Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden

11  Download (0)

Full text

(1)

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda

Mandatperioden 2015 – 2018

Antagna av kommunfullmäktige 2014-08-24, § 169 Reviderade av kommunfullmäktige 2014-12-18, § 294

KS14.666

(2)
(3)

Innehåll

Förtroendevaldas ersättningar 5

1.1 Tillämpningsområde ... 5

1.2 Ersättningsformer ... 5

1.3 Ersättningarnas storlek och konstruktion ... 5

1.4 Fast arvode ... 6

1.5 Sammanträdesarvode ... 8

1.6 Konferenser, möten, kurser, medborgardialoger eller liknande ... 9

1.7 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad pensionsförmån i enlighet med kommunallagens regler... 9

1.8 Ersättning för resekostnader, traktamenten och övriga ersättningar vid resor ... 10

1.9 Ersättning för barntillsynskostnader ... 10

1.10 Särskilda arvoden ... 10

1.11 Anställda i kommunen ... 10

1.12 Övriga bestämmelser ... 11

1.13 Tolkning ... 11

1.14 Gemensamma bestämmelser Närvarolista och Enskilt uppdrag/utbildning ... 11

(4)

Bestämmelser om

Ersättning till kommunalt förtroendevalda

4

(5)

Förtroendevaldas ersättningar

1.1 Tillämpningsområde

1. Nedan angivna bestämmelser gäller för

a) Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

b) ledamöter och ersättare i nämnder, styrelse, utskott, beredningar, kommittéer, etc., som tillsatts av Kommunfullmäktige eller i förekommande fall av

Kommunstyrelsen

c) ledamöter och ersättare i revisionen.

2. Kommunstyrelsen avgör i övrigt i varje särskilt fall om ersättning enligt dessa bestämmelser ska betalas.

1.2 Ersättningsformer

Ersättning betalas i form av

- fast arvode (årsarvode) - sammanträdesarvode

- ersättning för förlorad arbetsinkomst - ersättning för förlorad semesterförmån - ersättning för förlorad pensionsförmån - resekostnadsersättning utanför kommunen - traktamente

- övriga ersättningar vid resor - särskilda arvoden

- barntillsynskostnader

1.3 Ersättningarnas storlek och konstruktion

1. Inför varje ny mandatperiod beslutar Kommunfullmäktige om ersättningarnas storlek.

2. Det fasta arvodet till Kommunstyrelsens ordförande ska per månad vara detsamma som riksdagsledamots arvode. Övriga fasta arvoden beräknas procentuellt på detta belopp enligt de procentsatser som anges i bilaga 1. Uppräkning av arvodena ska ske med automatik då arvodet höjs för en riksdagsledamot.

(6)

Bestämmelser om

Ersättning till kommunalt förtroendevalda

6

3. Sammanträdesarvodet per timme ska vara 0,33 % av riksdagsledamots

månadsarvode. Uppräkning av sammanträdesarvodet ska ske med automatik då riksdagsledamotsarvodet höjs.

4. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas för varje påbörjad halvtimme som den förtroendevalde förlorar arbetsinkomst för grund av sitt kommunala uppdrag.

Timersättningen beräknas i första hand på årsarbetstiden 1980 timmar och är 1/1980 av den förtroendevaldes årsinkomst enligt intyg från arbetsgivare.

Rapport om arbetsförtjänst ska ske genom att den förtroendevalde lämnar antingen intyg från arbetsgivaren om årsinkomst eller själv lämnar skriftlig styrkt uppgift om sjukpenninggrundande inkomst till CGI.

För egenföretagare är det svårt att beräkna det faktiska inkomstbortfallet. Det kan egentligen bara göras årsvis. Därför får det avgöras från fall till fall efter

överläggningar mellan den förtroendevalde och arvodesberedningens presidium.

Den förtroendevalde ska inkomma med en framställan där han/hon begär att nivån för ersättning för förlorad arbetsinkomst ska fastställas. Till framställan ska bifogas:

• F-skattsedel

• Inkomstdeklaration från föregående inkomstår

• En egen eller revisors beräkning av inkomsten för innevarande år

Ersättningen betalas ut från och med den dag dessa uppgifter kommit personalenheten tillhanda.

5. Till förtroendevald som förlorar semesterförmån då han/hon fullgör sitt uppdrag, betalas kontant ersättning med belopp motsvarande verifierad förlust.

Rapport om förlorad semesterförmån ska ske genom att den förtroendevalde lämnar intyg från arbetsgivaren till CGI. Av intyget ska värdet av den förlorade

semesterförmånen framgå.

6. Till förtroendevald som förlorar pensionsförmån då han/hon fullgör sitt uppdrag betalas ersättning med 4,5 % av den ersättning för förlorad arbetsinkomst som han/hon fått för motsvarande tid.

Rapport om förlorad pensionsförmån ska ske genom att den förtroendevalde lämnar intyg från arbetsgivaren till CGI om vilket pensionsavtal han/hon omfattas av på sin ordinarie arbetsplats. Av intyget ska framgå om löneavdrag medför förlust av pensionsförmån eller ej.

1.4 Fast arvode

1. Fast arvode (årsarvode) betalas till de kommunalt förtroendevalda som anges i bilaga 1 till dessa bestämmelser.

2. Angivna fasta arvoden för ordförandeposten innefattar också ersättning för alla förekommande ordförandeskap i utskott, beredningar m.m. inom respektive nämnds och styrelses verksamhetsområde. Därtill kommer sammanträdesarvode enligt

(7)

punkt 1.5 samt ersättning för förlorad arbetsinkomst, semester- och pensionsförmån enligt punkt 1.7 .

3. För samtliga fasta arvoden gäller att de utgör ersättning för följande regelmässiga arbetsuppgifter, såväl sådana som utförs per telefon som i annan ordning:

- förberedelse av sammanträde (som förberedelse av sammanträde räknas inte presidiernas beredningsmöten, utan för dessa betalas timarvode och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst)

- normala kontakter av olika slag med allmänheten samt med representanter för förtroendemannaorgan, kommunala förvaltningskontor och institutioner m.m.

- representation för nämnds eller styrelses räkning vid uppvaktning på bemärkelsedagar och dylikt

- protokollsjustering

Fast arvode inkluderar inte till någon del ersättning för förlorad arbetsinkomst, semester- eller pensionsförmåner, utan avser endast ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget.

4. Om förtroendevald som har fast arvode avgår under tjänstgöringsperioden fördelas arvodet mellan den avgående och tillträdande i förhållande till den tid var och en innehaft uppdraget.

5. Om förtroendevald med fast arvode under en längre tid än tre (3) månader på grund av sjukdom eller annan orsak ej kan fullgöra sitt uppdrag äger Kommunstyrelsens ordförande i samråd med 1:e och 2:e vice ordförande rätt att avgöra, såväl frågan om detta ska medföra minskning av årsarvodet, som om den förtroendevaldes ersättare ska tillerkännas särskild ersättning för därav föranlett arbete.

Om Kommunstyrelsens ordförande på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag träder Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande in i dennes ställe, och fattar i samråd med Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande beslut.

Om Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag träder Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande in i dennes ställe.

6. Förtroendevald i kommunen arvoderad till heltid, eller betydande del av heltid (minst 40 procent av heltid), får inte fast arvode för eventuellt uppdrag inom annan kommunal nämnd/styrelse.

7. När det gäller fasta arvoden för förtroendevalda kan dessa alltid tas upp för prövning i Beredningen för arvoden om det skulle visa sig att en förtroendevald inte fullgör sina uppgifter.

8. Fasta arvoden för enskild förtroendevald får inte sammanlagt överstiga fast arvode till Kommunstyrelsens ordförande.

9. Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad.

(8)

Bestämmelser om

Ersättning till kommunalt förtroendevalda

8 1.5 Sammanträdesarvode

1. Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angivits i punkt 1.1 , där skyldighet att föra protokoll föreligger enligt

kommunallagen, eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.

Sammanträdesarvode utbetalas vidare för

- Aktivitet där det förutsätts förberedelser inför sammankomsten

- informationsmöten, dialogmöten eller liknande i kommunala angelägenheter vilka är arrangerade av Lerums kommun

- förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen - sammankomst med kommunalt samrådsorgan

- besiktning eller inspektion

- överläggning med utomstående myndighet eller organisation

- fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag - vigselförrättning

- begravningsförrättning

- studiedagar, studiebesök, utbildning, konferens samt enskilda uppdrag som beslutats av styrelse/nämnd eller den till vilken sådant beslut delegerats - sammanträden med gemensamma planeringsöverläggningar (GPÖ) samt

presidieavstämningar (det vill säga presidierna i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och någon av de fem fasta beredningarna)

2. Sammanträdesarvode betalas ej för protokollsjustering. Däremot utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst.

3. Sammanträdesarvode betalas per påbörjad halvtimme.

För första timmen av sammanträdestiden utbetalas dubbelt arvode.

4. Flera möten i följd under samma dag betraktas som en enda sammanhängande förrättning. För första timmen utgår ett grundarvode motsvarande två (2)

sammanträdestimmar. Görs ett längre uppehåll mellan mötena, minst två (2) timmar, betraktas det som två (2) eller flera möten och dubbel ersättning erhålles för

respektive förrättning första timmen.

5. Sammanträdesarvode betalas till närvarande ersättare oavsett om denne tjänstgör i ledamots ställe eller ej. Sammanträdesarvode betalas även till förtroendevald som får fast arvode.

6. Sammanträdesarvode betalas inte för andra uppdrag än de som angivits i punkt 1.1 och under punkt 1 i detta avsnitt.

7. Till förtroendevald arvoderad till heltid, eller betydande del av heltid (minst 40 procent av heltid), i kommunen betalas sammanträdesarvode endast för

Kommunfullmäktiges sammanträden.

(9)

8. För konferenser, informationsmöten, kurser eller liknande i kommunal

angelägenhet, som inte innebär någon förberedelsetid, erhåller den förtroendevalde följande ersättning:

- halvdag 300 kronor (halvdag, upp till tre (3) timmar) - heldag 500 kronor (heldag, mer än tre (3) timmar) 9. Arvode utgår inte för tid då sammanträdet avbryts för lunch.

1.6 Konferenser, möten, kurser, medborgardialoger eller liknande

Somliga aktiviteter som genomförs är inte av den karaktär att de kräver förberedelsetid som motiverar dubbelt arvode för första timmen. Det kan exempelvis vara enskilda uppdrag, utbildningar, studiebesök och medborgardialoger.

I samband med dessa tillfällen ska blanketten Enskilt uppdrag/utbildning användas.

När Lerums kommun kallar till aktiviteter är de att betrakta som sammankomster arrangerade av kommunen. Sammanträdesersättning med krav på närvarolista gäller oavsett om aktiviteten genomförs inom kommungränsen eller ej.

1.7 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad pensionsförmån i enlighet med kommunallagens regler

1. Förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent) får ej ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån eller förlorad pensionsförmån som avses i kommunallagens regler kap 4, § 12, punkt 12 - 13.

För förtroendevald med heltidsuppdrag eller betydande del av heltid (minst 40 procent) gäller pensionsreglementet PBF, (Bestämmelser om Pension och Avgångsersättning för Förtroendevalda), antaget av Kommunfullmäktige.

2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas för det antal timmar som

arbetsinkomst förloras enligt uppgift för varje sammanträde. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas även för restiden till förrättningen.

3. Ersättning för förlorad semesterförmån betalas för verifierad förlust.

4. Ersättning för förlorad pensionsförmån betalas för tid då pensionsförmån förloras enligt uppgift för varje sammanträde. Ersättning för förlorad pensionsförmån betalas även för restid.

5. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad pensionsförmån betalas till närvarande ersättare, oavsett om denne tjänstgör i ledamots ställe eller ej.

6. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad pensionsförmån betalas enbart för de uppdrag som angivits i punkt 1.1 och punkt 1.5 nr 1 samt för protokollsjustering.

7. Anmälan om krav på ersättning för förlorad arbetsinkomst ska göras på närvarolista inom fyra (4) månader efter de sammanträden som avses.

(10)

Bestämmelser om

Ersättning till kommunalt förtroendevalda

10

8. Anmälan om ersättning ska på uppmaning kunna styrkas med utdrag ur respektive arbetsgivares lönesystem där de från ordinarie lön avdragna timmarna kan utläsas.

9. I de fall där anmälan inte kan styrkas med ett korrekt underlag, är mottagaren skyldig att återbetala ersättningen till Lerums kommun.

1.8 Ersättning för resekostnader, traktamenten och övriga ersättningar vid resor

1. Ersättning för resekostnader, traktamenten, logi och övriga kostnader i samband med förrättning och sammanträde utanför Lerums kommun betalas enligt reglerna i gällande kommunala avtal (f n BIA och TRAKT04).

2. Vad gäller val av färdsätt gäller kommunens resepolicy.

3. Till förtroendevald med funktionsnedsättning betalas ersättning för resekostnader till och från förrättning inom kommunen.

4. Senaste dag för inlämning av reseräkningar är sex (6) månader efter det att resan företagits.

1.9 Ersättning för barntillsynskostnader

Förtroendevald som vid deltagande i sammanträde haft kostnad för tillsyn av barn upp till tolv år får mot uppvisande av kvitto ersättning för detta med maximalt 250 kronor per sammanträde.

Förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent) i kommunen

Förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent) får ersättning för barntillsynskostnader endast i samband med sammanträden som inte är att hänföra till uppdraget på heltid.

1.10 Särskilda arvoden

Förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Här ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

1.11 Anställda i kommunen

Förtroendevald som är anställd i Lerums kommun och som i egenskap av kommunalt förtroendevald deltar i sammanträde på sin ordinarie arbetstid, ska begära tjänstledighet från sin tjänst.

(11)

1.12 Övriga bestämmelser

För kommunal förtroendevald gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda (TFA-försäkring). Försäkringen ersätter vid olycksfall eller

arbetssjukdom som uppkommer i samband med den förtroendevaldes verksamhet för kommunen samt för färdolycksfall, d.v.s. skador som inträffar vid färd till eller från sådan verksamhet.

1.13 Tolkning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av Kommunstyrelsen, som har rätt att delegera sin beslutanderätt.

1.14 Gemensamma bestämmelser

Närvarolista och Enskilt uppdrag/utbildning

1. Sammanträdesarvode utbetalas till förtroendevalda som enligt närvarolista varit närvarande vid ett sammanträde (se punkt 1.5).

2. Alla ersättningsanspråk ska vara attesterade.

Attest ska ske enligt följande:

a) Närvarolista attesteras av den politiska instansens ordförande b) Övriga ersättningsanspråk attesteras av nämndens/beredningens

ordförande

c) Kommunstyrelsens ordförandes och beredningarnas ordförandes övriga ersättningsanspråk attesteras av Kommunfullmäktiges ordförande d) Övriga ersättningsanspråk för ordförandena i myndighetsnämnderna och

kommunstyrelsens utskott attesteras av Kommunstyrelsens ordförande

3. Krav för att få ut ersättning

Närvarolista respektive övriga ersättningskrav ska attesteras enligt ovan och vara inlämnade CGI snarast möjligt dock senast fyra (4) månader efter det att mötet ägt rum.

_____

Figure

Updating...

References

Related subjects :
Outline : Fast arvode