POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Pavlína Divíšková Název bakalářské práce: Výběr pracovníků ve vybraném podniku Cíl práce:

Download (0)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Pavlína Divíšková

Název bakalářské práce: Výběr pracovníků ve vybraném podniku

Cíl práce: Vyhodnocení výběru pracovníků na ve zvoleném podniku se zaměřením na specifickou skupiny pracovníků – vězně.

Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů diplomantem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1/ Jaké vidíte obecně výhody a rizika zaměstnání osob, které ukončí výkon trestu?

2/ V čem spatřujete příčinu toho, že se společnosti nedaří úspěšně zaměstnat také osoby po výkonu trestu?

3/ Je zaměstnávání osob ve výkonu trestu častou formou také v jiných evropských zemích? Jak je tomu v současnosti s kapacitou těchto pracovních sil v ČR?

Práci doporučuji k obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VELMI DOBŘE

Datum: 19.9.2018 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Zvoleným tématem diplomové práce je „Výběr pracovníků ve vybraném podniku“, se zaměřením na specifickou oblast výběru vězňů. Zaměstnávání této skupiny pracovníků je na dnešním trhu práce tématem velmi aktuálním, neboť firmy stále častěji vzhledem k nedostatku volné pracovní síly na trhu práce zvažují možnost zaměstnat vězně při výkonu trestu. Studentka zvolila pro zpracování tématu firmu PRAKTIK system s.r.o., které s touto skupinou pracovníků dlouhodobě pracuje.

V teoretické části je bakalářská práce vypracována přehledně a v souladu s aktuální literaturou a trendy v problematice. Vzhledem k části praktické je teoretická část poměrně rozsáhlá.

Analytická část práce charakterizuje aktivity v oblasti výběru pracovníků nejdříve obecně a poté také se zaměřením na vězně v podniku Praktik Systems, s.r.o. V oblasti výběru pracovníků obecně vyhodnotila v analýze studentka tento proces jako dobře nastavený.

Dále studentka zhodnotila v kapitole 5.4 situaci při výběru a zaměstnávání vězňů ve společnosti. Tato část je však poměrně stručná a kapitole chybí nějaké zhodnocení a následné propojení s částí doporučení. Také doporučení v závěrečné kapitole jsou shrnuta poněkud nepřehledně a obecně.

Po formální stránce by bylo vhodné věnovat více pozornosti grafickému zpracování práce a prezentaci návrhů, formulacím i práci se zahraniční literaturou. Práce obsahuje také některé formální a gramatické nedostatky.

Na základě výše uvedeného hodnotím práci stupněm velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Figure

Updating...

References

Related subjects :