SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden ( 20 )

20  Download (0)

Full text

(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-01-18 1 ( 20 )

___________________________________________________________________________

Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 – kl 11.00

Beslutande: Bengt-Olof Persson, ordförande

Åsa Hååkman Felth, 1:e vice ordförande

Iréne Frisk

Owe Karlsson, 2:e vice ordförande

Rolf Christoffersson

Per Hero

Henric Forsberg

Övriga deltagande: Clas-Eric Ericsson, ersättare Ann-Marie Rosö, ersättare Karin Löfstrand, ersättare

Christina Söhrman, ersättare

Peter Adolfsson, T.f. förvaltningschef Annika Ekblom, sekreterare, planarkitekt

Christopher Oldne, hälsoskyddsinspektör

Justeringsman: Åsa Hååkman Felth

Justeringens plats och tid: Miljö- och Stadsarkitektkontoret, onsdag 2012-01-25.

Underskrifter: Paragrafer: §§ 1 – 15

Sekreterare ………

Annika Ekblom

Ordförande ………..

Bengt-Olof Persson

Justerande ………...

Åsa Hååkman Felth

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Miljö- och Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2012-01-18

Anslagsdatum: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2011-02-16

Förvaringsplats: Miljö- och Stadsarkitektkontoret

(2)

INFORMATION OCH RAPPORTER Nämndens ledamöter informeras om följande:

1. Sveriges Kommuner och Landsting.

ÖP-RUF – en plattform för utvecklingskraft.

För kännedom till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter samt miljö- och stadsarkitektkontorets tjänstemän. Skriften aktualiserar frågor av betydelse för kommuners översiktsplanearbete.

Publikationen (pdf-dokument) har vidarebefordrats till ledamöterna. Det kan laddas ned från SKL:s websida: www.skl.se/plan.

2. Kommunkansliet. Synpunkter för kännedom till politikerna angående projekt vid Flakudden.

T.f. förvaltningschef/byggnadsinspektör informerar om att diskussioner förs (inom kommunfullmäktige) om att planuppdraget ”Ny detaljplan vid

Flakudden och område däromkring”, (Winbär dnr: P 2010-03/Diabas dnr: 2012-08, dplan 214), eventuellt kan komma att återtas.

Det är därför Tekniska kontoret som besvarar inkommande synpunkter.

(3)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2012-01-18 2 3

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSÄRENDEN

1. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från XXX intill XXX på fastigheten Östra Filipstad 1:237 i Filipstads kommun.

Hälsoskyddsinspektören föredrar ärendet. Hänvisning till bilaga § 2.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

enligt förslag till beslut § 2 daterat 2012-01-09. Dnr: 2011-000403.

(4)

2. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från XXX på fastigheten Östra Filipstad 1:125 i Filipstads kommun

Hälsoskyddsinspektören föredrar ärendet. Hänvisning till bilaga § 3.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

enligt förslag till beslut § 3 daterat 2012-01-04. Dnr: 2011-000164.

(5)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2012-01-18 4 5

3. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från XXX på fastigheten Östra Filipstad 1:126 i Filipstads kommun

Hälsoskyddsinspektören föredrar ärendet. Hänvisning till bilaga § 4.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

enligt förslag till beslut § 4 daterat 2012-01-04. Dnr: 2011-000165.

(6)

REMISSER

1. Länsstyrelsens remiss. Värna, Vårda, Visa Värmland!

Ett regionalt program för skötsel och förvaltning av naturskyddade områden i Värmlands län 2012-2020. Dnr: 2011-23. Dplan: 210.

För kännedom till nämndens ledamöter och tjänstemän samt berörda tjänstemän på Tekniska kontoret.

Yttrande/svar ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 2012-02-29.

Avstämning av eventuella synpunkter från miljö- och byggnadsnämnden behandlas preliminärt vid kommande MOB-nämndsammanträde 2012 -02-22.

Miljö- och stadsarkitektkontoret har även delgivit Tekniska kontoret remissen.

För samordning av remissvar bör synpunkter inlämnas till miljö- och stadsarkitekt- kontoret senast den 25 februari 2012.

(7)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2012-01-18 6 7

FASTIGHETSBILDNINGSÄRENDEN

G.1. Lantmäterimyndigheten. Underrättelser om avslutade förrättningar.

1. Fastighetsreglering och fastighetsbestämning berörande Gåsborn 1:161, 1:169 och 1:197. Dnr: 2011-01, dplan 26.

2. Fastighetsreglering berörande Norra Filipstad 1:6 och 1:16.

Dnr: 2012-03, dplan 26.

3. Fastighetsreglering berörande Lesjöfors 5:39 och 5:119.

Dnr: 2012-04, dplan 26.

4. Fastighetsreglering berörande Kroppa 1:22 och 1:51.

Dnr: 2011-01, dplan 26.

5. Fastighetsreglering berörande Saxån 1:1, 1:3, 1:4, 1:10 och 1:13.

Dnr: 2011-01, dplan 26.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att ej uttala någon erinran mot förrättningarna.

(8)

2. Inkommande skrivelse 2011-12-19 berörande kommande översikts- planearbete: Protestlista från fastighetsägare i Rämmen – Rakhöjden.

Diabas dnr: 2011-22/nr:1, dplan 210.

Skrivelse för kännedom till politiker, nämndledamöter och berörda tjänstemän.

T.f. förvaltningschefen/byggnadsinspektören berättar att det utöver rubricerade skrivelse även inkommit en remiss från Socialnämnden till miljö - och byggnads- nämnden för behandling rörande ”Elöverkänsligas situation i Filipstads kommun”, Diabas dnr: 2012-22/nr 8, dplan 210, vilken avses redovisas kommande nämnd.

Nämndens ledamöter påpekar att rubricerade skrivelse bör relateras till den tidigare inkomna skrivelse från Elöverkänsligas förenings ordförande, daterad 25 januari 2010 ”Inrättande av en lågstrålande zon i den omarbetade översiktsplanen för Filipstads kommun”, vilken behandlades i MOB-nämnden 2010-02-17, § 14.

Nämnden poängterar vidare att det är angeläget att behandla ärendet som helhet och med saklighet.

Historik:

Alla skrivelser och post som inkommit i detta ärende från och med år 2010 har sammanförts/skrivits över till en gemensam akt i kommunens nya diarieföringssystem Diabas dnr: 2011-22, dplan 210.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att ge byggnadsinspektören uppdraget att bereda ärendet till ett beslutsförslag att behandlas på kommande nämnd.

Hänvisning till diarieföringssystem Diabas dnr: 2011-22, dplan 212.

________

(9)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2012-01-18 7 9

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att ge miljö- och stadsarkitektkontoret uppdraget att med enkelt planförfarande upprätta ny detaljplan för det aktuella området i enlighet med bilagda handlingar samt uppgifter från Tekniska kontoret.

Diabas dnr: 2012-04, dplan 214.

_________

(10)

2. Inkommande skrivelse 2011-12-19 berörande kommande översikts- planearbete: Protestlista från fastighetsägare i Rämmen – Rakhöjden.

Diabas dnr: 2011-22/nr:1, dplan 210.

Skrivelse för kännedom till politiker, nämndledamöter och berörda tjänstemän.

T.f. förvaltningschefen/byggnadsinspektören berättar att det utöver rubricerade skrivelse även inkommit en remiss från Socialnämnden till miljö - och byggnads- nämnden för behandling rörande ”Elöverkänsligas situation i Filipstads kommun”, Diabas dnr: 2012-22/nr 8, dplan 210, vilken avses redovisas kommande nämnd.

Nämndens ledamöter påpekar att rubricerade skrivelse bör relateras till den tidigare inkomna skrivelse från Elöverkänsligas förenings ordförande, daterad 25 januari 2010 ”Inrättande av en lågstrålande zon i den omarbetade översiktsplanen för Filipstads kommun”, vilken behandlades i MOB-nämnden 2010-02-17, § 14.

Nämnden poängterar vidare att det är angeläget att behandla ärendet som helhet och med saklighet.

Historik:

Alla skrivelser och post som inkommit i detta ärende från och med år 2010 har sammanförts/skrivits över till en gemensam akt i kommunens nya diarieföringssystem Diabas dnr: 2012-22, dplan 210.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att ge byggnadsinspektören uppdraget att bereda ärendet till ett beslutsförslag att behandlas på kommande nämnd.

Hänvisning till diarieföringssystem Diabas dnr: 2012-22, dplan 212.

________

(11)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2012-01-18 9 11

BYGGLOVSÄRENDEN

Dnr: MB 2011-73

Fastighet: Kroppa 1:109

F-adress: XXXX

Sökande: XXXX

Adress: XXXX

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.

Avgift: 2 000 :- Faktura skickas separat.

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett nytt fritidshus med en byggnadsarea av 78,1 m²och en bostadsarea av 70,0 m² som ersättning för ett äldre fritidshus som avses rivas.

Som särskilt skäl för strandskyddsdispensen anges att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Fastigheten är ej belägen inom detaljplan eller inom samlad bebyggelse men omfattas av strandskydd 150 m från sjön Daglösen 7 kap 14 § miljöbalken (MB).

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken meddela dispens från bestämmelserna i 7 kap 16 § MB, då åtgärden avser uppförande av ett nytt fritidshus med en yta av 78,1 m² som ersättning för ett äldre som avses rivas inom samma fastighet.

att som särskilt skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken anges att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.

att som tomtplats får ianspråktagas den avstyckade fastigheten.

(12)

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att informera Länsstyrelsen som har tre veckors besvärstid från erhållet meddelande om lämnad

strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken.

Enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom

fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Besvärshänvisning.

(13)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2012-01-18 10 13

Dnr: MB 2011-74

Fastighet: Kroppa 1:109

F-adress: XXXX

Sökande: XXXX

Adress: XXXX

Ärende: Ansökan för nybyggnad av fritidshus.

Avgift: 3 100 :- Faktura skickas separat.

Ansökan avser bygglov för uppförande av ett nytt fritidshus med en

byggnadsarea av 78,1 m²och en bostadsarea av 70,0 m² som ersättning för ett äldre fritidshus som avses rivas.

Grannars godkännande föreligger

Fastigheten är ej belägen inom detaljplan eller inom samlad bebyggelse men omfattas av strandskydd 150 m från sjön Daglösen 7 kap 14 § miljöbalken (MB).

Strandskyddsdispens har beviljats 2012-01-18 § 9.

. BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för uppförande av ett fritidshus med en yta av 78,1 m² som ersättning för ett äldre som rivs inom samma fastighet.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

(14)

Dnr: MB 2011-173

Fastighet: Gåsborn 1:145

F-adress: XXXX

Sökande: XXXX

Adress: XXXX

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens för utökning av fastighet samt nybyggnad av komplementbyggnad.

Avgift: 3 424 :- Faktura skickas separat.

Ansökan avser strandskyddsdispens för utökning av fastighet samt uppförande av en komplementbyggnad med en byggnadsarea av 72 m² som ersättning för två mindre byggnader som avses rivas.

Som särskilt skäl för strandskyddsdispensen anges att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Fastigheten är ej belägen inom detaljplan men inom samlad bebyggelse samt omfattas av strandskydd 100 m från sjön Gåstjärnen 7 kap 14 § miljöbalken (MB).

. BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken meddela dispens från bestämmelserna i 7 kap 16 § MB, då åtgärden avser utökning av fastighet samt uppförande av en komplementbyggnad med en yta av 72 m² som ersättning för

två mindre byggnader som avses rivas inom samma fastighet.

att som särskilt skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken anges att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.

att som tomtplatsavgränsning ianspråkta den yta som markerats på bif. karta.

(15)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2012-01-18 11 15

strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken.

Enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom

fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Besvärshänvisning.

(16)

Dnr: MB 2011-203

Fastighet: Gåsborn 1:145

F-adress: XXXX

Sökande: XXXX

Adress: XXXX

Ärende: Ansökan för nybyggnad av komplementbyggnad.

Avgift: 4 383 :- Faktura skickas separat.

Ansökan avser bygglov för uppförande av en ny komplementbyggnad med en byggnadsarea av 72 m²som ersättning för två mindre byggnader som avses rivas.

Grannes godkännande föreligger.

Fastigheten är ej belägen inom detaljplan men inom samlad bebyggelse och omfattas av strandskydd 150 m från Gåstjärnen 7 kap 14 § miljöbalken (MB).

Strandskyddsdispens har beviljats 2012-01-18 § 11.

.

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för uppförande av en komplementbyggnad med en yta av 72 m² som ersättning för två mindre byggnader som rivs inom samma fastighet.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

(17)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2012-01-18 13 17

Dnr: MB 2011-188

Fastighet: Finnshyttan 1:41

F-adress: XXXX

Sökande: XXXX

Adress: XXXX

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus.

Avgift: 3 424 :-

Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus med en byggnadsarea av 65 m² till bifintliga 29 m².

Som särskilt skäl för strandskyddsdispensen anges att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Fastigheten är ej belägen inom detaljplan men inom samlad bebyggelse samt omfattas av strandskydd 150 m från Lersjön 7 kap 14 § miljöbalken (MB).

. BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken meddela dispens från bestämmelserna i 7 kap 16 § MB, då åtgärden avser tillbyggnad av fritidshus med en yta av 65 m².

att som särskilt skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken anges att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.

att som tomtplats får ianspråktagas den yta som markerats på bifogad karta

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att informera Länsstyrelsen som har tre veckors besvärstid från erhållet meddelande om lämnad

strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken.

(18)

Enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom

fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Besvärshänvisning.

(19)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2012-01-18 14 19

Dnr: MB 2011-187

Fastighet: Finnshyttan 1:41

F-adress: XXXX

Sökande: XXXX

Adress: XXXX

Ärende: Ansökan för tillbyggnad av fritidshus.

Avgift: 3 698 :- Faktura skickas separat.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en byggnadsarea av 65 m² till bifintliga 29 m².

Fastigheten är ej belägen inom detaljplan men inom samlad bebyggelse samt omfattas av strandskydd 150 m från Lersjön 7 kap 14 § miljöbalken (MB).

Strandskyddsdispens har beviljats 2012-01-18 § 13.

. BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus med en yta av 65 m².

att Jan Peter Andersson Filipstad, godkännes som kontrollansvarig.

En åtgärd får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet

vann laga kraft.

(20)

DELEGATIONSÄRENDEN

Förteckning över beslut fattade med stöd av delegation anmäles och lägges till handlingarna.

1 Byggnadsinspektören t.o.m. december 2011.

2 Miljö- och hälsoskyddsärenden t.o.m. december 2011.

3 Ordföranden.

Lantmäteriets samråd t.o.m. december 2011.

Godkännande av förrättning gällande:

1. Avstyckning från ORREN 3. Dnr: 2011-01. Dplan: 26. Nr 31/32.

2. Avstyckning och fastighetsreglering berörande Skåltjärnshyttan 1:16, 1:66 och 1:79. Ärendet har preliminärt behandlats i MOB 2011-12-14 § 150.1.

Bilaga: Delegationsbeslut.

_________

Figure

Updating...

References

Related subjects :