UTVÄRDERING AV DET INTERNATIONELLA STUDENTBYTET VID ÅBO AKADEMI

Download (0)

Full text

(1)

UTVÄRDERING AV DET INTERNATIONELLA STUDENTBYTET VID ÅBO AKADEMI

Personuppgifter:

Namn: Fakultet och ämne:

Inskrivningsår:

1. Studier:

1.1 Vid vilket universitet var du utbytesstuderande och inom vilket utbytesprogram?

1.2 Vilken tidsperiod tillbringade du utomlands?

Från till = månader. År: _________

1.3 Vilka kurser deltog du I? Har dessa studier tillgodoräknats för examen vid Åbo Akademi?

Ange hur många studieveckor och vilka vitsord du har fått för dem.

Kursens namn Omfattning Vitsord

Utl.poäng studiepoäng utländskt Åbo Akademi

(om känt) vid ÅA

1.4 a. Har du stött på problem i samband med tillgodoräkningen?

Ja, i rätt hög grad

Ja, i någon mån Nej, inte alls b. Om du hade problem, hur löstes dessa?

c. Var du nöjd med resultatet?

Ja, (mycket) nöjd

(2)

1.5 Höll din ursprungliga studieplan?

Ja, (mycket) bra

Ja, ganska bra Nej, dåligt Kommentera!

1.6 Finns det skillnader mellan undervisningsmetoderna och nivån på undervisningen vid ditt värduniversitet och Åbo Akademi?

Kommentera!

1.7 Hur mycket tid och ansträngning krävde studierna utomlands?

Lika mycket som vid Åbo Akademi

Mer än vid Åbo Akademi Mindre än vi Åbo Akademi Kommentera!

2. Information

2.1 Var förhandsinformationen om värduniversitetet och studierna där tillräcklig?

Ja, den var fullt tillräcklig Nej, den borde förbättras

Om nej, hur skulle informationen kunna förbättras? Kommentera både den information du fick via Åbo Akademi och direkt från värduniversitet!

2.2 Kan man själv förbereda sig för året utomlands?

Ja, på många olika sätt

Ja, i någon mån Nej, inte just Kommentera!

(3)

2.3 Om ditt värduniversitet ordnade någon form av studieorientering, var den ändamålsenlig?

Ja, i rätt hög grad

Ja, i någon mån Nej, inte just Kommentera!

3. Språk

Studiespråk: _________________________________

3.1 Deltog du i språkkurs vid värduniversitetet?

Ja Nej

Kommentera!

3.2 Hade du språkproblem?

Ja, i rätt hög grad

Ja, i någon mån Nej, inte alls Kommentera!

3.3 Löstes eventuella språkproblem med specialarrangemang?

Nej Ja Hurdana?

______________________

Kommentera!

3.4 Påverkade språket dina studieresultat? Ja Nej Kommentera!

(4)

3.5 Vilka spekter av dina språkkunskaper utvecklades under studietiden?

muntlig färdighet fackligt ordförråd skriftlig färdighet vardaglig ordförråd

kommunikativ fårmåga annat, vad? ______________________

Kommentera!

4. Sociala och praktiska förhållanden

4.1 Hur mottogs du av värduniversitet?

Bra Mindre bra eller dåligt Kommentera!

4.2 Kom du i kontakt med ”vanliga människor” på din studieort, dvs. Utanför universitetet?

Ja, i viss mån Ja, i stor utsträckning Nej, inte just Kommentera!

4.3 Om du deltog i studentlivet vid ditt värduniversitet, skilde det sig från det du är van vid i hemlandet?

Ja (mycket) Ja, i någon mån Nej, inte just Kommentera!

4.5 Hur fick du bostad? värduniversitetet reserverade

värduniversitetet förmedlade ansökningsblanketter sökte själv med hjälp av information från värduniversitetet sökte helt på egen hand

Kommentera!

(5)

4.6 Vilken typ av bostad bodde du i?

4.7 Vad betalade du i hyra? ________________ € / månad 4.8 Hurudan var standarden på bostaden?

Mycket bra Ganska bra (Ganska)dålig

Kommentera!

4.9 Vilken finansiering hade du? Om du vill, ange summor.

Hade du studiestöd? ___________ € Stipendium? ___________ € Andra understöd? ___________ € Egna pengar? ___________ € Något annat: vad? ___________ €

__________________________________

4.10 Hur klarade du dig ekonomiskt utomlands jämfört med Åbo?

Kommentera!

5. Dina personliga erfarenheter av utbytesperioden

Bedöm i skalan 1-5, 1=inte alls nöjd/helt av annan åsikt, 5=mycket nöjd/helt av samma åsikt

5.1 Bedömning av den akademiska nyttan av utbytet 1 – 2 – 3 – 4 – 5 5.2 Bedömning av den personliga nyttan av utbytet 1 – 2 – 3 – 4 – 5 5.3 Kommer din utbytesperiod att vara till nytta i dina fortsatta studier? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 5.4 Kommer din utbytesperiod att vara till nytta då du ska söka jobb? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 5.5 Sammanlagda vitsord för din utbytesperiod. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

(6)

5.6 Övriga kommentarer angående dina studier utomlands.

6. Råd du ville ge blivande utbytesstuderande från Åbo Akademi på väg till det land/det universitet, där du studerade.

RETURNERAS TILL INTERNATIONELLA ENHETEN Adress: Tavastgatan 13

Figure

Updating...

References

Related subjects :