11.1. Val av ledamöter, ordförande och vice ordföranden i utbildningsnämndens förskoleberedning för mandatperioden 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Utbildningskontoret

2019-01-18

Katarina Jupén Morell Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/1470 UN-1

Diariekod: 024 Utbildningsnämnden

Val av ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordföranden i utbildningsnämndens förskoleberedning för mandatperioden 2019

Förslag till beslut

Utbildningskontoret föreslår utbildningsnämnden att för mandatperioden 2019 utse följande:

1. Till ledamöter i förskoleberedningen utses Thomas Nyman (KD), Veronica Liedberg (M), Oscar Berggren (C), Henrik Thureson (L), Mette Hildingsson (S) och Oscar Karlsson Martinpelto (S).

2. Till ordförande i förskoleberedningen utses Thomas Nyman (KD), till 1:e vice ordförande utses Veronica Liedberg (M) och till 2:e vice ordförande utses Mette Hildingsson (S).

Sammanfattning

Nämnden väljer ledamöter och ersättare till nämndberedningar. Nämnden väljer bland nämndberedningens ledamöter och ersättare en ordförande och en eller flera vice ordföranden.

Linda Ekstrand Katarina Jupén Morell

Förvaltningschef Nämndsekreterare

/registrator

Bilagor

Beslutsexpediering

Godkänt dokument, 2019-01-28, Linda Ekstrand

Figure

Updating...

References

Related subjects :