TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

Full text

(1)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

9 november 2015

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset i Tomelilla, den 9 november 2015, kl. 13.00-17.00

Beslutande Anette Thoresson (C), ordförande Lars Ottoson (M)

Liv Wiktorsson Tillberg (M) §§ 65-71 Tina Bergström-Darrell (S)

Lena Persson (C), ersättare för Marie-Louise Nilsson Olsson (SD) Carina Persson (FP) §§71-74 ersättare för Liv Wiktorsson Tillberg (M) Övriga närvarande Se sidan 2

Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S) Justerade paragrafer §§ 65-74

Justeringens plats Kommunhuset i Tomelilla den 25 november 2015 och tid

Underskrifter Sekreterare

Veronica Nilsson

Ordförande

Anette Thoresson (C)

Justerare

Tina Bergström-Darrell (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Datum då anslaget sätts upp 26 november 2015 Datum då anslaget tas ned 21 december 2015

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift

(2)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

9 november 2015

Justerandes sign

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande Carina Persson (FP) §§ 65-70

ersättare Kerstin Bohne (MP)

Tjänstemän Marina Hansson, kultur och fritidschef

Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism Kristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotek Lilian Schimmele, turistbyrån

Ulrika Östhall, ekonom/sekreterare Veronica Nilsson, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden

§ 67 Ändringar i föredragningslistan

§ 68 Dialoger/information

§ 69 Ansökan om bidrag – Blommig falukorv – Tomelilla Internationella barnmatsfestival, Hasse och Tage-muséets Vänner

§ 70 Verksamhetsmål 2016

§ 65 Taxor 2016 – kultur och fritid

§ 71 Lokalfördelning gymnastiksalar och sporthallar

§ 66 Remissvar - förslag till mål och budget 2016-2018

§ 72 Inbjudan till "Kulturparlament med Rantafej", Region Skåne

§ 73 Remiss av medborgarinitiativ – Skateboardramp

§ 74 Anmälningsärenden _________

(3)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 67 Dnr KFN DiaNr

Ändringar i föredragningslistan

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med nedanstående förslag.

Ärendebeskrivning

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår följande ändringar i föredragningslistan:

Beslutsärenden

- Remiss av medborgarinitiativ – Skateboardramp – läggs till.

- Inbjudan till seminarium ”Kulturparlament med Rantafej” – läggs till.

_________

(4)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 68 Dnr KFN 2015/2

Dialoger/information

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Dialoger och information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

 Vandringsevent Eurorando 2016:

Lilian Schimmele från turistbyrån informerar om Eurorando 2016.

Det kommer under 10 – 17 september 2016 att finnas ett så kallat base camp i Brösarp med olika aktiviteter, förutom vandringarna.

 Ekonomisk rapport:

Kultur och fritidschef Marina Hansson informerar om ekonomin i form av ögonblicksbild för oktober. Renoveringskostnad för Välabadet är inte med i rapporten.

 Nämndens ekonomiska rapport:

Ordförande Anette Thorstensson (C) informerar om nämndens ekonomi för perioden januari - september 2015, vilken ser bra ut i förhållande till budget.

 Simhallen – lägesrapport:

Kultur och fritidschef Marina Hansson och enhetschef turism och fritid Ros-Marie Stjernfeldt informerar om att möbler och utrustning håller på att köpas in enligt tidigare antaget förslag och att konstverket är klart. Marina kommer att ha ett möte med Sparbanken Skåne i Tomelilla för att diskutera möjlighet till sponsring. Påminner även om att invigningen ska vara den 18 februari 2016 och att man därefter planerar för en satsning under sportlovsveckan.

(5)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 68 forts.

 150-årsjubileum:

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att jubileumsåret avslutas med något arrangemang, exempelvis i samband med att Tomelillas lucia utses. Tina Bergström-Darrell (S) föreslår att politikerna i nämnden hjälps åt att bemanna ett event med korvgrillning under cirka tre timmar under eftermiddag/kväll den 13 december. Anette Thoresson och kultur och fritidschef Marina Hansson kommer att samordna detta samt ordna korvgrillning och kontakta lucia- kommittén.

 Soffta:

Kultur och fritidschef Marina Hansson informerar om att

verksamheten på Soffta fungerar bra. Fritidsgården har för närvarande inte lika många besökare som när transitboendet på Stora Hotellet öppnade. Enhetschef fritid och turism Ros-Marie Stjernfeldt kommer att delta vid Integrationsrådets möte om Soffta.

 Nämndens ledamöter önskar delaktighet i diskussioner och beslut om fritidsgårdens nuvarande alternativt kommande lokal och vill gärna ha ett samarbete med kommunstyrelsens arbetsutskott i denna fråga.

 Inbjudan till seminarium:

Inbjudan till länsstyrelsen Skånes seminarium om våldsbejakande extremism har inkommit till kultur- och fritidsnämnden. Nämndens ledamöter anser inte att detta är aktuellt för närvarande.

 Schema för kommunens lokaler:

Nämnden informeras genom föreliggande scheman om aktuella bokningar av kommunens lokaler.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(6)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 69 Dnr KFN 2015/44

Ansökan om bidrag - Blommig falukorv - Tomelilla Internationella barnmatsfestival, Hasse och Tage- museets Vänner

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå bidragsansökan då den avser förberedelser till projekt, vilket kommunen inte lämnar bidrag till. Sökanden hänvisas till LLU-modellen (Lokalt Ledd Utveckling, tidigare Leader).

Jäv

Lars Ottoson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning

Ansökan om arrangemangsstöd har den 19 augusti 2015 inkommit från Hasse & Tage-museets Vänner. Föreningen ansöker om arrangemangsstöd för Blommig falukorv - Tomelilla Internationella barnmatsfestival.

Föreningen vill arrangera ett årligen kommande arrangemang med syfte att lyfta barns mat och med matens hjälp bidra till ökad integration. Föreningen söker bidrag för planering, budgetering samt finansiering inför

genomförandet av festivalen.

Ansökan avser perioden 2015-10-01 – 2016-06-06 och föreningen ansöker om 20 000 kr.

Beslutsunderlag

Ansökan från Hasse och Tage-museets Vänner, handlingsid: KFN 2015.243 Tjänsteskrivelse, Kristin Svensson, handlingsid: KFN 2015.242

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2015

(7)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 69 forts.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2015:

Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att avslå bidragsansökan då kommunen inte lämnar bidrag till förberedelser av projekt. Sökanden bör hänvisas till LLU-modellen.

Kultur- och fritidsnämnden § 46/2015:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet tills direktiv erhållits från kommunstyrelsens arbetsutskott om hur denna typ av frågor ska hanteras.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att nämnden beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts rekommendation och avslår

bidragsansökan då den avser förberedelser till projekt. Kommunen lämnar inte bidrag till förberedelser av projekt.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons (C) förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Marina Hansson, kultur och fritidschef

(8)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 70 Dnr KFN 2015/50

Verksamhetsmål 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål för 2016 för kultur och fritid samt översända dessa till kommunstyrelsen/

kommunfullmäktige för fastställande.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidschef Marina Hansson och enhetschef fritid och turism Ros- Marie Stjernfeldt har den 12 november 2015 sammanställt kultur- och

fritidsnämndens förslag till verksamhetsmål, enligt revidering vid sammanträde.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål för 2016 för kultur och fritid samt översända dessa till kommunstyrelsen/

kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: KFN 2015.327

Remiss kommunstyrelsens arbetsutskott med tillhörande bilagor, handlingsid KFN 2015.326

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

(9)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 65 Dnr KFN 2015/58

Taxor 2016 - kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxor för kultur och fritid under 2016 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidschef Marina Hansson har den 29 oktober 2015 lämnat tjänsteskrivelse med förslag till taxor för kultur och fritid för 2016.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om nedanstående taxor 2016 för kultur och fritids verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Marina Hansson, 9 november 2015, handlingsid: KFN 2015.325

Rapport, Ros-Marie Stjernfeldt, 2 november 2015, handlingsid: KFN 2015.314

Tjänsteskrivelse, Kristin Svensson, 26 oktober 2015, handlingsid: KFN 2015.313

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

(10)

Kultur och fritid Adress

Postnr Ort

Växel 0417-180 00 Fax Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Namn Titel

Direkt Mobil e-post

Tomelilla den 29 oktober 2015 Dnr

Kultur och fritid taxor 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om nedanstående Taxor 2016 för kultur och fritids verksamhet

Simhallen Entréavgift

Barn/ungdom 4-18 år 30 kr Vuxen från 19 år 50 kr Pensionärer 30 kr Familj (2 vuxna+2 barn) 140 kr Årsavgift

Barn/ungdom 4-18 år 750 kr Vuxen från 19 år 1.250 kr Pensionärer 750 kr Familj (2 vuxna+2 barn) 3.500 kr Terminskort vår eller höst

Barn/ungdom 4-18 år 450 kr Vuxen från 19 år 750 kr Pensionärer 450 kr Familj (2 vuxna+2 barn) 2.100 kr Rabattkort 12 gånger

Barn/ungdom 4-18 år 300 kr Vuxen från 19 år 500 kr Pensionärer 300 kr Familj(2 vuxna+2 barn) 1.400 kr

(11)

Solrum

Solrum (45 min) 60 kr Solrum 12 kort 600 kr

Utanför allmänhetens badtider

Träningshyra/timme bidragsberättigad föreningsverksamhet 40 kr Externa föreningar/timme oberoende av antal deltagare 600 kr Uthyrning till utomstående

Simhall/timme 1.000 kr

Sporthallarna, gymnastiksalarna, fritidslokaler Enskilda personer och föreningar inom kommunen

Stora hallen med omklädningsrum/timme 120 kr Hela läktaren/timme, 20% av entréavgifterna dock minst 125 kr Halva läktaren/timme, 20% av entréavgifterna dock minst 95 kr Gymnastiksalar/timme 88 kr Matsalen/timme 88 kr Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad föreningsverksamhet 40 kr Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad

föreningsverksamhet 20-25 kr Uthyrning till utomstående

Stora hallen med omklädningsrum/timme 425 kr Läktaren 20% av entréavgifterna, dock minst/timme 180 kr Vid träningsläger, kurser/konferenser kan nämnden göra separata avtal

Utanför ovannämnda priser med resp. hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra.

Friluftsbaden Biljettpriser Dagbiljett

Vuxna 30 kr Ungdom 6 - 16 år 20 kr Barn under 6 år 5 kr Säsongskort

Vuxna/vuxenböcker, 325 kr Ungdom 6 - 16 år 225 kr Barn under 6 år 60 kr Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 120 kr Simskola(4 veckor) 400 kr

(12)

Medföljareavgift

Simskola 0 kr Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 12 kr

Bibliotekstaxor 2016

Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning

Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald.

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om oförändrade taxor.

Förseningsavgifter

För barnböcker inga avgifter. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.

Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD etc 2 kr/dag&media

Maximal Förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle Film 5 kr/dag

Fjärrlån 10 kr/media&dag Ersättning för förkomna/förstörda medier

Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde Tidskrift 50 kr

CD-skiva anskaffningsvärde Texthäfte till CD 50 kr

Ljud eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Ljud elelr talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde DVD Vuxen/barn 550 kr

Språkkurser anskaffningsvärde Energimätare 600 kr

Övriga avgifter

Reservationer 0 kr

Reservationer för fjärrlån 10 kr/media Ersättningar till andra bibliotek i samband

med fjärrlån Faktisk kostnad Ersättningskort 0 kr

Kulturskoletaxor 2016

Grundavgift per ämne 250 kr Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften

Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften Taxor för konsthallen 2016

Pedagogisk verksamhet

Öppna visningar, visningar för barn och vuxna samt workshop är kostnadsfri Andra kommuner och externa aktörer

Öppna visningar 0 kr Visningar vuxna 700 kr Visningar barn/unga tom 18 år 350 kr

(13)

Workshop 250 kr Kulturhustaxor 2016

Kulturhuset tar ut kostnader för externa aktörer som lånar lokalerna på kvällstid.

Gällande regler:

Lokaler utlånas/uthyres endast på nedanstående premisser:

- Utlån sker ej fredagar- söndagar

- Utlån/uthyrning sker endast till de föreningar, företag, institutioner och organisationer som bedriver verksamhet som vilar på demokratiska grunder och värderingar.

- Aktiviteter med uteslutande kommersiellt syfte skall inte bedrivas i kulturhuset.

- Eventuell åverkan på lokaler och/eller inredning debiteras ansvarig förening.

- Eventuellt utlösta larm och utryckningar bekostas av ansvarig förening.

Ovanstående innebär att kulturhusets lokaler inte uthyres eller lånas ut till privatpersoner, kommersiell verksamhet samt odemokratiska sammanslutningar.

Hyreskostnad:

För föreningar som är registrerade i Tomelillas föreningsregister utgår ingen kostnad vid lån av lokalerna på kvällstid. Vid behov utgår vaktmästarkostnader på 250 kr/timme.

För övriga intressenter är hyreskostnaden 500 kr/ tillfälle + 50 kr/ timme + ev.

vaktmästarkostnader på 250 kr/timme.

Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering eller annat iordningsställande krävs för den inhyrda verksamheten.

Förslag till beslut:

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta enligt förslag. Förslaget bygger på de enligt samhällsbyggnadsförvaltningens framförda kostnader som utgår för andra kommunala fastigheter.

Marina Hansson Kultur och fritidschef Beslutet skickas till:

(14)
(15)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 71 Dnr KFN 2015/47

Lokalfördelning gymnastiksalar och sporthallar

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturskolans ansökningar om tider i kommunens lokaler ska prioriteras först, tillsammans med föreningar med inriktning på inomhusidrott för barn och ungdomar.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritid fördelar tider i de olika lokalerna såsom sporthallar,

gymnastiksalar en gång per läsår utifrån de ansökningar som lämnas in senast den 1 maj varje år från föreningarna.

Dessa tider fördelas utifrån följande prioriteringsordning:

1. Föreningar, inriktning inomhusidrott med barn- och ungdomsverksamhet.

Jämställdhetsaspekten skall beaktas.

2. Föreningar, inriktning utomhusidrott med barn- och ungdomsverksamhet.

Jämställdhetsaspekten skall beaktas.

3. Föreningar, enbart med seniorverksamhet, Korpklubbar.

4. Privatpersoner.

Kultur och fritid behöver få in kulturskolans ansökningar om tider i prioriteringsordningen och önskar att kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilken prioriteringsordning som ska gälla vid lokalfördelning framöver.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 30 september 2015, Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid:

KFN 2015.257

Tidigare behandling

Kultur- och fritidsnämnden § 51/2015:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kultur och fritidsförvaltningen för komplettering.

(16)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 71 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att nämndens beslutar att

prioritera kulturskolans ansökningar i första hand, tillsammas med föreningar med inriktning på inomhusidrott för barn och ungdomar.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kultur och fritidschef Marina Hansson

(17)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 66 Dnr KFN 2015/60

Remissvar - förslag till mål och budget 2016-2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Den av kommunfullmäktige fastställda styrmodellen utgår från att det skall föras en fortlöpande dialog mellan budgetberedningen och nämnderna innan beslut om mål och budget fattas av fullmäktige.

Nämnderna har nu att yttra sig över bilagorna 1-7 till denna tjänsteskrivelse och svaret från nämnderna skall vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 13 november 2015. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot att det finns en balans mellan uppsatta mål och tilldelade resurser.

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig i huvudsak positiv till föreslagna mål.

Nämnden har dock önskemål om viss revidering i enlighet med bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att balans råder mellan uppsatta mål och föreslagna resurser, under förutsättning att rådande situation består.

Beslutsunderlag

Remiss kommunstyrelsens arbetsutskott med tillhörande bilagor, handlingsid KFN 2015.326

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(18)

Bilaga 4

Kultur- och fritidsnämnden mål 2016 - Remiss 151104 med KFNs förslag

Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt

Nummer Mål 2015 2016 2017 2018 Utfall

KFN 1:2:1 Konsthallens ställning som en nationell kulturinstitution ska stärkas.

(Egen mätning. Mäts i antal besökare) 23 4991 23 750 24 000 24 250

KFN 1:2:2 Jazzarkivets unika verksamhet och ställning ska stärkas.

(Egen mätning. Mäts i antal besökare) 4251 450 475 500

KFN 1:2:3 Fyledalens unika ställning som besöksmål ska utvecklas.

(Egen mätning. Mäts i antal besökare)

* *0 *10% 10%

KFN 1:2:4 Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas.

(Egen mätning. Mäts i antal besökare)

* *0 *10% *10%

KFN 1:2:5 Tomelillas marknad som traditionellt besöksmål ska stärkas.

(Egen mätning. Mäts i antal försäljare) 2001 210 220 230

KFN 1:2:6 Turistinformationens mobilitet ska öka.

(Egen mätning. Mäts i antal aktiviteter utanför kulturhuset) 4 15 20 25

1 2014 års värde

(19)

Bilaga 4

Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt

Nummer Mål 2015 2016 2017 2018 Utfall

KFN 2:1:1 Antalet besökare på bibliotekets hemsidor ska öka

(Egen mätning. Mäts i antal besökare på aktuell hemsida) * * 5% *

KFN 2:1:2 Antalet besökare på fritidsgårdens hemsida ska öka.2

(Egen mätning. Mäts i antal besökare på aktuell hemsida) * * 5% *

KFN 2:1:3 Antalet besökare på kulturskolans hemsida ska öka.2

(Egen mätning. Mäts i antal besökare på aktuell hemsida) * * 5% *

KFN 2:1:4 Antalet besökare på föreningsverksamhetens hemsida ska öka.2

(Egen mätning. Mäts i antal besökare på aktuell hemsida) * * 5% *

KFN 2:3:1 Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska öka.

(Egen mätning. Mäts i antal besökare) 15 010 15 050 15 100 15 150

KFN 2:3:2 Kulturskolans gruppaktivitet på landsbygdens skolorter ska öka.

(Egen mätning. Mäts i antal kulturgrupper)

* 1 2 3

2 Rubriken "Uppleva och göra" på kommunens hemsida har haft 80 300 sidovisningar t.o.m. 26 oktober 2015.

(20)

Bilaga 4

Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling

Nummer Mål 2015 2016 2017 2018 Utfall

KFN 3:3:1 Barns besök på allmänna bibliotek ska öka.

(Egen mätning. Mäts barn i aktiviteter) 2 0241 2 100 2 150 2 200

KFN 3:3:2 Aktiviteter på fritidsgården ska hålla hög kvalitet.

(Egen mätning. Mäts i besöksnöjdhet) * * * *

KFN 3:3:3 Antal besökare på fritidsgården ska bibehållas.

(Egen mätning. Mäts i antal besökare) 11 7401 11 750 11 750 11 750

1 2014 års värde

Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa

Nummer Mål 2015 2016 2017 2018 Utfall

KFN 4:4:2 Besökarnas nöjdhet med det utbud som erbjuds på konsthallen ska bibehållas. (Egen mätning, Mäts i kvalitetsmätning)

* * * *

KFN 4:4:3 Besökarnas nöjdhet med det utbud som erbjuds på biblioteket ska bibehållas. (Egen mätning, Mäts i kvalitetsmätning)

* * * *

KFN 4:4:4 Antalet besökare i simhallen ska öka.

(Egen mätning, Mäts i antalet besökare) 12 0002* 18 000 20 000 22 000

KFN 4:4:5 Antalet timmar som simhallen har öppet utöver vardagar 08-17 ska styras av efterfrågan. (Egen mätning, Kundenkät)

7382* * * *

2 2010 års värde

(21)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 72 Dnr KFN 2015/57

Inbjudan till "Kulturparlament med Rantafej", Region Skåne

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna deltagande i kulturparlament, enligt inbjudan, för presidiet.

Ärendebeskrivning

Inbjudan från Region Skåne har inkommit, avseende Kulturparlament med Rantafej den 26 november 2015 i Helsingborg.

Kulturparlament med Rantafej är två mötesplatser som en gång om året samlar kommunernas kulturpolitiker, tjänstemän och kulturlivet för inspiration och dialog om kulturpolitik och utveckling av kultur.

Beslutsunderlag

Inbjudan, handlingsid: KFN 2015.328

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att nämnden beslutar att godkänna deltagande i kulturparlament för de i presidiet som kan och vill.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Anette Thoresson (C), ordförande

Lars Ottosson (M), förste vice ordförande

Tina Bergström-Darrell (S), andre vice ordförande

(22)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 73 Dnr KFN 2015/51

Remiss av medborgarinitiativ - Skateboardramp

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge följande svar på medborgar- initiativ: Kultur- och fritidsnämnden vill arbeta för att få till stånd en skateboardramp och arbete med att lösa finansieringen pågår.

Ärendebeskrivning

Liam Johansson, Tomelilla, framför i medborgarinitiativ följande:

”Hej. Jag heter Liam och är 10 år. Jag vill ha en skateboard ramp här i Tomelilla. Jag vill ha en ramp här i Tomelilla för att det är roligt och då behöver man inte köra till Ystad. Det är inte bara jag som vill ha det mina kompisar också. Jag hoppas ni tänker på det! Tack!”

Tidigare behandling

Kultur- och fritidsnämnden § 57/2015:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande svar på medborgarinitiativ: Kultur- och fritidsnämnden vill arbeta för att få till stånd en skateboardramp samt för att utveckla frågan om en skateboard- park, under förutsättning att finansiering finns kvar i investerings-

beredningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 187/2015:

Medborgarinitiativet remitteras till kultur- och fritidsnämnden för besvarande.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att svara att nämnden vill arbeta för att få till stånd en skateboard- ramp och arbete med att lösa finansieringen pågår.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons förslag.

_________

(23)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 73 forts.

Beslutet skickas till:

Marina Hansson, kultur och fritidschef

(24)

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 november 2015

Justerandes sign

KFN § 74 Dnr KFN 2015/3

Anmälningsärenden kultur- och fritidsnämnden den 9 november 2015

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningsärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokollsutdrag den 28 september 2015 från kommunfullmäktige, Kf

§ 101/2015, gällande antagande av styrmodell. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Tomelilla kommuns styrmodell enligt

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Veronica Nilsson, 29 oktober 2015, handlingsid: KFN 2015.315

Beslut kommunfullmäktige § 101/2015: Antagande av styrmodell, handlingsid: KFN 2015.329

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningsärendet till handlingarna.

_________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :