ELOS MEDTECH. Solid tillväxt Högre resultat relativt prognos Investeringar börjar materialiseras KURS (SEK): 68,20 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

550 1 mån (%) 1,8

Nettoskuld (MSEK) 260 3 mån (%) 2,2

Enterprise Value (MSEK) 810 12 mån (%) -23,5

Soliditet (%) 51% YTD (%) 15,4

Antal aktier f. utsp. (m) 8,1 52-V Högst 90,0

Antal aktier e. utsp. (m) 8,1 52-V Lägst 55,3

Free Float (%) 74,6 Kortnamn ELOS B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (m) 552 578 627 659

EBITDA (m) 97,3 94,1 104 112

EBIT (m) 42,7 42,7 52,8 59,5

EBT (m) 37,9 28,1 45,6 52,6

EPS (just.) 4,38 3,73 4,01 4,57

DPS 1,30 0,00 0,00 1,00

Omsättningstillväxt (%) 9,6 4,7 8,5 5,1

EPS tillväxt (%) 65 -15 7,2 14

EBIT-marginal (%) 7,7 7,4 8,4 9,0

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 22,5 17,4 17,0 14,9

P/BV (x) 1,6 1,1 1,1 1,0

EV/S (x) 1,7 1,3 1,3 1,2

EV/EBITDA (x) 9,7 8,0 7,8 7,2

EV/EBIT (x) 22,1 17,6 15,3 13,6

Direktavkastning (%) 1,3 0,0 0,0 1,5

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Nordea Fonder 13,9% 0,1392 5,3%

Svolder 11,5% 0,1146 5,1%

Lars Runmarker 7,8% 0 19,8%

Familjen Öster inkl bolag 7,5% 0 24,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Yvonne Mårtensson 2Q-rapport

VD Jan Wahlström 3Q-rapport

CFO Christian Bergaust Analytiker: Björn Rydell

bjorn.rydell@remium.com, 08 454 32 06

• Solid tillväxt

• Högre resultat relativt prognos

• Investeringar börjar materialiseras

2018-10-25

NASDAQ OMX Small Cap Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2018-07-19

Elos är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner

inom medicinteknikprodukter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs av internationella medicinteknikföretag inom segmenten Dental, Diagnostics, Hearing Device, Orthopedics och Other Medical Areas.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Solid tillväxt. Elos Medtech redovisade för andra kvartalet i rad tvåsiffrig försäljningstillväxt och omsättningen ökade med 11,3% (10,5% organiskt) till 156 MSEK (141). Försäljningen överträffade vår prognos om 152 MSEK med 2,3%. Fyra av koncernens fem affärsområden uppvisade tillväxt. Koncernens strategiska affärsområden Dental Implant Systems och Ortopedics växte 9% respektive 18% Y/Y under kvartalet.

Bolaget har utsett två Business Directors, som leder marknadsstrategierna. Hearing Device & Vibration uppvisade 20% tillväxt medan Diagnostics växte 19%. Other Medical Areas minskade däremot försäljningen med 7%.

Efterfrågeutvecklingen beskrivs som positiv inom samtliga marknadsområden. Glädjande var dessutom att andelen egna produkter växte hela 16,2% Y/Y och utgjorde 10,8% (10,3) av koncernens nettoomsättning.

Högre resultat relativt prognos. Bruttomarginalen minskade till 28,1% (30,7), men överträffade däremot vår förväntan om 26,8% och stärktes dessutom rejält gentemot 24,5% under Q4 2017. Försämringen relativt fjolåret hänförs förändrad produktmix samt högre kassationer och längre ställtider till följd av att Elos tagit in flera nya produkter. Vi räknar med att bruttomarginalen kontinuerligt förbättras under året, till följd av effektiviseringar som får genomslag. OPEX ökade till 33,2 MSEK (30,2), drivet av högre administrationskostnader delvis av engångskaraktär (cirka 3 MSEK) relaterat kapitalanskaffningen under Q1 2018. Rörelseresultatet uppgick till 10,9 MSEK (13,3) motsvarande en EBIT-marginal om 7,0% (9,4). Vi räknade med 9,7 MSEK respektive 6,4%.

Investeringar börjar materialiseras.

Effektiviseringsprogrammet EMOPEX som initierades under 2017 har börjat få genomslag. Bolagets utmaning är alltjämt att stärka bruttomarginalen, vilket enligt vår bedömning är en förutsättning för att långsiktigt kunna nå EBIT-marginalmålet om 13%. CAPEX ökade som väntat under kvartalet och uppgick till -14,9 MSEK (-5,3). Investeringsnivån kommer fortsatt vara hög under 2018 och investeringar genomförs främst inom Dental Implant Systems och Orthopedics.

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2017-04-21 2017-07-20 2017-10-12 2018-01-09 2018-04-05

ELOS B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 141 156 133 149 156 165 144 163 504 552 578 627 659 687

Kostnad sålda varor -86,7 -97,9 -86,8 -103 -102 -107 -91 -104 -329 -351 -374 -405 -425 -442

Bruttoresultat 54,2 57,7 45,7 46,0 53,8 57,4 52,7 58,8 175 201 204 223 234 245

Rörelsekostnader -27,3 -31,2 -23,5 -27,5 -30,5 -31,9 -26,0 -29,9 -95,8 -103 -110 -118 -122 -127

EBITDA 26,9 26,5 22,2 18,5 23,3 25,4 26,6 28,8 79,3 97,3 94,1 104 112 117

Avskrivningar -13,6 -13,0 -12,9 -11,9 -12,4 -12,8 -13,0 -13,2 -48,8 -54,6 -51,4 -51,4 -52,9 -53,8

EBIT 13,3 13,5 9,3 6,6 10,9 12,6 13,6 15,6 30,5 42,7 42,7 52,8 59,5 63,5

Finansnetto -3,7 -7,6 -2,4 -0,9 -1,3 -2,0 -2,1 -1,9 -8,0 -4,8 -14,6 -7,2 -6,9 -6,7

EBT 9,6 5,9 6,9 5,7 9,6 10,7 11,6 13,7 22,5 37,9 28,1 45,6 52,6 56,9

Skatt -2,4 -1,0 -2,2 1,8 -2,5 -3,2 -3,5 -4,1 -6,4 -11,4 -3,8 -13,3 -15,8 -15,9

Resultat kvarvarande verks. 7,2 4,9 3,0 7,5 7,1 7,5 8,1 9,6 16,1 26,5 22,6 32,3 36,8 40,9

Resultat avveck. verks. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 7,2 4,9 3,0 7,5 7,1 7,5 8,1 9,6 16,1 26,5 22,6 32,3 36,8 40,9

EPS f. utsp. (SEK) 1,19 0,81 0,50 1,24 0,88 0,93 1,01 1,19 2,66 4,38 3,73 4,01 4,57 5,07

EPS e. utsp. (SEK) 1,19 0,81 0,50 1,24 0,88 0,93 1,01 1,19 2,66 4,38 3,73 4,01 4,57 5,07

Omsättningstillväxt Q/Q 5,7% 10,4% -14,8% 12,4% 4,6% 5,8% -12,7% 13,3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 0,4% 2,6% 4,6% 11,7% 10,5% 5,9% 8,5% 9,4% 32,2% 9,6% 4,7% 8,5% 5,1% 4,2%

Bruttomarginal 30,7% 30,4% 26,7% 24,5% 28,2% 28,6% 29,4% 29,6% 27,0% 28,4% 28,1% 28,9% 29,1% 29,4%

Just. EBITDA marginal 19,1% 17,0% 16,8% 12,4% 15,0% 15,4% 18,5% 17,7% 15,7% 17,6% 16,3% 16,6% 17,1% 17,1%

Just. EBIT marginal 9,4% 8,7% 7,0% 4,4% 7,0% 7,7% 9,5% 9,6% 6,1% 7,7% 7,4% 8,4% 9,0% 9,3%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 62 46 83 83 90 95 EPS 2,66 4,38 3,73 4,01 4,57 5,07

Förändring rörelsekapital -1 7 -20 9 -2 3 Just. EPS 2,66 4,38 3,73 4,01 4,57 5,07

Kassaflöde löpande verksamheten 62 98 90 92 88 98 BVPS 54,6 60,6 61,0 63,8 68,4 72,4

Kassaflöde investeringar -207 -29 -38 -54 -40 -40 CEPS 10,2 16,2 14,8 11,4 10,9 12,1

Fritt kassaflöde -145 69 52 38 47 58 DPS 1,00 1,30 0,00 0,00 1,00 1,00

Kassaflöde fin. verksamheten 58 -72 -54 37 -48 -68 ROE 5% 7% 6% 6% 7% 7%

Nettokassaflöde -87 -3 -2 74 -1 -10 Just. ROE 5% 7% 6% 6% 7% 7%

Soliditet 37% 41% 44% 53% 59% 64%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

276 290 267 272 272 272 Antal A-aktier (m) 1,1

41 39 10 84 83 73 Antal B-aktier (m) 7,0

882 888 848 966 934 918 Totalt antal aktier (m) 8,1

331 367 369 515 552 585 +46 510 48 43 60

316 348 359 156 102 67 www.elosmedtech.com

-16 -39 24 46 48 45

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

152 156 621 627 655 659

EBIT 9,7 10,9 50,2 52,8 56,8 59,5

Just. EPS (SEK) 0,62 0,88 3,62 4,01 4,39 4,57

5%

4%

12%

42%

1%

5%

11%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2019E

2% 1%

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar

Nellickevägen 22 412 63 Göteborg

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Holding AB

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

Q1 2018A 2018E

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

Bruttomarginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2EQ3EQ4E

2014 2015 2016 2017 2018

Omsättning EBIT-marginal

-4,0X -2,0X 0,0X 2,0X 4,0X 6,0X 8,0X 10,0X

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

EBIT-marginal Marginalmål 13%

(4)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E 2016A 2017A 2018E

36,2 49,9 38,7 46,3 51,5 54 42,2 54,3 56,2 58,7 45,5 58,5 171 202 219

-6% 23% 12% 15% 42% 8% 9% 17% 9% 9% 8% 8% 11% 18% 8%

26% 33% 31% 35% 37% 35% 32% 36% 36% 36% 32% 36% 31% 35% 35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E 2016A 2017A 2018E

50,8 49,2 42,4 39,9 39,0 45,9 41,0 40,1 46,0 49,3 46 47 182 166 188

370% 5% -16% -20% -23% -7% -3% 1% 18% 7% 12% 17% 16% -9% 13%

36% 32% 33% 30% 28% 29% 31% 27% 30% 30% 32% 29% 33% 29% 30%

Hösten 2016 valde en kontraktskund till Onyx i USA att flytta en produkt till sin egen tillverkning.

Kundtappet motsvarande ungefär 20 MSEK i årlig försäljning. Elos har arbetat intensivt under 2017 för att ersätta den frigjorda kapaciteten och uppvisade 1% respektive 18% försäljningstillväxt under Q4 2017 & Q1 2018. Ledningen framhäver att antalet kundförfrågningar har ökat markant. Vi bedömer att det finns god tillväxtpotential för Ortopedics under 2018. Enligt vår bedömning torde det dessutom finnas potential till att realisera ytterligare synergieffekter från förvärvet av Onyx.

God kundtillströmning 2017

2018E

ORTOPEDICS Källa: Bolagsrapporter, Remium

Försäljning Ortopedics kvartalsbasis 2016-2018E (MSEK)

Källa: Bolagsrapporter, Remium

2018E

Dental Implant Systems är koncernens största affärsområdet. Under 2017 ökade försäljningen med starka 18% till 202 MSEK (171). Affärsområdet har under 2017 breddat produktportföljen, haft ett tätare samarbete med större kunder (Key Accounts) samtidigt som kapaciteten i tillverkningen har förbättrats med högre grad av automation. Satsningen på egna produkter (Elos Accurate) har fallit ut väl och vi bedömer att det finns god tillväxtpotential för affärsområdet framgent.

Tätare samarbete med Key Accuonts

Omsättning Tillväxt % Andel av total MSEK Omsättning

2016A 2017A

MSEK Andel av total Tillväxt %

Försäljning Dental Implant Systems kvartalsbasis 2016-2018E (MSEK)

DENTAL IMPLANT SYSTEMS 2017A

2016A

100 150 200 250

0 20 40 60 80

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2016A 2017A 2018E

Omsättning Omsättning R12M

100 150 200 250

0 10 20 30 40 50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2016A 2017A 2018E

Omsättning Omsättning R12M Stark tillväxt 2017

Kundtapp hösten 2016

(5)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016A 2017A 2018E

21,8 22,2 17,2 18,9 18,5 20,7 20,7 21,5 22,2 21,5 20,9 22,3 80,1 81,4 86,9

N/A N/A N/A N/A -15% -7% 20% 14% 20% 4% 1% 4% N/A 2% 7%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016A 2017A 2018E

23,4 21,5 23,5 20,4 25,5 25,6 22,8 24,4 23,7 25,5 24,2 25,5 88,8 98,3 98,9

N/A N/A N/A N/A 9% 19% -3% 20% -7% 0% 6% 5% N/A 11% 1%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016A 2017A 2018E

8,2 8,8 4,9 7,8 6,4 9,4 5,8 8,6 7,6 9,8 7,2 9,6 29,7 30,2 34,2

30% 11% 9% 59% -22% 7% 18% 10% 19% 4% 24% 12% 26% 2% 13%

Elos har under de senaste åren byggt ut bolagets produktionskapacitet för plastproduktionen i Skara.

Anläggningen har högt kvalitet och god kapacitet för ökad produktion under kommande år. Efterfrågan av kombinationsprodukter med både plats och metall har ökat och Elos kan därmed realsiera synergieffekter mellan koncernens olika anläggningar.

Källa: Bolagsrapporter, Remium

Utökad produktionskapacitet

2016A 2017A 2018E

MSEK Omsättning Tillväxt %

2016A 2017A 2018E

MSEK

DIAGNOSTICS

Omsättning Tillväxt %

Källa: Bolagsrapporter, Remium

2016A 2017A 2018E

Försäljning Diagnostics kvartalsbasis 2016-2018E (MSEK)

Hearing Device & Vibration uppvisade ett svagt första halvår 2017. Utvecklingen under H2 2018 var däremot stark och försäljningen har åter tagit fart, drivet av god efterfrågan hos bolagets nyckelkunder.

Other Medical Areas ökade försäljningen med 11% under 2017 framförallt drivet av god utveckling i Kina, där en ny VD tillträdde under hösten 2017. Bolaget arbetar alltjämt för att utvinna synergieffekter inom affärsområdet.

Ny VD för kinesiska verksamheten hösten 2017

Omsättning

Tillväxt %

HEARING DEVICE & VIBRATION

MSEK

OTHER MEDICAL AREAS

Försäljning Hearing Device & Vibration samt Other Medical Areas 2016-18E (MSEK)

0 10 20 30 40 50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2016A 2017A 2018E

Hearing Device &

Vibrations Other Medical Areas

0 10 20 30 40

0 5 10 15

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2016A 2017A 2018E

Diagnostics

Omsättning R12M

Ny segmentsuppdelning från Q1 2017

Tillväxtpotential

(6)

Elos Medtechs största geografiska marknader är Sverige och Norden med även Nordamerika och Asien utgör betydande andelar. Historiskt sett brukar årets tredje kvartal alltid vara svagast, på grund av semesterperioder. Därutöver brukar även december vara en svag månad, som präglas av lägre aktivitet.

Bruttomarginalutvecklingen påverkas främst av produktmixen. Bolaget har en tydlig ambition att öka andelen egna produkter (högre marginal), som kommer bidra till en stärkt bruttomarginal för koncernen som helhet. Under 2017 svarade bolagets egna produkter för 9,6% (9,2) av den totala försäljningen. När en ny produkt börjar produceras brukar i regel kassationerna och ställtiderna vara längre, detta kan pressa bruttomarginalen initialt.

Geografisk omsättningsfördelning Helår 2017 (%) Bruttoresultat (MSEK) & bruttomarginal (%) Q/Q

Administrationskostnaderna som andel av försäljningen har varit kring 12% under de senaste åren. Ökningen från 2014 till 2015 var relaterat förvärvet av Onyx. Vi bedömer att utvecklingskostnaderna både kommer öka i absoluta tal samt som andel av försäljningen under kommande år. Elos har under 2017 initierat ett projekt, Elos Medtech Operational Excellence (EMOPEX) vars syfte är att effektivisera samt säkerställa en förbättrad kapacitet i hela koncernen för att möta efterfrågan från den globala medicinteknikbranschen. Investeringarna kommer främst avse utökad produktionskapacitet och automation inom Dental Implant Systems sam Ortopedics.

Utveckling rörelsekostnader 2013-2018E (MSEK) EBIT (MSEK) & EBIT-marginal (%) 2017-2018

Källa: Bolagsrapporter, Remium Källa: Bolagsrapporter, Remium

Källa: Bolagsrapporter, Remium Källa: Bolagsrapporter, Remium

Ökad andel egna produkter

Investering inom Dental &

Ortopedi..

FINANSIELL UTVECKLING KONCERN

Q3 - säsongsmässigt svagt till följd av semesterperiod

22%

9%

34%

20%

14%

0,4% Sverige

Norden exkl. Sverige Europa exkl. Norden Nordamerika Asien

Övriga marknader

0 20 40 60 80 100 120

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Administation Försäljning FoU

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2017A 2018E

EBIT EBIT-marginal

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

30 35 40 45 50 55 60 65

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2017A 2018E

Bruttoresultat Bruttomarginal

Andel egna produkter

(7)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 422 358 414 327 368 381 504 552 578 627 659 687 14,9% 12,0%

EBIT 10 23 23 -9 27 34 31 43 43 53 60 64 8,4% 13,6%

EPS 0,3 1,9 2,1 -2,1 2,8 3,9 2,7 4,4 3,7 4,0 4,6 5,1 -1,2% 15,7%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 128,6 25,5 21,7 neg. 21,5 17,6 36,1 22,5 17,4 17,0 14,9 13,4 25,4 23,0

8,6 9,7 8,7 14,8 7,9 6,9 11,3 9,7 8,0 7,8 7,2 6,9 9,3 8,8

42,4 21,3 21,6 neg. 19,7 14,0 29,4 22,1 17,6 15,3 13,6 12,8 21,8 20,6

1,9 1,4 1,2 1,2 1,5 1,2 1,8 1,7 1,3 1,3 1,2 1,2 1,6 1,5

P/FCF (x) 9,8 5,6 8,1 4,4 4,2 7,4 9,4 6,1 4,4 6,0 6,3 5,6 6,6 6,3

P/BV (x) 16,1 29,9 neg. neg. 5,4 13,1 neg. 8,7 7,5 14,7 11,7 9,5 8,1 8,7

ROA (%) 0,3% 2,4% 2,4% -2,3% 3,2% 3,9% 1,8% 3,0% 2,7% 3,3% 3,9% 4,5% 2,5% 2,9%

ROE (%) 0,8% 5,5% 5,9% -6,2% 7,3% 6,9% 4,9% 7,2% 6,1% 6,3% 6,7% 7,0% 6,1% 6,5%

2,3% 6,2% 5,4% -2,3% 6,8% 6,7% 4,6% 6,6% 6,6% 7,0% 8,0% 8,9% 5,9% 6,3%

ROC (%) 1,5% 4,2% 3,7% -1,4% 4,3% 5,7% 2,9% 3,9% 4,1% 4,8% 5,7% 6,1% 3,6% 4,2%

12,8% 3,3% -7,4% -1,1% 18,4% 7,7% -24,9% 11,6% 13,2% 6,8% 8,6% 10,6% 0,0% 5,2%

0,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,3% 4,4% 1,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 0,8% 2,0%

6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 8,1 8,1 8,1

200 287 278 175 363 411 581 596 393 550 550 550

407 488 504 399 536 469 897 944 752 707 652 617

P/E (x) EV/EBITDA (x)

EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x) EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 21,0 Medel = 9,71

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

0 3 5 8 10 13 15

EV/EBITDA (x) Medel

0

5 10 15 20 25 30 35 40

P/E (x) Medel

(8)

Elos Medtech kan närmast beskrivas som en kontraktstillverkare av medicintekniska produkter. Kunderna är företrädesvis internationella medicinteknikbolag. Arbetet sker framförallt genom uppdrag inom utveckling och produktion men i viss utsträckning även produkter under eget varumärke. Strategin är att fokusera verksamheten inom områden där bolaget beräknas kunna uppnå en betydande marknadsposition.

Den medicintekniska marknaden kännetecknas av omfattande regulatoriska krav där Elos Medtech är certifierade inom de områden som krävs. Efterfrågan drivs dels av den växande befolkning i världen, som kräver mer sjukvård. Men även av att allt fler komplexa operationer inom ortopedi och kirurgi utförs, samt att konsumenter är mer villiga att med egna medel betala för t.ex. dentala ingrepp och hörselapparater.

Bolagets ambition är att arbeta nära kunden i hela processen från den första skissen till den färdiga och förpackade produkten - ett koncept som kallas Complete Performance.

Elos Medtech tar fram konstruktionsritningar och gör t.ex. hållbarhetsberäkningar på de detaljer som ska produceras. Därefter produceras vanligtvis testserier för att på så sätt kunna utvärdera produkternas kvalitet och tillverkningsprocess. Förpackning och etikettering sker i steril miljö vilket är viktigt för att nå en framgångsrik slutprodukt.

Elos Medtech förfogar dessutom över ett flertal olika logistiksystem, som stärker bolagets konkurrensfördel och underlättar kundernas lagerhållning.

Elos Medtech är bland annat ledande inom tillverkning av mekanik till injektionssystem för flergångsbruk och har en anläggning i Tianjin, Kina. Från denna anläggning levereras produkter till i första hand Novo Nordisk i Tianjin men även till andra kunder inom medicinteknikområdet. Utöver anläggningen i Kina har bolaget produktionsanläggningar i Skara och Timmersdala i Sverige samt i Danmark och USA.

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicintekniska produkter och komponenter som dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer. Bolaget har anläggningar i Sverige, Danmark, USA och Kina.

Industrinkoncern inom medicinteknik

Kundnära samarbete från utveckling till produktion

Omfattande regulatoriska krav

Produktionsanläggningar i

tre kontinenter

Kundnära samarbete

(9)

Fem affärsområden

Koncernen är uppdelad i fem affärsområden Dental Implant Systems, Diagnostics, Hearing Device & Vibration, Orthopedics, samt Other Medical Areas.

Affärsområde Dental Implant Systems tillverkar och utvecklar diverse produkter för tandimplantat såsom skruvar, borr och kronor och instrument för dental implantatbehandling. Försäljning sker globalt, den största delen av omsättning är relaterad Europa. Bolagets egenutvecklade serie protetiska produkter går under namnet Elos Accurate och förenklar det digitala arbetsflödet för tandläkare och dentala laboratorier.

Diagnostics säljer bland annat engångsartiklar för kliniska tester exempelvis allergitester, tester för autoimmuna sjukdomar och liknande typer av tester. Därutöver levereras även komponenter som ingår i olika typer av laboratorieutrustningar.

Orthopedics (tidigare benämt Trauma & Spine) tillverkar exempelvis skruvar och borr, som kan används vid ryggradsbrott, höftledsoperationer etc. Under 2015 förvärvades Onyyx Medical, som har en stark ställning på den nordamerikanska marknaden.

Hearing Device & Vibration (tidigare del av Medical Devices) säljer diverse instrument exempelvis hörselimplantat. Bolagets femte affärsområde Other Medical Areas, var tidigare också en del av Medical Devices. Affärsområdet utvecklar och säljer exempelvis produkter för diabetesbehandling.

Elos Medtech har ett antal finansiella mål, dels att skapa marknadsledande positioner inom valda segment och dessutom kontinuerligt öka andelen egna produkter och tjänster. Uppnå en stabil tillväxt som koncernmässigt överstiger tio procent per år.

Marknadstillväxten inom de olika segmenten som Elos är verksamma inom skiljer sig en hel del åt, såväl produktmässigt som geografiskt. Därtill har bolaget som målsättning uppnå en rörelsemarginal efter avskrivningar överstigande tretton procent. Bolagets långsiktiga målsättning är att omsätta 1 miljard SEK år 2023.

Förvärv av Onyx Medical 2015

Målsättning - 1 miljard i försäljning år 2023...

Tandinplantat, skruvar och borro

Engångsartiklar för kliniska tester

1923 2005 2008 2010 2011 2014 2015 2017

Bolaget grundas.

Förvärv av Pinol A/S i Danmark

Koncernen byter namn till Elos AB.

Elos Medtech Tianjin grundas.

Microplast i Skara förvärvas.

Elos Fixturlaser avyttras.

Renodlning mot medicinteknik.

Onyx förvärvas

Ny vision & mision.

EMOPEX initieras.

(10)

Report completed:

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Björn Rydell, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

2018-04-26 14:27:52

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :