Trygghetsplan. Planen gäller för ROMBERGASKOLAN 1 (9) Ansvarig för planen Rektor Sofie Friberg. Planen gäller under perioden

Download (0)

Full text

(1)

Trygghetsplan

Planen gäller för ROMBERGASKOLAN

Ansvarig för planen Rektor Sofie Friberg

Planen gäller under perioden 2014-08-01 – 2015-08-01

Datum för utvärdering av planen 2015-06-15

(2)

Inledning

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla barn/elever tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet. Diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn/elever mot kränkningar och deras värdighet

(diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling).

Detta gäller såväl mellan elev-elev, som vuxen-elev.

Den här skriften grundar sig på Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolan skall upprätta en plan för hur arbetet skall bedrivas, och aktivt arbeta med att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Detta är Rombergaskolans plan.

Förbud mot diskriminering och kränkande behandling Personalen får aldrig utsätta ett barn/elev för diskriminering eller

kränkande behandling.

Förankring av planen

Planen görs känd och förankras hos elever, personal och vårdnadshavare genom att alla skall vara delaktiga i framtagandet av planen. Likabehandlingsteamet skall presentera den färdiga planen för elever, personal och föräldrar.

Under läsåret 13/14 har en revidering gjorts av Rombergaskolans plan.

Förankringen hos elever och föräldrar kommer att göras under augusti-september 2014

Elevers delaktighet

Eleverna har dock delvis deltagit i arbetet med att upprätta, följa upp och se över planen genom att besvara och bearbeta skolans egna (”Trivselenkäten”) samt kommungemensamma enkäter. Diskrimineringsgrunderna har även genomarbetats i samtliga klasser. Kamratstödjarna och elevrådet har också en central plats i detta arbete.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavarna har delvis gjorts delaktiga i arbetet med planen genom att besvara enkäter kring barnens trivsel och mående i klassen/skolan. Vi har dock inte hunnit att analysera resultatet med vårdnadshavarna. Det arbetet återstår i

augusti/september.

Personalens delaktighet

Personalen har deltagit i arbetet med att upprätta, följa upp och se över planen genom att vara aktiva i diskussioner i arbetslagen utifrån den struktur på arbetet som finns i allmänna råden från Skolverket samt Diskrimineringsombudsmannens struktur, vilken har diskuterats på flera arbetsplatsträffar.

(3)

De har också varit delaktiga i utformningen av de nya målen och åtgärderna.

Utvärdering

Utvärdering av föregående års plan

Vi har utvärderat föregående års plan genom att analysera den tillsammans på arbetslagsträffar och arbetsplatsträffar utifrån diskrimineringsombudsmannens struktur.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Följande har deltagit i utvärderingen:

Personal inom arbetslagen

”Likabehandlingsteamet” på skolan Rektor

Föräldrar och elever har dock inte medverkat i utvärderingen under detta år.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Föregående läsår genomfördes följande insatser:

 Extern hjälp vid värdegrundsarbetet av Göran Davidsson,

 Etiska och sociala samtal genomfördes

 Bra kunskap om de platser i skolan med omnejd, vilka är identifierade som otrygga platser, d.v.s där kränkningar sker, där av är en rastvakt alltid stationerad vid fotbollsplanen

 De elever som behöver hjälp med sina sociala färdigheter lyfts i EHT. De får t.ex. seriesamtal, sociala berättelser, ART, tjej-och killgrupper.

 För att få de elever, vilka känner sig ensamma och utanför leken, delaktiga initierar rastvärden lekar på skolgården.

 Kontakt med organisationen Friends

I utvärderingen av de åtgärder som genomfördes enligt föregående års plan har vi kommit fram till att…..

 Värdegrundsarbetet med Göran Davidsson bör fortsätta för att ge önskad effekt

 Etiska och sociala samtal måste genomföras förebyggande och mer regelbundet.

 En rastvakt skall alltid finnas kvar på fotbollsplanen, men en rastvakt måste också röra sig på de platser eleverna uttryckt som otrygga.

 Lekar initierade av vuxna på skolgården måste fortsätta

(4)

 Samtal i tjej- och killgrupper måste vara bättre organiserade och genomföras kontinuerligt

 Personalen har varit inkonsekventa i upprätthållandet av vissa ordningsregler

 Mentorskapet måste bli tydligare, så vi vet vem som ansvarar för respektive elev

 Vi måste arbeta mer med arbetsro i skolan

 Svårt att hålla samman toleransnivå i hela personalgruppen

 Oklar arbetsgång då problem uppstår.

Det främjande arbetet

Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg skolmiljö, förstärka respekten för allas lika värde samt omfattar arbetet med diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning) Detta riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning.

Det främjande arbetet kan omfatta

- kompetensutveckling för personalen för att vid behov öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

- att personalen ges tid att diskutera egna normer och attityder samt sådana som genomsyrar den pedagogiska verksamheten, samt

- möjligheter för barn att återkommande diskutera normer, attityder och hur goda relationer kan vårdas.

Vi arbetar och följer upp värdegrundsarbetet genom att:

 Arbete för ett gemensamt förhållningssätt

 Arbeta för gemensamma ordningsregler

 Gruppstärkande övningar

 Förstärka kulturella identiteter

Främjande insatser

Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla och skall genomföras utan att det föranleds av något särskilt problem. Nedanstående insatser ska genomföras under året.

Våra prioriterade insatser som ska genomföras under året för att främja barns och elevers lika rättigheter

Ansvar Datum när det ska vara klart

(5)

Utbildning tillsammans med Göran Davidsson och därefter formulera ett gemensamt förhållningssätt/ordningsregler EQ-övningar skall genomföras i varje klass och vecka

Förstärka kulturella identiteter, genom att arrangera en annorlunda ”kulturvecka”

Kamratstödjare skall fortsättningsvis finnas på skolan. Mer organisation och utbildning kring detta

Arbeta mer med diskrimineringsgrunderna Vuxenledda rastaktiviteter på samtliga raster

LBT/Rektor

Personal i klasserna LBT

Klasslärare/LBT All personal All personal

20141201

20150615 20150615

20150615

20150615 20150615

Det förebyggande arbetet

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering,

trakasserier eller kränkande behandling, och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker.

Kartläggningsmetoder

Kartläggningen har genomförts via diskussioner i klasserna, arbetslagsträffar, samtal, likabehandlingsteamets arbete och enkäter. Vi har också analyserat de olika incidenter, vilka har rapporterats till ikonen ”Trygg skola”.

Områden som berörts i kartläggningen

Följande diskrimineringsgrunder och/eller kränkande behandling har berörts av kartläggningen:

x Kränkande behandling x Kön

x Könsidentitet eller könsuttryck x Etnisk tillhörighet

x Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning

Sexuell läggning x Ålder

Barnens delaktighet i kartläggningen

Eleverna har diskuterat i klasserna samt besvarat enkäter.

Personalens delaktighet i kartläggningen

Personalen har genomfört och bearbetat diskussionerna i klasserna, samt analyserat enkäterna (skolans och kommunens).

(6)

Resultat och analys av kartläggningen Trivselenkäten:

Skolans egen enkät har genomförts i slutet av vårterminen 2014. Det var 65% av skolans elever som svarade på enkäten. Resultatet visade följande:

97% av de tillfrågade eleverna trivs mycket bra/bra på skolan och 88 % trivs mycket bra/bra i sin klass

73% uppger sig ha många kamrater, och 75% leker ofta på rasterna, emedan 27%

har få kamrater och leker bara ibland på rasterna.

76% av eleverna känner sig aldrig osäkra på rasterna , 18% känner sig osäker ibland emedan 6% ofta.

60% av eleverna tycker att kamraterna aldrig är dumma, 25% dumma ibland och 15% tycker att kamraterna ofta är dumma.

87% av eleverna tycker att personalen aldrig är dumma, 9% dumma ibland och 4%

tycker att personalen ofta är dumma

74% av eleverna tycker att det inte finns några elever på skolan som blir retade, emedan 26% tycker att det finns elever som blir retade.

85% av eleverna tycker att inte någon elev blir mobbad på skolan och 15% tycker att det finns mobbade elever på skolan.

85% av eleverna tycker att alla får vara med på rasterna och 15% tycker att det finns elever som inte får vara med på rasterna

67% av eleverna tycker att det finns många ställen på skolan där det ofta blir bråk, och 33% tycker att sådana ställen finns inte

73% av eleverna tycker att det finns vuxna på skolan att prata med om man är ledsen, men 27% tycker inte det.

Språkbruk

50% av eleverna tyckte att klassen har ett vårdat språk, 32% tyckte att det var inte så bra och 18% tyckte att språket inte var vårdat

40% av eleverna tyckte inte att de använder ”fula ord/svordomar”, 17% gör det och 43% använder det ibland

70% av eleverna tycker att andra personer använder ”fula ord/svordomar”, 14%

tycker att andra gör det ibland och 16% tycker att andra inte använder svordomar

(7)

60% av eleverna tycker inte att någon vuxen vare sig hemma eller i skolan

använder svordomar, 17% tycker att vuxna använder svordomar och 23% tycker att vuxna gör det ibland.

Om någon vuxen använder svordomar så påpekar 44% av eleverna detta emedan 30% inte gör det men 26% påpekar ibland

Vår tolkning av ovanstående resultat av enkäten:

På Rombergaskolan trivs eleverna och har många kamrater. Det är få elever som inte känner sig trygga, då de har många kamrat- och vuxenkontakter.

Det finns dock några ställen på skolan, vilka eleverna tycker ger upphov till bråk.

Språkbruket bör förbättras väsentligt, då det användes många ”fula ord och svordomar” både bland vuxna och elever.

Förebyggande åtgärder

För att förebygga trakasserier och kränkningar har vi satt upp nedanstående mål utifrån ovanstående analys.

Mätbart mål Åtgärd Ansvar Datum när

det ska vara klart En personal skall vara på

fotbollsplanen varje rast

Minst 90% av eleverna skall känna sig trygga i

skolan/skolgården

95% av eleverna skall uppleva sig ha ett vårdat språk i skolan

Minst 95% av eleverna ska uppleva att de har arbetsro i skolan

Rastvärdsschema upprättas

-Rastaktiviteter genomförs under vuxen ledning varje rast

-Kompetensutveckling för personalen inom ämnet ”Olika kulturer”

-”Kulturvecka” arrangeras

Arbetslagen utarbetar regler/rutiner tillsammans med eleverna

Arbetslagen utarbetar regler/rutiner tillsammans med eleverna

Rektor

Arbetslagen LBT/rektor LBT/rektor

Arbetslagen

Arbetslagen

20140818

20140818 20150615 20150615

20140930

20140930

(8)

Det åtgärdande arbetet

Personalen har god uppsikt över de utrymmen och platser där elever befinner sig för att kunna upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Personalen agerar omedelbart i en akut situation för att tillförsäkra eleverna trygghet.

Eleverna vet att de kan vända sig till en vuxen när något har hänt. Vårdnadshavare har information om vem de ska vända sig till när något har hänt.

Anmälningsskyldigheten gäller om en elev upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling av någon i personalen. Anmälningsskyldigheten omfattar även alla händelser där en elev upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Det ska med andra ord inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls till rektor.

En elev som blir kränkt av någon anställd är i en särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. De åtgärder som kan bli aktuella är: varning (LAS 30§), omplacering (LAS 7§), uppsägning (LAS 7§) samt avsked (LAS 18§).

Ärenden förvaras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Anmäla Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten anmäler detta till förskolechefen/

rektorn.

Anmäla till huvudman Förskolechef/ rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler detta till huvudmannen enligt rutin.

Utreda

Förskolechefen/rektor är utreder skyndsamt omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna eller trakasserierna.

Utredningen genomförs utifrån behov av den som har delegation på att utreda ärenden.

Utifrån utredningen görs en

sammanfattning/

bedömning som återges till förskolechef/rektor.

Förskolechef/rektor gör en bedömning utifrån underlaget om åtgärder ska vidtas.

Informera huvudmannen Förskolechef/rektor håller huvudmannen informerad genom att skicka utredningen till avsedd adress enligt rutin

Åtgärda Förskolechef/rektor vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Följa upp och utvärdera

För att förvissa sig om att kränkningarna inte upprepas följer förskolechef/rektor upp och utvärderar åtgärderna.

Alla barn och elever tillförsäkras en god utbildning i en trygg miljö

Informera huvudmannen Förskolechef/rektor håller huvudmannen informerad genom att skicka uppföljningen till avsedd adress enligt rutin

(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :