• No results found

STATENS BEREDNING FÖR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STATENS BEREDNING FÖR"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

STATENS BEREDNING FÖR

MEDICINSK OCH SOCIAL

UTVÄRDERING

(2)

Sidfot

(3)

Sakkunniggrupp

Pia Enebrink

docent i psykologi, Karolinska Institutet

Ulf Axberg

docent i klinisk psykologi, Göteborgs universitet Staffan Jansson

professor i barn- och ungdomsmedicin, Uppsala universitet

Stefan Wiklund

docent i socialt arbete, Stockholms universitet

Anders Broberg

professor emeritus i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet

(4)

Syftet med rapporten

Att sammanställa den forskning som finns om effekter och

kostnadseffektivitet av öppenvårdsinsatser till familjer där det förekommer våld och försummelse mot barn

(5)

Olika delar i rapporten

Hälsoekonomi Enkätundersökning - Vad görs i Sverige?

Effekter av öppenvårdsinsatser Upplevelser hos

barn och föräldrar

Etiska och barnrättsliga aspekter Brukar-

perspektiv

(6)

Vilka insatser används?

• 287 kommuner och BUP-verksamheter svarade (ca 40%)

Sidfot

(7)

Insatser som används

Stödsamtal, Trappan, Marte Meo, Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB), Children are people too/Bojen, De otroliga åren (Increadible years), Multisystematic Therapy for Child Abuse and Neglect (MST-CAN), Kids Club, Tryggare barn, Traumafokuserad KBT (TF-KBT), Project Support, Parent Child Interaction Therapy

(PCIT), SafeCare, Family check-up, Caring dads, Child Parent Psychotherapy (CPP), Circle of security (COSP), Funktionell

familjeterapi (FFT), Alternativ till våld (ATV), Signs of Safety, KOMET, Vägledande samspel (ICDP), Föräldragrupp, Krisstöd,

Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), Systemisk

familjebehandling, Barnorienterad familjeterapi (BOF), Barn i

föräldrars fokus (BIFF), Nätverksarbete, Gruppsamtal barn, Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF), Children are people too (CAP), Taping/tejping, Freda, FamiljeART, Barnkraft, Barnsamtal, Parenting Young Children (PYC), Multisystemisk familjebehandling (MSF), Lyktan, No kids in the middle (Inga barn i kläm), Active

parenting, Barn i missbruksmiljöer (BIM) Eye Movement

Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Dep lyftet, Cool kids, KBT behandling för individ och familj, Familjeterapi, Relationell terapi

Sidfot

(8)

Vilka insatser har effekt?

Project Support och Parent Child Interaction Therapy (PCIT) leder till

- minskat våld och försummelse inom familjen - minskning av utagerande beteende hos barnen Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC)

- Minskad risk för att små barn utvecklar en desorganiserad anknytning

Sidfot

(9)

Kostnad och kostnadseffektivitet

• Behandlingskostnaderna per familj (en förälder och ett barn) för sju manualbaserade program varierade

mellan cirka 3 800 kronor och 25 700 kronor

• Kostnaden per barn med minskat våld i familjen:

- PCIT och Project support har en likvärdig kostnad

Sidfot

(10)

Föräldrars upplevelser

- insatserna kan bidra till bättre föräldrastrategier, men att insatserna inte alltid matchar familjernas specifika behov

- gruppformat innebär igenkännande och fyller en social funktion, men passar inte alla

- personalens förmåga att visa tillit, förmedla värme och respektera integritet uppgavs även som viktigt, liksom miljön där insatsen genomförs.

- De behöver kontinuerligt och praktiskt stöd både under och efter en insats.

Sidfot

(11)

Brukarperspektiv

• Barn och unga upplever att

- de saknar stöd av vuxna professionella med att bearbeta svåra upplevelser

- insatser sällan fyller deras behov av stöd - insatser ges för sent i deras liv

- att de inte får göra sin röst hörd under familjebehandling

Sidfot

(12)

Sammanfattning

• Socialtjänsten och BUP använder många olika insatser vid våld och försummelse

• Endast två har dokumenterat stöd för att utsattheten minskar och används bara av ett fåtal verksamheter - Project Support

- Parent Child Interaction Therapy (PCIT)

• Kostnaden per barn med mindre våld i familjen är snarlik för de två insatserna

Sidfot

(13)

Sammanfattning

• När en ny insats introduceras är det viktigt att beakta vilket vetenskapligt stöd som finns för insatsen.

• Vid planering och genomförande av insatser behöver barnets rättigheter enligt barnkonventionen beaktas.

• Föräldrar efterfrågar praktiskt stöd, ett respektfullt och icke-dömande bemötande av behandlaren, samt en välkomnande miljö

Sidfot

(14)

STATENS BEREDNING FÖR

MEDICINSK OCH SOCIAL

UTVÄRDERING

References

Related documents

respondenterna uppskattade mest var att Libresse med sin reklamfilm gör ett försök att förändra tabun kring mens, även om de var osäkra i hur mycket den faktiskt kan påverka

Det finns en del studier av hur utbild- ning i att använda internet och digitala verktyg skulle kunna minska ensamhet hos äldre med psykisk ohälsa eller med risk för sådana

Till exempel är det inte så användbart att få veta att den ena insatsen ofta är bättre än den andra, utan att också förstå för vilka personer och i vilka miljöer som

slutbetänkandena Källan till en chans (SOU 2005:81) och Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda (SOU 2001:72) samt regeringspropositionen Hälsa, lärande och trygghet

På samma sätt genomfördes oberoende t-tester vid behandlingsstart för skalorna EmetQ, SPOVI, BAI och MADRS–S för att undersöka om det fanns några

Pedagogerna framhåller vidare att de genom Marte Meo handledningen erhållit en kunskapsmässig utveckling, inte bara till barn i behov av särskilt stöd utan till

Precis som Brodin och Hylander (1996) skriver är det viktigt att man bekräftar sitt barn; det kan annars få svårt att utvecklas om ingen ser och bekräftar det barnet gör. Det

Informanterna beskrev även hur samordnaren såg till att alla mötesdeltagare blev delaktiga, att hen verkade för att diskussionen på mötena höll sig kring en röd