Mitt drömjobb är att bli advokat och tack vare mina coachande lärare är jag säker på att jag kan nå mina mål.

52  Download (0)

Full text

(1)
(2)

På omslaget:

Olivia Venner

JENSEN gymnasium Norra Volodymyr Ohly JENSEN gymnasium Södra

”Mitt drömjobb är att bli advokat och tack vare mina coachande lärare är jag säker på att jag kan nå mina mål.”

- OLIVIA VENNER

(3)

s.28

Tr ygghet & Disciplin s. 30

Läs som på högskolan s. 32

Utveckla ditt ledarskap

s. 34 Hälsoprofil

s. 36 Följ med på bildningsresa

T R Ä N I N G F Ö R V E R K L I G H E T E N

N O

s.18 Ekonomi

s.20 Samhällsvetenskap

s.22 Teknik

s.24 Natur vetenskap

V Å R A P R O G R A M

N O

INNEHÅLL

H I S T O R I A &

V Ä R D E R I N G A R

s.6

Möt Håkan och A nna Jensen s.9

Bildning är målet s.10 Våra ledstjärnor

s.12 Studier i fokus JENSEN etikett s.14

N O

s. 39

Tävlingar & Traditioner Möt våra elevers.44

s.46 JENSEN alumni

s.48

Lev och lär som en Mastermind s.50

Elitidrott & Studier

J E N S E N F R Å N

I N S I D A N

N O

(4)
(5)

H I S T O R I A

&

V Ä R D E R I N G A R

N O

(6)

Ledarskap! Du får en hög kunskapsnivå men också möjlighet att utvecklas som person i ditt ledarskap över dig själv och andra. Vi ger möjlighet att starta ett eget UF- företag, ta ansvarsroller eller delta i kunskapstävlingar.

Etikett - hänsyn och omtanke om andra är en viktig del i träning för verkligheten och det handlar egentligen om mycket mer; att förstå och bry sig om andras känslor och visa respekt för andra genom hur vi agerar. Internationellt är etikett en självklarhet och så även på JENSEN. Vi förväntar oss ett mycket gott uppförande av alla våra elever från dag ett!

Med skolning är vårt mål att du ska gå ut från JENSEN som en klokare och modigare person, redo för nästa utmaning i livet. Din bildning är målet!

H I S T O R I A & V Ä R D E R I N G A R

Välkommen till oss på JENSEN! Vi söker elever med höga ambitioner i skolan och i livet. Vi tror på dig och dina drömmar, därför sätter vi ribban högt när vi förbereder dig för högre akademiska studier och framtida yrkesliv.

Vi ställer krav på dig men ger dig också rätt träning för att lyckas. Vi tränar din disciplin eftersom uthållighet är nyckeln till framgång.

Fokus är på kunskap och bildning i alla ämnen. Vi satsar på riktig kurslitteratur, läsning samt ditt skrivande. Vi vill ge er elever de bästa förutsättningarna för att nå studieresultat som ni kan vara stolta över, nu och i framtiden. På JENSEN gymnasium får du tänka och uttrycka dig fritt. Vi har högt i tak för att kunna diskutera och se problem ur vitt skilda perspektiv.

Uthållighet och disciplin vill vi att du ska bemästra efter att ha gått på JENSEN gymnasium. Därför har du en egen lärarcoach, likt en tränare inom idrotten, som pushar och peppar dig att göra det där extra under din tid hos oss.

Du får möta dig själv genom mental träning som du kan använda när du står inför utmaningar i livet.

JENSEN är ett svenskt familjeföretag som ytterst drivs

av Håkan och Anna Jensen.

Håkan grundade JENSEN för 25 år sedan.

M Ö T

HÅKAN & ANNA JENSEN

Håkan Jensen Anna Wiger Jensen

(7)

”Ge aldrig upp. Det är i uppförsbackarna det avgörs!”

- HÅKAN JENSEN

(8)

”Jag vill lära mina elever teoretiska kunskaper och metoder för att bättre förstå betydelsen av historiska händelser för vår nutid och framtid. Undervisningen ska vara intellektuellt utmanande och göra det möjligt att tänka fritt, stort och självständigt. När mina elever når framgång lyckas även jag.”

– A N N A K Ä R R L A N D E R

Gymnasielärare i Samhällskunskap och Engelska

(9)

Att gå på gymnasiet är en del i din bildningsresa. Vi vill vara ett gymnasium som är en neutral plats med högt i tak för alla åsikter att diskuteras - men

där vetenskap, fakta och den västerländska idétraditionen är fundamentet.

Vi värnar den traditionellt kunskapsintensiva skolan som utvecklar ditt förnuft, logiska tänkande samt etik och moral - kort och gott din karaktär.

Djupa ämneskunskaper är en förutsättning för att nå de högre betygsstegen, därför satsar vi på läromedel och kurslitteratur som är kvalitetssäkrade.

På JENSEN råder studiero, lärarna leder lektionerna och sätter dina kunskaper i ett meningsfullt sammanhang från vilket du kan ta nya

kliv på din bildningsresa.

Det är dit vi vill att du ska nå och dessutom kommer studierna ge de resultat du siktar mot.

Läs mer om våra fyra ledstjärnor på nästa sida!

H I S T O R I A & V Ä R D E R I N G A R

BILDNING

Ä R M Å L E T

D I N

(10)

H I S T O R I A & V Ä R D E R I N G A R

LEDSTJÄRNOR

J E N S E N s

”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar

desto mer tur har jag.”

-

Ingemar Stenmark

(11)

Vi tränar uthållighet och ger inte upp förrän vi slutfört det vi påbörjat. Vi är närvarande på lektionerna och stör inte våra klasskamrater under lektionstid.

D I S C I P L I N A M B I T I O N

Vi är i skolan för att vi har en stark vilja att lära oss och att utvecklas. Vi sätter upp ambitiösa mål och ser till att nå dem genom

hårt arbete och disciplin.

H I S T O R I A & V Ä R D E R I N G A R

Vi vågar pröva nya saker, tänka fritt och säga vad vi tycker. Vi får

saker att hända genom att agera.

För att vinna över våra rädslor krävs mod.

M O D

Created by Wahyu Prihantoro from the Noun Project

Vi har ett positivt, vänligt bemötande av alla på skolan. Vi visar respekt för varandra, hjälper

till när vi kan och ber om hjälp när vi behöver det.

O M TA N K E

(12)

R I K T I G L I T T E R A T U R

På JENSEN satsar vi, precis som på universitetet, på riktig kurslitteratur och kvalitetssäkrat material i alla kurser. Vi vill även att du ska få tillgång till att läsa skönlitterära klassiker som format den västerländska världens etik och moral. Språket, litteraturen och därmed den gemensamma referensramen, är en viktig nyckel till din bildning - att du läser och skriver mycket och på en hög nivå. Vi är stolta över att vi satsar mer på läromedel än skolor i snitt i Sverige och den kvalitet det ger er elever.

STUDIER

I F O K U S

På JENSEN är studierna i fokus och vi har en stark studiekultur på våra skolor.

Vårt mål är att du som elev ska nå djupa ämneskunskaper i alla ämnen du studerar.

Vi integrerar vetenskap med riklig läsning av skönlitteratur samt skrivande för att du ska kunna nå goda studieresultat i alla ämnen.

H I S T O R I A & V Ä R D E R I N G A R

(13)

S K R I V A N D E

Många tycker att handskrift inte behövs i dagens digitala värld. På JENSEN håller vi inte med. Att skriva

är att sortera sina tankar och det blir även lättare att lära sig. De som skriver lätt och flytande för hand blir också mer kreativa och idérika och att kunna anteckna

från föreläsningar är en teknik som är nödvändig på högskolan. Att stärka skrivande som en skapande förmåga

samt generellt träna för att kunna skriva korrekt är något vi lägger stor vikt vid, utifrån din egen förmåga.

K R E A T I V I T E T F Ö R M O T I VA T I O N

Gymnasieutbildningen på teoretiska program är till stor del uppbyggd utifrån att jobba med vänster hjärnhalva, den rationella och ordningsamma sidan av dig. Lika viktigt är att koppla in din kreativa sida så att höger hjärnhalva får vara med. Vi jobbar för att du ska få skapa och vara kreativ inom ramen för de

teoretiska kurser du läser med varierade uppgifter, lektioner och planeringar.

R E T O R I K

Hur får man en publik att lyssna på det man har att säga? Hur övertygar man andra om sin sak? Oavsett om du väljer retorik-kursen eller inte så ingår det i din utbildning hos oss att få öva upp din retoriska förmåga - något vi arbetar medvetet med i de flesta kurser. Att prata inför andra kan vara obehagligt när man är ovan, men genom att träna ofta avväpnar du rädslor och vänjer

dig vid att uttrycka dig genom att tala.

H I S T O R I A & V Ä R D E R I N G A R

(14)

ETIKETT

Vett & etikett är en viktig del i träning för verkligheten och det handlar egentligen om mycket mer än vad man gör; att verkligen förstå och bry sig om andras känslor och visa respekt för andra genom hur vi agerar.

Med ett vänligt och hjälpsamt beteende gör vi både vår skola och även samhället utanför ännu trevligare. Främst du själv vinner i längden

på att ha ett trevligt och artigt bemötande!

När du möter någon:

Le, ta i hand, titta i ögonen och säg ”hej!”

L E !

Var närvarande med den du pratar med.

(Titta inte i mobilen.)

N Ä R V A R O

Om du råkar stöta i en person eller avbryta ett samtal säg:

”Ursäkta mig!”

U R S Ä K T A !

När du ber någon göra något för dig:

”Skulle jag kunna få...”

F R Å G A V Ä N L I G T

H I S T O R I A & V Ä R D E R I N G A R

J E N S E N

(15)
(16)
(17)

V Å R A P R O G R A M

N O

(18)

EKONOMI

E K O N O M I / J U R I D I K

Internationellt framgångsrika företag är grunden till Sveriges välstånd.

Hur kommer det sig att Sverige har haft så många entreprenörer som byggt världsledande företag i sin bransch? Några exempel är IKEA, H&M, SKF och Spotify.

Företagande och handel mellan länder är grunden för våra industrialiserade och specialiserade samhällen. Lär dig mer om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och om juridik och hur våra lagar påverkar både företag och privatpersoner.

Ekonomiprogrammet på JENSEN ger en bred och djup kunskap om ekonomi i flera olika dimensioner. Precis som på högskolan, men i gymnasieformat, ger ekonomiprogrammet på JENSEN även kunskaper om företags- och nationalekonomi.

Vi erbjuder ett flertal profiler med fokus på olika områden inom ekonomi. Välj den profil som väcker ditt intresse mest!

V Å R A P R O G R A M

PROFI LER

Företagsekonomi Redovisning & Finans Business & Economics

Management Juridik

“Price is what you pay.

Value is what you get.”

- Warren Buffet

(19)

2 203 mkr

2 2 0 3 M I L J A R D E R K RO N O R

SV ER IGES SA M LA DE

TJÄ NSTE- OCH VA RU E X PORT Å R 2020.

B O K T I P S ! THE INTELLIGENT

INVESTOR av Benjamin Graham Den enda ekonomiska handbok

du behöver för att förvalta dina pengar väl.

(20)

V Å R A P R O G R A M

SAMHÄLLE

S A M H Ä L L E / B E T E E N D E

För ca 11 000 år sedan uppstod världens första civilisation i Mellanöstern och idag lever vi och de flesta människor i världen i civiliserade samhällen. Vill du vara med

och bidra till framtida lösningar på mänsklighetens utmaningar?

”Human nature is complex.

Even if we do have inclinations toward violence, we also have inclination to empathy, to cooperation, to self-control.”

- Steven Pinker För att kunna bidra till framtidens lösningar

på samhällsvetenskapliga problem behövs djup förståelse för den civilisation vi lever i och människans natur. Med utgångspunkt i historien förstår vi mer om vår värld idag och hur våra samhällen formats samt varför de ser ut som de gör.

Samhällsvetenskapliga programmet på JENSEN ger en bred och djup kunskap om hur vår civilisation är uppbyggd och fungerar.

Du fördjupar dig även inom den mänskliga psykologin. Viktig litteratur som format vår samtid ingår i programmet.

Precis som på högskolan, men i gymnasieformat, ger samhällsprogrammet på JENSEN kunskaper om alltifrån psykologi, juridik, kriminologi till statsvetenskap.

PROFI LER

Psykologi Kriminologi

Juridik & Kriminologi

Statsvetenskap

(21)

AV A LLA M Ä N NISKOR LEV ER

54%

I STÄ DER OCH SIFFR A N H A R ÖK AT FR Å N EN DAST 34% Å R 1960.

B O K T I P S ! ETT OSKRIVET BLAD OCH ANDRA MYTER OM

MÄNNISKANS NATUR Av Harvardprofessorn

Steven Pinker

(22)

TEKNIK

V Å R A P R O G R A M

TEKNIK

I N F O R M A T I O N S - & M E D I E T E K N I K

Världens mest inflytelserika företag finns inom teknik och IT. Vill du vara en del av den spännande snabba tekniska utvecklingen? Välj en utbildning

som ger specialistkompetens med mycket hög efterfrågan i framtiden!

”When I was in college, I wanted to be involved in things

that could change the world.

Now I am.”

- Elon Musk Nanorobotar, artificiell intelligens och det

automatiserade samhället är inte långt borta - teknikens möjligheter och därmed också risker har aldrig varit större. Vi tror att du främst är intresserad av hur tekniken kan hjälpa oss människor att skapa en bättre värld.

Teknikprogrammet på JENSEN är en teoretisk utbildning med betoning på IT. Du kan välja mellan tre olika profiler. På profil Systemvetare lär du dig om informations-, kommunikations- och medieteknik. På profil Civilingenjör ligger fokus på teknikvetenskapens arbetsmetoder samt matematiskt modellering, simulering, styrning och reglering.

Programmet ger dig den bästa förberedelsen för vidare studier till civilingenjör med de behörighetsgivande kurserna inom matematik och fysik.

PROFI LER

Systemvetare

Civilingenjör

(23)

387

GÅ NGER OM DAGEN KOLLA R EN U NG PER SON SIN MOBI L

(varannan minut!)

B O K T I P S ! STEVE JOBS BIOGRAFI

Av Walter Isacson En inspirerande biografi om Apple

och Pixars grundare som bland annat uppfann iPhone.

(24)

V Å R A P R O G R A M

NATUR

N A T U R V E T E N S K A P

Redan på 1500-talet myntade matematikern, fysikern och astronomen Galileo Galilei att “naturen är en bok skriven på matematikens språk”,

en hypotes som fortsatt i vår tid är högaktuell.

“Science never solves a problem without creating ten more.”

- George Bernard Shaw

Vill du utmanas intellektuellt samt pröva hur långt det är möjligt att utveckla ditt logiska och rationella tänkande för att förstå verkligheten omkring dig?

Naturvetenskapliga programmet på JENSEN är en teoretiskt avancerad utbildning och ger en bred och djup kunskap om naturvetenskap i flera olika dimensioner. Precis som på hög- skolan, men i gymnasieformat, ger naturpro- grammet på JENSEN kunskaper om biologi, matematik, kemi och fysik.

PROFI LER

Life Science Kriminologi

Natur

Medicin

Bioteknik

(25)

LJU DVÅGOR BEHÖV ER ETT M EDIUM ATT FÄ R DAS GENOM. EFTERSOM DET

INTE FIN NS NÅGON ATMOSFÄ R I RYM DEN KOM M ER RYM DEN A LLTID ATT VA R A K NÄ PPT YST.

B O K T I P S ! VÅRT MATEMATISKA

UNIVERSUM av Max Tegmark En bok för dig som vill förstå mer om den yttersta sanningen

om universum.

(26)

U T M Ä R K A N D E F Ö R O S S

• Alltid lärarledd undervisning.

• Studiero och tr ygghet.

• Förbereder för universitet och högskola.

• Traditioner som ger gemenskap.

• Hälsokoncept med pedagogiska

promenader och mental träning .

(27)

T R Ä N I N G F Ö R

V E R K L I G H E T E N

N O

(28)

T R Y G G H E T &

På JENSEN har vi rutiner och arbetssätt som ger en trygg och trivsam miljö.

Våra lärare och elever uppskattar att studierna kan vara i fokus och störningsmomenten är få.

DISCIPLIN

T R Y G G H E T &

Lärare som trivs ger trygga elever!

Hela 94% av våra lärare på JENSEN rekommenderar oss som arbetsplats.

Lärare som trivs skapar kontinuitet

och en trygg miljö på våra skolor.

(29)

P O S I T I V D I S C I P L I N

Disciplin är ett positivt ord på JENSEN eftersom det är en förutsättning för att nå sina mål. Vi jobbar med en klassrumsmodell för att kunna hålla fokus på studierna, varje minut på lektionerna räknas. Disciplin och samma regler hos

alla lärare gör att våra elever är trygga och nöjda!

L Ä XO R O C H T I D AT T G Ö R A D E M

Läxor är viktiga och vi ger läxor som vi följer upp och som för dig framåt.

Prov planeras så att inte allt kommer på en och samma gång. Vi vill ju att du ska lyckas! Med vårt schema får du mer sammanhängande tid att göra

läxor och planera in dina sporter/intressen.

S T U D I E M I L J Ö AT T L Ä N G TA T I L L

Det är i detaljerna det avgörs. Därför satsar vi på hela, rena, ordnade och lugna skollokaler i mycket fint skick. Vi ser och vet hur viktigt det är för elever och lärares välmående, trivsel och prestation. Vi har högsta kvalitet på interiör och design samt vår egen städfirma som säkerställer en känsla

utöver det vanliga på våra skolor.

M O B I L F R IA L E K T I O N E R

Vi har helt mobilfria lektioner på gymnasiet. Av pedagogiska och sociala skäl

och för att du ska vara inloggad mentalt i skolan och inte bli störd.

(30)

S C H E M A L I K T U N I V E R S I T E T

Under för- eller eftermiddag har du undervisning och under resten av dagen har du egen studietid.

Alltså läser du färre ämnen parallellt, mer som på högskolan och mindre som på grundskolan. Du har

mer sammanhängande egen arbetstid på för- eller eftermiddag då du tar ansvar för egen instudering.

L Ä R A R C O A C H

Vad är skillnaden mellan en lärarcoach på JENSEN och en vanlig klassföreståndare? Vi har hämtat inspiration från idrottens tränare. Din coach lär känna dig, följer upp hur det går, peppar, utmanar

och vägleder dig för att du ska sätta ribban högt och såklart lyckas nå dit!

T R Ä N I N G G E R F Ä R D I G H E T

Vi är ett gymnasium som verkligen bryr sig om att det ska gå bra för dig. Därför är vår inställning alltid att du kan nå högre resultat. Vi tränar dig att bli mer disciplinerad eftersom uthållighet är enda sättet att nå högre. Vi utmanar dig också i ditt sätt att tänka, för

att du ska börja tänka fritt och tänka själv.

T R Ä N I N G F Ö R V E R K L I G H E T E N

HÖGSKOLAN L Ä S S O M P Å

Vi tycker att det är slöseri med din tid att du ska ha håltimmar och långa raster i skolan.

Därför har vi gjort ett schema som liknar det på universitet och högskola.

L Ä X H J Ä L P M E D L Ä R A R E

Under din egna studietid kan du få läxhjälp av våra lärare genom att gå på något av våra SMART

study-pass i matematik, svenska eller annat ämne.

Tack vare schemat finns goda möjligheter att få mer stöd för att nå dina målbetyg.

(31)
(32)

T R Ä N I N G F Ö R V E R K L I G H E T E N

LEDARSKAP U T V E C K L A D I T T

På JENSEN erbjuder vi dig alla verktyg du behöver för att bli en bra chef eller ge dig in i ett entreprenörskap. Du kan utveckla ditt ledarskap till vilka höjder du vill

- du bestämmer vart din resa tar vägen och självklart coachar vi dig dit!

A T T L E D A A N D R A

Du kanske inte tror det nu, men du kan vara en framtida ledare eller chef. Verkligt bra ledare är mycket

kunniga inom sitt område, de har en vision och kan leda mot den genom att entusiasmera andra. Hos oss får

du träna på ledarskap genom att leda dig själv och att samarbeta med andra i olika professionella roller och får

slutligen pröva att leda andra.

Genom åren har vi vunnit över 100 UF-priser!

100

U N G F Ö R E T A G S A M H E T

Du förbereds noga under första och andra året för att under år tre få sätta en affärsidé du brinner för i verket på riktigt.

Vi coachar dig i allt från kreativitet och ledarskap till affärsmässighet och försäljning.

Du kommer att utveckla din retoriska förmåga genom tävlingen JENSEN-nästet, där du med din företagspitch tävlar mot andra JENSEN-företag samt får en chans att visa

upp dig för representanter från näringslivet.

Under tiden du jobbar med UF arbetar vi aktivt med att få in representanter från näringslivet som kan stötta,

utveckla och driva ditt arbete framåt.

(33)

DIPLOMERADJS D

Est. 2003

JENS

EN STUDENT JENSEN EDUCATJEM ION

Est. 2003

MASTE R MIND

JENSEN EDUCATION MASTERMIND

Har du godkända betyg, presterar bra och har hög närvaro kan du bli Diplomerad JENSEN student. Det räcker inte att klara kunskapsmålen utan vårt mål är att du blir förberedd för verkligheten utanför skolan!

Proffsigt uppträdande, entreprenörskap och ledarskap är andra förmågor som ingår i

diplomeringen.

D I P L O M E R A D J E N S E N S T U D E N T

DIPLOMERADJS D

Est. 2003

JENS

EN STUDENT JENSEN EDUCATJEM ION

Est. 2003

MASTE R MIND

JENSEN EDUCATION MASTERMIND

Ä R D U E N B L I V A N D E M A S T E R M I N D ?

Du som når riktigt höga betyg och allt som ingår i Diplomerad JENSEN Student,

kan om du tar ett extra ledaransvar på din skola bli utsedd till JENSEN Mastermind.

Våra Masterminds får särskilt diplom samt ges möjlighet att bidra mer till skolans utveckling och uppmärksammas

av skolans ledning.

T R Ä N I N G F Ö R V E R K L I G H E T E N

(34)

”Man kan säga att man når sin hjärnas fulla potential genom att vara fysiskt aktiv.”

- Anders Hansen M Å B R A - P R E S T E R A B Ä T T R E

Hos oss får du sätta upp hälsomål parallellt med dina studiemål och vi tränar dig i att ta ansvar för din egen hälsa!

Mental träning och mindfulness har fått mycket uppmärksamhet både av forskare och i media för de evidensbaserade positiva effekter som de har för vårt välbefinnande, vår hjärnas funktion och våra prestationer. Sedan starten har vi på JENSEN arbetat med detta viktiga och enkla verktyg för att både må bra och prestera bättre. Varje skoldag genomför eleverna korta MT-pass på 5 minuter med en lärare.

Redan de gamla grekerna gick på pedagogiska promenader för att diskutera och filosofera kring olika frågor på ett friare sätt. Att få röra på sig och få frisk luft samtidigt som man diskuterar en uppgift är en uppskattad omväxling för våra elever och motverkar dessutom skadliga effekter av stillasittande.

Vi går på en pedagogisk promenad dagligen.

T R Ä N I N G F Ö R V E R K L I G H E T E N

HÄLSOPROFIL

Din hälsa, utveckling och studieglädje är nyckeln till en framgångsrik och välfungerande skolgång. Om du mår bra, både fysiskt och psykiskt, blir du också mer motiverad och kan nå högre studieresultat. Därför tar vi på oss att

som skola ta mer ansvar på riktigt kring våra elevers hälsa på flera plan.

(35)

T R Ä N I N G F Ö R V E R K L I G H E T E N

1 0 0 % T O B A K S F R I S K O L A

Vi har tobaksfria skoldagar vilket innebär att ingen rökning, snusning eller andra tobaksprodukter är tillåtna under skoltid.

S O C K E R F R I S K O L A

JENSEN är en sockerfri skola.

Vi erbjuder en hälsosam lunch och tillåter endast frukt och vatten på lektionerna.

H E L T M O B I L F R I A L E K T I O N E R

På JENSEN har vi helt mobilfria lektioner så du kan fokusera på dina

studier under skoldagarna.

P E D A G O G I S K A P R O M E N A D E R

Vi tar dagligen en pedagogisk promenad, oavsett väder, oftast under

dagens längsta lektion.

M E N T A L T R Ä N I N G

Vi arbetar dagligen med bland annat avslappningsövningar som hjälper dig att

fokusera bättre både i och utanför skolan.

I D R O T T S O M I V E R K L I G H E T E N

Vi har utformat idrottsundervisningen så att du ska få verktyg för att leva

hälsosamt även efter gymnasiet.

(36)

T R Ä N I N G F Ö R V E R K L I G H E T E N B A R C E L O N A med högsta språkstegen

Vi tar del av den rika kulturen i staden.

B E R L I N med högsta språkstegen Vi studerar kultur och krigshistoria.

P A R I S med högsta språkstegen Vi tar del av den rika kulturen i staden.

L O N D O N med högsta språkstegen Vi studerar samhällsfrågor och språket.

S T O C K H O L M

Flera av våra skolor runt om i Sverige passar på att besöka huvudstaden under gymnasietiden.

BILDNINGSRESA F Ö L J M E D P Å

Hos oss får många elever möjlighet att åka på en bildningsresa som antingen är kopplad till ditt program eller till ett språk du läser.

”Vi besöker historiska platser, gör studiebesök på andra skolor och tränar på att konversera.”

E X E M P E L P Å B I L D N I N G S R E S O R

B R Y S S E L

Vi studerar Europaparlamentet och EU som institution.

K R A K O W

Vi har ett utbyte med en polsk skola.

T A N Z A N I A

Vi studerar kulturen och besöker skolor i närområdet.

Varje gymnasium gör olika resor, hör efter vad som gäller på just din skola!

(37)
(38)
(39)

J E N S E N F R Å N I N S I D A N

N O

(40)

J E N S E N

T Ä V L I N G A R

(41)

J E N S E N F R Å N I N S I D A N

”It’s hard to beat a person who never gives up.”

- BABE RUTH

(42)

J E N S E N

T R A D I T I O N E R

(43)

”På JENSEN arbetar vi hårt och firar våra

framgångar.”

(44)

V A R F Ö R S Ö K T E D U T I L L J E N S E N ? Jag sökte till JENSEN då jag hade fått höra om alla kunniga lärare, vilket jag värderar högt. Jag var även sugen att testa på det effektiva schemat eftersom man då får ta eget ansvar samt balansera skolan med sport och jobb. Något som också lockade mig var att alla elever verkade väldigt studieinriktade, vilket leder till att man lätt hittar någon som är på samma nivå i ens studerande.

V A D H A R V A R I T R O L I G A S T U N D E R G Y M N A S I E T I D E N ? Jag tycker att det absolut roligaste har varit att plugga kurserna som ingår i den specifika profilen jag valt.

Detta har gjort mig mer motiverad och det är riktigt kul att kunna välja ett program med en profil som man verkligen finner ett intresse i.

J E N S E N F R Å N I N S I D A N

V A R F Ö R R E K O M M E N D E R A R D U A T T G Å P Å J E N S E N ?

Jag vill rekommendera JENSEN då jag tycker att lärarna brinner för deras arbete och de vill alltid utmana en till att bli bättre och utveckla ens kunskaper. Jag tycker även att skolans lokaler är bra med en väldigt trevlig och rogivande arbetsmiljö.

Något som också hjälper till med ett ökat lugn på skolan är schemat. Schemat underlättar om man uppskattar eget arbete och/eller sportar. Det finns också så kallade SMART Study-pass (lärarledda extrapass) att gå på varje vecka på sin A-tid om man känner att det är något man behöver extra hjälp med.

Varje dag har man även mental träning och en pedagogisk promenad. Detta gör att man får luft, vardagsmotion samt en stund på dagen att organisera sina tankar.

M Ö T V Å R A E L E V E R

- Vendela Stiernerlantz

Å R S K U R S 3

(45)

J E N S E N F R Å N I N S I D A N

V A R F Ö R S Ö K T E D U T I L L J E N S E N ? Anledningen till att jag sökte till JENSEN var att jag ville gå på en centralt lokaliserad skola. Ett komprimerat schema gjorde också att jag skulle kunna kombinera studierna med mitt extrajobb. Jag ville även gå ett brett program för att öka valmöjligheterna inför vidare studier, vilket Ekonomi- programmet med inriktning Juridik gör för mig.

V A D H A R V A R I T R O L I G A S T U N D E R G Y M N A S I E T I D E N ?

Klasskamraterna – både vad gäller det sociala men även samverkan kring prestation och betyg.

V A R F Ö R R E K O M M E N D E R A R D U A T T G Å P Å J E N S E N ?

Jag rekommenderar JENSEN eftersom skolan uppmuntrar elever till att tänka strategiskt, långsiktigt och att strukturera sin läxtid. Detta förbereder inför studier på universitet.

- William Ericsson

Å R S K U R S 3

På JENSEN kommer du att få träffa elever, lärare och vänner som kommer motivera och hjälpa dig att hitta ditt kall i livet,

och alltid sikta ännu högre.

(46)

J E N S E N F R Å N I N S I D A N

V A D V A R D E T B Ä S T A M E D D I N T I D P Å J E N S E N ?

Det bästa med min tid på JENSEN var framförallt den trevliga miljön, lärarna och de roliga lektionerna.

JENSENS skolmiljö underlättade skolgången i alla aspekter och lärarnas engagemang gjorde lektionerna och uppgifterna intressanta och okomplicerade.

V A D F I C K D U M E D D I G S O M H A R H J Ä L P T D I G E F T E R G Y M N A S I E T ? JENSENS upplägg och uppgifter är lika de som finns på universitetet. Detta har underlättat för mig nu när jag går på universitetet. Jag har lärt mig ta ansvar och prioritera mina studier och min tid på rätt sätt.

Jag uppskattade även skolans engagemang i ungdoms- företagandet. En rolig och lärande tid som varit av värde för framtida arbeten, kontakter och möjligheter.

V A D G Ö R D U I D A G ?

Idag läser jag Juristprogrammet på Stockholms universitet.

Efter mina studier hoppas jag kunna arbeta på en advokatbyrå och ta advokatexamen och vidare starta en egen advokatbyrå och arbeta med straff- och familjerättsliga mål.

- Rand Bezzo

S T U D E N T 2 0 2 0

2021

J E N S E N

A L U M N I

(47)

J E N S E N F R Å N I N S I D A N

2021

J E N S E N

A L U M N I

V A D V A R D E T B Ä S T A M E D D I N T I D P Å J E N S E N ?

Underbara lärare som alltid var på din sida. De försökte hjälpa till om man hängde efter, uppmuntrade vid utmaningar och hejade på vid framgångar. Därför var det alltid kul att prestera oavsett ämne!

V A D F I C K D U M E D D I G S O M H A R H J Ä L P T D I G E F T E R G Y M N A S I E T ? Färdigheten att tala inför publik, både när jag är förberedd och inte. Det lärde jag mig under mina 3 år på gymnasiet och det fortsätter att ge nytta i vardagen än idag. Att kunna samla alla tankar, krafter och känslor för att under några minuter leverera sina idéer på elitnivå, det kommer från gymnasietiden.

V A D G Ö R D U I D A G ?

Idag pluggar jag Företagsekonomi på Stockholms universitet.

Jag håller även på att starta en ny sorts bilhandelsföretag med hållbarhet i fokus samt deltar i välgörenhetsprojekt.

- Volodymyr Ohly

S T U D E N T 2 0 1 9

(48)

MASTERMIND L E V & L Ä R S O M E N

V Å G A S A T S A ! Hitta vänner som vill satsa på sina studier

precis som du. Plugga tillsammans - det är roligare än att plugga ensam och samtidigt lär ni er av varandra.

N Ä R V A R O Att hålla en hög närvaro i skolan är viktigt. Har du en dålig dag, hitta en plats där du kan koncentrera dig och plugga ostört.

U T H Å L L I G H E T Dina resultat hänger ihop med den tid du lägger ned på studierna. Glöm inte att det alltid finns någon som kan hjälpa dig att lyckas med dina studier!

V I L A & T R Ä N A Repetera det du precis har lärt dig och ta

korta pauser så orkar du plugga längre!

Glöm inte att din prestation förutsätter att du även vilar/sover (utan dator och mobil).

2. 3. 1.

4.

J E N S E N F R Å N I N S I D A N

Masterminds är våra elever som når allra högst studieresultat.

Här delar Bianca, Mastermind från JENSEN gymnasium Norra,

med sig av några tips för att lyckas med sina studier:

(49)

Bianca Sundell är en av våra Mastermind-elever på JENSEN gymnasium Norra.

(50)

J E N S E N F R Å N I N S I D A N

V A D Ä R D E T B Ä S T A M E D J E N S E N ? Det bästa med JENSEN skulle jag säga är tre saker. För det första att det är så många andra studiemotiverade elever här. Man lär sig mycket tillsammans och har roligt ihop i plugget.

För det andra är lärarna riktiga superhjältar. De är verkligen toppen på alla sätt och vis. Duktiga, bra på att lära ut och engagerade i oss elever.

Det tredje är vårt schema som gör dagen effektiv och gör det möjligt att hinna med både skoljobb och träning.

H U R G Å R D E T A T T K O M B I N E R A I D R O T T M E D S K O L A ?

Tack vare vårt schema med koncentrerat skolarbete hinner jag med min innebandyträning oavsett om jag har tidig eller sen vecka.

När vi har förmiddagsschema i skolan gör jag läxorna under eftermiddagen och hinner då äta med min familj innan kvällsträningen drar igång. Eller så gör jag läxorna hemma under förmiddagen, går i skolan på eftermiddagen och äter på tåget innan kvällsträningen.

För mig som idrottar flera gånger i veckan är skolans sätt att arbeta effektivt helt optimalt.

K O M B I N E R A E L I T I D R O T T

& S T U D I E R

- Lovisa Lifvenhage

Å R S K U R S 3 , JENSEN GYMNASIUM

(51)

J E N S E N

S T U D E N T

(52)

J E N S E N G Y M N A S I U M . S E

E S K I L S T U N A | G Ö T E B O R G | H E L S I N G B O R G | J Ö N K Ö P I N G K R I S T I A N S T A D | L I N K Ö P I N G | L U N D | M A L M Ö | N O R R K Ö P I N G S T O C K H O L M N O R R A | S T O C K H O L M S Ö D R A | U P P S A L A | V Ä S T E R Å S | Ö R E B R O

N Y S TA RT E R 2 0 2 2 N A C K A S T R A N D | W E N N G A R N

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :