Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare

Full text

(1)

Gapanalys – funktionella och affärsmässiga luckor

Staffan Brege professor LiTH Staffan Brege, professor LiTH projekledare

(2)

Kartläggningens syfte Kartläggningens syfte

Nyckelaktörer som kan verka som katalysatorer för innovation och hur dessa företags utvecklingsverksamhet inriktas mot affärs

hur dessa företags utvecklingsverksamhet inriktas mot affärs-, system- och processutveckling.

Affärskoncept som går från komponenter och enkla produkter till Affärskoncept som går från komponenter och enkla produkter till system- och funktion och som därigenom ökar effektiviteten och kvaliteten i värdekedjornas totala verksamhet.

Processtänkande som på ett liknande sätt höjer effektivitet och kvalitet – enligt vår uppfattning ofta enligt filosofin runt ”lean thinking”. g

Kostnadsanalyser som ytterst ger underlag för bedömningar av villkoren för lönsamhet i olika affärskoncept som industriellt

byggande i trä, outsourcing av träkomponenter eller satsningar på interiöra lösningar inom möbel- och snickeriindustrierna.

(3)

Värdekedjorna inom trämanufaktur

Byggentrepre- nörer

Nybyggnad Byggsektorn

nörer

Ombyggnad/ROT

Bygghantverkare Byggvaruhandel

Byggkom- ponentindustri

k anik kare

Ytskikt, inredning

Andra material

T räme k tförbru

Byggvaruhus Konsumentförsäljning

T Slu t

(GDS)

Montage Trähusindustri

j g

Trähus

Halvfabrikat Möbelindustri Möbelhandel

Byggkomp Andra delsystem

Trähus

Leverantörs-

Halvfabrikat Möbelindustri Möbelhandel samverkan k

(4)

IS Trämanufaktur –

integrera ”motsatta” affärslogiker

Koordinerande krav - funktionella

Divergerande krav - materialkopplade

Konsumtion

b d

Slutprodukt er -

Koordinerings

mekanismer - Komponen ter

Halv- fabrikat

boende er

funktionella lösningar

” felande länkar”

ter fabrikat

(5)

Val av värdekedjor Val av värdekedjor

Industriellt byggande i trä som är inriktat mot flervåningshus och småhus. Denna sektor har utpekats som den mest outvecklade vad gäller flervåningshus och den med mest innovationspotential Här gäller flervåningshus och den med mest innovationspotential. Här

föreligger ett stort behov av system- och process-utveckling och aktörer som axlar ansvar som systemintegratörer.

Träsystem/komponenter inriktade mot byggmaterialhandeln och

industriella end-users (outsourcing). Dessa värdekedjor har hög relevans genom att vara sågverkens mera näraliggande möjligheter att öka

g g gg j g

förädlingsgraden och gå framåt i värdekedjan.

Kontorsmöbelindustrins strategier för konceptutveckling mot att skapa hela interiörlösningar. Främst kan de stora kontorsmöbelföretagen axla rollen som systemintegratörer mellan möbler och snickerier och även tjäna som förebild för andra segment inom möbelindustrin, även sådana

(6)

IS Trämanufaktur – nuläge och vision

• En uppdatering av omsättningssiffrorna för Trämanufaktur inkl Möbler pekar på en tillväxt från ca 45 miljarder SEK (nedreviderat med 3 miljarder jämfört med den ursprungliga analysen) till drygt 60 med 3 miljarder jämfört med den ursprungliga analysen) till drygt 60 miljarder.

• Trämanufaktur exklusive Möbler har ökat från 28 till 40 miljarder och Möbl ( kl Kök h b d) f å 17 till 20 ilj d

Möbler (exkl Kök och bad) från 17 till 20 miljarder.

• Under rådande högkonjunktur (som i efterhand med stor sannolikhet

kommer att visa sig att få ett tvärstopp vid halvårsskiftet 2008) har g pp )

tillväxten inom IS Trämanufaktur nått ungefär halvvägs jämfört med

visionen för 2015 på 70-75 miljarder SEK.

(7)

Industriellt byggande i trä för flervåningshus – vision och nuläge

• Likaså har det i linje med visionerna utvecklats en strategisk grupp med inriktning mot prefabricerade system och komponenter för byggande av flervåningshus och andra byggnader i trä (exklusive småhus).

• Detta utgör den snabbaste tillväxten 2005-2007 för hela Trämanufaktur inklusive Möbler (71%), samtidigt som den genomsnittliga lönsamheten under perioden 2001-2007 placerar gruppen bland högpresterarna med en

iff å k t i å t t lt k it l ö ti 10 % siffra på avkastning på totalt kapital som överstiger 10 %.

• Visionen för 2015 var att denna strategiska grupp skulle nå upp i en omsättning på minst 5 miljarder SEK

omsättning på minst 5 miljarder SEK.

• Även i detta avseende har vi kommit en bra bit mot visionens måltal, även om inte alla de 2,4 miljarderna avser det som vi i snävare mening avser j g med begreppet industriellt byggande i trä för flervåningshus. En mera realistisk skattning av omsättningen med den snävare definitionen ligger i storleksordningen 1,5-2 miljarder.

(8)

Strategiska grupper och lönsamhet Strategiska grupper och lönsamhet

Högpresterande (över 10% ATK)

Småhus Sängar

Fönster Kök/bad

Prefab flervåning

Medelpresterande (6-9 % ATK)

Dörrar Kontor

Snickerier IKEA-leverantörer

Förpackningar Design hem

List/panel/trappor Traditionella off

Butiksinredningar Inredningar

Lågpresterande (3-5 % ATK)

Limfog/limträ Design off

Golv Traditionella hem

Golv Traditionella hem

Underleveranörer

(9)

Företagen över 100 MSEK i omsättning dominerar

• Trämanufaktur 18% - 77%

• Möbler 15% - 73% Möbler 15% 73%

(10)

Erbjudande Värdeskapande Erbjudande

System

Värdeskapande

Småhus (++) Prefab flervån.(++) Hög

Småhus (++) Kök/Bad (++) Prefab flervån (++)

Butiksinredn. (+)

Produkt

Kök/bad (++)

( ) Butiksinredn. (+) Fönster (++)

Förpackn (+)

g

Fönster (++)

Dörr (+) Dörr (+)

Golv (-)

List/panel/trapp (+)

Snickerier (+)

Låg

Förpackn (+) Snickerier (+)

Golv (-)

List/panel/trapp (+)

Kanal Komponent

B2C B2B

Kanalmakt Limfog/limträ (-) Låg

Låg Hög

Snickerier (+) Limfog/limträ (-)

B2C B2B

(++) Högpresterande strategisk grupp

( ) gp g g pp

(+) Medelpresterande (-) Lågpresterande

(11)

Storlek Värdeskapande Storlek

Stora > 200 MSEK

Värdeskapande

IKEA-lev (+) Kontor (+) Hög

Kontor (+) Sängar (++) Design hem (+)

Design off (-) MSEK

Medel 50 MSEK

Sängar (++)

Design hem (+)

g

Trad off (+) Inredn (+) Trad hem (-)

MSEK Design off (-)

Inredn (+)

Låg Underlev (-)

Inredn (+) IKEA-lev (+)

Kanalmakt Små 20-30

MSEK

Låg Hög

Kanalmakt Låg

Låg Hög

Underlev (-) Trad hem (-)

Underlev (-)

Trad off (+)

Låg Hög

(++) Högpresterande strategisk grupp

( ) gp g g pp

(12)

Industriellt träbyggande dus e äbygga de

Plats

Industriellt byggande vs. Industrialiserat byggande

sbygge Planelembyggan

Ökande prefabr ment-nde

riceringsgrad Volym-byggande

Collin & Eckerby

(13)

Principiell kostnadsfördelning

Kostnaden för trä I ett småhus är mindre än 2% räknat på

Byggsystemets Inverkan på

Principiell kostnadsfördelning för ett småhus

Risk/vinst

10% Kostnaden för trä I ett småhus är mindre än 2% räknat på

totalkostnaden (och 3% av produktionskostnaden)

Arbetsplatskostnader 25%

Byggsystemets Inverkan på Arbetsplats kostnaderna

50%

10%

De systemrelaterade kostnaderna är mycket större – mer än 25% av produktionskostnaden

Underentreprenörer 25%

B

inverkan på underentreprenad-

kostnaden

20% Platsbyggerisystem påverkar endast arbetskostnaden – prefabricering påverkar alla kostnader

än 25% av produktionskostnaden.

Arbete 25%

Byggsystemets inverkan på arbetskostnaden

35% Volymhusbyggande har störst påverkan på

kostnadsfördelningen – men kräver effektiv industriell styrning och logistik

Byggmaterial 25%

Trämaterialets kostnadsandel

12%

y g g

(14)

Industriellt träbyggande dus e äbygga de

Prefabriceringsgrad och byggtid

Collin & Eckerby

(15)

Industriellt träbyggande dus e äbygga de

Prefabriceringsgrad och byggtid

(16)

Problemet för de industriella byggarna ob e e ö de dus e a bygga a

Collin & Eckerby

(17)

Problemet för de industriella byggarna ob e e ö de dus e a bygga a

(18)

Slutsatser S u sa se

Systemleverantörens affärsmodell

Collin & Eckerby

(19)

Slutsatser S u sa se

Delsystemleverantörens affärsmodell

(20)

Slutsatser S u sa se

Komponentleverantörens affärsmodell

Collin & Eckerby

(21)

De industriella byggarna kan ta befälet

• De tidigare dominerande aktörerna passar på industriellt byggande ygg

• Lågkonjunkturen ger träbyggarna möjligheter att ta marknadsandelar

ta marknadsandelar

• Man behåller dessa marknadsandelar i nästa uppgång

uppgång

(22)

Outsourcing analysen Outsourcing - analysen

+ +

Strategisk bedömning - kärnkompetens

Risk för leverantörs-

i

Outsourcing- kalkylen

kärnkompetens

+ expansion opportunism y

(23)

Trämanufaktur en omogen marknad för outsourcing

• Kostnader främsta drivkraft

• Hålla nere investeringar Hålla nere investeringar

• Kostnadssänkningar på 20% en tumregel

D t fi i k d tt t till

• Det finns ingen marknad att outsourca till

(24)

En kostnadskalkyl En kostnadskalkyl

- råvararåvara 35-40 %35 40 % - direkt lön 10-15 % - indirekt lön 2-3 %

- OVPC 12 %

- transporter 5 %

- övriga fasta kost. 19 % - mafö o försäljning 10 % - marginal 5 %

(25)

Parallell intern produktion och outsourcing

• Lägga ut den minst effektiva produktionen

• Skapa möjligheter till bench-marking och Skapa möjligheter till bench marking och

konkurrens

(26)

Sågverkens utmaning Sågverkens utmaning

• Skapa kostnadsfördelar med ”economies of

integration” som överstiger kundens möjligheter g g j g

till ”economies of scale”

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :