Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Full text

(1)

2012-11-02

Handlingsplan

för att motverka

diskriminering och

kränkande behandling

(2)

Likabehandlingsplan

Förskolor och skolor i Laholms kommun har ett krav enligt lag om att upprätta en likabehandlingsplan. Kravet står att finna i ”lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever”. Likabehandlingsplanen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall följas upp och ses över varje år.

Nedan följer en sammanställning som i grova drag ger en bild av hur arbetet med likabehandlingsplanen skall ske i Laholms kommun.

• Barn och elever skall vara delaktiga i arbetet med

likabehandlingsplanen. Även föräldrar bör göras delaktiga i arbetet.

• Planen skall tas fram utifrån en kartläggning av vilka behov som finns och vilka insatser som behövs på just denna förskola/skola.

• Det skall tydligt framgå att alla former av kränkande behandling omfattas av likabehandlingsplanen.

• Planen skall vara detaljerad, konkret och innehålla tydliga rutiner för vilka åtgärder som skall användas i olika typer av situationer samt hur de skall följas upp. Planen skall också innehålla tydliga rutiner för hur eventuella kränkande behandlingar skall dokumenteras.

• Av planen skall tydligt framgå hur ansvarsfördelningen ser ut mellan rektor samt övrig personal.

• Planen skall implementeras i den dagliga verksamheten så att den är ett levande dokument som är väl känt för både barn, elever, personal och föräldrar.

• I planen skall det tydligt anges hur den årligen skall följas upp och utvärderas.

När det gäller tillsyn om lagens efterlevnad skall Barn- och elevombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen,

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och

Handikappsombudsmannen inom sina respektive ansvarsområden se till att lagen följs. De har också rätt att föra talan för ett enskilt barn eller en enskild elev i skadeståndsmål.

(3)

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Uppdrag

Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Det är förbjudet för kommunen eller personalen att diskriminera ett barn eller en elev. Kommunen eller personalen får inte heller utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling och ska förebygga och förhindra att barnen eller eleverna utsätter varandra för trakasserier eller kränkningar.

Om ett barn/en elev diskrimineras eller utsätts för kränkande behandling, måste kommunen utreda omständigheterna kring detta och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas. Skyldigheten om att utreda huruvida barn/elev har utsatts för diskriminering eller kränkande behandling, träder in så snart någon i verksamheten fått kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för detta.

Om kommunen eller personalen bryter mot förbuden mot diskriminering och kränkande behandling eller inte uppfyller skyldigheterna att utreda och vidta åtgärder, kan kommunen bli skyldig att betala diskrimineringsersättning eller skadestånd till den som kränkts av

överträdelsen.

Definitioner

Diskriminering

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I skolan är det kommunen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Kränkande behandling

Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang.

o Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.

o Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck.

o Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.

o En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

(4)

Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna. Kränkningarna kan vara Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar),

o Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög),

o Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning),

o Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, Internet, e-post, sms och mms).

Den individuella upplevelsen ska alltid tas på allvar och vara en utgångspunkt vid bedömning av kränkande behandling.

Ansvarsfördelning

Rektor och förskolechef

o Rektorn/förskolechefen ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt aktivt främja barn och elevers lika rättigheter.

o Rektorn/förskolechefen ansvarar för att tillsammans med personal, elever och

vårdnadshavare upprätta, genomföra, följa upp samt årligen utvärdera förskolans/skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

o Rektorn/förskolechefen ansvarar för att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och se till att åtgärder vidtas i syfte att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling och trakasserier.

o Rektorn/förskolechefen ansvarar för att en anmälan om kränkande behandling eller trakasserier rapporteras till barn- och ungdomsnämnden. Personal på förskolan/skolan o Personal på förskolan/skolan ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering och

kränkande behandling samt aktivt främja barn och elevers lika rättighet.

o Om personal på förskolan/skolan får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, ska detta anmälas till rektorn/förskolechefen.

Barn- och ungdomsnämnden

o Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att följa upp och utvärdera samtliga enheters arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling och trakasserier.

o Barn- och ungdomsnämnden ska årligen göra en sammanställning över de anmälningar om kränkande behandling och trakasserier som rapporterats till nämnden.

(5)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

1. Främjande arbete

1.1 Skolans långsiktiga mål

1.1.1 Hur skolan ska arbeta med de långsiktiga målen

2. Förebyggande arbete 2.1 Kartläggning av nuläget 2.1.1 Analys av kartläggningen

2.2 Redovisning av de åtgärder som var planerade från föregående års plan

2.3 Mål för verksamheten (mot bakgrund av kartläggning och analys)

2.3.1 Konkreta åtgärder som ska genomföras under året 2.3.2 Vem ansvarar för respektive åtgärd?

2.5. Hur ska utvärderingen ske och när?

(6)

2.6 Beskrivning av hur barn/elever har varit delaktiga i arbetet med planen

2.7 Information till personal, elever och vårdnadshavare

3. Rutiner vid kränkning och trakasserier

3.1 Hur kan kränkningar och trakasserier upptäckas

3.2 När verksamheten får kännedom om kränkning eller trakasseri

3.2.1 Vilka aktiva åtgärder ska vidtas?

3.2.2 Vem kontaktas?

3.3 Uppföljande åtgärder

3.4 Dokumentation

3.5 Utvärdering och erfarenheter för framtiden

(7)

1. Främjande arbete

De olika delarna av arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan beskrivas på följande sätt.

Främjande arbete

- syftar förstärka respekten för allas lika värde,

- omfattar alla

diskrimineringsgrunderna, - riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning samt

- är en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Exempel

- Att ge pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme.

- Att belysa rasismens idéhistoria.

- Att i förskolan använda böcker som belyser olika typer av familjebildningar eller olika minoriteter.

Förebyggande arbete - syftar till att avvärja risker för diskriminering,

trakasserier eller kränkande behandling,

- omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer.

Exempel

- Att ha rastvakter som har uppsikt över platser som eleverna upplever som otrygga.

- Att genomföra

värderingsövningar utifrån identifierade behov.

Åtgärdande arbete - kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling,

- ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn eller en elev känner sig diskriminerad,

trakasserad eller kränkt, - innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och

utvärderas för att förhindra att kränkningarna

upprepas.

Exempel

- Utifrån den aktuella situationen föra samtal på individ- och gruppnivå.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och

kränkande behandling ska tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda) återspeglas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

(8)

1.1 Skolans långsiktiga mål Skolans långsiktiga mål

• Nollvision när det gäller diskriminering och kränkande behandling.

• Oavsätt funktionsnedsättning göra eleverna delaktiga i planen mot kränkande behandling och ordningsreglernas innebörd.

• Alla elever på skolan ska känna trygga.

1.1.1 Hur skolan ska arbeta med de långsiktiga målen Hur skolan arbetar med de långsiktiga målen

Vi arbetar inom Specialenheten nära eleverna för att ha möjlighet att upptäcka kränkande behandling. Det innebär att vi upptäcker situationer, platser direkt där det finns möjlighet att kränka och där någon elev kan känna sig kränkt.

Vid tillfällen när någon elev har blivit kränkt diskuteras varje tillfälle i arbetslaget eller på skolan där all personal är involverad.

På höstlovet varje år träffas likabehandlingsgruppen som går igenom planen mot kränkande behandling och reviderar den.

Vid skolstart varje år ska det skickas hem en kort sammanställning av hur arbetet mot kränkande behandling ska ske i kommunen.

Vid specifika situationer har vi en handlingsplan som är tydlig att följa och som all

personal ska ha kännedom om.

(9)

2. Förebyggande arbete

Förebyggande arbete

För att förebygga kränkande behandling på skolan arbetar vi så att alla elever har individanpassad undervisning/skoldag. Många av våra elever har inte förmågan att se när de utsätter någon annan för kränkande behandling, därför är det upp till pedagogerna att upptäcka innan och förbereda verksamheten så att det inte inträffar kränkande behandling.

2.1 Kartläggning och analys av nuläget

2.1.1 Analys av kartläggningen

Likabehandlingsgruppen inom Specialenheten är ingen grupp som kallas in när något händer. Utan arbetet sker i varje arbetslag eller på hela skolan vid specifika skeenden. Vi arbetar inte där det är en grupp som kommer ut vid akuta fall. All personal är inblandad i arbetet med alla elever.

Under året har vi vid några tillfällen behövt diskutera med några elever hur man är

mot varandra.

(10)

SWOT-analys i förebyggande arbete, i mobbningssituationer eller som individuell handlingsplan.

Kategori Identifikation Åtgärder/Ansvarig pedagog

HOT -KÖN-

-ETNISK TILLHÖRIGHET- -RELIGION ELLER ANNAN -TROSUPPFATTNING -FUNKTIONSHINDER -SEXUELL LÄGGNING -KÖNSÖVERSKRIDANDE - IDENTITET ELLER UTTRYCK -ÅLDER-

-KRÄNKANDE BEHANDLING- Grovt språk.

Sparkar.

Knuffar och slag.

Språklig kränkning.

Sexuellt uppträdande och ofredande

Centralhallen och toalett (Lagaholm)

Gruppaktiviteter Sociala aktiviteter Rastrum

Korridor

Ute- och inneraster Omklädningsrum till bad och idrott

Noggrann planering Tillrättavisning av elever Anpassa arbetsmiljön

”Sära” på elever Punktmarkering

All personal är ansvarig

MÖJLIGHETER SET

Skapa vi-känsla och trygghet Sociala berättelser

Tydliga regler

Hitta kommunikationsvägar Individanpassad verksamhet Klassregler

Elevhälsoteam

All personal är ansvarig Klassreglerna ska vara levande

Göra roliga saker tillsammans (lekar, utflykter, samarbetsövningar) Kommunikation genom tecken, bilder, tal och skrift Utnyttjande av

elevhälsoteam STYRKOR

Medveten personal

Funktionsnedsättningsmedvetenhet Tolka eleverna

Tydliga regler

Strukturerad verksamhet/miljö Bra samarbete med

vårdnadshavare

Engagerad och konsekvent personal

Fungerande kommunikationssätt Alltid vara ”steget före”

All personal är ansvarig

(11)

Tryggt arbetslag

Gemensamt synsätt och metod Gemensam planeringstid Reda ut konflikter direkt Stor vuxen täthet

Handledning Fortbildning Samarbete

Konsekvent personal

SVAGHETER

Inom- och utomhusmiljö Stor sjukfrånvaro

Trångboddhet

Elever som har svårt för att känna empati

Elever på för olika nivåer i samma grupp

All personal är ansvarig

(12)

2.2 Redovisning av åtgärder som var planerade från föregående års plan

2.3 Mål för verksamheten (mot bakgrund av kartläggning och analys)

2.3.1 Konkreta åtgärder som ska genomföras under året

• Fortsätta arbeta med normer och värden som sker idag, där vi är nära eleverna och kan stötta dem i det dagliga arbetet.

• Ge möjlighet till eleverna att umgås i olika konstellationer.

2.3.2 Vem ansvarar för respektive åtgärd

Vid alla tillfällen där det sker kränkande behandling inom Specialenheten har all personal ett ansvar att ingripa.

Handlingsplan vid kränkande behandling 1. Pedagog går emellan eller säger till.

2. Vid behov påkallar pedagog annan pedagog.

3. Försöker övergå till annan aktivitet.

4. Fyll i blankett ”dokumentation av kränkande behandling och trakasserier”

blanketten ska skickas till rektor.

5. Diskuterar vi i arbetslaget vad som hände, vad som kan förändras, hur vi går vidare, kontakt med föräldrar, elevhälsoteamet.

6. Vårdnadshavare kontaktas.

7. Diskuterar på skolan på samma sätt som punkt 4.

Rektor informeras vid alla tillfällena.

(13)

2.5 Hur ska utvärdering ske och när

Utvärderingen inom Specialenheten sker vid varje tillfälle. För våra elevers säkerhet kan vi inte vänta tills en speciell tidpunkt. Vi tittar på elevernas rastrum, korridor och andra utrymmen som kan vara platser för kränkningar.

Det är alla pedagogers ansvar att vara med i utvärderingen när det sker kränkningar.

Enkät om hur elever trivs på skolan skickas ut en gång om året.

2.6 Beskrivning av hur barn/elever har varit delaktiga i arbetet med planen

Elevers delaktighet av likabehandlingsplanen

Vid skolstart varje år går vi igenom syftet med likabehandlingsplanen och ordningsregler med eleverna.

Varje år skickas även ordningsregler och sammanfattning av likabehandlingsplanen hem till vårdnadshavare.

2.7 Information till personal, elever och vårdnadshavare

Representant på varje skola informerar annan personal om verksamhetens skyldighet i arbetet med plan mot kränkande behandling och trakasserier.

All personal bär sedan ansvaret att informationen kommer till eleverna och deras

vårdnadshavare.

(14)

3. Rutiner vid kränkning och trakasserier

3.1 Hur kan kränkningar och trakasserier upptäckas

Specialenheten är en verksamhet med hög personaltäthet. Våra elever är aldrig eller mycket sällan ensamma, vilket innebär att det är oftast personalen som upptäcker eventuella kränkningar. Våra elever har någon form av

funktionsnedsättning och har oftast inga problem med att komma till personalen och berätta när det händer något som de upplever negativt. Vår målsättning är att varje elev ska vara så trygg att när det sker en kränkning ska de komma till någon personal direkt.

3.2 När verksamheten får kännedom om kränkning eller trakasseri.

Se handlingsplan 2.3.2

3.3 Uppföljande åtgärder

Vid grova händelser har vi en diskussion med de berörda vårdnadshavarna. Vi diskuterar hur vi ska gå vidare och vilka åtgärder som krävs.

3.4 Dokumentation

Dokumentation kan innebära: minnesanteckningar, tillbudsrapport etc.

I likabehandlingsplanen finns en dokumentationsmall som kan användas vid fall av

allvarlig art.

(15)

3.5 Utvärdering och erfarenhet för framtiden

Arbetet med normer och värden fortsätter vi i det dagliga arbetet med eleverna.

Våra elever har ingen vinning i att det förs punkt insatser där vi diskuterar de eventuella frågorna vid specifika tillfällen. Eleverna inom Specialenheten mår bäst av och känner sig mest trygga om vi arbetar med de här frågorna hela tiden.

Dessutom har vi som personal en stor möjlighet att ta upp situationer som vi

upptäcker svåra med vår handledare.

(16)

Ordningsregler läsåret 2012-2013 specialenheten

Skolan ska skapa en trygg och stimulerande miljö, en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå.

Därför har ordningsregler formulerats i en strävan att åstadkomma en sådan miljö. Reglerna är gemensamma för alla elever i skolan och har tagits fram och följs upp under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna

Skolan har nolltolerans mot hot, våld och trakasserier. Vid brott mot detta aktualiseras skolans handlingsplan.

F-6

Vi använder vårda språk, är rädda om varandra och vår skola.

På vår skola har vi arbetsro.

Vi får ta ansvar om vi slår sönder eller förstör på skolan.

Värdefulla föremål och leksaker lämnar vi hemma.

Vi har godisförbud på skolan.

Läraren bestämmer om vi får vara inne på rasterna och var vi får vara.

7-9

• Mobiltelefoner ska ligga i elevskåpen under lektionstid.

• Mössor, kepsar och ytterkläder tar vi av under lektionstid. Ytterkläder ska hängas i elevskåpen. Gäller även i matsalen.

• Godis äter vi endast på rasterna.

• Rökning och snusning är förbjudet, vid överträdelse meddelas målsman.

Lagahöjdsskolan

• Vi följer våra scheman.

• Mobiltelefoner får ha vi påslagna på rasterna och om som hjälpmedel på lektioner.

• Godis äter vi endast på rasterna.

(17)

Dokumentation av kränkande behandling och trakasserier

Händelsen

Förskola/skola Plats Datum

Inblandade personer Personnummer

Beskrivning av händelsen

De inblandade barnen/elevernas upplevelse av händelsen

Tänkbara orsaker och behov

Vad kan det ha funnits för bakomliggande orsaker till händelsen

Dra slutsatser av er samlade dokumentation, försök hitta samband och gör jämförelse mellan vad barnen/eleverna upplever och vad ni upplever.

(18)

Åtgärder

Vidtagna åtgärder Ansvarig

Vilka har tagit del av dokumentationen som upprättats

Rektorns/förskolechefens underskrift Datum

Uppföljning (med uppföljning avses här kontroll av att beslutade åtgärder är vidtagna) Datum då uppföljning har skett Ansvarig

Vid uppföljningen framkom följande

Utvärdering (med utvärdering avses en bedömning om åtgärder har varit lämpliga) Datum då utvärdering har skett Ansvarig

De berörda barnens/elevernas tankar

Vårdnadshavares tankar

Skolans tankar

Sammanfattning

Handling i original ska förvaras i elevens elevakt på skolan alternativt i arkivskåp på förskolan.

En kopia ska skickas till kanslienheten för rapportering till barn- och ungdomsnämnden.

(19)

Lagtext gällande kommunens och personalens skyldigheter om förbud mot diskriminering och kränkande behandling

Skollagen 1 kap

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Skollagen 6 kap

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

7 § Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i

diskrimineringslagen (2008:567).

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser.

Diskrimineringslag

1 kap 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

(20)

2 kap 5 § Den som bedriver verksamheter som avses i skollagen får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.

2 kap 7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är

utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

3 kap 14 § En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen, utbildning enligt högskolelagen eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

3 kap 15 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier.

3 kap 16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

FN:s barnkonvention

Du har rätt att bli respekterad för den du är, rätt att bli likabehandlad och skyddas mot alla former av våld och övergrepp.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :