med samma Kategori nr. som angivits för den överskjutande komponenten.

Se vidare efterföljande Komponent kategori sida 6.

Kompletterande komponent-data.

Förbrukning.

Start datum

Vid Förbrukning summeras den samlade invägda mängden av gällande komponenter.

Förbrukning på komponenten summeras oberoende till Silo-förbrukning.

Vid ”Start datum” är det automatiskt angivet ett datum när förbrukningen påbörjandes, efter det att Förbrukningen är nollställd.

Näringsämnen.

Som kompletterande komponent-data, kan man ange värde för upp till 9 näringsämnen.

Innan man kan ange värden för näringsämnen, skall det upprättas register över de näringsä- mnesnamn man önskar att använda.

Registret upprättas i fönstret ”Näringsämne namn” under service-fönstret.

Se vidare ”Registrering av näringsämnen” sida 9.

Komponent kategori.

(6)

Vid blandningsberäkning tages det hänsyn till komponent-mängder som finnes i restmängd i blandaren, rörsystem m m, således att dessa moträknas i den nya blandningen.

Om komponenter i restmängder, skall ingå i den nya blandningen, moträknas de direkt mot motsvarande komponenter.

Finns det i restmängder komponenter som inte skall ingå i den nya blandningen, kommer dessa att bli moträknade i komponenter angivet med samma Kategori nr. som restkomponen- ten. Ingår det i den nya blandningen flera komponenter med samma Kategori nr. moträknas förhållandemässigt i komponenterna med det förhållande de inbördes ingår i den nya blandningen.

Om restkomponenten har ett fodervärde (MJ/kg), moträknas den med fodervärdet förutsatt att den/de komponenterna man skall moträkna har ett fodervärde. Om komponenterna inte har ett fodervärde moträknas kg mot kg.

När man moträknar komponenter med fodervärde, skall man vara uppmärksam på att en stor skillnad i fodervärde för komponenter inom samma kategori, kan medföra att det kg mässigt kan få stor betydelse på hur den kompenseras.

Ex.vis om restkomponent har fodervärde 1.00 MJ/kg och komponenten man skall moträkna har fodervärde 0,10 MJ/kg, kommer det medföra att det blir reducerat med 10 kg i ny komponent för vart 1 kg som det är av restkomponent.

Om det i restmängden är komponenter som inte finns i den nya blandningen som original komponent, och det heller inte finns komponenter inom samma kategori, kommer restkompo- nenten inte kunna moträknas och kommer därför ingå som extra kg i blandningen.

Av hänsyn till bästa möjliga utnyttjande av restkomponenter bör det användas så få Kategori- er som möjligt.

Till kategorisering av komponenter kan rekommenderas följande:

1 Vätskekomponenter

Vatten, vassle m.m.

2 Spannmålsprodukter

Korn, vete, råg, pellets, färdigfoder m.m 3 Protein foder

Soja, raps, ärtor, tillskottsblandningar, fett m.m 4 Mineral foder

Alla typer mineraler och premix-blandningar

Vid stora skillnader i fodervärde kan det vara aktuellt att dela upp mineralfoder i 2 kategorier.

Om det bara används färdigfoder, bör alla torrkomponenter ligga i samma kategori.

Beräkna volymvikt.

(7)

Figur 8

Komponenters volymvikt som blötkomponent varierar beroende av komponenternas struktur, även till att suga upp vätska.

Volymvikt för blötkomponenter beräknas efter att komponenten är mättad med vätska.

På anläggningar där det utdoseras med flödesmätare, är det viktigt att volymvikt är så exakt som möjligt.

På anläggningar utan flödesmätare är det tillräckligt att använda de vägledande värdena.

Till beräkning av volymvikt skall användas en våg (brevvåg eller bagagevåg), ett måttband (milliliterindelning) samt en behållare/spann.

För att finna volymvikt för en komponent, uppmäts noggrant 3 liter vatten, och vägs noggrant upp 1 kg av komponent. Den vägda komponenten skall vara i den form som den användes i blötfodret (malen, omale eller pelleterad).

Den uppmätta mängden vatten och den vägda mängden foder blandas nu samman (undvik att spilla).

.

Den sam- manblandade mas-

san skall nu stå en tid för att suga upp vätskan.

Efterhand som fodret suger upp vätskan, kommer nivån falla i behållaren. Värdet av detta förfarande används till beräkning av volymvikt.

Uppsugningstiden är beroende av i vilken form torrkomponenten används. I princip skall mängden suga så länge att nivån i behållaren inte ytterligare faller (komponenten är mättad med vätska).

Eventuellt omröres i behållaren under uppsugningstiden (undvik att spilla).

Vägledande uppsugningstider:

Malet foder 15-20 minuter

Pellets och andra icke malda fodertyper 20-30 minuter

Hårdpressade pellets 30-60 minuter

(8)

VægtfyldeKg L

TotalKg TotalKg

Liter KgVand KgFoder

/

*

= −

VægtfyldeKg L / Kg Liter

*

, , /

= −

= 4 4 3 74 3

1 1 278

När foderkomponenterna är mättade (uppsugning maximal mängd vätska), mätes innehållet i antal liter (med ca.10 milliliter noggrannhet).

Till beräkning av volymvikten används nu följande värden:

Kg vatten 3 kg

Kg foder 1 kg

Total kg 4 kg (1 kg foder + 3 kg vatten (1 Liter vatten = 1 kg) Liter # liter uppmätt efter mätning.

Volymvikten Kg/Liter som skall skrivas in, uträknas med följande formel:

Om Liter är mätt till 3,74 kommer volymvikten med ovanstående data och formel att bli:

(9)

Registrering av näringsämnen.

Upprättelse av näringsämnen.

Namn på de näringsämnen man önskar använda, upprättas under ”Service”.

Genom att klicka på öppnas en Service meny, varifrån det öppnas ett fönster för

”Näringsämne namn”

Det kan upprättas upp till 9 näringsämnes namn. Namnen skrives på normalt vis, och insättes genom att klicka på det tomma fält utanför det nr. som den skall skrivas in.

Användning av näringsämnes-värde.

Näringsämnes-värdena har inget inflytande i förbindelse med beräkning av foderblandningar.

Värdena används endast på de enskilda recepten för kontroll av innehåll utifrån den angivna blandningssammansättningen.

På komponenter skall värdena skrivas in per. kg vara.

På recepten avläses beräknat innehåll per MJ färdig blandning.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :