• No results found

Villahemförsäkring. Förköpsinformation Utökat betalskydd. Vem försäkringen gäller för? Omfattning. Var gäller försäkringen? När gäller försäkringen?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Villahemförsäkring. Förköpsinformation Utökat betalskydd. Vem försäkringen gäller för? Omfattning. Var gäller försäkringen? När gäller försäkringen?"

Copied!
10
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Det här dokumentet är en sammanfattning av vad våra villaförsäkringar omfattar samt information om viktiga begränsningar och säkerhetsföreskrifter. Denna informa- tion ska enligt lag lämnas till konsument innan köp och vi uppmanar dig att läsa och spara detta dokument. Skador regleras alltid enligt de fullständiga villkoren som finns publicerade på vår hemsida vardia.se.

Omfattning

Denna förköpsinformation gäller för både

villahemförsäkring och för dig som endast försäkrat själva villabyggnaden (detta framgår av ditt försäkringsbrev, Har du villahemförsäkring så står det ”Egendomsskydd lösöre” under ”Omfattning” på ditt försäkringsbrev. I respektive stycke anges vilka moment som gäller för villabyggnadsförsäkring. Du har även möjlighet att teckna till olika tilläggsförsäkringar för just dina behov.

Grundskydd

Översikt Villahem-

försäkring Stor Villahem- försäkring

Egendomsskydd/Lösöre

P P

Byggnad och tomt

P P

Nyvärde hemelektronik

P

Resa

P P

Rättsskydd

P P

Ansvarsskydd

P P

Överfallsskydd

P P

Betalskydd

P P

Tilläggsförsäkringar

Allrisk lösöre

P

Allrisk villa

P

Allrisk resa

P

Kris

P

Avbeställningsskydd

P

Identitetsskydd

P

Självriskeliminering

P

Småbåt Fritidsolycksfall

Grundskydd

Översikt Villahem-

försäkring Stor Villahem- försäkring Utökat betalskydd

I tabellen ovan ser du vad som redan ingår i våra olika försä- kringsupplägg. Vill du ha utökat skydd kan du komplettera med våra tilläggsförsäkringar. Under rubrikerna Vad försäkrin- gen gäller för och Viktiga begränsningar och föreskrifter ser du vad som ersätts och inte. Vill du veta exakt vad försäkrin- gen gäller för kan du läsa det fullständiga villkoret.

Vem försäkringen gäller för?

Villahemförsäkringen gäller alltid för dig som är

försäkringstagare. Om två eller fler personer är angivna som

”antal försäkrade” i försäkringsbrevet gäller försäkringen också för dem, förutsatt att de är:

• Maka, make, sambo eller barn till dig och

• Folkbokförda och bosatta på den försäkrade adressen Om du har barn under 18 år som inte är folkbokförda och bosatta på adressen gäller försäkringen under den tid de vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller inom Norden och vid resa i hela världen under resans första 45 dagar. Om du flyttar till en annan ordinarie bostad i Sverige under din försäkringsperiod gäller din försäkring för både din gamla och din nya bostad i upp till 60 dagar från tillträdesdatum enligt hyreskontrakt eller motsvarande.

När gäller försäkringen?

Din försäkring gäller under den försäkringsperiod som är angiven på ditt försäkringsbrev (vanligtvis ett år) och förnyas genom att du betalar in premien för den nya perioden vid denna periods slut.

Vad som är försäkrat?

Villabyggnadsförsäkring

• Försäkringen gäller för de på försäkringsbrevet angivna byggnaderna samt för trädgården och tillbehör till byggnaden såsom ledningar och installationer.

Dessutom ingår sådant som finns på tomten och i anslutning till huset, t.ex. carport, staket, flaggstång och liknande.

Hemförsäkring

• Försäkringen gäller för kontanter och värdehandlingar, samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som en- dast är avsett att användas för ditt eget privata bruk. Du får ersättning för egendom som du äger och använder i förvärvsverksamhet, förutsatt att denna inte omfattas av

Villaförsäkring

Förköpsinformation

(2)

annan försäkring.

Högsta ersättningsbelopp

För skador på byggnaden gäller försäkringen med fullvärde, vilket innebär att du kan få ersättning med vad det kostar att återställa byggnaden. Dock görs avdrag med hänsyn till ålder och skick för vissa delar av fastigheten. Om du har villahemförsäkring är din lösegendom försäkrad till det belopp som är angivet på ditt försäkringsbrev. Vissa typer av egendom har lägre maximalt ersättningsbelopp än detta oavsett var skadan sker. Detta gäller även för vissa skadetyper så som resa och rättsskydd. Dessa återges i listan på denna sida.

Egendom Maxersättning

Egendom utanför bostaden 80 000 kr Medförd eller

förvarad stöldbegärlig egendom

50 000 kr

Kontanter 5 000 kr

Smycken, fick- och

armbandsur, föremål helt eller delvis av ädla metaller, äkta pärlor och ädelstenar

250 000 kr, max 50 000 kr för ett enskilt objekt. Full ersättning kräver originalkvitto/certifikat, eller svenskt värderingsintyg (dokumenten ska ha utfärdats före skadan).

Persondator med tillbehör 25 000 kr

HIFI-utrustning 50 000 kr

Cykel (per cykel inkl. tillbehör) 20 000 kr Barnvagn (per barnvagn inkl.

tillbehör) 15 000 kr

Matvaror i kyl och frys 2 500 kr Tvätt i stuga och maskin 5 000 kr Roddbåt, kanot och

segelbräda 10 000 kr

Värdehandlingar, manuskript

och ritningar 15 000 kr

Mynt-, sedel- och

frimärkssamling 15 000 kr

Hyrd eller lånad egendom 15 000 kr Lösöre som används i

förvärvsverksamhet 5 000 kr

Egendom Maxersättning

Av- eller omonterade fordonsdelar om de inte kan försäkras på annat sätt.

5 000 kr

Motordrivet trädgårdsredskap 25 000 kr

Skada på djur 5 000 kr

Sportutrustning (ej cykel) 25 000 kr Garage, brygga eller uthus

som du äger på annans mark 20 000 kr

Trädgårdsmöbler 25 000 kr

Tomtmark Dubbla taxeringsvärdet, dock

högst 200 000 kr

Resa Maxersättning

Akut tandvård 5 000 kr per försäkrad Outnyttjad resekostnad 10 000 kr per försäkrad Försenat bagage 2 000 kr per försäkrad Resestartsskydd 10 000 kr per försäkrad Naturkatastrof, krig och

terrorhandling 10 000 kr per försäkrad

Övriga moment Maxersättning

Rättsskydd 250 000 kr

Ansvar 5 000 000 kr per försäkringsår

(3)

Vad gäller försäkringen för?

Grundskydd

Lösöre och egendomsskydd

Om du blir bestulen eller råkar ut för en skada på din egendom får du ersättning för din ekonomiska förlust. Vid värderingen tar vi hänsyn till vad egendomen kan ha förlorat i värde genom ålder, slitage m.m. Det innebär kortfattat att äldre föremål ersätts med vad motsvarande begagnade föremål kostar. Om du har villahemförsäkring ersätts även skador på din lösegendom. Om du blir bestulen eller råkar ut för en skada på din egendom får du ersättning för din ekonomiska förlust. Vid värderingen tar vi hänsyn till vad egendomen kan ha förlorat i värde genom ålder, slitage m.m. Det innebär kortfattat att äldre föremål ersätts med vad motsvarande begagnade föremål kostar. Om du har villahemförsäkring ersätts även skador på din lösegendom.

Försäkringen ersätter:

• Stöld och skadegörelse inne i bostaden eller ur låst vinds- eller källarförråd.

• Stöld utanför bostaden, t.ex. på gymmet eller när du är på resa (endast villahem).

• Skada genom läckage, översvämning och liknande.

• Skada genom brand, explosion och nedsotning.

• Skada på egendom genom trafikolycka.

• Skada på egendom genom naturskador eller som skadas av vilda djur.

• Skada på glasrutor.

• Skada på hushållsmaskiner och installationer.

• Mat och andra livsmedel som skadas om kyl eller frys går sönder (endast villahem).

• Skada på tvätt i tvättmaskin eller stöld av tvätt ur tvättstuga. (endast villahem).

• Merkostnader som du drabbas av vid skada, t.ex. ersättningsbostad vid sanering eller magasineringskostnader (endast villahem).

Anticimex Skadedjursförsäkring

För försäkringen svarar Anticimex Försäkringar. Försäkrin- gen förmedlas mellan Anticimex och försäkringstagaren av Gjensidige Försäkring.

Skadedjurförsäkringen har följande innehåll (omfattning):

• Sanering av skadedjur i försäkrad bostad.

• Sanering av lösöre i försäkrad bostad

• Sanering och reparationskostnad för skada på byggnad orsakad av träskadeinsekter.

• Sanering och reparation av skada på byggnad som orsakats av ett sent upptäckt dödsfall.

• Sanering och reparation av skada orsakad av Äkta hussvamp.

Väsentliga begränsningar (undantag) Sanering av skadedjur:

• Ersättning för byggnadstekniska åtgärder t.ex. frilägg- ning och återställande för åtkomst vid sanering.

• Sanering av kläder och livsmedel

• Sanering av lösöre som används i yrkesmässig verksam- het

Skada orsakad av träskadeinsekter:

• Försäkringen börjar gälla vid godkänd besiktning eller senast 6 månader efter begynnelsedagen, såvida Anti- cimex inte dessförinnan nekat eller meddelat undantag från försäkringen. När försäkringen börjar gälla inträder Anticimex ansvar från begynnelsedagen.

• Angrepp på rötskadat virke.

• Lösöre.

• Estetiska eller andra skador som inte påverkar nyttjandet av byggnaden eller byggnadsdels funktion.

• Skada på byggnad som är eller har varit ekonomibygg- nad eller uthus vid lantgård

• Ersättningen är maximerad till 4 000 000 kr, dock läm- nas inte ersättning över byggnadens marknadsvärde Skada genom sent upptäckt dödsfall:

• Skada på lösöre.

• Kostnader för bortforsling av den avlidne.

• Ersättningen är maximerad till 4 000 000 kr, dock läm- nas inte ersättning över byggnadens marknadsvärde Skada orsakad av äkta hussvamp:

• Försäkringen börjar gälla vid godkänd besiktning eller senast 6 månader efter begynnelsedagen, såvida Anti- cimex inte dessförinnan nekat eller meddelat undantag från försäkringen. När försäkringen börjar gälla inträder Anticimex ansvar från begynnelsedagen.

• Skada på lösöre.

• Angrepp på byggnadsdelar utomhus, till exempel balkonger, utomhustrappor, terasser och uterum.

• Skada eller del av skada som uppkommit innan försäk- ringen började gälla eller efter försäkringen upphört.

• Angrepp på grund av vatten- eller fuktskador som är ersättningsbara enligt villaförsäkringen.

• Lösöre.

• Estetiska eller andra skador som inte påverkar nyttjandet av byggnaden eller byggnadsdels funktion.

• Ersättningen är maximerad till 1 500 000 kr, dock lämnas inte ersättning över byggnadens marknadsvärde

• Självrisk utgår med 10 000 kr per skada

Inför och vid besiktning ska kunden efterfölja eventuella in- struktioner som meddelas av Anticimex. Vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift i kan ersättning från försäkringen sät- tas ned enligt vad som anges i försäkringsavtalslagen. Om försäkringstagaren inte låter Anticimex utföra inspektion och/eller försanering som Anticimex anser vara nödvändig träder momentet Sanering av skadedjur, Skada orsakad av träskadeinsekter och/eller Skada orsakad av Äkta hussvamp inte i kraft och försäkringsmomenten förfaller.

Om inte annat avtalats så förnyas försäkringen i samband med förnyelsen av din villaförsäkring.

Samtliga villkor för din försäkring – dess omfattning, begränsningar, ersättningsnivåer med mera - hittar du i försäkringsvillkoren.

(4)

Försäkringsgivare

Anticimex Försäkringar AB Box 47025, 100 74 Stockholm, Organisationsnummer: 502000-8958 Styrelsens säte: Stockholm

Personuppgifter

Anticimex Försäkringar AB (”Anticimex”) svarar för en del av ditt försäkringsskydd och är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för det försäkringsskyddet. Anticimex behandlar dina per- sonuppgifter för att kunna teckna, fullgöra och administrera försäkringsavtalet, som förmedlats av ditt försäkringsbolag, med dig, bedöma risker, fullgöra rättsliga skyldigheter, fram- ställa rättsliga anspråk och för att kunna uppfylla de krav som ställs på Anticimex verksamhet. Efter en intresseavväg- ning kan Anticimex även behandla dina personuppgifter för att kunna skicka ut marknadsföring, sammanställa mar- knads- och kundanalyser samt statistik.

Anticimex erhåller dina personuppgifter från ditt försä- kringsbolag. Dessa uppgifter utgörs av kontaktuppgifter, personnummer, fastighetsinformation samt information om vilket försäkringsavtal som tecknats hos dem. Dina per- sonuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Anticimex-gruppen samt till myndigheter.

Du har rätt att efter en skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter Anticimex har om dig.

Du har också rätt att begära att Anticimex rättar felaktiga personuppgifter och raderar personuppgifter. Märk ansökan med ”Dataskydd” och skicka den till Anticimex Försäkringar AB, Box 470 25, 100 74 Stockholm eller sweden.privacy@

anticimex.se. Om du har synpunkter på Anticimex per- sonuppgiftsbehandling kan du kontakta Anticimex eller inge klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndighe- ten. Mer utförlig information om Anticimex personuppgifts- behandling hittar du på www.anticimex.se/personuppgifter.

Nyvärde hemelektronik

Har du Stor Villahemförsäkring så omfattas du av Nyvärde hemelektronik. Försäkringen gäller för händelser som omfattas av Egendomsskyddet eller Allrisk lösöre. Du får ersättning med vad det kostar att köpa nytt motsvarande föremål i den allmänna handeln.

Försäkringen ersätter skada på dator och datorutrustning samt elektronikutrustning (hushållsmaskin och apparat för ljud- och bildåtergivning) som inte har uppnått tre (3) års ålder.

ResaReseskyddet gäller för dig med Stor Villahem- eller Villahemförsäkring när du avser att övernatta utanför bostadsorten. Skyddet gäller i Norden samt under de första 45 dagarna på resa utanför Norden. Försäkringen måste vara gällande då resan inleds och när skada inträffar.

Försäkringen ersätter bl.a.:

• Kostnader för sjukvård, medicin och resor om du drabbas av ett olycksfall eller akut sjukdom.

• Merkostnader vid hemresa till följd av akut sjukdom eller olycksfall.

• Tandvård vid akuta tandbesvär.

• Ersättning för den del av resan du inte kunnat nyttja på grund av skada.

• Restartsskydd, ersättning om du blir försenad vid utresan på grund av t.ex. en trafikolycka.

• Merkostnader för hemresa till Sverige om du måste avbryta din resa i förtid på grund av t.ex. krigsutbrott eller naturkatastrof eller om något allvarligt hänt hemma.

Egendomsskydd/Lösöre gäller upp till beloppet för Egendom medförd eller förvarad utanför den försäkrade fastigheten som du har med dig på resan. Även Överfall, Ansvar och Rättsskydd gäller under resan.

Rättsskydd

Om du hamnar i tvist egenskap av privatperson eller som husägare ersätter försäkringen i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader. I det fall du har villabyggnadsförsäkringen gäller försäkringen endast för tvister som har samband med ditt husägande. Om du förlorar tvisten betalas även motpartens kostnader.

Försäkringen omfattar bl.a. följande:

• Tvist som gäller ett skadestånd som prövas inom ramarna för ett brottsmål där du själv är målsägande.

• Tvist som kan prövas som tvistemål av tingsrätt och som efter prövning i tingsrätt kan prövas av hovrätt och Högsta domstolen.

Med tvist avses att ett framställt krav helt eller delvis avvisats.

För Rättsskyddet är självrisken 20 % av kostnaderna, dock lägst den valda grundsjälvrisken vid den tid då tvisten uppkom.

Högsta ersättningsbelopp är 250 000 kr per tvist, varav 30 000 kr för bevisning.

Ansvar

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi förhandlar även för din räkning och ersätter eventuella rättegångs- och skadeståndskostnader upp till 5 000 000 kr per försäkringsår och skada.

Om du har villabyggnadsförsäkring gäller ansvarsmoment endast dig i egenskap av ägare till den försäkrade fastigheten.

Överfall

Överfallsskyddet gäller för dig med Villahemförsäkring eller Stor Villahemförsäkring och ersätter personskada upp till 1 000 000 kr om du utsätts för uppsåtligt fysiskt våld.

Ersättning från Överfallsskyddet lämnas i form av ett fast ersättningsbelopp enligt nedanstående:

• Misshandel som inte är ringa och som är utförd av en gärningsman; 6 000 kr.

• Misshandel utförd av flera gärningsmän eller en

(5)

gärningsman med vapen; 10 000 kr.

• Grov misshandel

- om gärningen inte medfört sjukskrivning; 10 000 kr.

- om gärningen medfört akut sjukskrivning i högst en vecka; 15 000 kr.

- om gärningen medfört akut sjukskrivning under längre tid än en vecka; 30 000 kr.

• Sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap 6 § 1 st och sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap 5 §; 30 000 kr.

• Sexuellt tvång enligt 6 kap 2 § 1 st; 50 000 kr.

• Grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap 6 § 2st;

60 000 kr.

• Grov misshandel som medfört livshotande kroppsskada;

70 000 kr.

• Mord- eller dråpförsök

- om gärningen inte medfört livshotande kroppsskada; 70 000 kr.

- om gärningen medfört livshotande kroppsskada; 120 000 kr.

• Våldtäkt, grovt sexuellt tvång enligt 6 kap 1 § 1-3 st, 2 § 3 st; 90 000 kr.

• Grov våldtäkt enligt 6 kap 1 § 4 st; 110 000 kr.

• Våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn enligt 6 kap 4

§ 1-2 st, 4 § 3 st; 150 000 kr

Utöver den fasta ersättningen ovan kan du få ersättning för medicinsk invaliditet, tandskada och dödsfallsersättning.

Betalskydd

Din försäkring innehåller automatiskt Betalskydd avseende försäkringens premie om du vid försäkringens tecknande eller senaste förnyelse uppfyller nedanstående krav:

• Du är över 18 år och under 65 år.

• Du är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans.

• Du har en tillsvidareanställning sedan minst sex (6) månader innan anslutning till försäkringen eller är företagare enligt ovan, vardera om minst 17 timmar i veckan.

• Du är fullt arbetsför.

I händelse av arbetsoförmåga, arbetslöshet, sjukhusvistelse eller dödsfall lämnar försäkringen ersättning med 1/30 av månadspremien per dag.

Tilläggsförsäkringar

Vill du ytterligare anpassa och utöka skyddet i din försäkring kan du lägga till en eller flera av följande tilläggsförsäkringar.

Har du valt Stor Villahemförsäkring så ingår Allrisk lösöre, Allrisk villa, Allrisk resa, Självriskeliminering, Avbeställnings- skydd, Kris och Identitetsskydd automatiskt i din försäkring.

Allrisk lösöre (drulle)

Försäkringen ingår i Stor Villahemförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring.

Du kan få ersättning för skador på lösöre som uppkommer genom plötslig och oförutsedd händelse och som inte

ersätts i grundskyddet. Ibland kallas denna försäkring för

”drulleförsäkring”. Högsta ersättningsbelopp är 80 000 kr.

Allrisk villa

Försäkringen ingår i Stor Villahemförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring och Villabyggnadsförsäkring. Försäkringen ersätter skada på hus och tomt som orsakas av plötslig och oförutsedd händelse och begränsar åldersavdraget till max 10 000 kr. Vid totalskada, till exempel om huset brinner ner, gäller försäkringen utan åldersavdrag. Dessutom ersätts skada på både yt- och tätskikt i våtrum vid vattenskada.

Högsta ersättningsbelopp är 150 000 kr. Om du drabbas av totalskada tillämpas inte denna begränsning på din ersättning för åldersavdrag.

Avbeställningsskydd

Försäkringen ingår i Stor Villahemförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring.

Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäkring kostnader upp till 25 000 kr per person utan självrisk.

KrisFörsäkringen ingår i Stor Villahemförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring.

Försäkringen ersätter skäliga kostnader för nödvändig behandling av psykisk ohälsa till följd av att du drabbas av en ersättningsbar skada i din boendeförsäkring. Ersättning lämnas för högst tio (10) behandlingstillfällen per person.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Allrisk resa

Försäkringen ingår i Stor Villahemförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring.

Allrisk resa utökar reseskyddet till att även omfatta ersättningsresa, ersättning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp vid behov. Dessutom gäller reseförsäkringen helt utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person.

Identitetskydd

Försäkringen ingår i Stor Villahemförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring.

Med identitetsstöld avses situationer där en tredjeman, utan samtycke från den försäkrade använder sig av dennes identitet för att begå ekonomiskt bedrägeri. Det kan t.ex. vara att köpa varor, öppna ett bankkonto, belåna en fastighet genom att först kapa lagfarten, ansöka om kreditkort eller lån, ansöka om legitimation eller registrera telefonabonnemang eller andra abonnemang i den försäkrades namn.

Identitetsskyddet ger dig som försäkringstagare tillgång till våra rådgivare där du kan få information om hur du kan:

• förebygga identitetsstöld.

(6)

• upptäcka identitetsstöld.

• begränsa konsekvenserna av identitetsstöld.

Utöver den rådgivande tjänsten lämnar försäkringen även ersättning upp till 150 000 kr per identitetsstöld för juridisk hjälp. Undantaget i Rättsskyddsmomentet gällande småmål tillämpas inte i sådana fall.

Självriskelliminering

Försäkringen ingår i Stor Villahemförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring och Villabyggnadsförsäkring. Försäkringen ersätter din självrisk för momenten snötryck, översvämning, läckage, skada genom frysning och naturskada upp till 100 000 kr.

Skadekostnaden måste överstiga den lägsta självrisken för momentet. Gäller utan självrisk för alla skademoment utom läckage, där självrisken är densamma som grundsjälvrisken.

Fritidsolycksfall

Om du drabbas av en olycka på din fritid ersätter försäkringen merkostnader och kostnader för

sjukhusvistelser längre än 48 timmar. Om du drabbas av invaliditet så lämnas ersättning för detta. Försäkringen gäller utan självrisk.

Småbåt

Försäkringen kan tecknas för mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat brand, stöld, ansvar och sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.

Utökat betalskydd

Om du är mellan 18 och 65 år, fullt arbetsför och

tillsvidareanställd kan du teckna Vardias utökade betalskydd, antingen för dig själv eller för dig själv och en partner. Det utökade betalskyddet ersätter efter kvalificeringstiden kostnader för lån, amorteringar, hyra eller medlemskap i bostadsrättsförening, sophämtning, el och vatten om du till exempel blir ofrivilligt arbetslös eller arbetsoförmögen.

Du kan försäkra kostnader upp till 5 000 kr eller 10 000 kr i månaden.

Viktiga begränsningar & föreskrifter

Grundskydd

Lösöre och egendomsskydd Försäkringen ersätter inte:

• Stöld som begås av någon som har nyckel till eller tillåtelse att vara i bostaden.

• Stöldbegärlig egendom och värdehandlingar som förvaras i vinds-, källar- eller motsvarande förråd.

• Motordrivna fordon (ej trädgårdsredskap) och tillbehör till dessa.

• Vatten- eller luftfarkost, skepp, windsurfingbräda, vattenskoter, svävare, hydrokopter, drönare och annat luftfartyg.

• Vattenskador vid läckage genom tak eller dräneringssystem.

• Pool, brunn, tak, dräneringssystem, öppen spis, kakelugn eller motsvarande som går sönder eller upphör att fungera.

• Skador orsakade av sättning.

• Skador som orsakas av råttor eller möss.

• Fickstöld, om du inte omedelbart uppfattar stölden.

• Stöldbegärlig egendom, värdehandlingar och kontanter som lämnas kvar, t.ex. i bil.

Ersättning för stöld av, och skadegörelse på, stöldbegärlig egendom, värdehandlingar samlingar, frimärken eller kontanter som du har med dig utanför bostaden lämnas bara i samband med rån, överfall eller när egendomen rycks ifrån dig på ett sådant sätt att du omedelbart uppfattar stölden.

Nyvärde Hemelektronik Försäkringen ersätter inte:

• Skada på kamera, mobiltelefon, smartphone eller liknande, surfplatta, bärbar musikspelare eller GPS.

ResaFörsäkringen ersätter inte:

• kostnader som beror på att du var sjuk eller kunde förväntas bli sjuk redan innan du reste ut.

• skador som inträffar under tjänste- eller studieresa.

• kostnader för vård eller förlossning efter 28:e graviditetsveckan.

• tandskada som orsakats av tuggning eller bitning.

• skada som inträffar under utövande av licensierat idrottande eller kamp- och motorsporter.

• skada som inträffar under fallskärmshoppning samt glid- och skärmflygning.

• skada vid dykning utan godkänt internationellt dykcertifikat.

(7)

Rättsskydd

Försäkringen ersätter inte:

• tvist vid upplösning av äktenskap eller samboförhållande.

• tvister relaterade till ditt arbete.

• tvister där beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp.

• grupptalan.

• tvist som avser dig som ägare, förare eller brukare till/av motordrivet fordon eller båt.

Ansvar

Försäkringen ersätter inte:

• skadeståndskrav som har koppling till ditt arbete.

• skador på egendom som du hyr, lånar eller tar hand om.

• skadeståndskrav som avser dig som ägare, förare eller brukare till/av motordrivet fordon eller båt.

• skador på bostad som du äger, hyr, lånar eller har hand om utomlands.

• skador du orsakar genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

Överfall

Försäkringen gäller inte för:

• misshandel genom uppsåtligt fysiskt våld som är att betrakta som ringa.

• skada som inträffar i, eller har samband med, din tjänste- eller yrkesutövning eller annan förvärvsverksamhet eller som inträffat på väg till eller från arbetet.

• skada som tillfogas dig av någon som du bor tillsammans med.

Särskilda aktsamhetskrav Du måste se till att du inte:

• agerar på ett sådant sätt att du utsätter dig för risken att du skadas. Du bör t.ex. inte själv tillgripa våld eller hot om våld, ge dig in i situationer eller miljöer där bråk uppstått, riskera att uppstå eller vanligen förekommer eller uppträda provocerande i tal eller handlingar.

• gör dig skyldig till uppsåtlig gärning som är straffbar och som har samband med skadan.

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättning sättas ned.

Betalskydd

Försäkringen ersätter inte:

• skada som inträffar under kvalificeringstiden (30 dagar från försäkringens begynnelsedag avseende arbetsoförmåga och sjukhusvistelse och 120 dagar avseende ofrivillig arbetslöshet).

• kostnader under karenstiden (30 dagar från

försäkringens begynnelsedag avseende arbetsoförmåga och sjukhusvistelse och 120 dagar avseende ofrivillig arbetslöshet).

• skada som har samband med sjukdom, smitta, skada eller symtom som du kände till eller borde känna till vid försäkringens tecknande eller som du inom tolv (12) månader före tecknandet sökt vård för.

• om du vid försäkringens tecknande var uppsagd/

varslad eller hade kännedom om förestående varsel eller uppsägning.

Tilläggsförsäkringar

Allrisk lösöre (Drulle) Försäkringen ersätter inte:

• skada som orsakas av insekter eller djur.

• förlust av stöldbegärlig egendom, värdehandlingar, samlingar och kontanter som förvaras utanför bostaden.

• skada som orsakas av slitage, förbrukning eller självförstörelse, till exempel sprickbildning, vittring eller förruttnelse.

• skada på egendom som glöms kvar eller tappas bort, också om den senare blir stulen.

• stöldbegärlig egendom som förloras ur garage, källare, uthus eller annat biutrymme.

Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp för lös egendom är 80 000 kr.

Utanför bostaden är högsta ersättningsbelopp för kontanter 2 500 kr och stöldbegärlig egendom 10 000 kr. I bostaden är värdehandlingar och samlingar begränsade till 10 000 kr.

KrisFörsäkringen ersätter inte:

• psykisk ohälsa som är en följd av en skada/förlust som du orsakas av någon som du bor tillsammans med eller någon som omfattas av försäkringen.

Identitetsskydd

Vad försäkringen inte gäller för:

• Identitetsstöld som har samband med den försäkrades arbete eller tjänsteutövning.

• Identitetsstöld utförd av någon i den försäkrades närmaste familj

• Ersättning för eventuella ekonomiska förluster

(8)

Självrisk

Självrisken är den del av skadekostnaden du själv betalar och den framgår av försäkringsbrevet och villkoret. Om du råkar ut för en skada som drabbar flera försäkringar hos oss betalar du bara en självrisk - den högsta. För vissa skadehändelser gäller en särskild självrisk. Dessa återges i listan nedan.

Skadeorsak Självrisk

Grundsjälvrisk Framgår av ditt försäkringsbrev.

För Stor Hemförsäkring är grundsjälvrisken alltid 1 200 kr

Frysning 10% av skadekostnaden, lägst

5 000 kr och högst 10 000 kr Naturskada (ej storm) 10% av skadekostnaden, lägst

10 000 kr

Rättsskydd 20% av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisk

Aktsamhetskrav

För att du skall kunna få full ersättning vid skada måste du följa aktsamhetskraven som finns i det fullständiga försäk- ringsvillkoret, både de generella och de som avser specifika försäkringsmoment. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoret så att du vet vilka krav som ställs på dig som försäk- ringstagare.

Generellt gäller att du måste hantera din egendom på ett sätt som minimerar risken för förlust eller skada. Du skall ta hand om egendomen på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt så att du inte drabbas av skada. Du måste alltid följa tillverkares, transportörs, leverantörs eller installatörs anvisningar och följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter.

Du måste bete dig på ett sådant sätt att risken för att du själv skadas och för att du orsakar skada minimeras. Du skall undvika att utsätta dig för situationer där risken för skada på dig eller din egendom är omotiverat hög, till exempel genom att ta droger eller delta i slagsmål.

Säkerhetsföreskrifter avseende stöldmomentet

Du måste låsa samtliga ytterdörrar och fönster till din bostad. Du får inte lämna nycklar i närheten av bostaden och dessa får inte vara spårbara till bostaden. Cykel måste vara låst med godkänd låsanordning. Egendom som du medför utanför bostaden skall hållas under uppsikt. Du måste vara särskilt aktsam om stöldbegärlig egendom, särskilt utanför bostaden.

Säkerhetsföreskrifter vid installationer samt vid reparation, om- och tillbyggnad

Samtliga installationer (vatten, avlopp, el, ventilation m.m)

skall vara fackmannamässigt utförda. Du får endast använda produkter som vid var tid är godkända av myndighet eller branschorganisation ur miljö- och säkerhetssynpunkt och du skall alltid följa myndighetsföreskrifter samt tillverkare, installatör och leverantörs anvisningar för underhåll, skötsel och installation. För att förhindra frysning av ledningar och dylikt skall skäliga åtgärder vidtas. Till exempel så skall byggnaderna hållas uppvärmda, du skall tillse att bränsle finns i tillräcklig mängd och du skall tillse att ledningar och anordningar inte fryser vid kortare strömavbrott.

Hushållsmaskiner med vattenanslutning skall ha läckageskydd (till exempel plastmatta eller underlägg).

Om du inte följer säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav

Följer du inte föreskrifterna riskerar du att få nedsatt ersättning (normalt med 50%). Större avvikelser från aktsamhetskraven och säkerhetsföreskrifterna kan leda till att ersättningen helt uteblir.

Premien

Den premie du betalar för försäkringen är beroende av ett antal faktorer som; din ålder, hur många personer som tillhör ditt hushåll, storleken på villan, byggnadsår/renoveringsår och var i landet villan är belägen. Du kan själv påverka premien genom att välja en annan självrisk.

Ångerrätt och betalningsinformation

När du i egenskap av konsument tecknar ett avtal på distans (via telefon eller internet) omfattas avtalet av bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär att du har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att du tecknat försäkringen. Om du vill utnyttja ångerrätten måste du underrätta oss skriftligen eller muntligen. Vi har rätt att kräva premie för den period som försäkringen varit gällande.

Den första premien för nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar från att fakturan avsändes. Därefter betalas försäkringen i förskott inför försäkringens årsförnyelse.

Premien kan betalas med faktura helårsvis eller halvårsvis samt via autogiro helårsvis, halvårsvis eller månadsvis.

Om du lämnar felaktiga uppgifter

Felaktigt lämnade uppgifter vid försäkringens tecknande kan leda till att du betalar ett felaktigt pris eller meddelas försäkring som vi normalt inte erbjuder. Om den felaktiga uppgiften är relevant, men av mindre betydelse, kan din ersättning sättas ned (normalt med 25%). Om den felaktiga uppgiften lämnades med uppsåt, oaktsamhet som inte är ringa eller om risken väsentligt påverkas kan nedsättningen bli större eller ersättningen helt utebli. Felaktigt lämnad uppgift avseende byggnadsår, renoveringsår eller K/Qmärkning betraktas alltid som relevant och väsentlig.

Om du i samband med skadereglering uppsåtligen eller genom oaktsamhet som inte är ringa felaktigt uppgivit,

(9)

förtigit eller dolt något som har betydelse för bedömningen av ersättningen, kan ersättningen minskas eller helt utebli beroende på vad som är skäligt efter omständigheterna.

Ändrade uppgifter under försäkringstiden

Du är skyldig att meddela förändringar i risken under pågående försäkringsperiod, till exempel om du bygger ut ditt hus eller om värdet på ditt lösöre ökar. Om du inte inom skälig tid meddelar detta kan din ersättning minskas eller helt utebli enligt reglerna för nedsättning på grund av felaktiga uppgifter.

Information om behandling av personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter krävs för att kunna ingå och uppfylla de försäkringsavtal vi har med dig. Uppgifterna behandlas vid förnyelse av avtal, vid skadehantering och -reglering samt för att hantera kundrelationen. Vi behandlar också dina personuppgifter vid berättigat intresse från vår sida. Det här gäller vid kunduppföljning och marknadsfö- ring, vid marknads- och kundundersökningar, vid utveckling av nya och befintliga tjänster samt när vi loggar besök på våra webbsidor.

Vid klagomålsärenden, regresskrav och juridiska processer behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande samt försvara juridiska krav. Vi behandlar också personuppgifter utifrån andra rättsliga förpliktelser som åligger bolaget i enlighet med annan lagstiftning.

I de fall behandlingen gäller särskilda kategorier av person- uppgifter, såsom hälsouppgifter och uppgifter om medlem- skap i fackförening, som krävs för att ingå avtal, kommer vi att be om ditt samtycke till detta.

Automatiserade individuella beslut används vid köp av försäkring samt vid skadehantering. I sådana beslut kan personprofilering ingå. För det fall resultatet av automatise- rade individuella beslut påverkar dig i betydande grad har du i vissa fall rätt till manuell behandling. I de fall detta blir aktuellt kommer du att få information om det.

Gjensidige kan göra dina personuppgifter tillgängliga för andra, t.ex. internt inom koncernen, för tjänsteleverantö- rer och samarbetspartners, försäkringsförmedlare, andra försäkringsbolag och till försäkringsbolagens gemensamma register. Det här görs bara i den grad detta är tillåtet enligt gällande lagstiftning och det inte strider mot vår tystnads- plikt. När informationsutlämningsplikt till myndigheter åsidosätter tystnadsplikten kan vi också lämna ut person- uppgifter utan ditt samtycke.

Dina personuppgifter behandlas så länge du har en försäk- ring hos oss. När ett avtal med oss har sagts upp kommer vi att lagra uppgifterna fram till dess att preskriptionstiden för de aktuella produkterna har löpt ut, detta på grund av möjligheten till framtida ersättningskrav som kan hänvisas till avtalsförhållandet.

Dataskyddsförordningen ger dig större kontroll över dina personuppgifter. Det innebär bland annat att du har rätt att be om åtkomst till, korrigering av eller radering av dina personuppgifter.

Du har i vissa fall även rätt att protestera mot behandling- en och rätt att kräva att behandlingen begränsas. Du kan motsätta dig behandling av personuppgifter kopplad till direktmarknadsföring, och du kan återkalla ditt samtycke.

Du har också rätt att få de personuppgifter du har lämnat om dig själv utlämnade till dig, och du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheter. Du kan utöva dina rättigheter om dataskydd när du loggat in på Mina sidor hos oss,

eller genom att kontakta oss skriftligen via e-post insyn@gjensidige.se

Personuppgiftsansvarig är Gjensidige Forsikring ASA Nor- ge, svensk filial, Karlavägen 108, Plan 5, 115 26 Stockholm, Sverige, med org.nr. 516407–0384. Postadress är: Gjensidi- ge Forsikring, Box 3031, 103 61 Stockholm, Sverige.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på

dataskyddsombudet@gjensidige.se eller per post till: Gjen- sidige Forsikring, Dataskyddsombudet, Box 3031, 103 61 Stockholm, Sverige.

Vår fullständiga integritetspolicy hittar du på

www.gjensidige.se. Du kan också få den skickad till dig per post genom att skicka in en skriftlig begäran till oss på adressen ovan.

Skaderegistrering

Bolaget använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Detta innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.

Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall.

Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felak- tig utbetalning från flera försäkringar för samma skada.

Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregis- ter (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Dessutom äger bolaget rätt att lämna uppgifter till Larm- tjänst för utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom. Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm.

Om vi inte är överens

Om du inte är nöjd med regleringen av din skada eller hanteringen av ditt ärende kan du få detta prövat av

(10)

nedanstå ende nämnder och funktioner.

Kundombudsman:

Gjensidige Försäkring, Kundombudsmannen Box 3031, 103 61 Stockholm

E-post: kundombudsmannen@gjensidige.se Allmänna Reklamationsnämnden (ARN):

Box 174, 101 23 Stockholm Telefon: 08-508 860 00 www.arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå:

Box 24215, 104 51 Stockholm Telefon: 0200-22 58 00 www.konsumenternas.se

Ansvar

Försäkringsgivaren ansvarar för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldighe- ter enligt försäkringsförmedlingslagen 5 kap. 4 §.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, organisationsnummer 516407-0384, en filial till Gjensidige Forsikring ASA, organisationsnummer 995 568 217, med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm. Gjensidige Forsik- ring ASA Norge, svensk filial, står i egenskap av filial till ett norskt försäkringsbolag, i första hand under tillsyn av norska Finan stilsynet. Därutöver står den svenska filialen även under tillsyn av den svenska Finansinspektionen.

Kontakta oss

Vardia

C/o Gjensidige Försäkring Box 4430, 203 15 MALMÖ Telefonnummer: 08-50 11 21 50 www.vardia.se

I denna villkorssammanfattning kan du se vad som ersätts och inte.

Exakt vad försäkringen gäller för kan du läsa i det fullständiga villko- ret som du hittar på vardia.se, eller beställer via Kundservice på 08-50 11 21 50.

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, organisationsnummer 516407-0384, en filial till Gjensidige Forsikring ASA, organisationsnummer 995 568 217, med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm.

References

Related documents

I försäkringen finns olika begränsningar, bland annat villkor som innebär att försäkringen inte gäller i vissa situationer eller för viss egendom.. Dessutom finns det villkor om

Försäkringen gäller också för nödvändiga och skäliga merkostnader vid evakuering hem till Sverige om det i området där du befinner dig inträffar en naturkatastrof,

Försäkringen gäller inte för skada som skett under tävling med fordonet eller träning för tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former på allmän

Försäkringen gäller inte ersättningsskyldighet avseende värdesaker, växter, levande fisk, personligt lösöre eller postförsändelser eller för förlust eller skada som har

Försäkringen lämnar ersättning om du drabbas av ekonomisk invaliditet (bestående nedsättning av arbetsförmåga med minst 50 procent) på grund av olycksfalls- eller

3.7.10.3 Ansvar för Försäkringen gäller inte för sakskada som den försäkrade kan bli ansvarig byggherre och entre- för i egenskap av byggherre eller entreprenör enligt

Om du har villahemförsäkring gäller den även för kontanter och värdehandlingar samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för

Din försäkring gäller för kontanter och värdehandlingar, samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för ditt eget privata bruk.. Du

Din försäkring gäller för kontanter och värdehandlingar, samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för ditt eget privata bruk.. Du

Du skall undvika att utsätta dig för situationer där risken för skada på dig eller din egendom är omotiverat hög, till exempel genom att ta droger eller delta i

Om du har villahemförsäkring gäller den även för kontanter och värdehandlingar samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för ditt

Om du har villahemförsäkring gäller den även för kontanter och värdehandlingar samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för ditt

Om du har villahemförsäkring gäller den även för kontanter och värdehandlingar samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för ditt

Om du har villahemförsäkring gäller den även för kontanter och värdehandlingar samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för ditt

Om du har villahem- försäkring gäller den även för kontanter och värdehandlin- gar samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för

Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäkring kostnader upp till 25 000 kr per person utan

Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din för- säkring kostnader upp till 25 000 kr per person

Om du har villahemförsäkring gäller den även för kontanter och värdehandlingar samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för ditt

Om du har villahemförsäkring gäller den även för kontanter och värdehandlingar samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för ditt

Utöver skyddet i bostadsrättstillägget, ersätter allrisk bostadsrätt även plötslig och oförutsedd skada på bostadsrätten och ger ersättning för yt- och tätskikt

Försäkringen ger inte heller ersättning för kostnader som ersätts från annat håll, till exempel enligt lag eller kollektivavtal.. Hur väljer

Sanktioner innebär å ena sidan att de som drabbas av en sanktion lämnar arbetslöshet för arbete fortare än vad de annars skulle ha gjort: sannolikheten att lämna arbetslöshet

Om du får ersättning för arbetslöshet från denna försäkring och får en ny anställning, som inom tolv månader från första arbetsdagen leder till ny ofrivillig arbetslöshet