Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:15, 13:00-15:45

Full text

(1)

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:15, 13:00-15:45

Beslutande ledamöter Christina Karlsson (S) ordförande

Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström (C) Lillemor Edlund (S) Anita Danielsson (M) Per-Erik Jonsson (S) Göran Brorsson (KD) Annika Ternestål (S) Cristina Göransson (KD)

John Norberg (S) Gunnar Eklöf (V)

Eva Edberg (S)

Tjänstgörande ersättare Barbro Olsson (C) Övriga ersättare Frits Söderlind (S) Rune Lundberg (M)

Ulrika Vestin (S) Maude Eriksson (KD) Christina Eliasson (S) Uno Tjernström (FP) Johan Sandin (S) Ove Johnsson (V) Övriga deltagare Se sid 2

Godkännande av närvaro

Omsorgsnämnden godkänner att angivna personer är när- varande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig.

Tid och plats för justering

Omsorgsförvaltningen 2010-02-01

Sekreterare ……… Paragrafer 1-18

Britt-Marie Nilsson

Ordförande ………

Christina Karlsson (S)

Justerare ……….

Anita Danielsson (M) BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2010-01-27

Anslaget sätts upp 2010-02-01 Anslaget tas ned 2010-02-22 Förvaringsplats för

protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift ……….

Namnförtydligande Britt-Marie Nilsson

(2)

Justeras

Personalchef Birgith Larserud, § 2-

Avdelningschef Henrik Eriksson, beslutsavd, §§ 2-16 Avdelningschef Marie Mattsson, §§ 2-16

Kvalitetsledare Margareta Bolinder Sundin, §§ 2-16 Mas Marina Jones, §§ 2-16

Marjut Kinnunen, Skaf, §§ 2-16

Förvaltningssekreterare Britt-Marie Nilsson

(3)

Justeras

Innehållsförteckning

§ 1 Informationsärenden...4

§ 2 Informationsärenden...5

§ 3 Årsrapport 2009...6

§ 4 Nya riktlinjer för biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen...8

§ 5 Redovisning av åtgärdspunkt lika bedömning Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2009...10

§ 6 Redovisning av åtgärdspunkt Samverkansdokument Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2009...11

§ 7 Internkontroll kompetensanalys 2009 ...12

§ 8 Internkontroll rätt lön 2009 ...13

§ 9 Revidering i omsorgsnämndens delegeringsbestämmelser ...14

§ 10 Licensavtal för ett databaserat planeringssystem och ett databaserat dokumentationssystem ...15

§ 11 Yttrande till Socialstyrelsen avseende tillsyn enligt 26 § LSS i Örnsköldsviks kommun Nötbolandets gruppbostad...16

§ 12 Avfallsplan för Örnsköldsviks kommun ...17

§ 13 Yttrande över underhandsremiss på motionssvar interna lokalhyror i Örnsköldsviks kommun...18

§ 14 Anmälan enligt Lex Sarah inom ordinärt boende, äldreomsorgen...20

§ 15 Meddelanden ...21

§ 16 Anmälan av fattade delegationsbeslut, tjänstemän...23

§ 17-18 Sekretess………..24

(4)

Justeras

§ 1 Informationsärenden 1. Årsrapport 2009

Föredragande: Åsa Grundberg

2. Vakant handikappomsorgschefstjänst.

Föredragande: Silvia Sandin-Viberg Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.

- - -

(5)

Justeras

Omsn/2010:19

§ 2 Informationsärenden

1. Brukarundersökning inom LSS – en länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 § p.9 LSS.

Föredragande: UllaLi Lindsjö

2. Apotekets kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd inom särskilt boende.

Föredragande: Marina Jones

3. Avgifter för mat i äldre- och handikappomsorgen.

Föredragande: Henrik Eriksson Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.

- - -

(6)

Justeras

§ 3 Årsrapport 2009

Sammanfattning av ärendet

Årsrapport 2009 består av en fördjupad verksamhetsberättelse med ekonomiska upp- ställningar (bokslut 2009), en personalberättelse, en miljöberättelse samt uppföljning av nämndens internkontrollplan. Årsrapporten kompletterar kommunens årsredovis- ning på nämndsnivå och den redovisas inte till fullmäktige utan den kommer att finnas tillgänglig på intranätet. Ur nämndernas årsrapporter hämtas material till kommunens årsredovisning. Till kommunens årsredovisning bidrar även nämnderna med verksam- hetsberättelser till ett på förhand bestämt utrymme.

Internkontroll ska från och med 2010 ingå som en del i arbetet med verksamhetsplaner samt i den uppföljning som görs under året i form av tertialuppföljningar och års- bokslut. Första steget i den förändrade hanteringen blir att 2009 års uppföljning av internkontrollplanerna synkroniseras tidsmässigt med bokslut 2009. Den nämndsvisa uppföljningen ska finnas som en bilaga i årsrapporten och kommunledningskontoret kommer att komplettera förvaltningsberättelsen med ett avsnitt kring internkontroll- arbetet 2009.

I samband med att kommunfullmäktige antog budget 2010 fastställdes resultatmål för nämnderna. Om förvaltningen/nämnden utifrån bokslutet anser att resultatmålet bör ändras, ska förslag till nytt resultatmål (Mkr) anges samt motiveras. Om nämndens totala medel beräknas vara positiva vid 2010 års utgång, ska vad som fortsättningsvis planeras beskrivas. Om nämndens totala medel beräknas vara negativa vid 2010 års utgång ska åtgärder för att eliminera underskottet redovisas. Nämnder med invester- ingsanslag som ej förbrukats till fullo under 2009 kan begära ombudgetering av dessa till 2010. Förslag om resultatöverföringar och ombudgetering av investeringar fast- ställs i ett separat ärende vid kommunfullmäktiges marssammanträde i samband med beslutet om kommunkoncernens bokslut.

Den 15 februari ska nämndernas verksamhetsberättelser till årsredovisningen samt övrigt material till årsrapport inkl. förslag till resultatöverföringar 2009, ombudgete- ringar och uppföljning av internkontrollplan vara inlämnat.

Förvaltningen har idag redovisat delar av materialet till årsrapporten; de ekonomiska uppställningarna (bokslut 2009) samt uppföljningen av internkontrollplanen.

Resterande delar redovisas till nästa nämnd.

.

(7)

Justeras

§ 3 Forts

Omsorgsnämnden redovisar ett årsresultat på -10,1 Mkr, vilket är 7,1 Mkr sämre än resultatmålet för 2009. Omsorgsnämndens totala medel uppgår vid utgången av 2009 till 17,8 Mkr. Omsorgsnämndens totala medel är positiva varvid inga åtgärder föreslås.

Omsorgsnämndens fastställda resultatmål för 2010 är – 3,5 Mkr. Omsorgsnämnden har 0,7 Mkr kvar av investeringsanslaget för inventarier för 2009.

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 januari 2010.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av bokslut 2009.

Omsorgsnämnden ställer sig bakom bokslut 2009.

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med kommunlednings- kontoret utveckla arbetssätt och rutiner för att kvalitetssäkra semesterdagar och semesterkostnad.

Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen 2009 och uppföljningen av 2008 års granskning av internkontroll.

Omsorgsnämnden ställer sig bakom uppföljningen av internkontrollplanen 2009 och uppföljningen av 2008 års granskning av internkontroll samt överlämnar dessa som bilaga till årsrapporten till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att lämna årsrapport 2009 samt material till årsredovisningen 2009 senast den 15 februari.

- - -

(8)

Justeras

§ 4 Nya riktlinjer för biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att se över inflödet i verksamheten genom att ta fram förslag på nya riktlinjer för bedömning av ansökningar enligt Social- tjänstlagen.

Det förslag på nya riktlinjer som förvaltningen har arbetat fram presenteras i bilagan till detta ärende.

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 januari 2010.

Omsorgsnämndens behandling

Under omsorgsnämndens behandling yrkar Anna-Lena Holmström (C), Göran Brorsson (KD), Cristina Göransson (KD), Anita Danielsson (M) och Barbro Olsson (C) avslag på reviderade riktlinjer och yrkar vidare:

”Vi föreslår att nuvarande riktlinjer gäller i avvaktan på ny omarbetning utifrån – Regeringens förslag på lagrådsremissen ”Värdigt liv i äldreomsorgen” som är under utarbetning och träder i kraft 1 januari 2011. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ut- veckla ett nationellt instrument som underlag för behovsbedömning. Förslaget syftar bland annat till att förbättra biståndshandläggningen och skapa förutsättningar för mer likvärdiga bedömningar över landet. Det kommer att finnas stimulansmedel för detta under 2010. Vi föreslår att förvaltningen ansöker om dessa medel.”

John Norberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ajournering

Ajournering av sammanträdet sker kl 14:30-14:50.

Vid omsorgsnämndens fortsatta behandling yrkar Christina Karlsson (S) dels bifall till förvaltningens förslag och dels att omsorgsnämnden antar riktlinjer för mathållning enligt förslag 1.

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Christina Karlssons yrkande.

(9)

Justeras

Omsorgsnämndens beslut

1. Omsorgsnämnden antar dessa riktlinjer att gälla vid bedömning av ansökningar enligt Socialtjänstlagen.

2. Omsorgsnämnden antar riktlinjer för Mathållning enligt förslag 1:

”Matlagning av lunch/middag beviljas inte. Hjälp med mathållning kan beviljas med flera olika moment:

 Hjälp med att ställa i ordning, frukost, mellan- och kvällsmål.

 Matdistribution

 Värma färdiglagad mat

 Hjälp att inta måltiden

 Duka och diska vid måltiderna

För att bistånd i form av matdistribution ska beviljas ska personen ha ett behov av matdistribution minst 15 dagar på en månad.

I följande situationer bedöms den enskilde redan ha/kunna få en skälig levnadsnivå:

 Personen kan själv ordna med måltider

 Anhörig/närstående ordnar med måltider

 Personen lever i hushållsgemenskap med någon som kan ordna med måltider.

 Personen kan själv ta sig till närliggande restaurang (kommunens utbud).”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anna-Lena Holmström (C), Göran Brorsson (KD),

Cristina Göransson (KD), Anita Danielsson (M) och Barbro Olsson (C) till förmån för sitt yrkande.

- - - -

(10)

Justeras

§ 5 Redovisning av åtgärdspunkt lika bedömning omsorgsnämndens internkontrollplan för 2009

Sammanfattning av ärendet

I omsorgsnämndens internkontrollplan för 2009 beslutades att en av de saker som skulle kontrolleras och vidareutvecklas var att myndighetsutövningen arbetade på ett likartat sätt oavsett vilken handläggare som ansökan inkom till.

En viktig utgångspunkt är att Lika bedömning inte handlar om att alltid bedöma män- niskor lika utan att bedöma liknande situationer på liknande sätt. Det är alltså fortfa- rande den individuella bedömningen som gäller.

Under 2008-2009 genomfördes ett antal kontroller/åtgärder för att myndighetsutöv- ningen skall arbeta mer lika.

Kontrollerna gjordes i ett antal olika forum och på olika sätt.

Resultatet har blivit en bild av att handläggarna tänker olika i vissa situationer och mer lika i andra situationer.

Under året har ett antal åtgärder arbetats med som direkt resulterat i mer samstämmig- het i de bedömningar som genomförts.

Sammanfattningsvis så arbetar, utreder och bedömer beslutsavdelningen mer lika nu än innan 2009. Flera av åtgärderna skall arbetas vidare med under 2010 för att uppnå ännu högre rättsäkerhet.

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 december 2009.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och ställer sig bakom de åtgärder som beslutsavdelningen skall arbeta vidare med under 2010.

- - -

(11)

Justeras

Omsn/2009:9

§ 6 Redovisning av åtgärdspunkt Samverkansdokument omsorgsnämndens internkontrollplan för 2009

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden tog i sitt beslut om internkontrollplan för 2009 beslut om att en åt- gärdspunkt skulle vara att ta fram ett gemensamt samverkans/-samordningsdokument om omfattar t.ex. socialpsykiatri, insatser enligt LSS, LSS-boende myndighetsutöv- ning)

På grund av flera omständigheter bland annat uppdrag om nya riktlinjer inom Social- tjänstlagen samt ny avgiftstaxa har inte beslutsavdelningen hunnit arbeta med detta under 2009.

Då åtgärdspunkten är viktig föreslår beslutsavdelningen att den läggs till 2010 års internkontrollplan för åtgärd.

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 december 2009.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att åtgärdspunkten ”Samverkansdokument” flyttas från 2009 års internkontrollplan till 2010 års internkontrollplan.

- - -

(12)

Justeras

§ 7 Internkontroll kompetensanalys 2009 Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år 2009. En av gransk- ningarna avser kompetensanalys.

Kontroll har genomförts genom kartläggning av personalstatistik.

Granskningens resultat

Totalt har 81,5 % av tillsvidareanställda adekvat utbildning. Inom särskilda boenden är det 89 %, ordinärt boende 81 % och handikappomsorgen 69 %.

Åtgärder

Inga.

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 januari 2010.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av granskningen och godkänner att ingen åtgärd vidtas.

- - -

(13)

Justeras

Omsn/2009:9

§ 8 Internkontroll rätt lön 2009

Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år 2009. En av gransk- ningarna avser kontroll av löner.

Kontroll har genomförts av en boendeavdelnings löner under en månad. Totalt har 35 st löner kontrollerats genom kontroll av att rätt lön har utbetalats enligt utförd arbets- tid, gällande avtal samt att lönen kostnadsförts på rätt ställe.

Granskningens resultat

Det fanns inga felaktiga löneutbetalningar.

Åtgärder

Inga.

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 januari 2010.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av granskningen och godkänner att ingen åtgärd vidtas.

- - -

(14)

Justeras

§ 9 Revidering i omsorgsnämndens delegeringsbestämmelser Sammanfattning av ärendet

Följande ändringar föreslås i omsorgsnämndens delegeringsbestämmelser:

Beslut- och stödenheten har ändrat namn på avdelningen.

Ändras till Beslutsavdelningen.

Punkt 17: Beslut att polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet 1 kap 5 § SekrL ändras till 10 kap 2 § OSL

Punkt 18 Beslut att polisanmäla brott som riktar sig mot underårig Ersättare: Ledamot i presidiet.

7 kap 4 § SekrL ändras till 10 kap 22 § OSL

Punkt 19 Beslut att polisanmäla brott som riktar sig mot underårig om arbets- utskottets beslut inte kan avvaktas

Punkten tas bort eftersom arbetsutskottet inte finns längre.

Punkt 38 Yttrande från omsorgsförvaltningen i planfrågor.

Delegat: Titeln ändras till Kvalitetsledare.

Punkt 76 Beslut om kontaktperson

Beslut om kontaktperson har återgått till humanistiska förvaltningen.

Punkten tas bort.

Punkt 84 Beslut om avslag på utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild.

15 kap 6 och 7 §§ SekrL ändras till 6 kap 2, 3, 4 och 5 §§ OSL Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar.

- - -

(15)

Justeras

Omsn/2010:17

§ 10 Licensavtal för ett databaserat planeringssystem och ett databaserat dokumentationssystem

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsförvaltningen kommer enligt verksamhetsplanen 2010 för ordinärt boende att införa ett databaserat planeringssystem och ett databaserat dokumentationssystem.

Finansieringen finns beslutad i verksamhetsplanen 2010.

Arbetet med kvalitetssäkring av verkställigheten genom implementering av gemen- samma planeringssystem och rutiner fortsätter. I två poolområden införs ett data- baserat planeringsstöd som automathämtar uppgifter ifrån verkställighetssystemet.

Detta stödsystem skall hjälpa enhetschefer och vårdare att på ett effektivt sätt kunna fatta rätt beslut i verkställigheten samt att kunna planera arbetet på ett effektivt och kvalitativt sätt. På de övriga områdena införs gemensamma manuella rutiner.

Arbetet med att kvalitetssäkra dokumentationen samt verkställigheten av beviljade beslut kommer att fortsätta i två poolområden genom att ett databaserat dokumenta- tionssystem provas. Systemet stärker även upp våra möjligheter till ett bra utförande av genomförandeplaner samt informationsöverföring mellan huvudmän. Övriga pool- områden fortsätter arbetet med genomförandeplaner samt dokumentation manuellt.

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 13 januari 2010.

Omsorgsnämndens behandling

Under omsorgsnämndens behandling informerar ordinärt boendeavdelningschefen Marie Mattsson om planeringssystemet och dokumentationssystemet.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att teckna licensavtal för ett databaserat planeringssystem och ett databaserat dokumentationssystem.

- - -

(16)

Justeras

§ 11 Yttrande till Socialstyrelsen avseende tillsyn enligt 26 § LSS i Örn- sköldsviks kommun Nötbolandets gruppbostad

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har i beslutet Dnr 701-9558-09 begärt förtydligande av vissa punkter i kritiken.

Länsstyrelsen har senare meddelat att ärendet flyttas över till Socialstyrelsen och att omsorgsnämndens svar ska skickas till Socialstyrelsen.

Från förvaltningen finns ett förslag till yttrande:

”När det gäller dokumentation så har alla i personalen genomgått utbildning i

dokumentation utifrån 21a§ LSS. Utbildningen genomfördes av omsorgsförvaltningen internt.

Separata protokoll skrivs gällande verksamhetsfrågor samt minnesanteckningar från personalmöten.

Beträffande översyn av personalens kompetens och arbetssätt så är det påbörjat dock ej ännu färdigställt.

Verkställighet avseende beslut bostad med särskild stöd och service för barn 9:8 LSS färdigställdes i september 2009 och är numera en egen enhet.

Kvalitetsarbetet är påbörjat och det har genomförts en ”brukarenkät” inom handikapp- omsorgen. Dessutom har vi från årsskiftet infört så kallade ”boendeträffar”, där de boende vid ett samlat tillfälle varje månad får lämna synpunkter och önskemål på verksamhetens utformning. Detta för att öka delaktigheten och få till ett större in- flytande över insatsen för den enskilde. Systemet med att den enskilde varje vecka kan lämna önskemål gällande sin insats kvarstår som tidigare.”

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 december 2009.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar yttrande daterat 7 december 2009 som sitt eget och över- lämnar det till Socialstyrelsen.

- - - - -

(17)

Justeras

Omsn/2009:118

§ 12 Avfallsplan för Örnsköldsviks kommun Sammanfattning av ärendet

Avfallsplanen pekar ut en tydlig inriktning för kommunens avfallsarbete under den angivna perioden. Avsnitt 3, med dito underavsnitt, om mål och strategier m.m. binder på ett tydligt sätt samman mål på olika nivåer med åtgärder. Vidare framgår det vem som ansvarar för vad ifråga om de åtgärder som presenteras.

Av avsnitt 3.5 framgår att fastighetsavdelningen i samråd med plan och miljökontoret ska ta fram ett enhetligt system för källsortering (se åtgärd 16). Eftersom alla förvalt- ningar och bolag därefter kommer att ha till uppgift att installera system för källsorter- ing (se åtgärd 17) bör även samråd ske med verksamhetschefer för berörda verksam- heter såsom t.ex. avdelningschefen för särskilda boenden och avdelningschefen för handikappomsorg inom omsorgsförvaltningen.

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 januari 2009.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden godkänner föreliggande förslag gällande avfallsplan för Örnsköldsviks kommun. Yttrandet sänds till kommunstyrelsen.

- - -

(18)

Justeras

§ 13 Yttrande över underhandsremiss på motionssvar interna lokalhyror i Örnsköldsviks kommun

Sammanfattning

Föreligger motion av Emil Källström (C) angående interna lokalhyror i Örnsköldsviks kommun vari Tekniska kontoret föreslås utreda ett system med mer marknadsmässiga, rättvisande hyror i den interna prissättningen av de lokaler brukande förvaltningar hyr.

Tekniska kontoret har i sitt förslag till beslut gjort bedömningen att Regler för lokaler tillsammans med det arbete Fastighetsrådet bedriver, fungerar bra sett från deras per- spektiv. Kommunens gemensamma uppdrag är bland annat att optimera lokalutnyttjan- det så att den totala kostnaden för lokaler kan hållas så låg som möjligt. Ett internpris- system som baseras på andra värden än verkliga tillför ingenting till vårt uppdrag.

Nämnden för teknik och service arbetsutskott har beslutat 1 december 2009 att de större brukarna samt kommunledningskontoret, ekonomi, ska ges möjlighet att lämna synpunkter över motionen och tekniska kontorets förslag till beslut.

Omsorgsförvaltningen ser inte något behov av ett fiktivt internprissystem som inte baseras på verkliga kostnader.

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 januari 2010.

Omsorgsnämndens behandling

Under omsorgsnämndens behandling yrkar Anna-Lena Holmström (C) och Barbro Olsson (C) att omsorgsnämnden föreslår att nämnden för teknik och service bifaller motionen med hänvisning att det vore bra för kommunen som helhet.

Christina Karlsson (S) yrkar att omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Christina Karlssons yrkande.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden avger yttrande till nämnden för teknik och services arbetsutskott

(19)

Justeras

§ 13 Forts

enligt förslag daterat 8 januari 2010.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anna-Lena Holmström (C) och Barbro Olsson (C) till förmån för sitt yrkande.

- - -

(20)

Justeras

§ 14 Anmälan enligt Lex Sarah inom ordinärt boende, äldreomsorgen Sammanfattning av ärendet

Anmälan har gjorts av enhetschef vid hemtjänsten, äldreomsorgen. En rörelsehindrad kvinna blev den 16 oktober 2009 utsatt för brister i bemötandet från personalen. En vårdare tappade tålamodet och höjde rösten och tilltalade kvinnan på ett kränkande sätt.

Vidtagna åtgärder

- Etisk/moralisk diskussion i arbetslaget

- Diskussion på arbetsplatsträff där man definierat ordet gott bemötande och vad det innebär.

- All ny personal, vikarier, elever och praktikanter, får i sin introduktion information om gott bemötande och vad det innebär.

- Vårdaren som brustit i sitt bemötande är för närvarande inte kvar på sitt arbete.

En omplaceringsutredning kommer att genomföras.

Beredande organs förslag till beslut

Omsorgsförvaltningens skrivelse 25 november 2009.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen samt att de åtgärder som vidtagits inom verksamheten får anses vara tillräckliga.

- - -

(21)

Justeras

Omsn/2010:12

§ 15 Meddelanden

1. Kommunfullmäktige § 216/2009, Tilläggsanslag för uppstarten av den intermediä- ra avdelningen inom Omsorgsnämnden.

2. Kommunfullmäktige § 226/2009, Utdelning av SoL-stipendiet 2009.

3. Kommunfullmäktige § 231/2009, Motionssvar, servicetjänster för brukare av hem- tjänst och äldrevård.

4. Kommunfullmäktige § 234/2009, Gemensam kostorganisation.

5. Kommunfullmäktige § 249/2009, Avtal om gemensam Patientnämnd Etisk nämnd med Landstinget Västernorrland.

6. Skrivelse från Rönnens vårdpersonal, omorganisation gällande 75/100 tjänster.

7. Länsstyrelsens beslut, 2009-11-30, Anonymt brev om intermediära enheten.

8. Länsstyrelsens beslut, 2009-12-16, Tillsyn enligt 26 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

9. Länsstyrelsens beslut, 2009-12-17, Tillsyn av daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

10. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär:

Nr 09:73 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010.

Nr 09:78 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads- överflyttningar m m för år 2010.

Nr 09:79 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2010.

Nr 09:80 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som kort- tidsvistelse enligt LSS för år 2010.

11. Socialstyrelsens meddelandeblad:

* Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen år 2010.

* Stöd till anhöriga ställer krav på strategi.

12. Socialstyrelsens skrivelse, 2009-11-19, Fördelning och utbetalning av bidrag till projektet ”Omsorgskompetens - P”.

(22)

Justeras

13. Socialstyrelsens information, 2009-12-07, Stimulansbidrag valfrihetssystem – andra uppföljningen.

14. Socialstyrelsens information, 2009-12-08, 1 januari 2010 genomför Socialstyrel- sen den andra nationella brukarundersökningen inom vården och omsorgen om äldre.

15. Socialstyrelsens svar, 2009-12-21, redovisning i ärende, Äldrecentrums korttids- boende.

16. Apoteket Farmaci, Sammanfattande rapport, Kvalitetsgranskning av läkemedels- hantering vid Sörängets sjukhem, VIA enheten, Valla sjukhem, Äldrecentrum och Lingbo sjukhem.

17. Länsrättens dom, 2009-12-09, Bistånd i form av särskilt boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Mål nr 1976-09.

18. Länsrättens dom, 2009-12-18, Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, fråga om avskrivning. Mål nr 2022-09.

19. Omsorgsförvaltningens sammanställning, Lediga boenden och biståndsbedömda till särskilt boende 2010-01-18.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av meddelandena.

- - -

(23)

Justeras

Omsn/2009:33

§ 16 Anmälan av fattade delegationsbeslut, tjänstemän

1. Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen, 2009-11-01-12:31:hemtjänst, korttids- vistelse, särskilt boende, boendestöd, bostad med särskild service, dag- och kvälls- verksamhet, hemtjänst-servicehus, ledsagning, matdistribution, social dagrehabili- tering, särskilt boende, trygghetslarm, växelvård, telefonkontakt och växelvård.

2. Delegationsbeslut enligt Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade, 2009-11-01-12-31: personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttids- vistelse, bostad med särskild service barn, daglig verksamhet, personlig assistans, personlig assistans (ek stöd vid sjuklön) och bostad med särskild service för vuxna.

3. Delegationsbeslut, Anställningar (pärmredovisning):

Nr 1-83/2010 Handikappomsorgen Nr 1-164/2010 Äldreomsorgen Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade beslut.

- - -

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :