SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och byggnämnden

17  Download (0)

Full text

(1)

Justerandes sign

Övriga närvarande Tjänstemän

Annelie Vestergren, miljöchef

Fredric Tengdelius, bygglovshandläggare Annie Stenstrand, HR-konsult, § 53 Emil Wissman, teknisk chef, § 55, 59 Jörgen Nielsen, räddningschef, § 54

Justerare Jonny Stålknapp

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2016-06-27 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 53-63

Mari Bäckström

Ordförande

Per-Arne Hagby

Justerare

Jonny Stålknapp

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2016-06-20

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-28 Datum då anslaget tas ned 2016-07-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Ödeshög

Underskrift

Mari Bäckström

(2)

Justerandes sign

Ärendelista

§ 53 Dnr 2016/00049 -026 3

Redovisning av medarbetarenkät 2016 ... 3

§ 54 Dnr 2016/00001 -109 4

Information från verksamheterna miljö/bygg/räddning ... 4

§ 55 Dnr 2016/00055 -214 5

Ändring av detaljplan för kv Ankaret 2 ... 5

§ 56 Dnr 2016/00062 -230 7

- Ansökan om bygglov för nybyggnad av

komplementbyggnad för hobby och verksamhet ... 7

§ 57 Dnr 2016/00063 - 9

- Ansökan om bygglov för ny lager- och kontorsbyggnad ... 9

§ 58 Dnr 2016/00064 - 11

- Ansökan om bygglov för nybyggnad av

enbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus ... 11

§ 59 Dnr 2016/00067 -450 12

Val av representanter till arbetsgrupp för framtagande av avfallsplan ... 12

§ 60 Dnr 2016/00003 -002 13

Delegationsbeslut inom miljö- och byggnämndens

verksamhetsområde... 13

§ 61 Dnr 2016/00002 -109 14

Delgivningar ... 14

§ 62 Dnr 2016/00014 -009 15

Kurser och konferenser ... 15

§ 63 Dnr 2015/00064 -214 16

Ny detaljplan för fastigheten Åby 6:149 ... 16

(3)

Justerandes sign

§ 53 Dnr 2016/00049 -026

Redovisning av medarbetarenkät 2016

Sammanfattning

En medarbetarenkät har genomförts med samtliga anställda i Ödeshögs kommun under våren 2016. HR-konsult Annie Stenstrand redogör för resultatet av enkäten.

Beslutsunderlag

Sammanställning av medarbetarenkät för nämndservice

---

(4)

Justerandes sign

§ 54 Dnr 2016/00001 -109

Information från verksamheterna miljö/bygg/räddning

Följande information ges:

 I samband med revidering av kommunens naturvårdsprogram så anordnas sju stycken naturguidningar till kända och okända platser i kommunen, bland annat till Orrnäs, Skrädeberg, Holavedens skogs- bygd och Bomhult.

 Riktlinjerna för mur, plank och staket är nu klara.

 Bemanningen på miljö- och byggenheten under semesterperioden.

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förslag till ny tjänstemannaorganisation ska remissbehandlas. Ny organisation ska gälla från och med 1 januari 2017.

 Räddningschefen informerar om aktuellt ärende.

---

(5)

Justerandes sign

§ 55 Dnr 2016/00055 -214

Ändring av detaljplan för kvarteret Ankaret 2

Miljö- och byggnämndens beslut

 Detaljplan för Ankaret 2 med flera får bli föremål för plansamråd.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18, § 57 att prövning av en ny detalj- plan för fastigheten Ankaret 2 tillåts.

Kvarteret Ankaret är centralt beläget i Ödeshögs tätort. Storgatan, Östra Torggatan, Per Brahevägen och Tingshusgatan omger kvarteret där planom- rådet är beläget. Fastigheterna Ankaret 1 och 2 ägs av Ödeshögsbostäder AB. Allmän platsmark inom planområdet ägs av Ödeshögs kommun. Plan- området omfattar 1,6 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter genom påbyggnad av en våning på två av de befintliga husen inom området. Detta skulle inne- bära att sammanlagt 12 nya lägenheter kan tillskapas, 6 inom varje byggnad.

Samtidigt utformas detaljplanen så att byggrätt medges för tillbyggnad av nya trapphus på entrésidan av alla hus. Dessa innehåller ny trappa, vari- genom befintlig trappa inne i husen kan rivas och hiss installeras. Syftet med nya trapphus är att tillgänglighetsanpassa byggnaderna.

Detaljplanen möjliggör också en ny byggnad för sop- och returhantering inom planområdet. Syftet är att med en samlad lösning förbättra funktionen för de fem flerbostadshusen.

Detaljplanen möjliggör även nybyggnad av en garagelänga.

I gällande detaljplan från 1963 utvidgades Storgatans gaturum. Några mindre avsnitt allmän platsmark som med dagens situation inte behövs för gatu- ändamål, ändras till att vara kvartersmark med användningen bostäder.

(6)

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Samrådshandlingar för Ankaret 2 m.fl.:

Plankarta, arbetskopia 2016-06-15

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, förhandskopia 2016-06-16 Plan- och byggchefens tjänsteskrivelse, 2016-06-17

---

Beslutet skickas till

Sökanden: Ödeshögsbostäder AB

(7)

Justerandes sign

§ 56 Dnr 2016/00062 -230

- Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad för hobby och verksamhet

Miljö- och byggnämndens beslut

 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) med nedanstående villkor och upplysningar.

 Kontrollplan, 2016-05-26, fastställs.

 Åtgärden kräver ej tekniskt samråd eller kontrollansvarig.

 Startbesked ges enligt 10 kap 22, 23 §§ plan- och bygglagen (PBL).

Villkor och upplysningar Allmänt

 Ansökan avser åtgärd inom område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse.

 Berörda grannar, miljöenheten samt räddningstjänsten har beretts till- fälle att yttra sig. Räddningstjänstens och miljöenhetens yttranden ska beaktas.

 Bygglovet omfattar granskning enligt 2, 8 och 9 kap. PBL.

 Komplementbyggnadens läge ska stakas ut av person med mätnings- behörighet.

 Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete skall arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till länsstyrel- sen av den som leder arbetet.

Giltighetstid

 Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Detta sker tre veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes tid- ningar, www.bolagsverket.se/poit.

(8)

Justerandes sign

Sammanfattning

Ärendet gäller uppförande av en komplementbyggnad för hobby och verk- samhetslokal på 120 kvm inom fastigheten . Byggnaden kommer bestå av 5 moduler som kläs med träfasad i falurött och med ett estetiskt plåttak.

Avgift

Bygglov, startbesked: 5 670 kr Kommunicering och kungörelse: 1 994 kr Faktura skickas separat.

Beslutsunderlag Ansökan, 2016-05-26

Verksamhetsbeskrivning, 2016-05-26

Plan-, fasad- och sektionsritningar, 2016-05-26 Situationsplan, 2016-06-10

Yttrande från miljöenheten, 2016-06-09 Yttrande från Räddningstjänsten, 2016-06-02

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse, 2016-06-13 Hur man överklagar

Se bilaga.

---

Beslutet skickas till Sökanden + dk

Angränsande fastighetsägare Miljöenheten

Räddningstjänsten POIT

BR 2016:0262

(9)

Justerandes sign

§ 57 Dnr 2016/00063 -

- Ansökan om bygglov för ny lager- och kon- torsbyggnad

Miljö- och byggnämndens beslut

 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) med nedanstående villkor och upplysningar.

 , SC0601-11, godkänns som kontrollansvarig Villkor och upplysningar

Allmänt

 Åtgärden kräver tekniskt samråd. Åtgärden får ej påbörjas innan ett startbesked givits enligt 10 kap. 3 § PBL.

 Bygglovet omfattar granskning enligt 2, 8 och 9 kap. PBL.

 Sökanden uppmärksammas om kraven i miljöenhetens och rädd- ningstjänstens yttranden.

 Miljö- och byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd enligt 10 kap. 14 § PBL.

 Inför tekniskt samråd ska byggherren lämna in följande:

Brandskyddsdokumentation och konstruktionsritningar

 Byggnadens läge ska stakas ut av person med mätningsbehörighet.

Giltighetstid

 Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Detta sker tre veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes tid- ningar, www.bolagsverket.se/poit, om ingen överklagan har gjorts.

(10)

Justerandes sign

Sammanfattning

Ärendet avser uppförande av en industri- och lagerbyggnad på fastigheten . Byggnaden är konstruerad av stål och är 1 293 kvm stor. På plan 1 kommer det inredas med butik, kontor, personalutrymmen och verksam- hetsytor. I verksamheten i byggnaden kommer till största del inskanning av detaljer att utföras. Plan 2 kommer ej inredas i detta skede utan kommer an- vändas vid utvidgning av verksamheten.

Avgift

Bygglov och starbesked: 82 930 kr Underrättelse och kommunicering: 1 994 kr Faktura skickas separat.

Beslutsunderlag Ansökan, 2016-04-29 Situationsplan, 2016-06-01 Fasadritningar, 2016-05-23

Planritning plan 1 och 2, 2016-06-17 Anmälan av kontrollansvarig, 2016-06-16 Yttrande från miljöenheten, 2016-06-14 Yttrande från Räddningstjänsten, 2016-06-09 Yttrande från tekniska enheten, 2016-06-15

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse, 2016-06-17 Hur man överklagar

Se bilaga

---

Beslutet skickas till Sökanden + dk Berörda grannar Kontrollansvarig Miljöenheten Räddningstjänsten Tekniska enheten POIT

BR 2016:0200

(11)

Justerandes sign

§ 58 Dnr 2016/00064 -

- Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus

Sammanfattning

Ärendet utgår från ärendelistan.

---

Beslutet skickas till BR 2016:0097

(12)

Justerandes sign

§ 59 Dnr 2016/00067 -450

Val av representanter till arbetsgrupp för framtagande av avfallsplan

Miljö- och byggnämndens beslut

 Conny Collberg (S) utses som miljö- och byggnämndens representant i arbetsgruppen.

Sammanfattning

En arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta fram en avfallsplan för Ödeshögs kommun. Gruppen ska bestå av både tjänstemän och politiker.

---

Beslutet skickas till Conny Collberg

(13)

Justerandes sign

§ 60 Dnr 2016/00003 -002

Delegationsbeslut inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde

Miljö- och byggnämndens beslut

 Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt fastställd delegationsordning.

Delegationsbesluten redovisas enligt följande:

Utdrag från verksamhetssystem daterade 2016-06-10 innefattande delega- tionsbeslut under tiden 2016-04-27—2016-06-09.

Beslutsunderlag

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2016-06-10 Utdrag från verksamhetssystem daterade 2016-06-10

---

(14)

Justerandes sign

§ 61 Dnr 2016/00002 -109

Delgivningar

Följande handlingar delges:

 Miljöenhetens ärendelista 2016-05-01--2016-06-09.

 Miljöenhetens verksamhetsfördelning från och med augusti 2016.

 Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2016-06-16 i överklagande av be- slut om bygglov för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten

i Ödeshögs kommun.

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående skrotbilar och vanskötsel av fastigheter.

 Livsmedelsverkets skrivelse 2016-06-08 angående rapporterade re- sultat från livsmedelskontrollen.

 Föreningen Rättvis vind i Holaveden skrivelse 2016-05-28 angående översiktsplans betydelse vid vindkraftsetableringar.

 Länsstyrelsen Västra Götalands beslut 2016-05-18 gällande tillstånd till ändrad utökad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren i Karls- borgs kommun.

---

(15)

Justerandes sign

§ 62 Dnr 2016/00014 -009

Kurser och konferenser

Sammanfattning

Peter Frejhagen (S) har deltagit i kurs "Att vara politiker eller tjänsteman i en myndighetsutövande nämnd" i Växjö den 2 juni 2016. Peter lämnar en redo- görelse från kursen.

---

(16)

Justerandes sign

§ 63 Dnr 2015/00064 -214

Ny detaljplan för fastigheten Åby 6:149

Miljö- och byggnämndens beslut

 Detaljplan för Åby 6:149 med flera får bli föremål för plansamråd.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07, § 179 att prövning av en ny detalj- plan för fastigheten Åby 6:149 tillåts. Miljö- och byggnämnden fick i upp- drag att upprätta detaljplanen med syfte att skapa möjlighet för restaurang och bensinstation.

Planområdet ligger intill E4:an och i anslutning till Östgötaporten - trafik- plats Ödeshög, som inrymmer bensinstationer, restaurangverksamheter och parkeringsplatser. Till centrala Ödeshög är det knappt 1 km.

Planområdet omfattar ca 12 000 kvm och utgörs idag av obebyggd mark.

Aktuellt planområde är sedan 2011 planlagt för C1 - Restaurangverksamhet.

Marken utgörs till största del av fastigheten Åby 6:26 som ägs av kommu- nen.

En samrådshandling är framtagen med syftet att möjliggöra användning GH - Drivmedelsförsäljning och Detaljhandel inom fastigheten.

G - Drivmedelsförsörjning innefattar fordonsuppställning, reparation samt försäljning av drivmedel och tillbehör. Till service hör också toaletter, kiosker, vägrestauranger och motell samt försäljning av produkter som verk- tyg och vissa dagligvaror.

H - Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Till detaljhandel räknas även service och hantverk av olika slag såsom skomakeri, bank och restaurang.

En behovsbedömning av MKB är framtagen. Slutsatsen av bedömningen är att den aktuella detaljplanen inte bedöms ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser och att någon MKB enligt 5 kap. 18 § PBL därför inte bedöms vara nödvändig.

(17)

Justerandes sign

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, 2016-06-08 Behovsbedömning checklista, 2016-06-08

Plan- och byggchefens tjänsteskrivelse, 2016-06-13

---

Beslutet skickas till

Sökande: Dinners Restauranger AB

Figure

Updating...

References

Related subjects :