Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 25 februari 2015, klockan Ajournering kl

Full text

(1)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och sammanträdestid

Beslutande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Icke tjänstgörande ersättare

Tjänstemän

Personalforeträdare

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter S e kreterare

Ordforande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Sammanträdesdahlffi

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets f<irvaringsplats

Underskrift

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby

Onsdag 25 februari 2015, klockan 08.30-12.15 Ajournering kl 11.10-11.15

Tomas Peterson (M), ordfårande Claes Roos (M)

Kjell Biilow (S)

Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C)

Ann-Cathrine Weckfors (KD)

Anette Eriksson (S), ersätter Camilla Stridh (S) Linda Ungsäter (M)

Matilda Bladås, rektor, § 18 Anders Eriksson, rektor § 18, § 24

Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, § 21 Tomas Svensson, områdeschef, § 24

Isa Karlsson, områdeschef, § 24 Thomas Hjelm, controller, § 23 Birgitha Sahlin, förvaltningschef

Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO, kl 08.30-11.10 Marie Karlsson, TCO

Claes Roos (M) Vimmerby

(jj{

Paragrafer 14-26

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2015-02-25

2015-03-02 Dahnn då anslaget tas ned 2015-03-24

Utdragsbestyrkning

(2)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (15)

Sammanträdesdatum

2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och satmnanträdestid

Beslutande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Icke tjänstgörande ersättare

Tjänstemän

Personalforeträdare

Protokolljusterare

Justetingens plats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordforande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Sannnanträdesdattun

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets forvaringsplats

Underskrift

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby

Onsdag 25 februari 2015, klockan 10.00-10.15 Arende som är omedelbart justerat§ 21

Tomas Peterson (M), ordförande Claes Roos (M)

Kjell Bi.Uow (S)

Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C)

Ann-Cathrine Weckfors (KD)

Anette Eriksson (S), ersätter Camilla Stridh (S) Linda Ungsäter (M)

Anne-Cathrine Ingström, verksarnhetschef, § 21 Birgitha Sahlin, förvaltningschef

Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO

Marie Karlsson, TCO Claes Roos (M)

Paragraf21

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn-och utbildningsnämnden 2015-02-25

2015-02-25 Datum då anslaget tas ned 2015-03-19 bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkning

(3)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 14

Förvaltningschefen informerar Ärendet

Förvaltningschefen informerar om:

• Förvaltningsrätten i Linköping avslår överklagande om inackorderingstillägg enligt skollagen.

• Kenneth Mattelin arbetar som timanställd rektor på Vimarskolan åk 7-9 under ordinarie rektors tillfälliga frånvaro.

• Annemo Grahm tillträder som rektor vid Södra Vi skola och Djursdala skola den 17 mars.

Utdragsbestyrlming

(4)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 15 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

Id 18498

l. Anmälan från Polismyndigheten, polisregion Väst, Göteborg om skadegörelse på Astrid Lindgrens skola.

Id 18508

2. Beslut från Statens offentliga utredningar angående ansökan om statsbidrag 2015 får projekt Vimmerby hörsel/språkutveckling 2015.

Id 18545

3. Avsiktsförklaring gällande deltagande i regionalt

samarbetsprojekt med mål att öka det strategiska internationella arbetet inom utbildningsområdet i norra samverkansområdet Id 18565

4. Information från skolverket om att ansöka om statsbidrag får karriärtjänster.

Id 18566

5. Beslut från skolinspektionen att inte pröva ärendet avseende anmälan om kränkande behandling vid Astrid Lindgrens skola.

sekretess

KF§ 13, dnr 2015/11

6. Oppositionssamordnare i nämnder.

KF§ 14, dnr 214/214

7. Val av oppositionssamordnare i nämnd får mandatperioden 2015-2018.

KF§ 22, dnr 2014/214

8. Regler får inkallande av fårtroendevalda ersättare i Vimmerby kommuns nämnder, beredningar och kommunstyrelsen- anta.

Utdragsbestyrkning

(5)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

9. KF§ 23, dnr 2015/12

Undertecknade av kommunfullmäktiges handlingar under mandatperioden 2015-2018.

Id 18597

l O. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen om nämndemas återredovisning till fullmäktige 2015.

Id 18609

11. Samverkansavtal mellan Vimmerby kommun och Kinda kommun om gymnasieutbildningar.

Id 18622

12. Anmälan från Polismyndigheten, polisregion syd, Kalmar angående skadegörelse och förberedelse till stöld i Frödinge skola.

Id 18621

13. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen om register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2014.

Utdragsbestyrkning

(6)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25

Dnr 2015/7

Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda incidentrapporter.

Ärendet

Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen perioden 2015-01-21-2015-02-18.

Sammanlagt är 30 incidenter anmälda, från skolområde V ÄST 19 och från skolområde ÖST 11. Ingen incidentrapport från skolområde ViGyLär.

Utdragsbestyrkning

(7)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 17

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25

Redovisning av delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

Övergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entlediganden (Dnr 2015/5) id 18593, id 18552.

8:10 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i kommunens grundskola (Dnr 2015/12), id 18543.

9:12 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning och som individuellt val (Dnr 2015/12), id 18601.

12:3 Attesteringsbevis för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 (Dnr 2015/12) id 18611, id 18567, id 18554.

Pmtokollj<mtcrnre ~

tA

Utdragsbestyrkning

(8)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25

Presentation av vuxenutbildningen, sfi och samhällsorientering Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen fåranleder inget beslut.

Ärendet

På Vimmerby Lärcenter finns utbildning får vuxna på olika nivåer med komvux (grundläggande och gymnasial), särvux, sfi, samhällsorientering, cafe Focus och uppdragsutbildningar.

Vimmerby Lärcenter erbjuder en vård- och omsorgsutbildning på tre terminer och de är också med i arbetet med att inrätta ett vård- och omsorgscollege (VO-college) i Kalmar län.

Rektor Matilda Biadås informerar om verksamheten.

Utdragsbestyrkning

(9)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 19 Dnr 2015/39

Bidragsbelopp för fristående skolor år 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislista över bidragsbelopp för fristående skolor gällande kalenderåret 2015 enligt förslag.

Ärendet

Föreligger prislista över bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor år 2015.

Prislistan är underlag för interkommunala ersättningar och debiteringar under 2015.

Om kommunen anordnar programmet själv tillämpas den egna prislistan. I de fall utbildningen erbjuds i samverkansområdet räkas ett snittpris ut för

sarnverkanskornrnuner. I övriga fall tillämpas skolverkets riksprislista för sådana utbildningar som kommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Kostnad per elev har ökat för de flesta program järnfört med föregående år, på grund av att elevantalet har sjunkit.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till bidragsbelopp (Id 18630)

Sändlista

Förvaltningsekonorn, Vimmerby gymnasium

Bilaga

Utdragsbestyrkning

(10)

Prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola 2015

Bidragsbelopp till fristående skolor

Kod

EE

FT

HA

RL

IN

NA

TE

SA/SP

Program/

studieväg

El- och energi

Fordon- och transport

Handel- och administration

Restaurang- och livsmedel

Industritekniska

Naturvetenskapsprogram

Teknikprogram

Samhällsvetenskapsprogram

Längd

Åk 3 år

3 år

3 år

3 år

3 år

3 år

3 år

3 år

grundpris /termin exklusive moms

58 800

59200

42 400

62 300

69200

48100

52 000

38100

Bidragsbelopp Varav

moms6%

kalenderåret

124 656 7 056

125 504 7104

89 888 5 088

132 076 7 476

146 704 8 304

101972 5 772

110 240 6240

80 772 4 572

(11)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25

Dnr 2015/37

Förtydligande av regler och information gällande inackorderingstillägg

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förtydligande av regler och information om inackorderingstillägg enligt förslag.

Ärendet

Nuvarande regler för inackorderingstillägg behöver förtydligas och information om hur man överklagar bör finnas med på blanketten

"ansökan om inackorderingstillägg".

Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18623)

Sändlista

Vimmerby gymnasium, antagningskansliet

Utdragsbestyrkning

(12)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (15)

Sammanträdesdatum

2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 21 Dnr 2014/16

Barnbilaga till bokslut 2014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av barnbilagan och att den ska ingå som bilaga till barnbokslut 2014.

Ärendet

Redovisning av barn- och utbildningsförvaltningens arbete med barnbilaga till bokslut 2014.

Barnbilagan är en beskrivning av vilka resurser som går till barn och unga i kommunen. Innehållet i barnbilagan ska visa hur man planerar att använda resurserna mer än hur den ekonomiska fårdelningen ser ut.

Barnbilagan följer ordinarie budgetprocess och följs upp med ett barnbokslut Barnbokslutet redovisar de insatser som kornmunens nämnder har gjort får barn och unga under 2014.

I barnbilagan svarar nämnderna på frågor inom områdena demokrati, trygghet och ekonomiskt utsatta barn.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Claes Roos (M) Justerare

c'A /'~

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18610)

Sändlista

Folkhälsosarnordnare, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkning

(13)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 22

Budkavel2014

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 11 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25

Dnr 2014/140

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen kring arbetet med budkavlefrågorna från ungdomsforum.

Ärendet

Uppfoljning av synpunkter och frågor från ungdomsforum med elevråden hösten 2014. Arbetet med frågorna har gjorts av forvaltningen tillsammans med

områdeschefer och rektorer.

Frågorna foljs upp på Globträdsdagen den 5 maj 2015.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18582).

Sändlista

Folkhälsosamordnare, kultur- och fritidsforvaltningen

Utdragsbestyrkning

(14)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 23

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 (16)

Sammanträdesdattun

2015-02-25

Dnr 2014/16

Bokslut och årsredovisning budgetåret 2014 Barn- och utbildningsnämndens beslut

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut och årsredovisning för budgetåret 2014 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger presidiet i uppdrag att tillskriva

kommunstyrelsen om kostnadstäckning för lokalhyror för förskolan Lunden, Hattstugan och paviljongen i Frödinge för år 2015.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens resultat för 2014 för samtliga verksamheter redovisar ett underskott på 4,7 mnkr.

Resultatet beror på flera olika faktorer. En del verksamheter såsom gymnasiet, grundskolan, grundsärskolan, förskaleklassen och Campus Vimmerby redovisar alla överskott mot budget med totalt 5,9 mnkr, medan rorskolan redovisar underskott med 7,8 mnkr. Förskolans underskott beror dels på att fler små barn finns i verksamheten dels att verksamheterna inte anpassat sin bemanning efter de ekonomiska ramarna. Det saknas dessutom över 2 mnkr i budget för förskolans lokalhyror. Gymnasiesärskolan visar ett underskott med 1,6 mnkr vilket förklaras med fler elever. Även fritidshemmens underskott på 0,8 mnkr relateras till fler elever i verksamhen. Semesterskulden ökade 2014 med 0,5 mnkr.

För förskoloma Lunden, Hattstugan och paviljongen i Frödinge saknas det budget för lokalhyrorna.

Peter Karlsson (C) föreslår att nämnden skriver till kommunstyrelsen om kostnadstäckning för lokalhyrorna.

Årsredovisningen beskriver viktiga händelser i verksamheterna under året, ekonomisk analys och resultatet av verksamhetemas uppnådda måluppfyllelser.

Ordförande Tomas Peterson (M) summerar ett bra verksamhetsår 2014 trots ett minusresultat i ekonomin och riktar ett tack till den föregående nämndens goda arbete.

Beslutsunderlag

Upprättat bokslut för budgetåret 2014 (Id 18648)

Årsberättelse 2014, barn- och utbildningsnämnden (Id 18632)

Utdragsbestyrlming

(15)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Sändlista

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25

Bilaga.

Utdragsbestyrkning

(16)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2014/16, id 18648 Bilaga BUN § 23, 2015-02-25

BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMNDEN

2015-02-25 Riktpunkt:

DECEMBER (tkr) 100,0 %

Bokslut 20141231

Förbrukning +överskott/

Intäkt mot budget - underskott mot

Kostnad Förbrukat riktpunkt budget

Verksamhet Netto Budget 201412 100,0%

l) 60 Nämnd o kontor Intäkt

o o

0,0

o

Kostnad 7 350 7 425 101,0 -75

Netto 7 350 7 425 101,0 -75

2) 62 Färskolddass Intäkt

o

21 0,0 21

Kostnad 6 738 5 192 77,1 1546

Netto 6 738 5 172 76,7 1567

3) 63 Särskola Intäkt

o

44 44

Kostnad 5 855 3 602 61,5 2254

Netto 5 855 3 558 60,8 2298

4) 64 Grundskola Intäkt 913 5 500 602,5 4 587

Kostnad 119 611 125 147 104,6 -5 536

Netto 118 698 119 647 100,8 -949

5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 975 17 742 136,7 4 767

Kostnad 77 082 79 005 102,5 -1923

Netto 64107 61 263 95,6 2 844

6) 66 Lärcenter Intäkt 4 158 5 748 138,2 1590

Kostnad 12 942 15 018 116,0 -2 077

Netto 8 784 9 271 105,5 -487

7) 67 Gyrrmasiesär Intäkt

o

l 0,0 1

Kostnad 3 000 4 583 152,8 -1583

Netto 3 000 4 582 152,7 -1582

8) 68 Högskolecentrum Intäkt 242 330 136,4 88

Kostnad 2448 2 352 96,1 96

Netto 2 206 2 023 91,7 184

9) 71 Förskola Intäkt 9 644 11 010 114,2 1366

Kostnad 68 650 77 768 113,3 -9118

Netto 59 006 66 758 113,1 -7 752

lO) 72 Fritidshem Intäkt 4 000 4 069 101,7 69

Kostnad 13 833 14 697 106,3 -865

Netto 9 833 10 628 108,1 -795

11)

TOTALT

Intäkt 31 931 44 465 139,3 12 533

Kostnad 317 508 334 789 105,4 -17 281

Netto 285 577 290 325 101,7 -4 748

l) Nämnd och förvaltning Idarar budgeten 2014. HD ger oss inte prövningstillstånd varför skadestånd

jämte ränta frånjuli 2009 har utbetalats (140 tkr). Nämndens digitalisering kostar c 16 tkr. Nämndens konto backar med 100 tusen kronor. Förvaltningens konto redovisar plus för långtidssjuk och kvalitetssamordnaren som

1(2)

(17)

Vimmerby kommun

. Bam-:.och,utbilclt:~imrsforv::~ltnin!!en .. . k d o 1 1 d ·· k

mte tllltracter torrantTll nosten. 'Dock 'ett par uppsagmngs ostna er pa persona som s utat som re ucerar overs ottet.

Semesterlöneskulden ökar med 69 tusen kronor.

2) Förskoleklassverksamheten är inte rätt fördelad. Bokslutet redovisar plus 1,6 mnkr.

Grundskolans underskott på undervisningskontot motsvarar förskaleklassens överskott.

3) Särskolan redovisar överskott med 2,3 mnkr.

Totalt fårre elever i Vimmerbys grundsärskola minskar kostnaderna. Antalet Vimmerbyelever i andra kommuner har också minskat vilket minskat våra kostnader.

4) Grundskolan redovisar ett underskott på 0,9 mnkr. Delvis beror det på fördelningen mellan undervisning grundskola och undervisning förskoleklass.

Antalet elevassistenter är fortfarande fler än som vi budgeterat för.

5) Gymnasiet redovisar ett nettoöverskott på 2,8 mnkr.

IKE plus 3,3 mnkr.

Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott.

6) Lärcenters verksamheter redovisar underskott med 0,5 mnkr.

Mest beroende på utökningen av sfi-undervisning som måste ges även sommartid.

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar redovisar underskott med 1,6 mnkr.

Elevtalet samma både VT och HT, 15 st vilket är flera än det budgeterats för.

8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet håller nettobudgeten och redovisar överskott med 0,2 mnkr.

9) Förskolan redovisar underskott med 7,8 mnkr. Många små barn med långa placeringstider kräver mer resurser. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 92.

Internhyran för Lunden kostar l ,3 mnkr mer än budget (BOU har inte fått täckning av hela hyran i budget).

Hyreskostnader för paviljongen i Frödinge är c 0,2 mnkr detta år vilket inte är budgeterat.

Hattstugans hyra är inte heller budgeterad 0,4 mnkr.Det är 12 familjer som får vårdnadsbidrag i dec.

lO) Fritidshemmen redovisar underskott med- 0,8 mnkr. Fler barn än det budgeterats får.

Kyrkans fritids har 26 barn mot budgeterat 30.

11) Ett totalt resultat på minus 4,7 mnkr (1,9 mnkr obudgeterade hyror) redovisas 2014.

Semesterlönedskulden har ökat får BOU med 527 tusen kronor.

2014Nov 2014 Dec 2013 Nov 2013 Dec

Grundskola o fskl l 581 1581 l 586 1586

Gymnasiet 499 499 528 528

Förskola 609 616 608 601

Fritidshem 543 530 569 566

Fristående förskolor 92 92 76 76

Fristående fritids 26 25 36 36

Summa 1270 1263 1289 1279

2(2)

(18)

J6

~

VIMMERBY KOMMUN BOKSLUT 2014 2014 Dnr 2014/16

Barn- och utbildningsnämnden Riktpunkt: 100% Bilaga BUN § 23, 2015-02-25

Kostnad/

Område intäkt Bu 2014 Utfall Avv% Avv

Central fårvaltning ffitäkt 26 010,0 28 010,2 107,7 2 000,2

Kostnad 49 325,0 50 125,1 101,6 -800,1

Netto 23 315,0 22114,9 94,9 1200,1

Skolområde V ÄST ffitäkt 297,8 2 151,0 722,3 l 853,2

Kostnad 93 848,9 99 318,3 105,8 -5 469,4

Netto 93 551,1 97 167,3 103,9 -3 616,2

Skolområde ÖST ffitäkt 249,0 3 130,7 l 257,3 2 881,7

Kostnad 103 438,0 107 793,4 104,2 -4 355,4

Netto 103 189,0 104 662,7 101,4 -1 473,7

Område VIGYLÄR ffitäkt 5 374,5 11174,5 207,9 5 800,0

inklHC Kostnad 70 896,1 77 554,3 109,4 -6 658,2

Netto 65 521,6 66 379,8 101,3 -858,2

TOTALT ffitäkt 31 931,3 44 466,4 139,3 12 535,1

Kostnad 317 508,0 334 791,1 105,4 -17 283,1

Netto 285 576,7 290 324,7 101,7 -4 748,0

Korrigeringar:

Barnomsorg: Öst -201 tkr, Väst -427 tkr, central förv +628 tkr. Preliminär budget för förskola och fritidshem har inte uppnåtts utan båda områdena får lämna tillbaka budget, timmar och antal barn blev mindre än budget.VFU-timmar Lå 13/14: Öst +20 tkr, Väst +80 tkr och central förv - l 00 tkr. Grundskolan erhåller ersättning för det antal dagar som man haft VFU -elever motsvarande en timme per dag.

Särskolelev: Väst +200 tkr central förv -200 tkr. En elev som egentligen tillhör särskolan :far sin utbildning på Astrid Lindgrens skola med elevassistent 60% vilket man f'ar betalt för här.

Lokaler: Väst kompenseras med hyresbudget för Hattstugan +400 och Öst för för Lunden +l ,3 mnkr , Central förv -l, 7 mnkr.

(19)

JrJ

~

VIMMERBY KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

BOKSLUT 2014

Riktpunkt: 100%

Central idrvaltning Semesterlöneskulden ökar för central förvaltning med 69 tusen kronor.

2014 Dnr 2014/16

Bilaga BUN § 23,2015-02-25

Gymnasiets interkommunala ersättningar som redovisar plus 3,2 mnkr när flera väljer Vimmerby gymnasium.

Gymnasiesärs interkommunla ersättningar redovisar minus 1,6 mnkr.

Skolområde V ÄST Semesterlöneskulden för område Väst ökade under 2014 med 208 tusen kronor.

Västs undervisningskostnader totalt för grundskola och försko leklass redovisar +400 tusen kromor Elevassistenters konto backar med 675 tusen kronor och läromedelskontona med i första hand kostnader tillITSAM backar med c 1,2 mnkr. Trots att man får betala tillbaka förskalebudget redovisas minus l, 7 mnkr för förskoleverksamhet, det tyder på att man inte anpassat verksamheten efter budget.

Fritidshemverksamheten redovisar minus 0,9 mnkr vilket tyder på att man inte anpassat verksamheten efter budget.

Skolområde ÖST Semesterlöneskulden på område öst minskar med 47 tusen kronor. Förskoleklass, grundskola och särskola redovisar överskott med 1,6 mnkr trots att det finns konton inom grundskolan som inte håller driftskostnaden. Det är elevassistenter och datakostnader. Förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten har inte anpassats till budgeten

Område VIGYLÄR Administration och ledning kostar 0,5 mnkr mer än budget med bl a mer datakostnader.

Undervisningen redovisar plus 1,0 mnkr medan läromedelskontot redovisar underskott med 1,6 mnkr då framförallt datakostnaderna skenar.

Kostnader för Sfi ökar kraftigt sedan vi måste ge undervisning året om utan uppehåll.

(20)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25

Dnr 2015/22

skolområdenas och enheternas årsredovisningar, budgetåret 2014 Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen foranleder inget beslut. skolområdenas och enheternas årsredovisningar läggs till handlingarna.

Ärendet

Redovisning av och information om skolområdenas årsredovisningar for budgetåret 2014.

Beslutsunderlag

Årsredovisningar 2014, skolområden och enheter (Dnr 2015/22).

Utdragsbestyrkning

(21)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 25 Budget 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16)

Sammanträdesdatum

2015-02-25

Dnr 2015/45

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Information om budgetprocessen för budgetåret 2016.

Förslag till en tidsplan för budget kalenderåret 2016 är framtagen av ekonomikontoret

Utdragsbestyrkning

(22)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 26

Tillgänglighetsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16)

Sarrunanträdesdatum

2015-02-25

Dnr 2015/20

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger presidiet i uppdrag att ordna en tillfällig representant till Tillgänglighetsrådets sammanträde 2015-02-27.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har inte utsett någon ledamot och ersättare i Tillgänglighetsrådet för nuvarande mandatperiod.

Tillgänglighetsrådet sammanträder 2015-02-27.

Beslut om representanter från nämnden i Tillgänglighetsrådet tas på nästa sammanträde 2015-03-25.

Utdragsbestyrkning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :