Lätta hjärnskador hos barn och ungdomar

17  Download (0)

Full text

(1)

Lätta hjärnskador hos barn och ungdomar

Ingrid Emanuelson Docent, Överläkare

Mild traumatic brain injury

editorial Gerstenbrand and Stephan Brain Injury 2001; 15(2): 95-97

Minor head injury

Traumatic head injury

Traumatic head syndrome

Post-brain injury syndrome

Mild concussion syndrome

Post-concussion syndrome

Traumatic cephalalgia

(2)

Definitioner

Ingen konsensus

Fortfarande förvirring

Inklusionskriterier varierar

Pågående diskussion om hur frekvent restsymptom förekommer

Kontroverser angående uppkomsten av dessa

Definition av lätt hjärnskada

Mild Traumatic Brain Injury Committee 1998 (Seville)

ACRM American Congress of

Rehabilitation Medicine rekommenderad av WHO

SHIC Scandinavian Head Injury Classification

SBU

(3)

Mild traumatic brain injury committee- 1998

LOC </= 30 min

PTA </= 24 tim

Yr, desorienterad, eventuellt focalneurologiska fynd

Fysiska symptom

Kognitiva avvikelser

Beteendemässiga förändringar

Och/ eller ändringar i emotionella svar

ACRM

LOC < 30 minuter

PTA < 30 minuter

Och/ eller normalt DT fynd

(4)

SHIC

GCS 14-15

LOC < 5 minuter

Inga neurologiska fynd

SBU Hjärnskakning

Medvetandeförlust/ Minnesförlust

GCS 15

Normal neurologi

(5)

Management of children with head injury in the Stockholm region of Sweden

Falk A-C, Cederfjäll C, Klang-Söderqvist B, Eriksson B, von Wendt L,

Ålder 0-15 år

Hjärnskada enl. SHIC

Incidens 865/100.000

7-13% hade restsymptom 3 månader efter skada

A prospective population-based follow-up study of mild TBI in children

Dahl E, v Wendt L, Emanuelson I

Ålder 0-16 år

Hjärnskada enl. ACRM

Incidens 468/100.000

13% hade restsymptom efter 3-6 månader

(6)

Internationella data

USA Kraus approx.

600/100.000

Nya Zeeland Wrightson et al.

> 15 år 437/100.000

< 15 år 252/100.000

Många behandlas inte på sjukhus

Mer vanligt hos pojkar

Tonåringar oftare drabbade

Fall och trafikolyckor vanligare

Postcomotionella symptom 3 månader efter skada

Falk et al.2006 13 % hos 0-15 år

Dahl et al.2006 13 % hos 0-16 år

Wrightson et al. 1997 30%

Mittenberg et al.1998 Hög frekvens huvudvärk, yrsel, ljuskänslighet och koncentrationsproblem

Yeates et al. 1999 mindre vit substans MR

Satz et al. 1997 kvarstående problem vanliga ofta ass. med kognitiva avvikelser

(7)

Postcomotionella symptom

Huvudvärk

Yrsel

Trötthet

Illamående

Otålig

Ljuskänslig

Deprimerad

Irritabel

Synsvårigheter

Sömnsvårigheter

Nedsatt minne

Nedsatt koncentration

Dubbelseende

Andra symtom

Övervakning på sjukhus eller DT och hemgång om normala fynd

Octopus studien

Multicenter studie sjukhus=14, 1000 pat.

> 6 år gamla.

80 hade onormal DT

9 allvarliga komplikationer spårades 1 patient dog

Båda strategierna lika säkra

(8)

Risker vid lätt hjärnskada

Utveckla pågående blödning 3-9 års ålder (Murgio et al. 2001)

Svårt att bedöma barn < 3 års ålder

Syftet med akut handläggning av lätt hjärnskada

Att i tid upptäcka en livshotande blödning så att behandling snabbt kan sättas in

(9)

Octopus studiens fynd

Onormala fynd hos 9%

1% krävde neurokirurgisk sjukhusvård

Uppföljningsprogram internationellt

Management of mild traumatic brain injury; lack of consensus in Europe

De Kruijk et al. Brain Injury 2001; 15(2): 117-123

CT 66%

MR 9%

Eeg 46%

Sjukhusinläggning 94%

I säng 1-14d 41%

Sjukskriven 1-30d 64%

Uppföljning 1 gång 70%

(10)

Uppföljningsprogram

Astrid Lindgrens mottagning 2009

Commotio-studien i Göteborg 1994-1996

Uppföljningsprogram 1 år efter lätt till medelsvår TBI 2000 i Västra Götaland 2003

Commotio-studien

1994-1996

Danielson S, Lundberg A, Backteman T.

Alla barn som reg. som commotio vid DSBUS akutmottagning under 1.5 år

Broschyr med information

Uppringda av kurator 4 veckor efter skada

Erbjuden läkarbesök vid kvarvarande symptom

(11)

Early community outreach intervention in children with acquired brain injury

Emanuelson I et al. International Journal of Rehabilitation Research 2003; 26(4): 257-264

Lätt TBI inom VRG erbjöds utredning och uppföljning tom 1 år efter skada.

Telefonrådgivning av läkare, kurator och lärare

Medverkan från hela teamet vid skolmöten

Hur hantera övriga restsymptom?

Adekvat information till hela familjen

Få information om barnets svårigheter av föräldrarna

Fånga upp de barn som har kvarvarande symptom 3-6 månader efter skadan

(12)

Långtidsuppföljning

Posttraumatiska besvär, HV, yrsel, svår med minne och koncentration, ljus- och ljud-känslighet

Motoriska störningar

Beteendeproblem

Inlärningsproblem

Oxford Head Injury Service protocol

Wade et al.

Minskning av ångest

Rekommendationer angående dagliga aktiviteter

Rutin uppföljning minskade ”social morbidity” and svårighetsgrad av post commotionella symptom

(13)

Comparative evaluation of corpus callosum DTI metrics in acute mild and moderateTBI; It,s correlation with neuropsychometric tests

Kumar et al.

Brain Injury 2009; 23(7): 675-685

Avvikelser i cc var vanligare hos dem med måttliga skador jämfört med dem med lätta hjärnskador

Detta var associerat med sämre

neuropsykologiska resultat 6 månader efter skada.

Predictorer för dåligt utfall 20 år efter skadan

Indicators of complicated mild TBI Nestvold K.

Kombination av PTA > 30 min

Eeg patologi inom 24 tim efter TBI

(14)

Mild TBI and the impact of early intervention on late sequelae; a randomized controlled trial

Holmqvist Andersson E, Emanuelson I, Björklund R, Stålhammar D Acta Neurochirurgica

Borås

Population 182 048 31 dec 2000

Tid 6 sept 1997-30 sept 2001

Inklusion 16-60 år

MTBI enl ACRM´s kriterier

Exklusion: tid.hjärnskada, psyk. Sjd, MR, droger, språksvårigheter, < 2 mån efter reg. skada

Förutsättningar, gruppstorlek

15 % diff. Mellan intervention och

kontroll-patienterna med power på 80%

och sign. nivå på 5%, behövdes 230 pat, 115 kontroller. Drop-out rate 15%.

Totalantal 384 då drop-out rate endast 10%

Randomisering 2:1 (patienter/ kontroller)

Allokering till grupp med automatisk randomisering enl. Pocock

(15)

A prospective, population-based, follow-up study of mild TBI in children

Dahl E, von Wendt L, Emanuelson I

Injury Dec 19 2006 ( e-published ahead of print)

Skallskaderegistret Borås

Barn och ungdomar 0-17 år

Skadade 1 jan-30 juni 1999, 1 april-30 sept. 2000

Exkluderade; svårare skallskador av MTBI enl. ACRM

Number of children in groups by age and gender, incidence rates per 100.000 and confidence interval

Age Boys Girls Incidence Boys

CI Boys

Incidence Girls

CI Girls

0-4 40 36 837 780-893 767 712-821

5-9 31 27 476 433-518 433 392-473

10-14 35 14 578 530-625 231 202-262

>/= 4 5 174 149-201 230 201-261

(16)

Femårsuppföljning av Boråsmaterialet

2005-2006

192 barn med lätt TBI

88 kontrollbarn

Syfte; Hur ser hälsotillståndet ut 5 år efter lätt TBI, kvarstående besvär i patientgruppen jämfört med

kontrollgruppen

Ingående utredningar

Brev

SF 36

SCHQ

Besvärsenkät till barn och förälder

Motorisk bedömning

(17)

Besvär- 21 item PCSQ

62 skadade av 192 ( inga nya incidenter)

38 av 88 kontroller

Patienterna hade signifikant fler symptom än kontrollerna avseende

Ljudkänslighet ( p<0.012)

Yrsel (p< 0.028)

Talsvårigheter (p<0.013)

Emotionell labilitet ( p<0.025)

Huvudvärk ( p< 0.011)

Nackvärk ( p<0.010)

Enhetligt nationellt uppföljningsprogram?

6 mån, 2 år, 5 år efter skadan

Information

Kognition

Kondition

Depression

MRI

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :