Sammanträdesprotokoll Sida 1(28)

Full text

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Ledamöter

Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e vice ordförande Magnus Gustafsson (M)

Claes Wetterström (M) 09:00-16:20 § 45 jäv

Kenneth Björklund (S) Lars Johansson (V)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 09:00-09:05

Tjänstgörande ersättare

Eva Berglund (S) 09:00-15:45

Erik Paulsson (C)

Bo Svensson (C) 09:05-17:00

Ersättare

Marie-Charlotte Nicholson (M) 09:00-12:00/ 14:20-15:50 Sven Weckfors (KD)

Övriga närvarande Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare § 39-59

Carolina Leijonram, kommunchef § 40-59

Tommy Lindström, ordförande FRG Vimmerby § 40

Stefan G Larsson, räddningschef § 40-41

Jonas Svensson, räddningssamordnare § 40-41

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef § 40, 41, 43, 45-48

Therese Jigsved, kanslijurist § 42-43

Monica Bergh, personalchef § 43

Patrik Kinnbom, näringslivschef § 43-46

Peter Olson, kommunjurist § 46-47

Sofia Andersson, kostchef § 48

Charlotte Ivarsson, controller § 48

Mattias Karlsson, ekonomichef § 49

Protokolljusterare Lars Johansson

Justeringens plats och tid Stadshuset, administrativa avdelningen, 2016-02-08 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 39-59

Axel Stenbeck

Ordförande

Tomas Peterson

Protokolljusterare

Lars Johansson

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-02-02

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-09 Datum då anslaget tas ned 2016-03-03 Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, administrativa avdelningen

Underskrift

Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 39 Dnr 2016/000004 5

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2016) ... 5

§ 40 Dnr 50168 6

Information angående Frivilliga resursgrupper (FRG)... 6

§ 41 Dnr 2015/000426 016 7

Beslutsprotokoll efter uppföljning av Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete enligt lag 2006:544 samt tillsynsbesök vid Räddningstjänsten i Vimmerby 2015-08-20 ... 7

§ 42 Dnr 2016/000065 003 8

Reglemente för kommunstyrelsen ... 8

§ 43 Dnr 2016/000022 001 9

Politisk organisation för kommunstyrelseförvaltningen ... 9

§ 44 Dnr 2015/000518 001 10

Organisationsförändring för kultur- och fritidsförvaltningen och

kommunstyrelseförvaltningen ... 10

§ 45 Dnr 50181 11

Information angående fastigheterna vid Faneren och Resecentrum . 11

§ 46 Dnr 2012/000326 140 12

Tomträttsavtal när det gäller på tomter på Krönsmon och Ceos ... 12

§ 47 Dnr 2016/000061 108 13

Information angående ansökan om stämning Vökby Bredband AB ./.Vimmerby Industrifastigheter ... 13

§ 48 Dnr 2016/000030 14

Besparingar utifrån budgetram 2016 Kostenheten ... 14

§ 49 Dnr 2016/000036 04 15

Planeringsförutsättningar och tidplan för arbetet med 2017 års budget inklusive plan 2018-2019 ... 15

§ 50 Dnr 2015/000324 422 16

Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 137, 2015-08-19 - Begäran om ställningstagande för kommunalt vatten och avlopp i området Tobo, Vimmerby kommun ... 16

§ 51 Dnr 2015/000183 214 18

Detaljplan för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun - förslag att inte överklaga Länsstyrelsens beslut ... 18

§ 52 Dnr 2016/000028 000 19

Förslag att delta i Earth Hour 2016 ... 19

§ 53 Dnr 2015/000167 007 21

Granskning av kommunens IT-hantering... 21

§ 54 Dnr 2016/000071 22

Informationssäkerhet förnyat avtal from 2016-04-01 ... 22

§ 55 Dnr 50182 24

Utse ny deltagare vid konferensen Sverige tillsammans ... 24

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2016/000001 000 25

Meddelanden 2016 ... 25

§ 57 Dnr 2016/000002 000 26

Inbjudningar 2016 ... 26

§ 58 Dnr 2016/000003 27

Kommunchefen informerar 2016 ... 27

§ 59 Dnr 2014/000150 109 28

Motion - Krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar... 28

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr 2016/000004

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2016)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Lars Johansson (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Tid och plats för justering är:

Måndagen den 8 februari 2016, administrativa avdelningen.

Beslutet skickas till

Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare.

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 50168

Information angående Frivilliga resursgrupper (FRG)

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Tommy Lindström, ordförande för Vimmerby FRG (Frivillig Resursgrupp), redogör för FRGs ursprung samt dess nuvarande verksamhet och form.

Civilförsvarsförbundet uppmanar samtliga Sveriges kommuner att upprätta FRG. Jonas Svensson, säkerhetssamordnare förtydligar kring FRGs roll för räddningstjänstens verksamhet.

Ärendet diskuteras angående hur verksamhetens struktur kommer att se ut inom Vimmerby kommun.

Tomas Peterson (M) förtydligar att ärendet behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde för att tas upp som ett beslutsärende vid nästa sammanträdestillfälle.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Tommy Lindström och Jonas Svensson.

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2015/000426 016

Beslutsprotokoll efter uppföljning av Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete enligt lag 2006:544 samt tillsynsbesök vid Räddningstjänsten i Vimmerby 2015-08-20

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Stefan G Larsson, räddningschef, redogör för ärendet. Utifrån Länsstyrelsens tillsynsbesök och beslutsprotokoll har en åtgärdsskrivelse lämnats in till Länsstyrelsen som återges muntligt vid sammanträdet.

Ärendet diskuteras angående kommunens skalskydd, vikten av förebyggande arbete samt investeringsbehovet inom räddningstjänsten.

Jonas Svensson redogör för krisberedningsarbetet.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Stefan G Larsson och Jonas Svensson.

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2016/000065 003

Reglemente för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Ärendet behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde för att tas upp som beslutsärende vid nästa sammanträde. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har tillgivits ett utkast till reglemente för

kommunstyrelsen.

Therese Jigsved, kanslijurist, redogör för ärendet och utkastets innehåll.

Claes Wetterström (M) ställer sig frågande till innehållet i utkastet rörande verksamhetsområdet för Vimmerby Energi och Miljö AB.

Ärendet diskuteras angående planerna på att ersätta kommunstyrelsens presidieberedning med ett arbetsutskott.

Lars Johansson (V), Erik Paulsson (C) och Bo Svensson (C) önskar att frågan om ett arbetsutskott inom kommunstyrelsen förankras med alla partier och att gruppledarna informeras om vad ett arbetsutskott innebär jämfört med nuvarande presidieberedning.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Therese Jigsved.

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2016/000022 001

Politisk organisation för kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Ärendet behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde för att tas upp som beslutsärende vid nästa sammanträde.

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, redogör för de administrativa förutsättningarna med att införa arbetsutskott inom kommunstyrelsen.

Ärendet diskuteras angående vilka veckodagar som är mest lämpliga för arbetsutskott.

Therese Jigsved, kanslijurist, redogör för potentiell delegationsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen ger direktiv till närvarande tjänstemän för hur de önskar att arbetsutskottet utformas.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Anna Erlandsson Karlsson och Therese Jigsved.

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2015/000518 001

Organisationsförändring för kultur- och

fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut KF § 8 2016-01-25 läggs kultur- och fritidsnämnden ned 2016-01-31 och dess verksamhet flyttas in under kommunstyrelsen.

Patrik Kinnbom, näringslivschef, redogör för den nya organisationen som bildas inom kommunstyrelseförvaltningen. En ny avdelning –

utvecklingsavdelningen- införs där kultur- och fritidsverksamheten slås ihop med näringslivsenheten. Undantaget vaktmästeriet och receptionen som flyttar in under administrativa avdelningen.

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, redogör för den

administrativa avdelningens förändring samt för ärendehanteringen och administrationen inom utbildningsavdelningen.

Carolina Leijonram, kommunchef, redogör för rollfördelningen och ansvarsområden inom den nya utvecklingsavdelningen.

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Patrik Kinnbom, Anna Erlandsson Karlsson och Carolina Leijonram.

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 50181

Information angående fastigheterna vid Faneren och Resecentrum

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Anmälan om jäv

Claes Wetterström anmäler jäv och tar inte del av informationen.

Sammanfattning

Patrik Kinnbom, näringslivschef, redogör för flera ärenden gällande försäljning av fastigheter vid området Faneren och Resecentrum.

Vidare redogör Patrik Kinnbom för den pågående försäljningen av inventarier vid Faneren.

Kommunstyrelsen lämnar direktiv till Patrik Kinnbom för hur en del av försäljningsaffärerna bör fortlöpa och utformas.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Patrik Kinnbom.

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2012/000326 140

Tomträttsavtal när det gäller på tomter på Krönsmon och Ceos

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut att avveckla tomtsrättsavtalet.

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse med kommunstyrelsens inriktningsbeslut som grund.

Ajournering

Magnus Gustafsson begär ajournering. Ajournering sker mellan 13:46-13:55.

Sammanfattning

Patrik Kinnbom, näringslivschef och Peter Olson, kommunjurist redogör för ärendet.

Tomtsrättsavtal antogs av kommunfullmäktige 2013-05-27, diskussion förs angående avtalets form, dess konsekvenser och eventuella möjligheter att upphäva avtal.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Patrik Kinnbom och Peter Olson.

Beslutet skickas till

Patrik Kinnbom, näringslivschef Peter Olson, kommunjurist

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2016/000061 108

Information angående ansökan om stämning Vökby Bredband AB ./.Vimmerby Industrifastigheter

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

2016-01-22 inkom till Vimmerby Industrifastigheter en ansökan om stämning från Vökby Bredband AB. Vimmerby Industrifastigheter är ett kommunalt bolag.

Peter Olson, kommunjurist, redogör för ärendet och utvecklar kring stämningens skäl och ursprung, berörda parter samt hur ärendet kommer fortskrida.

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Peter Olson, kommunjurist.

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2016/000030

Besparingar utifrån budgetram 2016 Kostenheten

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Ärendet behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde för att tas upp som beslutsärende vid nästa sammanträde.

Sofia Andersson, kostchef, redogör för ärendet. Förslag på besparing inom kosten utifrån de besparingskrav som åligger kostenheten presenteras.

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Sofia Andersson, kostchef.

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2016/000036 04

Planeringsförutsättningar och tidplan för arbetet med 2017 års budget inklusive plan 2018-2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande planeringsförutsättningar och tidplan för arbetet med 2017 års budget inklusive plan 2018-2019.

Sammanfattning

Mattias Karlsson, ekonomichef redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande planeringsförutsättningar och tidplan för arbetet med 2017 års budget inklusive plan 2018-2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Mattias Karlsson, ekonomichef, 2016-01-26, Id 50184.

Planeringsförutsättningar budget 2017 med plan för år åren 2018-2019. Dnr 2016/036.

Tidplan för arbetet med 2017 års budget inklusive plan 2018-2019 Dnr 2016/036.

Beslutet skickas till

Mattias Karlsson, ekonomichef (för vidare spridning till berörda parter)

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2015/000324 422

Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 137, 2015-08-19 - Begäran om ställningstagande för kommunalt vatten och avlopp i området Tobo, Vimmerby kommun

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande med förslag till tidplan från Vimmerby Energi &

Miljö AB som sitt eget och lämna som ställningstagande till miljö- och byggnadsnämnden.

Yttrande Vimmerby Energi & Miljö AB

Vimmerby Energi & Miljö AB anser att kommunstyrelsen ska följa den handlingsplan som finns angiven i VA-planen som kommunfullmäktige har godkänt. För ett sådant genomförande är följande tidplan tillämplig:

 Hösten 2016 beslutar kommunfullmäktige om att införa Tobo- området i kommunalt verksamhetsområde för spillvatten och

dricksvatten efter framställan från styrelsen för Vimmerby Energi &

Miljö AB till KS och KF.

 Efter antaget KF-beslut projekterar sedan Vimmerby Energi & Miljö AB en VA-lösning för området under 2017.

 Under 2018 verkställer Vimmerby Energi & Miljö AB slutligen byggnationen av VA-huvudmannens ledningar i fritidsområdet så att fastighetsägare kan underrättas om de aktuella förbindelsepunkternas läge för respektive fastighet.

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden begär ett ställningstagande från kommunstyrelsen i Vimmerby kommun senast l mars 2016 gällande framtida hantering av området Tobo vad avser VA-frågor. Miljö- och byggnadsnämnden önskar veta om området ska införlivas i det kommunala verksamhetsområdet och i så fall en tidsplan för detta.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att anta yttrande med förslag till tidplan från Vimmerby Energi &

Miljö AB som sitt eget och lämna som ställningstagande till miljö- och byggnadsnämnden.

Yttrande Vimmerby Energi & Miljö AB

Vimmerby Energi & Miljö AB anser att kommunstyrelsen ska följa den handlingsplan som finns angiven i VA-planen som kommunfullmäktige har godkänt. För ett sådant genomförande är följande tidplan tillämplig:

 Hösten 2016 beslutar kommunfullmäktige om att införa Tobo- området i kommunalt verksamhetsområde för spillvatten och

dricksvatten efter framställan från styrelsen för Vimmerby Energi &

Miljö AB till KS och KF.

 Efter antaget KF-beslut projekterar sedan Vimmerby Energi & Miljö AB en VA-lösning för området under 2017.

 Under 2018 verkställer Vimmerby Energi & Miljö AB slutligen byggnationen av VA-huvudmannens ledningar i fritidsområdet så att fastighetsägare kan underrättas om de aktuella förbindelsepunkternas läge för respektive fastighet.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämnden § 137. Begäran om ställningstagande för kommunalt vatten och avlopp i området Tobo, Vimmerby kommun. Dnr 2015/324/422, id 48544.

Yttrande från Vimmerby Energi & Miljö AB VA-lösning för område på Tobo, 2015/324/422, id 49305.

Tjänsteskrivelse, Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, 2015-12-02, Id 49573.

Beslutet skickas till Miljö- och byggnadsnämnden

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2015/000183 214

Detaljplan för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun - förslag att inte överklaga Länsstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan del av Snokebo 1:49 i Vimmerby kommun.

Sammanfattning

Länsstyrelsen beslutade 2016-01-13 att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25 § 128, att anta detaljplan del av Snokebo 1:49. Länsstyrelsen anser att det inte är säkerställt att marken är lämplig för bebyggelse med hänsyn till vatten- och avloppsfrågan. Det finns också oklarheter i hur planen reglerar bebyggelsemiljön då det är svårt att överblicka hur områdets

karaktär kan komma att påverkas.

Planarbetet har pågått under flera år i kommunen och antogs 2015-05-25.

Planen överklagades av 13 fastighetsägare vilka har framfört klagomål och frågeställningar kring befintliga servitut, va-anläggningen, bryggområde, vägsträckning, våtmarker, nya tomter, djurliv och framtida kostnader. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns brister i detaljplanen och att man inte tydligt nog har kommunicerat med grannar om vad planen innebär.

Planen bör omarbetas där man i ett inledande skede bör utreda om området kring Snesnaren kommer ingå i ett kommunalt verksamhetsområde, vilket även påpekas i kommunens VA-plan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan del av Snokebo 1:49 i Vimmerby kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Regina Laine, planarkitekt, 2016-01-18. Id 50116.

Beslutet skickas till

Regina Laine, planarkitekt (för vidare spridning till berörda parter)

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2016/000028 000

Förslag att delta i Earth Hour 2016

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att;

att Vimmerby kommun deltar i Earth Hour lördagen den 19 mars 2016 klockan 20:30-21:30.

att uppmana Vimmerby Energi och Miljö AB att släcka ner gatubelysningen under Earth Hour.

att fastighetsavdelningen får i uppdrag att släcka ner stadshuset under Earth Hour.

att administrativa avdelningen får i uppdrag att informera om Vimmerby kommuns deltagande i Earth Hour.

Sammanfattning

Earth Hour äger rum lördagen den 19 mars mellan klockan 20.30 och 21.30.

Alla kommuner, företag och privatpersoner är välkomna att delta. I 2015 års kampanj deltog 81 procent av alla Sveriges kommuner, 235 stycken,

däribland Vimmerby kommun.

För tionde året i rad anordnar WWF om Earth Hour. I år hålls Earth Hour lördagen den 19 mars mellan klockan 20.30 och 21.30. WWF Earth Hour är världens största miljömanifestation och handlar om att människor över hela världen visar sitt engagemang genom att släcka ljuset under en timmes tid.

Syftet med släckningen är att skicka en signal till politikerna om att ta

klimatförändringarna på allvar, och därigenom uppmärksamma och skapa ett engagemang i frågan.

Alla kommuner, företag och privatpersoner är inbjudna att delta i

manifestationen. WWF uttrycker att Sveriges kommuner är mycket viktiga för att skapa världens största klimatmanifestation - det är kommunerna som får det att hända över hela landet. I 2015 års kampanj deltog 81 procent av alla Sveriges kommuner, 235 stycken, däribland Vimmerby kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att;

att Vimmerby kommun deltar i Earth Hour lördagen den 19 mars 2016 klockan 20:30-21:30.

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att uppmana Vimmerby Energi och Miljö AB att släcka ner gatubelysningen under Earth Hour.

att fastighetsavdelningen får i uppdrag att släcka ner stadshuset under Earth Hour.

att administrativa avdelningen får i uppdrag att informera om Vimmerby kommuns deltagande i Earth Hour.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Linda Dynestad, 2016-01-18, Id 50166.

Beslutet skickas till

Linda Dynestad, hållbarhetsstrateg (för vidare spridning till berörda parter)

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 2015/000167 007

Granskning av kommunens IT-hantering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av kommunchefens åtgärder. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-02 KS § 227 beslutades det att godkänna kommunchefens förslag på åtgärder utifrån revisionsrapport:

Hantering av IT inom Vimmerby kommun.

Vid dagens sammanträde redogör Carolina Leijonram, kommunchef för de åtgärder som genomförts.

Beslutsunderlag

Granskning av kommunens IT-hantering, 2015-04-14, Id 47476.

Revisionsrapport, Hantering av IT inom Vimmerby kommun, 2015-04-14, Id 47477.

Beslut kommunfullmäktige KF § 84 2015-04-27. Granskningsrapport från revisorerna.

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef, 2015-05-12. Id 47852.

Beslut kommunstyrelsen KS § 227 2015-06-02. Revisionsrapport.

Sammanställning, Carolina Leijonram, 2016-01-19. Id 50222.

Beslutet skickas till

Carolina Leijonram, kommunchef

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2016/000071

Informationssäkerhet förnyat avtal from 2016-04-01

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av förslag till avtal. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

2008 inledde kommunerna, landstinget och regionförbundet ett gemensamt arbete kring informationssäkerhet. I takt med att fler digitala tjänster införs i samhället ökar risken för incidenter och därmed har informationssäkerheten kommit allt mer i fokus. Arbetet som inleddes 2008 har förändrats och handlar numera om att i ännu högre grad säkra att rätt information finnas tillgänglig för rätt person i rätt tid. Informationen ska hanteras med dess krav på sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet.

Gällande avtal mellan kommunerna, landstiget och regionförbundet löper ut 2016-04-01 och frågan om förlängning alternativt nytt avtal har diskuterats det senaste året. Vid kommunchefsmötet 2015-12-11 kom vi fram till att tio kommuner vill fortsätta att samverka kring informationssäkerhet och att det sker genom avtal mellan berörda kommuner och regionförbundet. Borgholm, Mörbylånga och landstinget ingår inte fortsättningsvis i det gemensamma arbetet med informationssäkerhetsfrågor.

Avtalet tecknas att gälla fram till och med 2018-12-31, med sex månaders möjlig uppsägningstid vid varje halv- och helårsskifte. Avtalet träder i kraft 2016-04-01 och bör vara tecknat senast i februari.

Ärende

Ärendet tas upp som ett informationsärende vid dagens sammanträde för att tas upp som ett beslutsärende vid nästa sammanträde. Ett förslag till avtal presenteras.

Carolina Leijonram, kommunchef, redogör i ärendet. Den 10 februari sammanträder kommuncheferna i Kalmar län. Kort därefter skickas det skarpa avtalet ut för teckning. Avtalet presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari.

(23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Informationssäkerhet förnyat avtal from 2016-04-01. Id 50223.

(24)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 50182

Utse ny deltagare vid konferensen Sverige tillsammans

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Eva Berglund (S) till kommunstyrelsens representant vid konferensen.

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-12 utsågs Marie Nicholson (M) till kommunstyrelsens representant vid konferensen. På grund av förhinder kan inte Marie Nicholson (M) delta. Eva Berglund (S) deltar vid konferensen som socialnämndens representant.

Förslag till beslut

Tomas Peterson (M) föreslår kommunstyrelsen att utse Eva Berglund (S) till kommunstyrelsens representant då hon redan planerar närvara för

socialnämndens räkning.

Beslutsunderlag

Inbjudan konferens – Sverige tillsammans. Id 50182

Beslutet skickas till Eva Berglund (S)

Liselott Frejd, administratör

(25)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2016/000001 000

Meddelanden 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna.

Dnr 2016/001 Id 50038

Angående nedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor i Kalmar län.

Dnr 2016/001 Id 50049

Styrelseprotokoll Vimarhem AB 2015-12-15

Dnr 2016/018 Id 50217

Protokoll CESAM 2016-01-19

(26)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2016/000002 000

Inbjudningar 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att se över möjligheten att avsätta sammanträdestid för att delta vid hela lunchen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen är, tillsammans med utvalda tjänstemän, inbjudna att delta på en lunch tillsammans med styrelserna för högstadiets elevråd. Lunchen sammanfaller med ett kommunstyrelsesammanträde 2016-04-05.

Kommunstyrelsen diskuterar möjligheten att göra lunchdeltagandet till en punkt på dagordningen och därmed kunna avsätta sammanträdestid för att kunna delta vid hela lunchen. Varje ledamot och ersättare som deltar bekostar sin egen lunch.

Beslutet skickas till

Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare

(27)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2016/000003

Kommunchefen informerar 2016

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Carolina Leijonram, kommunchef, redogör för pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.

(28)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2014/000150 109

Motion - Krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet utgår från dagordningen för att behandlas vid ett senare sammanträdestillfälle.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :