• No results found

Läkarintyg 

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Läkarintyg "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MFoF Adoption 7 (2018-02)

ADOPTION 7

Läkarintyg

för ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption

Personuppgifter för den som intyget avser (sökande)

Efternamn och samtliga förnamn Personnummer

Identiteten styrkt genom legitimation personlig kännedom

Hälsotillstånd

Kroppskonstitution, allmäntillstånd Ua Anm:

Munhåla, näsa, svalg, stämman, talet, tandstatus Ua Anm:

Sköldkörtel Ua Anm:

Cirkulationsorgan Ua Anm:

Andningsorgan Ua Anm:

Bukorgan Ua Anm:

Ledstatus Ua Anm:

HIV-test utför den (datum): ………. pos neg

Urin: Äggvita ………. Socker ………..

Blodtryck Längd, cm Vikt, kg Midjemått, cm

Synskärpa

Normal syn med/utan optiska synhjälpmedel ja nej Grav synskada ja nej Hörsel

Grav hörselskada ja nej Har sökanden eller finns det tecken på något av följande?

Om ja, beskriv:

Organisk nervsjukdom ja nej ……….

Ögon- eller öronsjukdom ja nej ……….

Annan somatisk sjukdom ja nej ……….

Psykisk sjukdom eller störning ja nej ……….

Funktionsnedsättning ja nej ……….

Om ja i någon av rutorna ovan Har intygsskrivande läkare med patientens medgivande tagit del av aktuella patientjournaler?

Medicinering:

Hälsotillstånd

Sökandens hälsotillstånd är gott tillfredsställande otillfredsställande Prognos

Beskriv prognosen för ovannämnda sjukdom/-ar och/eller funktionsnedsättning/-ar och ange om den är god, oförändrad, oviss eller ogynnsam i ett 10–20-årsperspektiv

Underskrift

Den legitimerade läkarens efternamn och förnamn Den legitimerade läkarens namnteckning Befattning

Ort och datum Tjänsteställe Telefon E-post

Utdelningsadress Postnummer Postort

(Om utrymmet inte räcker till, skriv på numrerade fortsättningsblad) Sid.1 (av…)

Rensa Skriv ut

(2)

MFoF Adoption 7 (2018-02)

Intyg i samband med ansökan om medgivande för adoption

Socialtjänsten har begärt in ett intyg om sökandens hälsotillstånd. I sin utredning om medgivande för att ta emot ett utländskt barn för adoption ska socialtjänsten bland annat göra en bedömning av sökandens fysiska och psykiska hälsotillstånd (6 kap. 12 § socialtjänstlagen). Ditt utlåtande är därför ett viktigt underlag för socialtjänstens utredare.

Det sammanhang där sökandens hälsotillstånd kommer att ingå i en helhetsbedömning är följande:

 Adoptivbarn har under hela uppväxten extra stora behov av föräldrarnas känslomässiga tillgänglighet, lyhördhet och stöd. De behöver psykiskt stabila föräldrar, med så stor egen trygghet att de har kapacitet att ta hand om ett barn som kanske är avvisande, ger svaga eller svårtolkade signaler, väcker känslor av oro och osäkerhet.

 Adoptivbarn har varit med om flera separationer och andra svårigheter och har särskilt behov av trygghet och stabilitet.

 Sökandens psykiska stabilitet och hälsa har särskild relevans för bedömningen av lämpligheten för adoptivföräldraskap (båda sökandena i ett par).

 Vid eventuell sjukdom, funktionsnedsättning eller psykiska svårigheter är prognosen särskilt betydelsefull som underlag för utredarens bedömning.

 Uppgifter om hälsotillståndet är också viktiga

för barnets ursprungsland, när de ansvariga där

väljer bland olika tänkbara adoptivföräldrar.

References

Related documents

Sekretessärende: Ansökan till tingsrätten avseende medgi- vande att ta emot utländskt barn för adoption.. -

Gemensamma familjerättsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2021 inklusive mål, ekonomiska ramar,.. internkontrollplan

Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).. Protokoll

Förevarande paragraf innebär att tillstånd att ta emot offentlig finansiering i princip förutsätter att endast sådan verksamhet bedrivs i den juridiska personen (lagrummet

Vi tror emellertid att även barnens erfarenheter av krig och våld kan vara en bidragande orsak till det apatiska tillståndet och inte enbart asylprocessen, därför borde mer

Jag dömdes till ett års fängelse för att ha varit med i en kriminell grupp och för att ha förstört allmän egendom.. El Wali ser lite trött ut, när han svarar på frågan

delaktighet som värde och delaktighet som pedagogik. Den första dimensionen handlar om de etiska värden som ger barn rätt att göra sig hörda och att uttrycka sin mening. Den andra

Syftet med studien är att undersöka de informella, för de inblandade ofta oreflekterade, interaktioner som äger rum i möten mellan de äldre hjälpsö- kande, deras anhöriga